زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۳)

سوالات نهایی خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم تجربی؛ جریان اطلاعات

سوالات آزمون‌های نهایی سابق فصل جریان اطلاعات همراه پاسخ

درست یا نادرست

چون تعداد رمزهای سه حرفی بیشتر از تعداد لازم برای ۲۰ نوع آمینواسید است، یک آمینواسید ممکن است بیش از یک رمز داشته باشد. (دی ۸۹؛ ۰٫۲۵)

درست

راه انداز قسمتی از DNA است که در نزدیکی جایگاه پایان رونویسی قرار دارد. (دی ۹۳؛ ۰٫۲۵)

درست

هر رمز سه نوکلئوتیدیmRNA را یک کدون می نامند. (شهریور ۹۲؛ ۰٫۲۵)

درست

در بخش آنتی کدون مولکول tRNA، توالی AUC نمی‌تواند وجود داشته باشد. (خرداد ۹۶؛ ۰٫۲۵)

درست

کدون هر آمینواسید در جانداران مختلف متفاوت ولی در گروه های نزدیک جانداران یکسان است. (دی ۸۹؛ ۰٫۲۵)

نادرست

سه نوکلئوتید یک کدون تعیین می‌کند که tRNA چه آمینو اسیدی را باید حمل کند. (دی ۸۹؛ ۰٫۲۵)

نادرست

مناطقی از DNA که رونوشت آنها در mRNAی بالغ باقی می‌ماند، اینترون نامیده می‌شود.

نادرست

هر رمز سه نوکلئوتیدی mRNA را یک آنتی کدون می نامند.

نادرست

در رونویسی یک ژن در سلول تخم یک دوزیست، رشته های منشعب در ساختار پرمانند، DNA هایی هستند که در حال ساخته شده اند. (خرداد ۹۵؛ ۰٫۲۵)

نادرست

پس از اتصال بخش بزرگ و کوچک ریبوزوم به یکدیگر، tRNA آغازگر با کدون آغاز رابطه ی مکملی برقرار می کند.

نادرست

در یوکاریوت‌ها mRNA اولیه اغلب هم در هسته و هم در سیتوپلاسم حضور دارد. (شهریور ۹۷؛ ۰٫۲۵)

نادرست

حذف رونوشت اینترون‌ها و تشکیل mRNA بالغ در هسته صورت می‌گیرد. (خرداد ۹۵؛ ۰٫۲۵)

درست

مناطقی از DNA که رونوشت آنها در RNA بالغ باقی می‌ماند، اگزون نامیده می شود.

درست

در پروکاریوت‌ها آنزیم RNA پلی‌مراز به تنهایی نمی‌تواند راه انداز را شناسایی کند. (دی ۹۰؛ ۰٫۲۵)

نادرست

در هوهسته ای ها (یوکاریوت‌ها)، اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است. (دی ۹۷؛ ۰٫۲۵)

درست

طول عمر رنای پیک(mRNA) در پیش هسته ای ها (پروکاریوت ها) بیشتر از هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) است. (خرداد ۹۸؛ ۰٫۲۵)

نادرست

تجمع رِناتَن‌ها (ریبوزوم ها) فقط در یاخته‌های پیش هسته ای (پروکاریوت) دیده می‌شود. (شهریور ۹۸؛ ۰٫۲۵)

نادرست

فقط یکی از دو رشته هر ژن رونویسی می‌شود. (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

درست

در رونویسی، نوکلئوتید تیمین دار رنا به عنوان مکمل در برابر نوکلئوتید آدنین دار دنا قرار می گیرد. (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

نادرست

در پروکاریوت‌ها شروع ترجمه یک رنای پیک (mRNA) ممکن است قبل از پایان رونویسی آن رنا آغاز شود. (خرداد ۹۹ خارج صبح؛ ۰٫۲۵)

درست

در یوکاریوت‌ها پروتئین‌سازی حتی ممکن است پیش از پایان رونویسی رنای پیک (mRNA) آغاز شود. (خرداد ۹۹ خارج عصر؛ ۰٫۲۵)

نادرست

در یاخته‌های یوکاریوتی، رناهای ساخته شده در رونویسی برای انجام کارهای خود، دستخوش تغییراتی می شوند. (شهریور ۹۹؛ ۰٫۲۵)

درست

تنظیم بیان ژن، موجب ایجاد یاخته‌های متفاوتی از یاخته‌های بنیادی مغز استخوان می شود. (شهریور ۹۹؛ ۰٫۲۵)

درست

رمزه (کدون) آمینواسیدها در بسیاری از جانداران یکسان اند. (دی ۹۹؛ ۰٫۲۵)

نادرست

حتماً بخوانید:

» سوالات نهایی و خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم | انتقال اطلاعات

در صورتی که رمز هر آمینواسید دو حرفی باشد، فقط (۱۶ نوع آمینواسید – ۴ نوع آمینواسید) علامت رمز خواهند داشت.

۱۶ نوع

یک تفاوت همانندسازی و رونویسی را بنویسید. (خرداد ۹۹؛ ۰٫۵)

در رونویسی با توجه به نوکلئوتیدهای رشته دنا، نوکلئوتیدهای مکمل در زنجیره رنا قرار می گیرد و به هم متصل می شوند. در همانندسازی با توجه به نوکلئوتیدهای رشته دنا، نوکلئوتیدهای مکمل در زنجیره دنا قرار می‌گیرد. در هر چرخۀ یاخته ای یک بار همانندسازی انجام می‌شود. رونویسی یک ژن می‌تواند در هر چرخه بارها انجام شود.

در همانندسازی DNA مولکول جدیدی که ساخته می شود، DNA است (۰/۲۵)، در حالی که در رونویسی مولکول ساخته شده از جنس RNA است (۰/۲۵).

در همانندسازی DNA هر دو رشته به عنوان الگو عمل می‌کنند (۰/۲۵)، در صورتی که در رونویسی یکی از دو رشته‌ی DNA به عنوان الگو عمل می کند.

در این فرآیند، یکی از دو رشته ی DNA به عنوان الگو مورد استفاده قرار می‌گیرد. (رونویسی – همانندسازی) (شهریور ۹۰؛ ۰٫۲۵)

رونویسی

بخشی از ژن که محل صحیح آغاز رونویسی را تعیین می کند، چه نام دارد؟ (شهریور ۹۴؛ ۰٫۲۵)

راه انداز

رونویسی با اتصال RNAپلی‌مراز به قسمتی از ژن به نام (جایگاه آغاز رونویسی – راه انداز ژن) شروع می شود.

راه انداز ژن

در فرآیند رونویسی کدام آنزیم موجب باز شدن دو رشته DNA از یکدیگر می شود؟ (شهریور ۹۶؛ ۰٫۲۵)

RNA پلی‌مراز

در هوهسته‌ای‌ها رنای رِناتَنی (rRNA) توسط کدام رنابسپاراز ساخته می‌شود؟ (دی ۹۲، دی ۹۷ و خرداد ۹۸؛ ۰٫۲۵)

رنابسپاراز ۱

رونویسی از ژن های rRNA بر عهده آنزیم RNA پلیمراز …………. است‌. (دی ۹۴؛ ۰٫۲۵)

RNA پلی‌مراز ۱

رونویسی ژن‌های tRNA در یوکاریوت‌ها، توسط آنزیم RNA پلیمراز ………. صورت می گیرد. (شهریور ۹۲ و شهریور ۹۳؛ ۰٫۲۵)

RNA پلیمراز ۳

در یوکاریوت ها، RNA ای که در نتیجه فعالیت RNA پلیمراز ۳ حاصل می‌شود، ………. نام دارد. (دی ۹۳؛ ۰٫۲۵)

tRNA

در یوکاریوت‌ها آنزیم (RNA پلیمراز ۳ – RNA پلیمراز ۱)، رونویسی ژن‌های tRNA را انجام می دهد.

RNA پلیمراز ۳

در سلول‌های یوکاریوتی، مولکول tRNA در اثر فعالیت پلی‌مرازی کدام آنزیم ساخته می‌شود؟ (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

RNA پلیمراز ۳

نقش هر یک از دو نوع آنزیم پلیمراز ۱ و پلیمراز ۲ را در سلول‌های یوکاریوتی بنویسید.

rRNA توسط RNA پلیمراز ۱ و mRNA توسط RNA پلیمراز ۲ ساخته می‌شود.

وظیفه RNA پلی مراز ۳ در سلول‌های یوکاریوت بنویسید.

tRNA توسط RNA پلیمراز ۳ ساخته می‌شود.

به رشته مکمل رشته الگو در مولکول دنا، چه گفته می شود؟ (دی ۹۷؛ ۰٫۲۵)

رشته رمزگذار

فرآیندهای رونویسی و همانند سازی را از نظر نوع الگو با یکدیگر مقایسه کنید. (خرداد ۹۷؛ ۰٫۵)

در همانندسازی از دو رشته به عنوان الگو و در رونویسی از یک رشته استفاده می‌شود.

در کدام مرحله رونویسی ، رنابسپاراز راه انداز را شناسایی می کند؟ (خرداد ۹۸؛ ۰٫۲۵)

مرحله آغاز

چرا برای رونویسی از ژن به راه انداز نیاز است؟ (شهریور ۹۸؛ ۰٫۵)

راه انداز موجب می شود رنابسپاراز اولین نوکلئوتید مناسب (۰/۲۵) را به طور دقیق پیدا و رونویسی را از آنجا آغاز کند. (۰/۲۵)

حتماً بخوانید:

» سوالات نهایی و خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم | تغییر در اطلاعات

در ارتباط با فرآیند رونویسی، کدام عبارت صحیح است؟ (شهریور ۹۷؛ ۰٫۲۵)

۱) پس از رونویسی جایگاه پایان رونویسی، RNA پلی‌مراز از RNA جدا می‌شود.

غلط

۲) در رونویسی یکی از دو رشته DNA، به عنوان الگو عمل می کند.

صحیح

۳) در یوکاریوت‌ها این فرآیند در سیتوپلاسم انجام می‌شود.

غلط. می‌تواند صحیح در نظر گرفته شود: میتوکندری و کلروپلاست

در مورد رونویسی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید‌. (خرداد ۹۹ خارج عصر؛ ۰٫۷۵)

الف) در یوکاریوت ها رنای پیک (mRNA) توسط کدام رنابسپاراز ساخته می‌شود؟

رنابسپاراز ۲

ب) شکل مقابل کدام مرحله از رونویسی را نشان می دهد؟

رونویسی

مرحله آغاز

ج) شماره (۱) را نام گذاری کنید.

رنابسپاراز

با توجه به شکل روبرو به پرسش‌ها پاسخ دهید. (شهریور ۹۹؛ ۰٫۷۵)

رونویسی

الف) کدام مرحله از رونویسی را نشان می دهد؟

آغاز

ب) شماره های (۱) و (۲) را نام گذاری کنید.

۱- راه انداز ۲- رنابسپاراز (RNA پلیمراز)

در شکل روبرو (؟) را نامگذاری کنید. (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

رونویسی

رشته رمزگذار

تغییرات mRNA: پیرایش

علت عبارت زیر را بنویسید. (دی ۹۹؛ ۰٫۵)

در بعضی ژن‌های یوکاریوتی، رنای پیک (mRNA) بالغ، کوتاه تر از رنای پیک اولیه (نابالغ) است.

در بعضی ژن‌ها، توالی‌های معینی از رنای ساخته شده، جدا و حذف می‌شود و سایر بخش‌ها به هم متصل می‌شوند و به علت حذف رونوشت اینترون‌ها یک رنای پیک بالغ کوتاه‌تر ساخته می شود.

مناطقی از DNA که رونوشت آنها در mRNA بالغ حذف می شود، ………… نامیده می شود. (دی ۹۲؛ ۰٫۲۵)

اینترون

مناطقی از DNA که رونوشت آن ها در mRNA بالغ باقی می ماند، ………… نامیده می شود. (شهریور ۹۲؛ ۰٫۲۵)

اگزون

مناطقی از …………. که رونوشت آن ها در mRNA بالغ باقی می ماند، اگزون نامیده می شود. (شهریور ۹۳؛ ۰٫۲۵)

دنا (DNA)

به بخش‌هایی که در مولکول دنا وجود دارند و رونوشت آن ها در رنای پیک سیتوپلاسمی حذف نمی شوند، ………….. می‌گویند. (دی ۹۷؛ ۰٫۲۵)

اگزون

در یوکاریوت‌ها مناطقی در DNA وجود دارد که رونوشت آنها در mRNA بالغ نیز باقی می ماند. (اگزون – اینترون) (شهریور ۹۰؛ ۰٫۲۵)

اگزون

به بخش هایی از مولکول دنا که رونوشت آنها در رنای پیک سیتوپلاسمی حذف شده، (میانه– بیانه) می‌گویند. (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

میانه

میانه (اینترون) را تعریف کنید. (خرداد ۹۹ خارج عصر؛ ۰٫۵)

نواحی که در مولکول DNA وجود دارد ولی رونوشت آن mRNA سیتوپلاسمی حذف شده است.

در یوکاریوت ها، RNA ای که مستقیماً در نتیجه ی فعالیت RNA پلی مراز حاصل می شود (mRNA اولیه – mRNA بالغ) نام دارد.

mRNA اولیه

شکل زیر طرح ساده ای از رشته الگوی مولکول دنا و رنای بالغ حاصل از آن را نشان می دهد. (شهریور ۹۸؛ ۰/۵)

RNA بالغ

با توجه به شکل به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) این طرح در یاخته هوهسته ای (یوکاریوت) دیده می شود یا یاخته پیش هسته ای (پروکاریوت)؟

یوکاریوت

ب) بخش‌هایی از مولکول دنا که به شکل حلقه در آمده، چه نام دارد؟

اینترون

رنای رونویسی شده از رشته الگو، در ابتدا دارای رونوشت های میانۀ دنا است. به این رنا، ………….. گفته می شود. (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

رنای نابالغ یا اولیه

رنای (RNA) بالغ را تعریف کنید. (خرداد ۹۸؛ ۰٫۵)

با حذف رونوشت میانه ها (اینترون ها) از رنای اولیه (۰/۲۵) و پیوستن بخش های باقیمانده به هم، رنای بالغ ساخته می شود. (۰/۲۵)

رنای بالغ، حاصل پیوند بین (میانه ها – بیانه ها) است. (خرداد ۹۹ خارج صبح؛ ۰٫۲۵)

بیانه ها

حتماً بخوانید:

» سوالات نهایی و خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم | از ماده به انرژی

mRNA اولیه ای با ۳ اگزون و ۲ اینترون در سلول کپک نوروسپورا مفروض است. بر مبنای گسسته بودن ژن های یوکاریوتی، به سؤالات پاسخ دهید. (خرداد ۹۶؛ ۰٫۵)

الف) تعداد قطعاتی که در mRNA بالغ باقی می ماند؟

۳ قطعه

ب) محل تشکیل mRNA بالغ در کدام بخش سلول است؟

در هسته

در جریان بالغ شدن یک mRNA اولیه چهار پیوند فسفو دی استر شکسته می‌شود: خرداد ۹۴؛ ۰٫۵)

الف) mRNA حاصل چند اگزون دارد؟

۳=۱+۲   «««««««««      ۲ = ۲ ÷ ۴

ب) در این فرآیند چند پیوند فسفو دی استر تشکیل می شود؟

۲

ژن‌های سازنده (رنای رِناتَنی – رنای ناقل) در یاخته‌های تازه تقسیم شده بسیار فعال اند. (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

رنای رِناتَنی

شکل زیر ساختار پر مانند حاصل از رونویسی یک ژن یوکاریوتی را نشان می‌دهد: (دی ۸۸؛ ۰٫۷۵)

ترجمه

الف) کدام شماره جهت حرکت RNA پلیمراز را روی ژن نشان می دهد؟ با یک دلیل بنویسید.

شماره ۲، زیرا در جهت (۲) در مولکول های RNA در حال طویل شدن هستند.

ب) خط افقی میانی که با علامت سؤال مشخص شده ، چه مولکولی است؟

DNA

ترجمه

ساخته شدن پلی پپتید از روی اطلاعات رنای پیک ، چه نامیده می شود؟ (دی ۹۷؛ ۰٫۲۵)

ترجمه

رمز سه نوکلئوتیدی mRNA را چه می نامند؟ (شهریور ۹۳؛ ۰٫۲۵)

کدون

ژن‌هایی که محصول رونویسی آنها ……………. باشد ترجمه می‌شوند. (خرداد ۹۶؛ ۰٫۲۵)

mRNA

با توجه به شکل، سؤالات زیر را پاسخ دهید:

رنای ناقل

الف) ساختار سه بعدی این مولکول در سلول چگونه است؟

شبیه حرف L

ب) اگر این tRNAی آغازگر باشد، توالی آنتی کدون آن چیست؟

UAC

در شکل روبه رو یک رنای ناقل (tRNA) با تاخوردگی اولیه نشان داده شده است. (خرداد ۹۸؛ ۰٫۲۵)

رنای ناقل

کدام شماره توالی پادرمزه (آنتی کدون) را نشان می دهد؟

(۱)

با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید. (خرداد ۹۹ خارج صبح؛ ۰٫۷۵)

رنای ناقل

الف) تفاوت رناهای ناقل (tRNA) مربوط به کدام شماره در این مولکول است؟

۲

ب) شکل تاخوردگی اولیه رنای ناقل را نشان می‌دهد یا ساختار سه بعدی آن را؟

تاخوردگی اولیه

ج) این مولکول در باکتری اشرشیاکلای توسط چه آنزیمی ساخته می شود؟

رنا بسپاراز

با توجه به این نکته که مولکول tRNA تک رشته ای است، بخش های دو رشته ای موجود در مولکول tRNA چگونه حاصل شده است؟ (خرداد ۹۵؛ ۰٫۲۵)

بخش های دو رشته ای موجود در مولکول نتیجه تاخوردگی‌های مولکول tRNA روی خود حاصل شده اند.

در ساختار سه بعدی رنای ناقل یک بخش محل اتصال آمینواسید و دیگری توالی ۳ نوکلئوتیدی به نام ……است. (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

آنتی کدون (پادرمزه)

هر رمز سه نوکلئوتیدی tRNA را یک …………. می نامند. (دی ۹۱؛ ۰٫۲۵)

آنتی کدون

تفاوت توالی‌های انواع رناهای ناقل مربوط به کدام ناحیه می باشد؟ (دی ۹۷؛ ۰٫۲۵)

ناحیه آنتی کدونی

فرایند اتصال آمینواسید به رنای ناقل (tRNA) یک واکنش انرژی زا یا انرژی خواه است؟

انرژی خواه

ب) در مرحلۀ طویل شدن، بعد از جابه جایی رناتن، رنای ناقل حامل رشتۀ پپتیدی در کدام جایگاه قرار می گیرد؟ (دی ۹۹)

جایگاه P (0/25)

حتماً بخوانید:

» سوالات نهایی و خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم | از انرژی به ماده

در مورد رناتن (ریبوزوم) به پرسش های زیر پاسخ دهید. (دی ۹۹)

الف) جنس هر زیرواحد آن از چیست؟

رنا و پروتئین

ب) در ساختار کامل چند جایگاه دارد؟

سه جایگاه (۰/۲۵)

شکل زیر بخشی از آغاز پروتئین سازی را نشان می دهد. نام اجزای شماره گذاری شده را در برگه‌ی امتحانی بنویسید. (دی ۹۰؛ ۱)

پروتئین‌سازی

۱) بخش کوچک ریبوزوم

۲) mRNA

۳) بخش بزرگ ریبوزوم

۴) جایگاه A

نقش tRNA آغازگر در فرآیند ترجمه چیست؟ (شهریور ۹۷؛ ۰٫۵)

برقراری رابطه مکملی با کدون آغاز

در هنگام ترجمه، توالی پادرمزه (آنتی کدون) با توالی رَمزه مکمل خود چه پیوندی برقرار می کند؟ (شهریور ۹۹؛ ۰٫۲۵)

پیوند هیدروژنی مناسب

آنتی کدون tRNA حامل متیونین را بنویسید. (شهریور ۹۵؛ ۰٫۲۵)

UAC

آنتی کدون tRNA آغازگر را بنویسید.

UAC

tRNA ای که آنتی کدون آن GAA است، به کدام کدون متصل می شود؟

CUU

کدون آغاز AUG است، و ……………… را رمز می کند. (دی ۹۲؛ ۰٫۲۵)

متیونین

رمزه ( کدون) آغاز یا AUG معرف کدام آمینواسید است؟ (خرداد ۹۸؛ ۰٫۲۵)

متیونین

کدون اولین آمینواسید در هر زنجیره پلی پپتیدی بر روی mRNAچیست؟ (خرداد ۹۵؛ ۰٫۲۵)

AUG

اولین رمزه (کدون) که در جایگاه P رناتن (ریبوزوم) قرار می گیرد، دارای چه توالی است؟ (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

AUG

کدون آغاز ترجمه چیست؟

AUG

رَمزه‌ی ( کدون) آغاز یا (UGA – AUG) رَمزه ای است که ترجمه از آن آغاز می شود. (شهریور ۹۸؛ ۰٫۲۵)

AUG

در طول کدام مرحله ترجمه ، فقط جایگاه P رناتن (ریبوزوم) پر می شود؟ (خرداد ۹۸؛ ۰٫۲۵)

مرحله آغاز

در کدام مرحله ترجمه فقط جایگاه P پر می شود و جایگاه A و E خالی می‌ماند؟ (شهریور ۹۸؛ ۰٫۲۵)

مرحله آغاز

وقایع مرحله ی آغاز ترجمه را شرح دهید. (دی ۸۹؛ ۱)

بخش کوچک تر ریبوزوم (۰/۲۵) در مجاورت کدون آغاز به mRNA متصل می شود (۰/۲۵). اولین tRNA که tRNA آغازگر نام دارد با کدون آغاز رابطه مکملی برقرار می کند (۰/۲۵) سپس بخش بزرگ ریبوزوم به بخش کوچک می پیوندد و ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل می شود. (۰/۲۵)

در مرحله آغاز ترجمه، tRNA آغازگر به کدام جایگاه ریبوزوم وارد می‌شود؟

جایگاه P

در مرحله آغاز ترجمه، کدام جایگاه در رناتن (ریبوزوم)، محل قرار گیری رنای ناقل (tRNA) متیونین است؟ (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

جایگاه P

اولین پیوند پپتیدی در کدام مرحله از مراحل ترجمه تشکیل می شود؟ (شهریور ۹۹؛ ۰٫۲۵)

طویل شدن 

پیوند پپتیدی در کدام جایگاه رناتن و در چه مرحله ای از ترجمه برقرار می‌شود؟ (شهریور ۹۷ و خرداد ۹۹ خارج عصر؛ ۰٫۵)

جایگاه A – مرحله طویل شدن

جابه جایی ریبوزوم روی mRNA، در کدام مرحله ترجمه صورت می گیرد؟ (شهریور ۹۲؛ ۰٫۲۵)

مرحله طویل شدن

رنای ناقل بدون آمینواسید از کدام جایگاه رناتن خارج می شود؟ (خرداد ۹۸؛ ۰٫۲۵)

جایگاه E

در فرآیند ترجمه کدام یک زودتر رخ می دهد؟ (الف یا ب) (خرداد ۹۲؛ ۰٫۲۵)

الف) ریبوزوم به اندازه یک کدون در طول mRNA به پیش می‌رود.

ب) tRNA حاملِ دومین آمینواسید به جایگاه A وارد می شود.

ب

با توجه به mRNA مقابل به سؤالات زیر پاسخ دهید. (دی ۹۳؛ ۰٫۵)

CGA AUG UUC GCG UGG AAA CGG UAA

الف) آخرین آنتی کدونی که وارد جایگاه A ریبوزوم می شود را بنویسید.

GCC

ب) پلی پپتید حاصل از ترجمه این mRNA دارای چند آمینواسید خواهد بود؟

۶ آمینواسید

با توجه به توالی mRNA مقابل به سؤالات زیر پاسخ دهید. (دی ۹۴؛ ۰٫۷۵)

U AUG UGU GCA UAA CUU

الف) قرار گرفتن توالی UAA در جایگاه A ریبوزوم، در کدام مرحله از مراحل فرآیند ترجمه صورت می گیرد؟

مرحله پایان

ب) اگر این mRNA به طور کامل ترجمه شود، رشته پلی‌پپتید حاصل دارای چند آمینواسید می باشد؟ و ریبوزوم چند بار در طول رشته mRNA حرکت کرده است؟

۳ آمینواسید – ۲ بار

در ارتباط با توالی نوکلئوتیدی در mRNA زیر به سؤالات پاسخ دهید. (خرداد ۹۳؛ ۰٫۷۵)

mRNA : AAAGUAAUGUUUCGUUGA

الف) اولین آنتی کدون که وارد جایگاه A ریبوزوم می شود، کدام است؟

AAA

ب) آخرین کدون که در جایگاه P ریبوزوم قرار می گیرد، کدام است؟

CGU

ج) کدون پایان در کدام جایگاه ریبوزوم قرار می گیرد؟

جایگاه A

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | شهریور ۱۳۹۹

در رشته الگو DNA مقابل، رمزهای ساخت یک زنجیره پلی پپتید قرار دارد، با توجه به این مطلب به سؤالات زیر پاسخ دهید: (دی ۹۵؛ ۰٫۵)

DNA : T A C C G C G A C T C A A T T رشته الگو

الف) چند کدون قابل ترجمه دررشته mRNA حاصل خواهیم داشت؟

۴

ب) آنتی کدون مربوط به دومین کدون را بنویسید.

CGC

در ارتباط با مولکول mRNA ی مقابل به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ۹۱؛ ۰٫۵)

mRNA : AUGUGUGCAUAA

الف) در این مولکول چند کدون وجود دارد؟

۴ کدون

ب) ترکیب حاصل از ترجمه ی آن ، دارای چند نوع آمینواسید است؟

۳ نوع

با توجه به mRNA مقابل به پرسش های زیر پاسخ دهید. (خرداد ۹۹ خارج صبح؛ ۱)

A U G U C A A A U C C G U G U U U U A U C U G A

الف) رشته رمزگذار این mRNA را مشخص کنید.

به جای U ، T قرار می‌گیرد.

A T G T C A A A T C C G T G T T T T A T C T G A

ب) اولین پادرمزه (آنتی کدون) جایگاه P را مشخص کنید.

UAC

ج) آخرین پادرمزه جایگاه A را مشخص کنید.

UAG

وقایع مرحله ی پایان ترجمه را توضیح دهید. (شهریور ۹۰؛ ۰٫۷۵)

با ورود یکی از رمزه های پایان ترجمه در جایگاه A (0/25)، چون رنای ناقل مکمل آن وجود ندارد (۰/۲۵)، این جایگاه توسط پروتئین هایی به نام عوامل آزادکننده اشغال می شود این پروتئین ها باعث جدا شدن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل می شوند. همچنین این پروتئین ها باعث جدا شدن زیرواحدهای رِناتَن از هم و آزاد شدن رنای پیک می شوند.

چرا حضور رَمزه (کدون)های UGA ،UAA و UAG در رنای پیک، موجب پایان یافتن عمل ترجمه می شود؟ (شهریور ۹۹؛ ۰٫۲۵)

چون هیچ آمینواسیدی را رمز نمی‌کنند.

در مرحلۀ پایان، چه پروتئین هایی باعث جدا شدن زیرواحدهای رناتن از هم می شود؟ (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

عوامل آزادکننده

عامل پایان ترجمه در کدام جایگاه ریبوزوم قرار می گیرد؟ (شهریور ۹۲ و شهریور ۹۵؛ ۰٫۲۵)

جایگاه A

در مرحله پایان ترجمه عوامل آزاد کننده وارد کدام جایگاه رناتن می شوند؟ (خرداد ۹۹ خارج عصر؛ ۰٫۲۵)

جایگاه A

در چه مرحله ای از ترجمه، جایگاه A توسط پروتئین هایی به نام عوامل آزاد کننده اشغال می شود؟ (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

مرحله پایان

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | دی ۱۳۹۹

چرا با ورود یکی از رمزه های پایان ترجمه در جایگاه A، این جایگاه توسط پروتئین هایی به نام عوامل آزاد کننده اشغال می شود؟ (شهریور ۹۸؛ ۰٫۲۵)

چون رنای ناقل مکمل آن وجود ندارد.

mRNAای با ۱۵۰ نوکلئوتید ……………. آمینواسید را رمز می کند. (خرداد ۹۷؛ ۰٫۲۵)

۴۹

محل پروتئین‌سازی و سرنوشت آنها

پروتئین‌های ساخته شده در ستوپلاسم که به شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی می روند، چه سرنوشت هایی پیدا می کنند؟ (سه مورد) (شهریور ۹۹؛ ۰٫۷۵)

ممکن است برای ترشح به خارج رفته یا به بخش هایی مثل واکوئول (کریچه) و کافنده تن (لیزوزوم) بروند.

سرعت و مقدار پروتئین سازی

چرا در یوکاریوت‌ها فرصت بیشتری برای پروتئین‌سازی است؟ (دی ۹۷ و دی ۹۸؛ ۰٫۵)

در این یاخته‌ها ساز وکارهایی برای حفاظت رنای پیک در برابر تخریب وجود دارد.

عمر رنای پیک (mRNA) در یوکاریوت ها طولانی‌تر از پروکاریوت ها است. علت چیست؟ (خرداد ۹؛ ۰٫۵)

در این یاخته‌ها سازوکارهایی برای حفاظت رنای پیک در برابر تخریب وجود دارد.

تنظیم بیان ژن در پروکاریوت‌ها

چگونه ممکن است از یاخته هایی با ژن های یکسان، یاخته هایی با عملکرد و شکل متفاوت ایجاد شوند؟ (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

در هر یاخته تنها تعدادی از ژن ها فعال و سایر ژن ها غیر فعال هستند.

عمدتاً تنظیم بیان ژن پروکاریوت‌ها چه هنگام صورت می گیرد؟ (خرداد ۹۵؛ ۰٫۲۵)

هنگام رونویسی 

الف) ژن‌های مربوط به تجزیه لاکتوز در باکتری چند تاست؟ (خرداد ۹۲؛ ۰٫۵)

۳

ب) ژن‌های مذکور چند راه انداز دارند؟

۱

با توجه به شکل زیر که مربوط به تجزیه لاکتوز در پروکاریوت هاست، به پرسش ها پاسخ دهید:

تجزیه لاکتوز

الف) ژن زیر روشن است یا خاموش؟

خاموش

ب) موارد شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

۱) اپراتور ۲) ژن

شکل زیر، ژن‌های مربوط به تجزیه لاکتوز در پروکاریوت هاست. (دی ۹۲؛ ۰٫۲۵)

تجزیه لاکتوز

کدام شماره RNA پلی مراز را نشان می دهد؟

شماره ۴

در مورد تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (خرداد ۹۹؛ ۰٫۷۵)

الف) چرا در تنظیم منفی رونویسی، با اتصال لاکتوز به مهارکننده، این پروتئین دیگر نمی تواند به اپراتور متصل بماند؟

لاکتوز با اتصال به مهارکننده، شکل آن را تغییر می دهد. (۰/۲۵)

ب) در چه صورت مقدار رونویسی ژن، تحت تأثیر عوامل رونویسی تغییر می کند؟

چون تمایل پیوستن این پروتئین ها (۰/۲۵) به راه انداز در اثر عواملی تغییر می کنند (۰/۲۵)، مقدار رونویسی ژن آن هم تغییر می کند.

در نبود لاکتوز، پروتئین مهار کننده به اپراتور متصل می شود و ژن ……………….. می شود. (شهریور ۹۵؛ ۰٫۲۵)

خاموش

۹۵ در تنظیم منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکلای، مانع پیش روی رنابسپاراز نوعی پروتئین به نام (مهار کننده – فعال کننده) است. (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

مهار کننده 

کدام پروتئین سبب خاموش شدن ژن های مربوط به تجزیه لاکتوز در پروکاریوت ها می شود؟ (شهریور ۹۶؛ ۰٫۲۵)

مهارکننده

اتصال کدام ماده به پروتئین مهار کننده، باعث روشن شدن ژن‌های مربوط به تجزیه لاکتوز در پروکاریوت‌ها می‌شود؟ (خرداد ۹۴؛ ۰٫۲۵)

لاکتوز

عدم رونویسی ژن‌ها در غیاب لاکتوز در پروکاریوت ها را شرح دهید. (شهریور ۹۰؛ ۰٫۲۵)

وقتی لاکتوز در محیط نیست، مهارکننده به اپراتور متصل شده و اپران خاموش می شود.

در پرو کاریوت‌ها، چگونه در حضور لاکتوز، رونویسی ژن‌ها صورت می گیرد؟ (دی ۸۸؛ ۰٫۷۵)

لاکتوز به مهار کننده متصل می شود و تغییراتی در شکل آن پدید می آورد (۰/۲۵) بر اثر این تغییر شکل، مهار کننده دیگر نمی تواند به اپراتور متصل شود (۰/۲۵) و بنابراین RNAپلی مراز متصل به راه انداز ، شروع به رونویسی ژن می‌کند.

در باکتری اشرشیاکلای، در تنظیم (مثبت – منفی) رونویسی، مانع پیش روی رنابسپاراز نوعی پروتئین به نام مهار کننده است. (دی ۹۹؛ ۰٫۲۵)

منفی

حتماً بخوانید:

» مولکول‌های اطلاعاتی | نوکلئیک اسیدها

در تنظیم منفی رونویسی، پروتئین مهار کننده به توالی خاصی از دنا به نام ………… متصل می شود. (خرداد ۹۹ خارج صبح؛ ۰٫۲۵)

اپراتور

در تنظیم منفی رونویسی در پیش هسته ای‌ها (پروکاریوت‌ها)، مهار کننده به چه بخشی از دنا متصل می شود و جلوی حرکت رنابسپاراز را می گیرد؟ (شهریور ۹۸؛ ۰٫۲۵)

اپراتور

در تنظیم (منفی – مثبت) رونویسی، پروتئین‌های خاصی به رنابسپاراز (RNA پلی مراز) کمک می کنند تا بتواند به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند. (خرداد ۹۸؛ ۰٫۲۵)

مثبت

در باکتری اشرشیاکلای، تنظیم مثبت رونویسی در مورد ژن های مؤثر در تجزیه (مالتوز– لاکتوز) انجام می‌شود. (شهریور ۹۹؛ ۰٫۲۵)

مالتوز

در تنظیم مثبت رونویسی در باکتری اشرشیاکلای چه عاملی سبب می شود که فعال کننده به جایگاه خود بچسبد؟ (دی ۹۷؛ ۰٫۲۵)

مالتوز

تنظیم بیان ژن در یوکاریوت‌ها

تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها در چه هنگامی انجام می گیرد؟ (خرداد ۹۴؛ ۰٫۷۵)

پیش از رونویسی – هنگام رونویسی – پس از رونویسی 

چرا در سلول های یوکاریوتی، تنظیم بیان ژن می‌تواند در مراحل بیش تری صورت گیرد؟ (یک دلیل بنویسید) (شهریور ۹۰؛ ۰٫۵)

به دلیل وجود غشای هسته (۰/۲۵) پدیده رونویسی از ترجمه جداست (۰/۲۵) و در نتیجه فرصت بیش تری برای تنظیم بیان ژن وجود دارد.

RNA پلی‌مراز یوکاریوتی در چه صورتی می تواند به راه انداز ژن مورد نظر خود متصل شود؟ (دی ۹۵؛ ۰٫۲۵)

در صورت اتصال عوامل رونویسی به راه انداز

مولکول پروتئینی که شناسایی راه انداز را در یوکاریوت ها انجام می دهند، چه نام دارند؟ (خرداد ۹۵؛ ۰٫۲۵)

عوامل رونویسی

در هوهسته ای ها به پروتئین هایی که با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز ، رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت می کنند چه می گویند؟ (دی ۹۷ و شهریور ۹۸؛ ۰٫۲۵)

عوامل رونویسی

در یوکاریوت‌ها (هوهسته ای) عوامل رونویسی به چه بخش‌هایی از دنا ممکن است متصل شوند؟ (شهریور ۹۹؛ ۰٫۵)

راه انداز و توالی افزاینده

نقش‌های عوامل رونویسی را ذکر کنید .

کمک به شناسایی راه انداز توسط آنزیم RNA پلیمراز (۰/۲۵) و تقویت عمل رونویسی (۰/۲۵)

توالی افزاینده در کدام نوع سلول‌ها وجود دارد و نقش آن چیست؟

در سلول‌های یوکاریوتی (۰/۲۵). به کمک عوامل رونویسی متصل به آن عمل رونویسی را تقویت می کند. (۰/۵)

افزاینده بخشی از مولکول DNA است که به کمک (پروتئین مهار کننده‌ی متصل به آن – عوامل رونویسی متصل به آن) عمل رونویسی را تقویت می‌کند.

عوامل رونویسی متصل به آن

پروتئینی که به افزاینده متصل می شوند چه نام دارند؟ (دی ۸۸ صبح؛ ۰٫۲۵)

عوامل رونویسی

شکل زیر تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها (هوهسته ای ها) را نشان می دهد. (دی ۹۸؛ ۰٫۵)

تنظیم بیان ژن

(۱): افزاینده (۲): عوامل رونویسی

نام بخش های مشخص شده (۱) و (۲) را بنویسید.

در رابطه با ساختار و نحوه تنظیم بیان ژن در یوکاریوت‌ها، به سؤالات زیر پاسخ دهید:

تنظیم بیان ژن

الف) شماره های (۱) و (۲ ) را نام گذاری کنید.

۱- راه انداز ۲- عوامل رونویسی

ب) چگونه توالی افزاینده، اثر خود را بر ژن اعمال می کند؟ شرح دهید.

افزاینده و عوامل رونویسی متصل به آن با تشکیل حلقه در DNA (0/25) در کنارRNA پلی مراز و سایر عوامل رونویسی روی راه انداز قرار می گیرند (۰/۲۵) و با قرار گرفتن کلیه این عوامل در کنار هم، عوامل رونویسی که به توالی افزاینده متصل هستند می توانند عوامل رونویسی متصل به راه انداز را فعال کنند. (۰/۲۵)

مشخص کنید کدام یک از ساختار یا ساختارهای زیر فقط در یوکاریوت‌ها وجود دارند؟ (دی ۸۹؛ ۰٫۵)

الف) راه انداز ب) عوامل رونویسی ج) RNA پلی مراز د) افزاینده ه) اپراتور

ب و د

مونومر هر یک از موارد زیر را بنویسید: (خرداد ۹۱، دی ۹۱، دی ۲ و دی ۹۳؛ ۱٫۵)

الف) RNA پلی مراز ۲.   ب) راه انداز     ج) توالی افزاینده    د) مهار کننده ه) عوامل رونویسی.    و) اگزون

الف) آمینواسید    ب) نوکلئوتید    ج)نوکلئوتید.  د) آمینواسید.   ه) آمینواسید.   و) نوکلئوتید

اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثالی از تنظیم بیان ژن (پس از _ پیش از) رونویسی است. (خرداد ۹۹ خارج عصر؛ ۰٫۲۵)

پس از

میزان فشردگی فام‌تن (کروموزوم) با میزان بیان ژن چه رابطه ای دارد؟ (دی ۹۹؛ ۰٫۵)

به طور معمول بخش های فشرده فام تن کمتر در دسترس رنابسپارازها قرار می گیرند و کمتر بیان می شوند.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا