علوم پزشکیفیزیولوژی

سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ۱۳۹۷؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

 

۱ – ترشح کدام مورد زیر با کاهش غلظت داخل سلولی یون کلسیم همراه است؟

الف) رنین، از سلول های جکستا گلومرولار کلیه

ب) انسولین از سلول های بتا پانکراسی

ج) دوپامین از نورون های هسته اکومبانس

د) سروتونین از نورون های هسته رافه

۲- در isotonic cell volume regulation ، کدام مورد زیر نقش مهمی دارد؟

الف) Na^+⁄(Ca^(++) ) exchanger

ب) Na^+⁄ Glucose transporter

ج) Na^+⁄K^+ ATPase (

د) Na^+ -dependent K^+ channel

۳- در توجیه تورم گلبول قرمز در یک محیط سرد ایزوتونیک، افزایش کدام مورد زیر مطرح است؟

الف) نگاتیوتیه پتانسیل غشاء

ب) خروج 〖Cl〗^- از سلول

ج) تعداد ذرات فعال اسموتیک در داخل سلول

د) 〖-K〗^+ ATPase Na^+

۴ – در کدام نوع سلول های زیر Vectorial Transport رخ می دهد؟

الف) عصبی

ب) عضلانی

ج) اینترنورون

د) اپیتلیال

۵- کدام مورد زیر، اثر سم سیاه سرفه نیست؟

الف) ریبوزیلاسیون α_i

ب) غیرفعال شدن α_i

ج) کاهش مهار ادنیلیل سیکلاز

د) کاهش سطح cAMP/PKA

۶- سنتز کدام مورد زیر در سلول، به حضور دستگاه گلژی نیاز اساسی دارد؟

الف) Glycogen

ب) Chondroitin Sulfate

ج) Glucosamine

د) Actin

۷- کدام مورد زیر می تواند بالقوه از رشد باکتری در داخل سلول، جلوگیری کند؟

الف) Lysozyme

ب) Saccharide polymers

ج) Lysoferrin

د) Citric acid

۸- برای تغلیظ ده هزار برابری یک اسمول یون کلسیم در سارکوپلاسمیک رتیکولوم، چه مقدار انرژی لازم است؟

الف) ۱۴ Kcal

ب) ۱۴۰۰ cal

ج) ۵.۶ Kcal

د) ۵۶۰ cal

۹- کدام فاکتور تحریک کننده تکامل سلول های خونی، فقط موجب افزایش نوتروفیلها می گردد؟

الف) اریتروپوئتین

ب) G-CSF

ج) M-CSF

د) GM-CSF

۱۰- ترومبومودولین چسبیده به غشاء آندوتلیال به کدامیک از عوامل زیر متصل می شود؟

الف) ترومبین

ب) پروتئین C

ج) فاکتور VIII انعقادی

د) هپارین

۱۱- کدامیک از کانال های پتاسیمی زیر در انتهای مرحله ۳ پتانسیل عمل بطنی نقش مهمتری دارد؟

الف) Transient outward

ب) Inward rectifier

ج) Delayed rectifier

د) ATP- sensitive

۱۲- کدامیک از موارد زیر شاخص بهتری در انقباض پذیری (Contractility) قلب است؟

الف) Ventricular wall thickness

ب)(-dp)⁄dt

ج) (+dp)⁄dt

د) Systolic pressure

۱۳- کدامیک از موارد زیر در مورد بطن چپ بطور بارزی بیش از بطن راست است؟

الف) برون ده دقیقه ای

ب) حجم ضربه ای

ج) پس بار

د) حجم پایان دیاستولی

۱۴- کدامیک از موارد زیر با ضربان قلب رابطه مستقیم دارد؟

الف) ارتفاع موج R

ب) دوره قلبی

ج) فاصله R-R

د) بازگشت وریدی

۱۵- مرحله خروج آهسته بطنی (reduced ejection) با کدام مورد در نوار قلب همزمانی بیشتری دارد؟

الف) فاصله PQ

ب) موج R

ج) قطعه ST

د) موج T

۱۶- تغییر کدامیک از عوامل زیر اثر بیشتری بر فشار متوسط خون شریان دارد؟

الف) فشار انکوتیک پلاسمایی

ب) حجم خون وریدی

ج) مقاومت محیطی

د) فشار هیدروستاتیک مویرگی

۱۷- فشار دیاستولی یک شریان بزرگ …………………………….

الف) معادل اختلاف سیستولی شریان و ورید مجاور آن است.

ب) با پذیرش (Compliance) آن شریان رابطه مستقیم دارد.

ج) با حجم ضربه ای (SV) قلب رابطه عکس دارد.

د) با حجم خون موجود در شریان در لحظه دیاستول رابطه مستقیم دارد.

۱۸- در کدامیک از موارد زیر فشار اسمزی – کلوئیدی ایجاد شده توسط پروتئین های پلاسما بیشتر است؟

الف) هنگامیکه ضریب بازگشت منافذ مویرگی برابر یک باشد.

ب) هنگامیکه ضریب بازگشت منافذ مویرگی برابر صفر باشد.

ج) در سینوزوئیدهای کبدی

د) در مویرگهای گلومرولی کلیه

۱۹- کاهش سریع اولیه حجم یک عضو، ناشی از تحریک عصب سمپاتیک، به دلیل کدام مورد زیر است؟

الف) انقباض رگهای مقاومتی عضو

ب) انقباض رگهای ظرفیتی عضو

ج) کاهش فشار هیدرواستاتیک مویرگی

د) کاهش فشار شریانی عضو

۲۰- Cardiac function curve و Vascular function curve در یک فرد سالم در کدامیک از شرایط زیر یکدیگر را قطع می کنند؟

الف) فشار وریدی مرکزی ۲ میلی متر جیوه و برون ده قلبی ۵ لیتر در دقیقه

ب) فشار وریدی مرکزی ۲ میلی متر جیوه و برون ده قلبی ۱۵ لیتر در دقیقه

ج) فشار وریدی مرکزی ۴ میلی متر جیوه و برون ده قلبی ۷ لیتر در دقیقه

د) فشار وریدی مرکزی ۱۰ میلی متر جیوه و برون ده قلبی ۲۲ لیتر در دقیقه

۲۱- کدام مورد زیر درباره گیرنده های فشار در سینوس کاروتید صحیح است؟

الف) فقط به تغییرات نبضی فشار پاسخ می دهند.

ب) امواج عصبی صادره از آنها از طریق شاخه های حسی عصب واگ به بصل النخاع می روند.

ج) از نوع گیرنده های سازش پذیر کند هستند.

د) در صورت تحریک شدن، رفلکسی ایجاد می کنند که منجر به برادی کاردی قلب می گردد.

۲۲- در کدام مورد زیر فشار نبض آئورتی کاهش می یابد؟

الف) مجرای شریانی باز

ب) آرتریواسکلروز

ج) تنگی دریچه آئورت

د) نارسایی دریچه آئورت

۲۳- با افزایش سن، علت افزایش بیشتر فشار سیستولی نسبت به فشار دیاستولی کدامیک از موارد زیر است؟

الف) افزایش ضربان قلب

ب) آرتریواسکلروز

ج) افزایش برونده قلبی

د) افزایش مقاومت محیطی

۲۴- کدام عبارت زیر در مورد کمپلیانس کل سیستم تنفس صحیح است؟

الف) بیشتر از کمپلیانس قفسه سینه است.

ب) مساوی کمپلیانس قفسه سینه است.

ج) مساوی کمپلیانس ریه است.

د) کمتر از کمپلیانس ریه است.

۲۵- کدام موارد زیر موجب کاهش مقاومت عروق ریه می شود؟

الف) ورزش

ب) دم عمیق

ج) تهویه با فشار مثبت

د) ادم ریه

۲۶- در صورت تنگی مجاری تنفسی کدام حالت زیر ایجاد می شود؟

الف) افزایش فشار اکسیژن حبابچه ای

ب) شنت ریوی

ج) افزایش نسبت تهویه به جریان خون

د) فضای مرده فیزیولوژیک

۲۷- عامل تنظیم کننده میزان مصرف اکسیژن سلولی کدام مورد زیر است؟

الف) ATP

ب) NO

ج) ADP

د) cAMP

۲۸- کدام عبارت زیر در مورد تنظیم شیمیایی محیطی و مرکزی تنفس صحیح است؟

الف) سرعت تنظیم شیمیایی مرکزی بیشتر از محیطی است.

ب) قدرت تنظیم شیمیایی محیطی بیشتر از مرکزی است.

ج) گیرنده های شیمیایی مرکزی مستقیما با افزایش CO2 خون شریانی پاسخ می دهند.

د) گیرنده های شیمیایی محیطی مستقیما به تغییر یون هیدروژن پاسخ می دهند.

۲۹- زمانیکه میزان بیکربنات فیلتره شده بیشتر از حد نرمال ولی کمتر از میزان H^+ مترشحه توبولی باشد، کلیه در حال جبران کدامیک از اختلالات اسید – باز می باشد؟

الف) اسیدوز متابولیک

ب) آلکالوز متابولیک

ج) اسیدوز تنفسی

د) آلکالوز تنفسی

۳۰- در صورتی که حجم ادرار ۲۴ ساعته، ۵/۲ لیتر و حاوی ۳۰۰ میلی اسمول مواد دفعی باشد، در شبانه روز، کلیرانس آب آزاد چند لیتر خواهد بود؟ (اسمولاریته پلاسما = ۳۰۰ میلی اسمول در لیتر)

الف) ۵/۱

ب) صفر

ج) ۵/۲

د) ۳

۳۱- افزایش کدامیک از موارد زیر در پلاسما موجب ازدیاد توأم دفع کلیوی فسفات و کلسیم می شود؟

الف) کلسیم

ب) فسفات

ج) اسیدیته

د) پاراتهورمون

۳۲- کدامیک از موارد زیر در مورد فیبرهای آدرنرژیک کلیوی صحیح است؟

الف) این فیبرها فقط نوراپی نفرین آزاد می کنند.

ب) سلول های اپی تلیالی توبولهای کلیوی را عصب دهی نمی کنند.

ج) سلول های عضلانی صاف شریانچه آوران را کمتر از وابران عصب دهی می کنند.

د) با عصب دهی سلول های گرانولار، ترشح رنین را افزایش می دهند.

۳۳- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص انتقال مواد توسط توبولهای کلیوی صحیح است؟

الف) کلر در بخش انتهایی توبول پروگزیمال از مسیر پاراسلولی و تحت شیب الکتریکی بازجذب می شود.

ب) غلظت سدیم مایع مجرایی در تمام طول بخش های نازک نزولی و صعودی قوس هنله بیشتر از پلاسما است.

ج) بازجذب سدیم در تمام بخش های توبولی به صورت فعال انجام گرفته و دارای حداکثر انتقال می باشد.

د) در تعادل گلومرولی توبولی، افزایش GFR باعث افزایش باز جذب توبولی از طریق هورمونی می شود.

۳۴- کدامیک از عوامل زیر از طریق افزایش ورود کلسیم از غشاء بر ترشح اسید توسط سلول های جداری معده تاثیر می گذارند؟

الف) سوماتوستاتین

ب) هیستامین

ج) پروستاگلاندین E2

د) استیل کولین

۳۵- در مورد جذب روده ای کدام صحیح است؟

الف) عمده جذب یون کلر به روش انتقال فعال انجام می گیرد.

ب) سرعت انتقال فروکتوز از بقیه مونوساکاریدها بیشتر است.

ج) جذب آب تماما از طریق اتصالات محکم انجام می گیرد.

د) بیشترین بازجذب بیکربنات در قطعه فوقانی روده کوچک انجام می گیرد.

۳۶- کدام عامل زیر محرک انقباضات دودی روده باریک است؟

الف) گاسترین

ب) گلوکاگن

ج) اپی نفرین

د) سکرتین

۳۷- در مورد Monitoring peptide کدام مورد درست است؟

الف) بوسیله پانکراس ترشح می گردد.

ب) موجب مهار ترشح سکرتین می گردد.

ج) باعث تحریک ترشح گاسترین می شود.

د) منجر به افزایش جذب اسیدهای آمینه می گردد.

۳۸- در ارتباط با هورمون موتیلین کدام گزینه غلط است؟

الف) از آنتروم معده ترشح شده و حرکات معده را افزایش می دهد.

ب) به هنگام گرسنگی و فواصل بین وعده های غذایی، غلظت آن افزایش می یابد.

ج) باعث شروع کمپلکس حرکتی مهاجر (MMC) در لوله گوارش می شود.

د) از روده ترشح شده و حرکات معده و روده را زیاد می کند.

۳۹- کدام عبارت زیر درباره دستگاه تولید مثل زنانه درست است؟

الف) در جسم زرد، سلول های تکا استرادیول و سلول های گرانولوزا آندروژن تولید می کنند.

ب) در مرحله ترشحی اندومتریوم رحم استروژن باعث ترشح غدد رحمی می شود.

ج) استروژن از طریق افزایش لیپاز حساس به هورمون، بافت چربی را کاهش می دهد.

د) افزایش استروژن ، نقطه تنظیم (set point) درجه حرارت بدن را افزایش می دهد.

۴۰- کدام گزینه درباره تغییرات هورمونی در طول سیکل قاعدگی درست نیست؟

الف) افزایش در FSH که دو روز قبل از قاعدگی رخ می دهد ممکن است به علت فرکانس آهسته GnRH باشد.

ب) قطع فیدیک منفی استروژن برای حدود ۵۰ ساعت علت LH-Surge است.

ج) افزایش میزان پروژسترون، استروژن و اینهیبین A در مرحله لوتئال عامل فیدیک منفی روی هیپوفیز است.

د) کاهش میزان FSH در فاز فولیکولی علت آترزی فولیکول ها است.

۴۱- کدام گزینه زیر درباره دستگاه آندوکرین درست نیست؟

الف) سیگنال هورمونی می تواند با فسفوریلاسیون یا دفسفوریلاسیون گیرنده خاتمه یابد.

ب) اثرات سلولی گیرنده های داخل سلولی آهسته و طولانی مدت است.

ج) انتشار و ناقل های غشایی مسوول انتقال هورمون های تیروئیدی از غشاء سلول هستند.

د) هسته فوق کیاسمایی هیپوتالاموس باعث افزایش ارتباط بین غده پینه آل و کنترل سیر کادین فرایندهای فیزیولوژیک می شود.

۴۲- کدامیک از جفت گزینه های زیر درباره اثرات هورمونهای جنسی درست است؟

الف) پروژسترون:  مرگ سلول عصبی

ب) استروژن:  کلسترول پلاسما

ج) استروژن:  بافت چربی

د) تستوسترون:  LDL

۴۳- کدام گزینه زیر درباره محورهای اندوکرینی درست است؟

الف) نورون های هیپوفیزیوتروپیک هیپوتلاموسی ترشح نبضی ندارند.

ب) فیدیک منفی عمدتا توسط هورمون های محیطی روی هیپوتالاموس و هیپوفیز اعمال می شود.

ج) آسیب غده هیپوفیز سبب Primary endocrine disorder می شود.

د) در محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – گناد، فیدیک منفی هورمونهای جنسی عمدتا در سطح هیپوفیز اعمال می شود.

۴۴- کدام پاسخ هورمونی زیر درست است؟

الف) مصرف پروتئین ترشح انسولین و هورمون رشد را زیاد می کند.

ب) مصرف کربوهیدرات سبب کاهش ترشح انسولین و افزایش ترشح هورمون رشد می شود.

ج) در حالت گرسنگی ترشح ۱-IGF زیاد و ترشح انسولین کم می شود.

د) در حالت تغذیه (Feeding) ترشح انسولین کم و ترشح گلوکاگن زیاد می شود.

۶۵- کدام مورد زیر درباره غده تیروئید نادرست است؟

الف) در سلول های تیروئیدی، بیان ژن NIS توسط ید مهار و توسط TSH تحریک می شود.

ب) در هنگام دسترسی محدود به ید، تشکیل T3 در غده بیشتر از T4 است.

ج) هورمون های تیروئیدی به طور مستقیم و غیر مستقیم مقاومت عروقی را زیاد می کنند.

د) هورمون های تیروئیدی از طریق افزایش جریان خون و تهویه، به دفع گرما از بدن کمک می کنند.

۴۶- کدام یک از جفت گزینه ها درباره اثرات کورتیزول در پاسخ به استرس حاد و یا در هنگام افزایش مزمن کورتیزول درست است؟

الف) استرس حاد-  گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز کبدی

ب) افزایش مزمن کورتیزول –  اشتها

ج) افزایش مزمن کورتیزول –  لیپولیز

د) استرس حاد-  نسبت انسولین به گلوکاگن

۴۷- کدام گزینه در مورد تنظیم هورمونی متابولیسم کلسیم و فسفر درست است؟

الف) به دنبال کاهش کلسیم خارج سلولی، CaSR در غده پاراتیرویید فعال شده و ترشح PTH زیاد می شود.

ب) استئوپروتوگرین باعث توقف تولید سیگنال استئوکلاستوژنز از استئوبلاست در استخوان می شود.

ج) افزایش کلسی تریول باعث افزایش PTH می شود.

د) جذب فسفات در ژژونوم از طریق کوترانسپورتر NPT2 تحت کنترل PTH است.

۴۸- کدام یک از جملات زیر درباره اثرات تستوسترون صحیح است؟

الف) مستقیما و یا از طریق تبدیل به استروژن روی استخوان اثر می گذارد.

ب) مستقیما و یا از طریق تبدیل به DHT سبب افزایش RBC و صدای مردانه می شود.

ج) از طریق تبدیل به DHT و یا استروژن روی رشد پروستات اثر می گذارد.

د) از طریق تبدیل به DHT و یا استروژن سبب افزایش LDL می شود.

۶۹- پدیده Color constancy به چه معناست؟

الف) رنگ قرمز، چه در ظهر تابستان و چه در گرگ و میش عصر، قرمز دیده می شود.

ب) فتورسپتورهای مخروطی همیشه پیام رنگ را به مراکز بالاتر رله می کنند.

ج) لایه دریافت کننده سیگنال های رنگ در قشر بینایی اولیه است.

د) انواع گیرنده های مخروطی، فقط به یک طول موج از نور مرئی پاسخ می دهند.

۵۰- در مورد سیستم انتقال حسی- پیکری کدام گزینه صحیح است؟

الف) حس هایی که ویژگی Spatiotemporal دقیقتری دارند، از طریق سیستم قدامی- جانبی منتقل می شوند.

ب) حس هایی که ویژگی فاز یک دارند، از طریق سیستم لمنیسکوس میانی منتقل می شوند.

ج) گرما و سرما به ترتیب از طریق سیستم های قدامی – جانبی و لمنیسکوس میانی منتقل می شوند.

د) دو مسیر قدامی- جانبی و لمنیسکوس میانی در بصل النخاع به هم می رسند.

۵۱- سازگاری (Adaptation) در کدام یک از گیرنده های زیر، سریع است؟

الف) Cutaneous hair receptors

ب) Hair cells in macula

ج) Carotid chemorecoptors

د) Aortic baroreceptors

۵۲- کدام مورد درباره دستگاه محیطی شنوایی درست است؟

الف) با دور شدن از قاعده، طول فیبرهای غشای پایه حلزون، علیرغم کاهش قطر استخوان افزایش می یابد.

ب) سختی (Stiffness) غشای پایه با نزدیک شدن به هلیکوترما افزایش می یابد.

ج) با نزدیک شدن به هلیکوترما، با کاهش قطر لوله حلزون قطر فیبرهای غشای پایه هم کاهش می یابد.

د) رزونانس در فرکانس های بالا بیشتر در هلیکوترما رخ می دهد.

۵۳- کدام گزینه در رابطه با فیبرهای حسی و حرکتی عضله صحیح است؟

الف) فیبرهای گامای دینامیک با عصب دهی پایانه های کیسه هسته ای، حرکات سریع را کنترل می کنند.

ب) فیبرهای نوع هر دو پایانه زنجیره هسته ای و کیسه هسته ای را عصب دهی می کنند و فقط حرکت های سریع را و کنترل می کنند.

ج) فیبرهای حرکتی گاما استاتیک به عصب دهی فیبرهای زنجیره هسته ای فقط حرکات استاتیک را کنترل می کنند.

د) فیبرهای نوع II هر دو پایانه زنجیره هسته ای و کیسه هسته ای را عصب دهی کرده و هر دو نوع حرکت دینامیکی و استاتیکی را کنترل می کنند.

۵۴- در عقده های قاعده ای:

الف) گلوبوس پالیدوس داخلی توسط مسیر غیرمستقیم مهار می شود.

ب) گلوبوس پالیدوس داخلی همیشه توسط هسته زیر تالاموسی مهار می شود.

ج) فعالیت هسته های آن اثرات تحریکی بر سیستم های حرکتی جانبی دارد.

د) مسیر نیگرواستریاتال، مسیر مستقیم را مهار می کند.

۵۵- نورون های Wide- dynamic- range نخاع:

الف) در Mechanical allodynia نقشی ندارند.

ب) به محرک های مکانیکی ضعیف پاسخ می دهند.

ج) در انتقال سیگنال های حسی در مسیر ستون پشتی نقش دارند.

د) عمدتا به محرک های دردزا با شدت بالا پاسخ می دهند.

۵۶- در کدام حالت زیر اندازه مردمک کاهش می یابد؟

الف) تحریک سمپاتیک در پاسخ به محرک های دردناک

ب) مهار فعالیت هسته Edinger – Westphal

ج) کاهش فعالیت هسته Olivary Pretectal

د) تحریک نورون های گانگلیونی نوع W شبکیه توسط نور

۵۷- برای ثبت Cortical evoked potontial، یک محرک حسی به طور مکرر در زمان خاصی اعمال شده و EEG ثبت می شود. در پایان از روش Signal averaging استفاده می شود تا :

الف) امواج مغزی α و β که فرکانس بالایی دارند ثبت شده و امواج با فرکانس پایین حذف شوند.

ب) طیف های فرکانسی مختلف EEG در زمان ثبت از یکدیگر تفکیک داده شوند.

ج) امواج مثبت EEG که نشان دهنده افزایش فعالیت قشر مغز هستند ثبت شده و امواج منفی آن حذف شوند.

د) پتانسیل برانگیخته که در زمان خاصی رخ می دهند با هم جمع شده و بقیه امواج EEG حذف شوند.

۵۸- در مورد پدیده های ( Long-term Potentiation (LTP و Long-term depression (LTD کدام مورد صحیح است؟

الف) فعالیت گیرنده های NMDA در LTP افزایش و در LTD کاهش می یابد.

ب) محل اصلی وقوع LTP و LTD به ترتیب هیپوکمپ و مخچه است.

ج) در هر دو مورد ورود کلسیم به داخل نورون پس سیناپسی افزایش می یابد.

د) مهار کلسیم- کالمودولین کیناز II باعث تقویت LTP و مهار LTD می شود.

۵۹- شخصی در یک قطار که در ایستگاه توقف کرده نشسته است و قطار دیگری از جهت مخالف او عبور می کند. شخص احساس می کند که خودش حرکت می کند. دلیل این احساس چیست؟

الف) فعال شدن نابجای رفلکس VOR باعث فعال شدن هسته های دهلیزی می شود.

ب) رفلکس Optokinetic فعال شده و پیام را به همان مدار عصبی می فرستند که توسط VOR فعال می شود.

ج) هر دو رفلکس Optokinetic و VOR با هم فعال شده و اثر یکدیگر را تشدید می کنند.

د) حرکات ساکادیک چشم تشدید یافته و پیام اشتباهی از شبکیه به هسته ای دهلیزی و مخچه ارسال می شود.

۶۰- در قشر حرکتی پستانداران:

الف) جهت حرکات ارادی توسط فعالیت نورون های انفرادی تعیین می شود.

ب) فعالیت نورون های قشر حرکتی اولیه، قبل از شروع حرکت تغییر می کند.

ج) نورون های قشر مکمل پایین ترین آستانه تحریک را در مقایسه با سایر قشرها دارند.

د) نورون های Pre-SMA عمدتا روی نوروهای قشر حرکتی اولیه اثر می گذارند.

بیوشیمی بالینی

۶۱- تمام موارد زیر در بیماری Mc Ardle مشاهده می گردد، بجز:

الف) عدم ایجاد اسیدوز لاکتیک پس از فعالیت

ب) افزایش کراتین کیناز سرم

ج) افزایش آلدولاز سرم

د) هیپرلیپیدمی

۶۲- در رابطه با ساختمان پروتئین ها کدام گزینه درست است؟

الف) یک سوم اسیدهای آمینه فیبرینوژن را گلایسین تشکیل میدهد.

ب) از نین هیدرین برای تعیین N- ترمینال پروتئین استفاده میشود.

ج) وجود هیستیدین باعث افزایش خاصیت بافری پروتئین در شرایط فیزیولوژیک می گردد.

د) وجود اسید سیالیک باعث تشکیل بار منفی در ساختمان آلبومین می شود.

۶۳- در ارزیابی سوبستراهای مختلف برای یک آنزیم، کدامیک سوبسترای بهتری است؟

الف) بیشترین k_cat⁄K_m

ب) کمترین K_m

ج) بیشترین k_cat

د) بیشترین V_max

۶۴ – کدام واکنش زیر باعث تولید ATP در سطح سوبسترا می شود؟

الف) فسفوانول پیروات به پیروات

ب) فروکتوز به فروکتوز ۱و۶- بیس فسفات

ج) ۳- فسفوگلیسرات به ۲- فسفو گلسیرات

د) دی هیدروکسی استون فسفات به گلیسر آلدئید ۳- فسفات

۶۵- ایزولوسین، متیونین و والین از طریق کدامیک از متابولیت های زیر وارد چرخه کربس می شوند؟

الف) اگزالواستات

ب) سوکسینیل کوآنزیم A

ج) α – کتو گلوتارات

د) فومارات

۶۶- در یک محلول با غلظت پروتئین ۰.۲g/100 ml میزان آنزیم ۲۴۰ IU/L است. فعالیت ویژه آنزیم کدام است؟

الف) ۱۲۰

ب) ۱۲

ج) ۱۰۲

د) ۱۲/۰

۶۷- پنی سیلین با اتصال به کدام گروه در ساختمان آنزیم از سنتز دیواره سلولی باکتری جلوگیری می کند؟

الف) –COOH

ب) -CHO

ج) -SH

د) -OH

۶۸- محصول فعالیت آنزیم آرژنینوسوکسینات لیاز کدام دسته از ترکیبات زیر است؟

الف) سیترولین و آسپارتات

ب) آرژنین و فومارات

ج) آرژنینوسوکسینات و AMP

د) آرژنین و اوره

۶۹- به یک نمونه خون جهت جلوگیری از کاهش مقدار قند طی نگهداری، سدیم فلوراید اضافه شده است. در اینحالت کدام آنزیم مهار می شود؟

الف) آلدولاز

ب) گلوکوکیناز

ج) فسفوهگزوز ایزومراز

د) انولاز

۷۰- در تبدیل پروپیونیل کوآنزیم A به سوکسینیل کو آنزیم A وجود کدام یک از زوج ویتامین های زیر ضروری است؟

الف) اسید فولیک، کوبالامین

ب) بیوتین، کوبالامین

ج) تیامین، اسید فولیک

د) بیوتین، اسید فولیک

۷۱- فردی به دلیل مصرف الکل دچار اسیدوز لاکتیک شده است. کاهش فعالیت کدام آنزیم در بروز این عارضه نقش دارد؟

الف) لاکتات دهیدروژناز

ب) سیترات سنتاز

ج) پیروات کربوکسیلاز

د) پیروات دهیدروژناز

۷۲- کدام یک از آنزیم های چرخه کربس در تنظیم مقدار آهن بدن نقش دارد؟

الف) آکونیتاز

ب) α -کتوگلوتارات دهیدروژناز

ج) ایزوستیرات دهیدروژناز

د) سوکسینات سنتاز

۷۳- جهت درمان کودک مبتلا به بیماری تی – ساکس، جایگزینی کدام آنزیم باید مد نظر قرار گیرد؟

الف) اسفنگومیلیناز

ب) گلوکوسربروزیداز

ج) هگزوز آمینیداز A

د) β- گالاکتوزیداز

۷۶- کدام پمپ در انتقال یونهای ید (I^-) به داخل سلول های فولیکولی غده تیروئید نقش دارد؟

الف) ABC ATPase

ب) F_0 F_1 ATPase

ج) Na^+-K^+ ATPase

د) Ca^(2+) ATPase

۷۵- همه نوروترانسمیترهای زیر تحریکی هستند، بجز:

الف) ماده substance P) P )

ب) هیستامین

ج) تورین

د) استیل کولین

۷۶- جمود نعشی (rigor mortis) به چه علت اتفاق می افتد؟

الف) عدم اتصال ATP به میوزین

ب) آزاد نشدن ATP از میوزین

ج) عدم هیدرولیز ATP

د) نبود ATP

۷۷- در مورد لیپوپروتئین لیپاز کدام گزینه درست است؟

الف) یک آنزیم داخل سلولی است .

ب) توسط cAMP فعال می شود.

ج) اسید چرب آزاد و مونو آسیل گلسیرول تولید می کند.

د) توسط یک آپوپروتئین موجود در VLDL فعال می گردد.

۷۸- کدام نوع از آکواپورین ها در هیپوتالاموس وجود دارد و به عنوان حسگر اسمولاریته عمل می کند؟

لف) 〖AQP〗_۱

ب) 〖AQP〗_۳

ج) 〖AQP〗_۴

د) 〖AQP〗_۹

۷۹- سیانید از قوی ترین و سریع الاثر ترین سموم شناخته شده است. پادزهر این سم (نیتریت ها) با کدام مکانیسم زیر عمل می کند؟

الف) تبدیل آهن فرو به فریک در هموگلوبین

ب) تبدیل آهن فریک به فرو در سیتوکروم a_3

ج) تبدیل آهن فرو به فریک در سیتوکروم a_3

د) تبدیل آهن فریک به فرو در هموگلوبین

۸۰- آزاد شدن Ca^(2+) در خلال انقباض عضلانی موجب فعال شدن ………………………. و تحریک ……………………… و تولید انرژی می گردد.

الف) پروتئین فسفاتاز – اکسیداسیون پیروات

ب) پروتئین فسفاتاز – دفسفریلاسیون پیروات

ج) پروتئین کیناز – اکسیداسیون پیروات

د) پروتئین کیناز – دفسفریلاسیون پیروات

۸۱- جذب مولی بیلیروبین (۵۸۰=MW) در ۴۵۳ نانومتر برابر با ۶۰۷۰۰ می باشد. چنانچه محلول ۸/۵ میلی گرم بر لیتر آن در این طول موج، جذبی برابر با ۵۴۶/۰ داشته باشد، درجه خلوص این ماده چند است؟

الف) ۹۰/۰

ب) ۸۵/۰

ج) ۸۰/۰

د) ۷۵/۰

۸۲- در مورد PTHrP کدام گزینه صحیح است؟

الف) ژن آن با ژن PTH بر روی یک کروموزوم قرار دارد.

ب) حاصل کاتابولیسم PTH می باشد.

ج) مولکول پیش ساز PTH است.

د) به گیرنده PTH متصل می شود.

۸۳- کدام یک از بیماری های زیر در ارتباط با سیالیت غشای سلولی نمی باشد؟

الف) آلزایمر

ب) spur cell anemia

ج) نقص آنزیم LCAT

د) پارکینسون

۸۴- یکی از عوارض دیالیز از دست دادن کارنیتین است. کدامیک از وضعیت های زیر در اثر کمبود کارنیتین بوجود می آید؟

الف) افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب

ب) هایپو گلایسمی

ج) افزایش اجسام کتونی

د) افزایش گلوکونئوژنر

۸۵- سرنوشت اجسام کتونی که از استیل CoA در کبد تولید می شوند، کدام است؟

الف) دفع به عنوان یک ماده زاید

ب) تولید انرژی در کبد

ج) تبدیل به اسیدهای چرب جهت ذخیره

د) تولید انرژی در بافتها

۸۶- کدامیک از مراحل سنتز هورمون های تیروئیدی مستقل از عملکرد آنزیم تیروپراکسیداز (TPO) می باشد؟

الف) تغلیظ یداید

ب) اکسیداسیون ید

ج) آلی شدن (organification)

د) وج شدن (coupling)

۸۷- در اسپکتروفتومتری، تابش ماوراء بنفش (UV) باعث کدامیک از موارد زیر می گردد؟

الف) inner shell electronic transition

ب) valence electronic transition

ج) molecular vibrational transition

د) molecular rotational transition

۸۸- در روش نفلومتری همه موارد زیر درست است، بجز:

الف) یک روش هموژن است

ب) به آنتی بادی نشاندار نیاز نیست.

ج) میزان نور جذب شده اندازه گیری می شود.

د) بر اساس میان کنش آنتی ژن – آنتی بادی است.

۸۹- واکنش هابر – وایس به کمک کدام یون فلزی پیش می رود؟

الف) Cu^+

ب) Cu^(2+)

ج) Fe^(2+)

د) Fe^(3+)

۹۰- در رابطه با تنظیم گلیکولیز توسط هورمون ها کدام گزینه درست است؟

الف) افزایش سطح خونی اپی نفرین باعث تحریک گلیکولیز در عضله قلب می گردد.

ب) افزایش سطح خونی گلوکاگن باعث تحریک گلیکولیز در کبد می گردد.

ج) افزایش سطح خونی اپی نفرین باعث مهار گلیکولیز در عضله قلب می گردد.

د) افزایش سطح خونی گلوکاگن باعث مهار گلیکولیز در عضله قلب می گردد.

۹۱- تمام موارد زیر در بیماری Von Gierke مشاهده می گردد، بجز:

الف) هیپوگلیسمی در حالت ناشتا

ب) هیپرلیپیدمی

ج) هیپراوریسمی همراه با آرتریت

د) کاهش اسید لاکتیک خون

۹۲- کدام ماده باعث تحریک گلوکونئوژنز می گردد؟

الف) ATP

ب) Citrate

ج) Acetyl CoA

د) Alanine

۹۳- در مورد متابولیسم الکل همه گزینه های زیر درست است، بجز:

الف) مصرف الکل در فردی که غذای کافی نخورده می تواند منجر به هیپوگلیسمی گردد.

ب) مصرف الکل بعد از ورزش سنگین، می تواند منجر به هیپوگلیسمی گردد.

ج) NADH اضافی ، تبدیل آلانین به لاکتات را تسریع می کند.

د) الکل اثر انسولین را در پایین آوردن قند خون کاهش می دهد.

۹۴- همه تومورهای زیر تولید کننده کاته کولامینها هستند، بجز:

الف) فئوکروموسیتوما

ب) پاراگانگلیوما

ج) نوروبلاستوما

د) کارسینوئید

۹۵- در رابطه با سیرتوئین ها (sirtuins) کدام گزینه درست است؟

الف) مکانیسم مشابه هیستون داستیلاز دارند.

ب) باعث استیلاسیون پروتئین می شوند.

ج) از 〖NAD〗^+ به عنوان سوبسترا استفاده می کنند.

د) گروه استیل را به لیزین انتقال می دهند.

۹۶- همه گزینه ها در مورد Chaperoninها صحیح است، بجز:

الف) از خانواده hsp60 هستند.

ب) به حالت molten globule پروتئین متصل می شوند.

ج) فعالیت ATPase دارند.

د) به نواحی هیدروفیل پروتئین متصل می شوند.

۹۷- کدام گزینه در مورد روش PCR نامتقارن (asymmetric) صحیح است؟

الف) جهت تشخیص یک ژن از سودوژن مربوطه بکار میرود.

ب) برای تشخیص پلی مورفیسم های تک نوکلئوئیدی (SNPs) کاربرد دارد.

ج) غلظت هر یک از جفت پرایمرها در محیط واکنش با هم برابر نیست.

د) در طول واکنش، سیکل های دمایی متفاوتی دارد.

۹۸- در کروماتوگرافی گازی (GC) از کدام مورد برای جداسازی ترکیبات فرار استفاده می شود؟

الف) adsorption chromatography

ب) size exclusion chromatography

ج) ion pair chromatography

د) reversed phase chromatography

۹۹- PSA یا آنتی ژن اختصاصی پروستات که در تومورهای خوش خیم و بدخیم پروستات افزایش می یابد، چه نوع مار کری است؟

الف) استروئید

ب) آنزیم

ج) آنتی ژن انکوفتال

د) هورمون

۱۰۰- رابطه همه مارکرهای زیر در ارتباط با تومور مربوطه صحیح است، بجز:

الف) HCG- کارسینوم امبریونیک

ب) AFP – کارسینوم هپاتیک

ج) کلسی تونین – کارسینوم پاراتیروئید

د) کارسینوامبر یونیک آنتی ژن – کارسینوم کولون

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا