مغز و اعصابنوروبیولوژی سلولی

سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۶-۱۳۹۵؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

نوروبیولوژی

کدامیک از موارد زیر جزو ماکروفاژهای سیستم عصبی مرکزی هستند؟

الف) اولیگودندروسیت‌ها

ب) سلول‌های شوان

ج) آستروسیت‌های پروتوپلاسمی

د) میکروگلیا

پاسخ گزینه: د

تحریک گیرنده GABA-A در نورونی که پتانسیل استراحت آن با پتانسیل تعادلی یون کلر برابر است، سبب کدامیک از موارد زیر می‌شود؟

الف) پتانسیل عمل ایجاد می‌شود.

ب) تغییری در پتانسیل غشاء ایجاد نمی‌شود.

ج) غشاء هیپرپولاریزه می‌شود.

د) غشاء دیولاریزه می‌شود.

پاسخ گزینه: ب

در ادامه شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | نمونه آزمون

کدامیک در مورد انتقال orthograde صحیح نمی‌باشد؟

الف) حرکت از انتهای آکسون به طرف حجم سلولی است.

ب) در طول میکروتوبول‌ها صورت می‌گیرد.

ج) دو جزء سریع و آهسته دارد.

د) نیازمند مولکول‌های kinesin و dynein است.

پاسخ گزینه: الف

اگر غلظت خارج سلولی پتاسیم از ۴ به ۱۰ میلی‌اکی‌والان در لیتر افزایش یابد ….

الف) پتانسیل غشاء سلول کمتر منفی می‌شود.

ب) هدایت سدیم زیاد می‌شود.

ج) پمپ سدیم پتاسیم غیرفعال می‌شود.

د) پتانسیل غشاء سلول بیشتر منفی می‌شود.

پاسخ گزینه: الف

در ادامه بخوانید: » سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۰-۱۳۸۹؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

کدامیک از موارد زیر subunit سوم پمپ سدیم پتاسیم می‌باشد؟

الف) Nedd

ب) CFTR

ج) FXYD

د) MRP

پاسخ گزینه: ج

کاهش ۵۰ درصدی غلظت سدیم مایع خارج سلولی به ترتیب چه اثری بر دامنه و شیب فاز دپولاریزاسیون پتانسیل عمل در یک سلول عصبی دارد؟

الف) کاهش ـ افزایش

ب) کاهش ـ کاهش

ج) افزایش ـ کاهش

د) افزایش ـ افزایش

پاسخ گزینه: ب

کدامیک جزو بلوکرهای فیزیولوژیک کانال‌های یونی محسوب نمی‌شود؟

الف) سدیم

ب) اسپرمین

ج) منیزیوم

د) پلی‌آمین‌ها

پاسخ گزینه: الف

در ادامه شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۱

تزریق تترودوتوکسین (TTX) و تترااتیل آمونیوم (TEA) به ترتیب سبب چه تغییری در پتانسیل عمل می‌شود؟

الف) افزایش زمان پتانسیل عمل ـ ممانعت از ایجاد پتانسیل عمل

ب) ممانعت از ایجاد پتانسیل عمل ـ افزایش زمان پتانسیل عمل

ج) افزایش زمان پتانسیل عمل ـ افزایش دامنه پتانسیل عمل

د) کاهش زمان پتانسیل عمل ـ کاهش دامنه پتانسیل عمل

پاسخ گزینه: ب

در صورت مهار پمپ سدیم پتاسیم کدامیک از تغییرات زیر در سلول رخ می‌دهد؟

الف) پتانسیل غشاء هیپرپلاریزه می‌شود.

ب) دیفوزیون سدیم افزایش می‌یابد.

ج) سرعت انتقال مبادله‌گر سدیم ـ کلسیم کاهش می‌یابد.

د) پتانسیل غشاء تغییر نمی‌کند.

پاسخ گزینه: ج

در ادامه بخوانید: » سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۴۰۰-۱۳۹۹؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

سم بوتولینیوم B بر کدامیک از پروتئین‌های زیر اثر می‌گذارد؟

الف) Syntaxin

ب) Ganglioside B

ج) Synaptobrevin

د) Ganglioside A

پاسخ گزینه: ج

کدام گیرنده است که به حرارت پاسخ می‌دهد؟

الف) استیل کولین

ب) آدنوزین

ج) NMDA

د) TRPV1

پاسخ گزینه: د

استرس‌های محیطی و سیتوکاین‌های التهابی کدامیک از انواع MAPkinase را فعال می‌کند؟

الف) ERK

ب) Raf

ج) P38

د) MEK

پاسخ گزینه: ج

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۲

کدامیک از گیرنده‌های زیر به پروتئین‌های G هتروتری مریک متصل‌اند؟

الف) Glycine

ب) ۵HT3

ج) GABAB

د) AMPA

پاسخ گزینه: ج

تمام جملات زیر در مورد پتانسیل پس سیناپسی تحریکی (EPSP) صحیح است، به جز:

الف) خروج کلر سبب ایجاد آن می‌گردد.

ب) قابلیت جمع فضایی و زمانی دارد.

ج) از هدایت الکتروتونیک تبعیت می‌کند.

د) همان پتانسیل عمل در نورون پس‌سیناپسی است.

پاسخ گزینه: د

در ادامه بخوانید: » سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۳-۱۳۹۲؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

گیرنده‌های نیکوتینی استیل کولین در محل اتصال عصب ـ عضله به کدامیک از پروتئین‌های زیر متصلند؟

الف) Rapsyn

ب) Gephyrin

ج) MAP1B

د) PB2

پاسخ گزینه: الف

در ایجاد تسهیل پیش‌سیناسپی، کدامیک از موارد زیر نقش دارد؟

الف) طولانی شدن طول دوره پتانسیل عمل پیش‌سیناپسی

ب) دفسفورپلاسیون کانال‌های پتاسیم

ج) تسریع وقوع فاز رپلاریزاسیون پتانسیل عمل پیش‌سیناپسی

د) افزایش فرکانس و کوتاه شدن زمان باز بودن کانال‌های کلسیمی

پاسخ گزینه: الف

سرعت انتقال پیام عصبی تحت تأثیر کدام عامل زیر است؟

الف) فرکانس تحریک

ب) قطر آکسون

ج) شدت تحریک

د) پتانسیل استراحت غشاء

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۳

کدامیک از موارد زیر پمپ سدیم پتاسیم را مهار می‌کنند؟

الف) آلدوسترون

ب) انسولین

ج) هورمون‌های تیروئیدی

د) اُآپائین

پاسخ گزینه: د

کدامیک از موارد زیر سرین ـ ترئونین کیناز است؟

الف) AKT

ب) Src

ج) PDGF

د) JAk

پاسخ گزینه: الف

در ادامه بخوانید: » سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۹-۱۳۹۸؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

بیماری شارکوت ـ ماری ـ توث که یک نوع نوروپاتی محیطی است. توسط جهش در کدامیک از انواع ژن پروتئین‌های زیر ایجاد می‌شود؟

الف) کانکسین‌ها

ب) کلادین‌ها

ج) لامینین‌ها

د) کادهرین‌ها

پاسخ گزینه: الف

در مورد پتانسیل صفحه انتهایی (EPP) کدام جمله صحیح است؟

الف) در غشای پیش‌سیناپسی ایجاد می‌شود.

ب) در غشای پس‌سیناپسی ایجاد می‌شود.

ج) تابع قانون همه یا هیچ است.

د) با تحریک گیرنده نیکوتینی از بین می‌رود.

پاسخ گزینه: ب

کدامیک در مورد ثابت طول (Length constant) صحیح است؟

الف) فاصله‌ای که تغییرات پتانسیل به ۵۰ درصد می‌رسد.

ب) افزایش قطر آکسون نسبت rm/ra را کاهش می‌دهد.

ج) حضور میلین میزان آن را کاهش می‌دهد.

د) افزایش قطر آکسون میزان آن را افزایش می‌دهد.

پاسخ گزینه: د

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۴

تحریک‌پذیری نورونی در کدامیک از دوره‌های زیر بیشترین است؟

الف) Refractory

ب) After – hyperpolarization

ج) After – depolarization

د) Local response

پاسخ گزینه: د

کدام گزینه در مورد نورکسین‌ها (Neurexins) در انسان صحیح نیست؟

الف) در غشای پیش‌سیناپسی قرار دارند.

ب) به صورت دو ایزوفرم α و β وجود دارند.

ج) توسط یک ژن کدگذاری می‌شوند.

د) با اتصال به رسپتورهای پس‌سیناپسی باعث حفظ و بقای سیناپس می‌شوند.

پاسخ گزینه: ج

در ادامه بخوانید: » سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۲-۱۳۹۱؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

در غشای پیش‌سیناپسی وجود کدام پروتئین زیر در رهایش نوروترانسمیتر نقش دارد؟

الف) rab3

ب) NSF

ج) munc18

د) ۲۵-SNAP

پاسخ گزینه: د

در بیماری مولتیپل اسکلروز از بین رفتن میلین با کدامیک از تغییرات زیر همراه است؟

الف) دپلاریزاسیون غشاء ناشی از کاهش نشت +K

ب) افزایش نشت +K از طریق کانال‌های وابسته به ولتاژ

ج) افزایش مقاومت غشاء ناشی از کاهش کنداکتانس پتاسیمی

د) کاهش سرعت انتشار پتانسیل عمل ناشی از غیرفعال شدن کانال‌های پتاسیمی

پاسخ گزینه: ب

کدامیک از پروتئین‌های G زیر میزان ترافیک وزیکولی به غشاء را تنظیم می‌کند؟

الف) Ras

ب) Rab

ج) Rho

د) Rac

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۵

در خلال کدام مورد زیر تغییر در آستانه نورون به تحریک منجر نمی‌شود؟

الف) پتانسیل عمل

ب) پتانسیل موضعی

ج) پتانسیل الکتروتونیک

د) دوره تحریک‌ناپذیری مطلق

پاسخ گزینه: د

تحریک رسپتورهای آلفا ـ ۱ (۱α) با اپی‌نفرین باعث فعال شدن کدام مسیر سیگنالینگ می‌گردد؟

الف) فعال شدن Gs و افزایش cAMP داخل سلولی

ب) فعال شدن Gi و کاهش cAMP داخل سلولی

ج) فعال شدن Gq و افزایش IP3

د) فعال شدن Go و کاهش IP3

پاسخ گزینه: ج

در ادامه بخوانید: » سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۱-۱۳۹۰؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

در انتقال تسهیل شده گلوکز به داخل سلول کدامیک از عوامل زیر مؤثر است؟

الف) پتانسیل غشاء

ب) افزایش حلالیت گلوکز

ج) افزایش ضخامت غشاء

د) تعداد حامل‌ها

پاسخ گزینه: د

در ادامه شرکت کنید:

» آزمون‌های نوروبیولوژی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا