فیزیولوژیکنکور دکتری

سوالات دکتری فیزیولوژی سال ۱۳۹۷؛ همراه با پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

۱- ماده میانجی که از اعصاب حسی نوع C در نخاع رها می‌شود، کدام است؟

۱) ماده P

۲) گلوتامات

۳) گلیسین

۴) استیل کولین

پاسخ گزینه:

۲- در کدام آریتمی‌به طور مشخص تعداد امواج P و QRS در ECG یکسان است؟

۱) فلوتر دهلیزی

۲) تاکی کاردی بطنی

۳) بلوک کامل (درجه سوم) AV

۴) بلوک درجه اول AV

پاسخ گزینه:

۳- در بیماری انسدادی ریه همه موارد مشاهده می‌شود، به جز:

۲) کاهش ظرفیت حیاتی سریع (FVC)

۴) افزایش حجم بازدمی سریع (FEV)

پاسخ گزینه:

۴- هموگلوبین جنینی در کدام گونه وجود ندارد؟

۱) گاو

 ۲) اسب

۳) انسان

۴) گوسفند

پاسخ گزینه:

۵- کدام مورد در خصوص گیرنده‌های حجمی – دهلیزی نادرست است؟

۱) در آزاد شدن هورمون ضد ادراری ADH مؤثرند.

۲) با رفلکس بارورسپتور شریانی اثر سینرژیستی دارند.

۳) با کاهش حجم خون در دهلیزها، فرکانس پتانسیل عمل آن¬ها کاهش می¬یابد.

۴) به کشش حساس هستند و در دیواره دهلیزها قرار دارند.

پاسخ گزینه:

۶- تولید بیکربنات جدید در کلیه با کدام مورد همزمان است؟

۱) آلکالوز متابولیک

۲) توقف پمپ سدیم – پتاسیم

۳) بازجذب بیکربنات فیلتره شده

۴) فعال تر شدن آنزیم گلوتامیناز

پاسخ گزینه:

۷- کدام یک از خصوصیات غشایی بیشتر تحت تأثیر محتوای کلسترول است؟

۱) ضخامت

۲) سیالیت

۳) آبگریزی

۴) نفوذپذیری به یونها

پاسخ گزینه:

۸- کدام مورد موجب جابه جایی منحنی تجزیه اکسی هموگلوبین به سمت راست می‌شود؟

۱) افزایش دمای بدن

۲) افزایش pH خون

 ۳) کاهش DPG 3-2

۴) کاهش فشار دی اکسید کربن

پاسخ گزینه:

۹- بسته شدن دریچه آئورتی همزمان با شروع کدام مرحله چرخه قلبی روی می دهد؟

۱) تخلیه سریع بطن راست

۲) انقباض ایزوولومیک

۳) انبساط ایزوولومیک

۴) پر شدن سریع بطن راست

پاسخ گزینه:

۱۰- در پایان یک بازدم عادی میزان هوای موجود در ریه مربوط به کدام مورد است؟

۱) حجم باقیمانده

۲) حجم ذخیره بازدمی

۳) ظرفیت حیاتی

۴) ظرفیت باقیمانده عملی

پاسخ گزینه:

۱۱- کدام مرکز دوره دم را محدود کرده و تعداد تنفس را بالا می‌برد؟

۱) پنومو تاکسیک

۲) گروه تنفسی پشتی

۳) آپنوستیک

۴ گروه تنفسی شکمی

پاسخ گزینه:

۱۲- سختی عضلانی ناشی از قطع عرضی در سطح مزانسفال مربوط به کدام مورد است؟

۱) قطع ورودی مهاری با میانجی گابا از جسم مخطط به گلوبوس پالیدوس

۲) قطع ورودی مهاری با میانجی دوپامین از ماده سیاه به جسم مخطط

۳) قطع سیگنال‌های مهاری ارسالی از عقده‌های قاعده ای

۴) قطع ورودی مهاری با میانجی گابا از جسم مخطط به ماده سیاه

پاسخ گزینه:

۱۳- عامل مهم تحلیل جسم زرد و ورود به مرحله فولیکولی در حیوانات اهلی کدام مورد است؟

۱) کاهش تولید استروژن

۳) افزایش تولید پروژسترون

۴) کاهش تولید LH

پاسخ گزینه:

۱۴- اثر خود تنظیمی مثبت کدام هورمون بر روی هیپوتالاموس موجب تخمک گذاری می‌شود؟

۱) پروژسترون

۲) LH

۳) FSH

۴) استروژن

پاسخ گزینه:

۱۵- نقش ناحیه بروکا در مغز کدام است؟

۱) طراحی کلمات

۲) پلک زدن

۳) شنوایی

۴) حرکت ارادی چشم

پاسخ گزینه:

۱۶- تحریک نورون پس سیناپسی تحت تأثیر کدام مورد تقلیل می‌یابد؟

۱) تئوفیلین

۲) تب

۳) هیپوکسی

۴) آلکالوز

پاسخ گزینه:

۱۷- کاهش ظرفیت انتشاری به علت افزایش ضخامت غشای تنفسی در کدام بیماری ریوی دیده می‌شود؟

۱) فیبروز ریوی

۲) سل ریوی

۳) آسم برونشی

۴) آمفیزم ریوی

پاسخ گزینه:

۱۸- در کدام حالت کمپلیانس ریوی افزایش می‌یابد؟

۱) پرخونی ریوی

۲) آمفیزم ریوی

۳) فیبروز ریوی

۴) تومور ریوی

پاسخ گزینه:

۱۹- استفاده از دارویی که فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم را مهار می‌کند، چه تأثیری بر هم انتقالی سدیم – گلوکز خواهد داشت؟

۱) تأثیری بر هم انتقالی سدیم – گلوکز ندارد.

۲) ابتدا کاهش و سپس افزایش هم انتقالی سدیم – گلوکز

۳) کاهش هم انتقالی سدیم – گلوکز

۴) افزایش هم انتقالی سدیم – گلوکز

پاسخ گزینه:

۲۰- در صورت نارسایی در ایجاد پتانسیل عمل در گره سینوسی – دهلیزی، کدام بخش مسئولیت «گره پیشاهنگ» را بر عهده خواهد گرفت؟

 ۱) میوکارد

۲) فیبرهای پورکنژ

۳) دستجات His

۴) گره دهلیزی – بطنی

پاسخ گزینه:

۲۱- کدام هورمون در افزایش فعالیت حرکات معده اثر دارد؟

۱)CCK

۲) گاسترین

۳) سکرتین

۴) GIP

پاسخ گزینه:

۲۲- کدام مورد از اعمال گاسترین نمی‌باشد؟

۱) افزایش ترشح پپسینوژن

۲) افزایش حرکات در معده

۳) کاهش تنوس در اسفنگتر پایین مری

۴) اثر رشد در معده

پاسخ گزینه:

۲۳- کدام مورد از خصوصیات هموگلوبین در حمل اکسیژن نمی‌باشد؟

۱) همیشه چهار مولکول اکسیژن حمل می‌کند.

۲) دارای مولکول آهن دوظرفیتی است.

۳) پیوند ضعیف با اکسیژن برقرار می‌کند.

۴) سرعت پیوند و جدا شدن با اکسیژن سریع است.

پاسخ گزینه:

۲۴- کدام عبارت در مورد فیزیک ریه‌ها درست است؟

۱) ریه‌ها تمایل به باز شدن دارند.

۲) دیواره قفسه سینه تمایل به بسته شدن دارد.

۳) ریه‌ها در بازدم عادی به راحتی بسته می‌شوند..

۴) در هنگام دم معمولی نیرویی برای باز شدن ریه‌ها مصرف نمی‌شود.

پاسخ گزینه:

۲۵- چرا در بیماری انسدادی مزمن ریوی تعداد تنفس افزایش می‌یابد؟

۱) افزایش مقاومت مجاری ریوی

۲) افزایش فضای مرده آناتومیکی

۳) کاهش فضای مرده آناتومیکی

۴) کاهش مقاومت مجاری ریوی

پاسخ گزینه:

۲۶- نقش لایه بی حرکت آبی در سطح مخاط روده، کدام مورد است؟

۱) جلوگیری از جذب مواد تجزیه شده

۲) جلوگیری از جذب آب زیادی مواد غذایی

۳) کمک به جذب چربیها با افزایش عمل آنزیمها

۴) کمک به جذب بهتر مواد غذایی با کاهش سرعت حرکت آنها

پاسخ گزینه:

۲۷- اگر تعداد پتانسیل‌های پس سیناپسی تحریکی (EPSP) در غشاء دندریت کاهش یابد و تعداد پتانسیل‌های پس سیناپسی مهاری (IPSP) ثابت بماند، چه اتفاقی برای پتانسیل‌های عمل آن نورون خواهد افتاد؟

۱) پتانسیل‌های عمل با سرعت بیشتری هدایت خواهند شد.

۲) احتمال شروع پتانسیل‌های عمل تغییری نمی‌کند.

۳) احتمال شروع پتانسیل‌های عمل افزایش می‌یابد.

۴) احتمال شروع پتانسیل‌های عمل کاهش می‌یابد.

پاسخ گزینه:

۲۸- کدام مورد درباره عضله اسکلتی درست است؟

۱) خروج کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی‌به درون سیتوپلاسم به طریقه انتشار انجام می‌شود.

۲) کلسیم با کالمودولین ترکیب شده و منجر به شروع روند انقباض می‌شود،

۳) محل‌های فعال برای ترکیب با کلسیم روی مولکول‌های میوزین قرار دارند.

۴) آنزیم میوزین فسفاتاز با دفسفریله کردن میوزین باعث خاتمه یافتن انقباض می‌شود.

پاسخ گزینه:

۲۹- در فاز مخاطی عمل هضم کدام آنزیم اهمیت بیشتری دارد؟

۱) مالتوترباز

۲) ساکاراز

۳) آمیلاز

۴) پنتاگاسترین

پاسخ گزینه:

۳۰- چرا فشار اکسیژن در سرخرگ آئورت کمتر از حد انتظار است؟

۱) وجود شانت در آئورت

۲) وجود شانت در عروق کبدی

۳) به دلیل ورود خون تهویه نشده به سرخرگ ریوی

۴) به دلیل ورود خون تهویه نشده به بطن چپ

پاسخ گزینه:

) تأثیر سورفاکتانت باید چگونه باشد؟

۱) کاهش مقاومت مجاری هوا

۲) افزایش مقاومت مجاری هوا

۳) جلوگیری از تخلیه حبابچه کوچک در حبابچه بزرگ

۴) جلوگیری از تخلیه حبابچه بزرگ در حبابچه کوچک

پاسخ گزینه:

۳۲- کدام عبارت درست است؟

۱) حجم صفرا پس از ورود به کیسه صفرا کم می‌شود.

۲) ترکیبات صفراوی عامل تجزیه تری گلیسریدها هستند.

۳) سکرتین عامل جریان صفرا از کیسه صفرا است.

۴) اسیدهای صفراوی اولیه در کبد و ثانویه در کیسه صفرا سنتز می‌شود.

پاسخ گزینه:

۳۳- ویتامین K جهت ساخت فاکتورهای انعقادی زیر لازم است، به جز:

۱) فاکتور ۱۰

۲) فاکتور ۱

۳) فاکتور ۲

۴) فاکتور ۷

پاسخ گزینه:

۳۴- عملکرد توبولهای عرضی در فیبر عضله اسکلتی (مخطط) کدام است؟

۱) تأمین یون کلسیم برای شبکه سارکوپلاسمیک

۲) ایجاد استحکام میان کیسه‌های شبکه سارکوپلاسمیک

۳) انتقال یون کلسیم از سطح غشاء به عمق فیبر

۴) انتقال پتانسیل از سطح غشاء به عمق فیبر

پاسخ گزینه:

۳۵- عامل مهار رشته نازک (F-Actin) در فیبر عضله مخطط کدام مورد است؟

۱) Desmin

۲) Skelemin

۳) Troponin I

۴) Tropomyosin

پاسخ گزینه:

۳۶- باز شدن کدام کانال موجب اگزوسیتوز وزیکول‌های حاوی میانجی از پایانه اکسونی عصب می‌شود؟

۱) کلسیمی وابسته به لیگاند

۲) سدیمی وابسته به لیگاند

۳) کلسیمی وابسته به ولتاژ

۴) سدیمی وابسته به ولتاژ

پاسخ گزینه:

۳۷- انتقال توأم سدیم و کولین (Na/Cholin) در کدام حالت و با چه مکانیسمی صورت می‌گیرد؟

۱) در محل اتصال عصبی عضلانی – انتقال فعال ثانویه

۲) در توبول‌های عرضی – انتقال فعال ثانویه

۳) در محل اتصال عصبی عضلانی – انتقال فعال اولیه

۴) در توبول‌های عرضی – انتقال فعال اولیه

پاسخ گزینه:

۳۸ کدام هورمون از الگوی ترشحی پالسی برخوردار است؟

۱) کورتیزول

۲) تستوسترون

۳) استروژن

۴) پروژسترون

پاسخ گزینه:

۳۹- در صورت کاهش میزان سورفاکتانت ریه ها، رخداد کدام حالت انتظار می‌رود؟

۱) کاهش کار کومپلیانسی ریه‌ها

۲) کاهش هیسترزی ریه‌ها

۳) ثبات بیشتر حبابچه¬ها

۴) کاهش کومپلیانس (پذیرش) ریه‌ها

پاسخ گزینه:

۴۰- در قسمت فوقانی ریه کدام حالت وجود دارد؟

۱) فشار شریانی < فشار وریدی < فشار آلوئولی

۲) فشار آلوئولی < فشار وریدی < فشار شریانی

۳) فشار وریدی < فشار شریانی < فشار آلوئولی

۴) فشار وریدی < فشار آلوئولی < فشار شریانی

پاسخ گزینه:

۴۱- پذیرش جنسی، در کدام حیوان متأثر از پروژسترون است؟

۱) گوسفند

۲) گاو

۳) سگ

۴) اسب

پاسخ گزینه:

۴۲- کدام وضعیت می تواند منجر به بروز سرطان شود؟

۱) افزایش بیان Ras فعال

۴) افزایش بیان MYC

پاسخ گزینه:

۴۳- اینهیبین مهار کننده ترشح کدام هورمون است؟

۱) استرادیول

۲) FSH

۳) LH

۴) تستوسترون

پاسخ گزینه:

۴۴- کدام عبارت در مورد آلووینی درست است؟

۱) احساس تشدید درد در پاسخ به یک محرک دردناک

۲) احساس درد در پاسخ به یک محرک غیر دردناک

۳) احساس درد در پاسخ به یک محرک دردناک

۴) احساس تشدید درد در پاسخ به یک محرک غیر دردناک

پاسخ گزینه:

۴۵- ترتیب قرار گرفتن محتویات شکمبه، در کدام گزینه از بالا به پایین به درستی بیان شده است؟

۱) ناحیه گازی – ناحیه جامد – ناحیه خمیری (ملاط مانند) – ناحیه مایع

۲) ناحیه جامد – ناحیه مایع – ناحیه گازی – ناحیه خمیری ملاط مانند

۳) ناحیه مایع – ناحیه گازی – ناحیه ملاط مانند – ناحیه جامد

۴) ناحیه ملاط مانند به ناحیه مایع – ناحیه گازی – ناحیه جامد

پاسخ گزینه:

۴۶- بسته شدن ناودان نگاری، در گاو بالغ که به آب دسترسی ندارد، تحت تأثیر چه هورمونی است؟

۱) آدرنالین

۲) انسولین

۳) کورتیزول

۴) ADH

پاسخ گزینه:

۴۷- در تحریک سیستم رنین، آنژیوتنسین و آلدسترون کدام مورد دیده نمی‌شود؟

۱) انبساط عروقی

۲) تحریک ترشح ADH

۳) تحریک احساس تشنگی

۴) تحریک بازجذب سدیم در پروکسیمال

پاسخ گزینه:

۴۸- کدام مورد از اثرات هورمون ANP است؟

۱) افزایش ترشح رنین

۲) انبساط آرتریول وابران

۳) انبساط آرتریول آوران

۴) افزایش ترشح هورمون ضد ادراری

پاسخ گزینه:

۴۹- کار سلول¬های مزانشیال گلومرولی در کلیه‌ها کدام است؟

۱) بازجذب مواد

۲) ترشح رنین

۳) ترشح آنتی بادی

۴ تغییر GFR

پاسخ گزینه:

۵۰- در صورت انقباض آرتریول آوران و انبساط آرتریول وابران، کدام مورد درست است؟

۱) افزایش جریان خون گلومرول

۲) کاهش فیلتراسیون گلومرولی

۳) افزایش فشار انگوتیک در گلومرول

۴) کاهش ترشح رنین

پاسخ گزینه:

۵۱- عملکرد کدام دارو با واسطه رسپتور (receptor) انجام می‌گیرد؟

۱) ضد دردهای مخدر

۲) بی حس کننده‌های موضعی

۳) مهار کننده‌های آنزیم استیل کولین استراز

۴) داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی

پاسخ گزینه:

۵۲- کدام مورد، رابطه بین فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک را برخوردار می‌کند؟

۱) مدت اثر

۲) اثر دارو

۳) غلظت پلاسمایی

۴) دوز

پاسخ گزینه:

۵۳- کدام مورد درباره داروهای بیهوشی استنشاقی درست است؟

۱) سرعت القای بیهوشی با ضریب سهمی خون – گاز رابطه مستقیم دارد.

۲) قدرت بیهوشی با ضریب سهمی خون – گاز ارتباطی ندارد.

۳) سرعت القای بیهوشی با ضریب سهمی خون – گاز رابطه عکس دارد.

۴) قدرت داروی بیهوشی با ضریب سهمی چربی – گاز رابطه عکس دارد.

پاسخ گزینه:

۵۴- کدام ترکیب سبب مهار اثرات شل کننده‌های عضلات اسکلتی غیر دپرلاریزان می‌شود؟

۱) پیلوکارپین

۲) آتروپین

۳) نئوستیگمین

۴) پرالیدوکسایم

پاسخ گزینه:

۵۵- اساسی ترین تفاوت داروهای بی حس کننده‌های موضعی استری و آمیدی در کدام مورد است؟

۱) اثرات قلبی و عروقی

۲) قدرت اثر آنها

۳) اثرات سمی آنها

۴) چگونگی متابولیسم آنها در بدن

پاسخ گزینه:

۵۶- گلیکوزیدهای قلبی غلظت کدام یون را در داخل سلول قلبی کاهش می دهند؟

۱) کلر

۲) کلسیم

۳) سدیم

۴) پتاسیم

پاسخ گزینه:

۵۷- فوروزماید در کدام قسمت از توبولهای کلیوی اثر می‌کند؟

۱) قوس هنله

۲) شبکه گلومرولی

۳) قسمت ابتدایی توبولهای کلیوی

۴) در قسمت انتهایی توبول‌های کلیوی

پاسخ گزینه:

 است؟

۱) پیرتزپین

۲) میزوپروستول

۳) ساکرال فیت

۴) پنتوپرازول

پاسخ گزینه:

۵۹- کدام مورد، مثال آگونیست، آنتاگونیست و آگونیست نسبی می‌باشند؟

۱) بوپرنورفین، نارفین و نالتر کسان

۲) مپریدین، نالوکسان و ناترفین

۳) نارفین، نالوکسان و کدئین

۴) مرفین، کدئین و نارفین

پاسخ گزینه:

۶۰- کدام دارو در اثر متابولیزه شدن، ایجاد واسط شیمیایی کاذب می‌نماید؟

۱) پراکتوئل

۲) رزرپین

۳) متیل دوپا

۴) افدرین

پاسخ گزینه:

۶۱- نام دارویی که در مسمومیت با آتروپین می تواند به کار برده شود، کدام است؟

۱) نئوستیگمین

۲) ادروفونیوم

۳) کورار

۴) فیزوستیگمین

پاسخ گزینه:

۶۲- کدام مورد، دلیل تجویز جیره پروتئینی در موارد کورتیکوتراپی طولانی مدت است؟

۱) جلوگیری از زخم لوله گوارش

۲) التیام زخمها

۳) جبران تحلیل عضلانی

۴) جبران کاهش قند خون

پاسخ گزینه:

۶۳- کدام مورد، مکانیسم عمل کلرامفنیکل است؟

۱) جلوگیری از حرکت ریبوزوم روی mRNA

۲) مداخله در سنتز دیواره سلولی

۳) جلوگیری از انتقال اسید آمینه توسط tRNA

۴) وقفه عمل آنزیم پپتیدیل ترانسفراز

پاسخ گزینه:

۶۴- کدام دسته از داروها دارای اثر ضد ترماتودی می‌باشند؟

۱) رافوکساناید، فن بندازول و آیورمکتین

۲) دی امفنتاید، آلبندازول و دی کلرووس

۳) تری کلابندازول، رافوکساناید و دی امفنتاید

۴) تری کلابندازول، مورانتل و پیپرازین

پاسخ گزینه:

۶۵- زیاد بودن حجم پخش یک دارو نشانگر کدام مورد است؟

۱) اتصال زیاد به پروتئین‌های پلاسما

۲) نیمه عمر کوتاه

۳) قابلیت حل شدن زیاد در چربی

۴) غلظت زیاد پلاسمایی

پاسخ گزینه:

۶۶- در سنتز کلاژن در تبدیل پرولین پرهیدروکسی پرولین کدام مورد نقش دارد؟

۱) بیوتین

۲) تیامین پیروفسفات

۳) فسفات پیریدوکسال

۴) اسید آسکوربیک

پاسخ گزینه:

۶۷- آنژیوتانسین ترشح کدام هورمون را تنظیم می‌کند؟

۱) آلدوسترون

۲) ADH

٣) کورتیزول

۴) تیروکسین

پاسخ گزینه:

۶۸- کدام ترکیب پیش ساز تستوترون است؟

۱) کورتیکوسترون

۲) آلدوسترون

۳) پرگننولون

۴) پروژسترون

پاسخ گزینه:

۶۹- کاردیولیپین در کدام بافت دیده می‌شود؟

۱) بافت عضلانی

۲) بافت چربی

۳) کبد

۴) عضله قلب

پاسخ گزینه:

۷۰- کدام زوج مولکولی آپیمر محسوب می‌شوند؟

-L- فروکتوز

 -D- مانوز

 -D- فروکتوز

-L- مانوز

پاسخ گزینه:

۷۱- در کدام مسیر متابولیسمی استیل کو آنزیم A نقشی ندارد؟

۱) گلوکونئوژنز

۲) کتوژنز

۳) چرخه تری کربوکسیلیک اسید

۴) پیوسنتز کلسترول

پاسخ گزینه:

۷۲- در کدام بیماری ذخیره گلیکوژن، تجمع بیش از حد گلیکوژن در لیزوزمهای عضله قلب دیده می‌شود؟

۱) کوری

۲) آندرسون

۳) مک آردل

۴) پمپه

پاسخ گزینه:

۷۳- در یک واکنش بیوشیمیایی نقش آنزیم به عنوان یک کاتالیزور کدام است؟

۱) افزایش سرعت واکنش از طریق افزایش انرژی فعال شده

۲) افزایش سرعت رسیدن واکنش به حالت تعادل

۳) تغییر تعادل به نفع تولید محصول

۴) افزایش انرژی سویسترا و کاهش انرژی محصول

پاسخ گزینه:

۷۴- در غیر طبیعی شدن (denaturation) پروتئینها کدام مورد نادرست است؟

۱) باعث می‌شود ساختمان سه بعدی (سوم) پروتئین به زنجیر خطی (اول) پروتئین تبدیل شود.

۲) عموما باعث از بین رفتن فعالیت بیولوژیکی پروتئین می‌شود.

۳) شکستن پیوند پپتیدی توسط ترکیباتی مانند اوره

۴) می تواند از تخریب پیوندهای غیر کووالانسی ایجاد شود.

پاسخ گزینه:

۷۵- در اثر دی آمینه شدن ۵-methyl cytosine ، این ترکیب به چه چیزی تبدیل می‌شود؟

۱) Thymine

۲) Uralic

۳) Cytokiner

۴) Hypoxanthine

پاسخ گزینه:

۷۶- مایع مغزی – نخاعی در کدام قسمت پرده مننژ جریان دارد؟

۱) Dural venous sixus

۲) Subarachniod space

۳) Subdural space

۴) Epidural space

پاسخ گزینه:

۷۷- ترشح سورفکتانت در ریه توسط کدام سلول انجام می‌شود؟

۱) ماکروفاژ

۲) سلول بینابینی

۳) نوموسیت تیپ ۲

۴) نوموسیت تیپ ۱

پاسخ گزینه:

۷۸- کدام حیوان دارای طحال سینوسی می‌باشد؟

۱) اسب

۲) سگ

۳) گوسفند ۷۹

۴) گاو

پاسخ گزینه:

۷۹- کدام اندام عملکردی شبیه طحال دارد؟

۱) عقده خونی

۲) عقده لنفاوی

۳) پلاک پیر

۴) تیموس

پاسخ گزینه:

۸۰- در رابطه با تبدیل اسپرماتید به اسپرمازوئید کدام مورد، درست است؟

۱) قبل از آزاد شدن اسپرم در حفره لوله منی ساز رخ می دهد.

۲) بلافاصله در لوله‌های منی ساز متحرک هستند.

۳) در سه مرحله متوالی انجام می‌گیرد.

۴) اسپرمیوژنز نامیده می‌شود.

پاسخ گزینه:

۸۱- خطوط پلکانی (interacted disc) سلول‌های عضله قلبی در چه بخشی از سارکومر میوفیبریلی دیده می‌شود؟

۱) باند A

۲) باند H

۳) خط M

۴) خط Z

پاسخ گزینه:

۸۲- کدام ساختار در سیتوپلاسم سلول نقل و انتقال داخل سلولی وزیکول‌ها را به عهده دارد؟

۱) پروتئین چپرون

۲) فیلامان‌های حدواسط

۳) میکروتوبول¬ها

۴) میکروفیلامان¬ها

پاسخ گزینه:

۸۳- از نظر نحوه ترشح، غدد پستانی از کدام نوع است؟

۱) آپوکرین

۲) هولوکرین

۳) مروکرین

۴) سیتوکرین

پاسخ گزینه:

۸۴- «اجسام نیسل» به تجمع کدام اندامک در سلول‌های عصبی گفته می‌شود؟

۱) سانتریولها وریبوزومها

۲) دستگاه گلژی و میتوکندری

۳) میتوکندری هاوسانتریولها

۴) توری اندوپلاسمی خشن و ریبوزوم

پاسخ گزینه:

۸۵- کدام سلول گلیال در تشکیل سد خونی – مغزی شرکت دارد؟

۱) میکروکلی

۲) آستروسیت

۳) الیگودندروسیت

۴) آپاندیم

پاسخ گزینه:

۸۶- الگوی خون رسانی کرونر چپ درقلب کدام حیوان دیده می‌شود؟

۱) گاو

۲) سگ

۳) پز

۴) همه موارد

پاسخ گزینه:

۸۷- همه اعصاب در پستان وجود دارد به جز:

۱) اعصاب حرکتی

۲) اعصاب پاراسمپاتیک

۳) اعصاب حسی

۴) اعصاب سمپاتیک

پاسخ گزینه:

۸۸- همه اعضای زیر در حفره مدیاستن می‌باشند به جز:

۱) ریه ها

۲) قلب

۳) سیاهرگ میان خالی پیشین

۴) عصب فرنیک چپ

پاسخ گزینه:

۸۹- وجود گودی تخمک گذاری (ovulation fossa) از مشخصات تخمدان کدام حیوان می‌باشد؟

۱) سگ

۲) گوسفند

۳) اسب

۴) گاو

پاسخ گزینه:

۹۰- طحال در کدام حیوان به صورت فشرده و تقریبا مثلثی شکل مشاهده می‌شود؟

۱) بز

۲) گاو

۳) اسب

۴) گوسفند

پاسخ گزینه:

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا