فیزیولوژیکنکور دکتری

سوالات دکتری فیزیولوژی سال ۱۳۹۳؛ همراه با پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

۱- تخمک، در کدام یک از مراحل زیر، از فولیکول آزاد می‌شود؟

۱) اووسیت اولیه

۲) اووسیت ثانویه

 ۳) زیگوت

۴) همراه با دو جسم قطبی

پاسخ گزینه:

۲- اندیس قلبی (Cardiac index)، عبارت است از:

۱) برون ده قلبی، بر واحد سطح بدن

۲) برون ده قلبی، بر میزان اکسیژن مصرفی

۳) برون ده قلبی، بر فشار شریانی

۴) برون ده قلبی، بر واحد وزن بدن

پاسخ گزینه:

۳- اگر هسته‌های رافه (سجافی) را تحریک کنیم، بر حس دردی که از قبل وجود دارد، چه تأثیری می‌گذارد؟

۱) حس درد افزایش می‌یابد.

۲) درک حس درد تغییر نمی‌کند.

۳) حس درد کاهش می‌یابد.

۴) حس درد و نشاط هم زمان وجود دارند.

پاسخ گزینه:

۴- در میان اجزای سازنده قوس رفلکس، کدام گزینه شامل قانون همه یا هیچ نمی‌باشد؟

۱) انتقال پتانسیل در نورون حسی آوران

۲) انتقال پتانسیل در نورون حرکتی وابران

 ۳) بروز پتانسیل در سیناپس نورون‌های واسطه ای

۴) بروز پتانسیل عمل در یک فیبر عضلانی اندام عمل کننده

پاسخ گزینه:

۵- در هنگام تابش نور به شبکیه، کدام حالت زیر رخ می‌دهد؟

۱) سلول‌های آماکرین، موجب افزایش تقابل بینایی می‌شوند.

۲) گیرنده‌های استوانه ای، دپولاریزه می‌شوند.

۳) گیرنده‌های مخروطی، دپولاریزه می‌شوند

۴) ورود سدیم به گیرنده ها، کاهش می‌یابد.

پاسخ گزینه:

۶- در مورد خواب با حرکات سریع چشم (متناقض)، کدام گزینه صحیح است؟

۱) بیدار کردن فرد آسان‌تر است.

۲) تونوس عضلات بدن وجود دارد.

۳) ضربان قلب و تعداد تنفس کاهش می‌یابد.

۴) مغز فعال می‌شود و متابولیسم آن افزایش می‌یابد.

پاسخ گزینه:

۷- در مورد جسم زرد، کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

 دارد.

 مقاوم است.

۳) سلول‌های کوچک و بزرگ جسم زرد، هر دو قابلیت ترشح پروژسترون را دارند.

۴) طول عمر جسم زرد سگ غیر آبستن، بیشتر از جسم زرد گربه غیر آبستن است.

پاسخ گزینه:

۸- افزایش غلظت قند خون، با چه مکانیسمی‌باعث ترشح هورمون انسولین از سلولهای بتای پانکراس می‌شود؟

۱) افزایش نفوذپذیری غشای سلول به سدیم

۲) افزایش نفوذپذیری غشای سلول به منیزیم

۳) کاهش نفوذپذیری غشای سلول به پتاسیم

۴) کاهش نفوذپذیری غشای سلول به کلسیم

پاسخ گزینه:

۹- کدام مورد، اثر قوی تری در افزایش ترشح هورمون آلدوسترون دارد؟

۱) آنژیوتانسین II

۲) افزایش پتاسیم خون

۳) کاهش سدیم خون

۴) هورمون ACTH

پاسخ گزینه:

۱۰- گیرنده هورمون پاراتورمون، بر روی کدام یک از سلول‌های زیر وجود دارد؟

۱) اوستئوبلاستها

۲) اوستئوسیتها

۳) اوستئوکلاستها

۴) فیبروبلاست‌ها

پاسخ گزینه:

۱۱- پروتئین‌های شوک گرمایی (Heat shock protein)، برای انجام فعالیت کدام یک از هورمون‌های زیر، ضروری هستند؟

۱) انسولین

۲) کورتیکواستروئیدها

۳) هورمون رشد

۴) تیروئیدی

پاسخ گزینه:

۱۲- در هنگام افت فشار خون، توصیه می‌شود نفس عمیق بکشید. به نظر شما علت چیست؟

۱) این توصیه مبنای علمی ندارد.

۲) تنفس عمیق سبب تحریک اعصاب پاراسمپاتیک و ایجاد آرامش قلبی می‌شود.

۳) تنفس عمیق سبب تحریک اعصاب سمپاتیک و افزایش تعداد ضربان می‌شود.

۴) تنفس عمیق سبب تحریک Bainbridge reflex و افزایش تعداد ضربان می‌شود.

پاسخ گزینه:

۱۳- کدام عامل، سبب تحریک ترشح GnRH می‌شود؟

۱) بتااندورفین

۲) پروژسترون

۳) ملاتونین

۴) نوراپی نفرین

پاسخ گزینه:

۱۴- کدام هورمون، از بیضه ترشح نمی‌شود؟

۱) استروژن

۲) پروژسترون

۳) تستوسترون

۴) اینهیبین

پاسخ گزینه:

۱۵- مگاکاریوسیتها، منشأ کدام یک از سلول‌های زیر هستند؟

۱) پلاکتها

۲) رتیکولوسیتها

۳) ماکروفاژها

۴) نوتروفیل ها

پاسخ گزینه:

۱۶- گزینه صحیح کدام است؟

۱) عضله قلبی، به جای بافت پیوندی دارای پریکاردیوم است.

۲) عضله اسکلتی، فاقد بافت پیوندی است.

۳) عضله قلبی و اسکلتی به میزان مساوی بافت پیوندی دارند.

۴) میزان بافت پیوندی عضله قلب نسبت به عضله اسکلتی، بیشتر است.

پاسخ گزینه:

۱۷- فردی تلاش می‌کند که وزنه ای را بلند کند، اما قادر به جابه جایی آن نیست. در ضمن این فعالیت در ماهیچه‌های آگونیست، چه اتفاقی می افتد؟

۱) Tension تغییر می‌کند، اما طول تغییری نمی‌کند.

۲) Tension ثابت و طول تغییر می‌کند.

۳) هم Tension و هم طول تغییر می‌کند.

۴) طول و Tension تغییر نمی‌کند.

پاسخ گزینه:

۱۸- گیرنده استیل کولین، در محل اتصال عصب – عضله، از کدام نوع است؟

۱) موسکارینی و تحریکی

۲) موسکارینی و مهاری

۳) نیکوتینی و تحریکی

۴) نیکوتینی و مهاری

پاسخ گزینه:

۱۹- سرعت هدایت پتانسیل عمل فیبر عصبی، در چه شرایطی افزایش می‌یابد؟

۱) افزایش قطر و عدم حضور میلین

۲) افزایش قطر و وجود میلین

۳) کاهش قطر و عدم حضور میلین

۴) کاهش قطر و وجود میلین

پاسخ گزینه:

۲۰- کدام یک از گیرنده‌های زیر، از نوع وابسته به G protein هستند؟

۱) گیرنده داخل سلولی

۲) گیرنده کاتالیتیکی

۳) گیرنده متابوتروپیک

۴) گیرنده یونوتروپیک

پاسخ گزینه:

۲۱- در مسمومیت با سیانور، چه نوع hypoxia ایجاد می‌شود؟

۱) Anemic

۲) Hpoxemic

۳) Histotoxic

۴) Stagnant

پاسخ گزینه:

۲۲- به کدام دلیل، فشار اکسیژن در سرخرگ آئورت، کم‌تر از حد انتظار است؟

۱) وجود shunt در عروق کبدی

۲) وجود shunt در آئورت

۳) ورود خون تهویه نشده به سرخرگ ریوی

۴) ورود خون تهویه نشده به سیاهرگ ریوی

پاسخ گزینه:

۲۳- در مورد نسبت تهویه ریوی به جریان خون، گزینه صحیح کدام است؟

۱) در دم عمیق، بالا و پائین ریه به خوبی تهویه می‌شوند.

۲) در قسمت بالای ریه، بیشتر است.

۳) در پائین ریه، بیشتر است.

۴) در دم عمیق، در قسمت بالای ریه بیشتر می‌شود.

پاسخ گزینه:

۲۴- در بیماری انسدادی مزمن ریوی، تعداد تنفس افزایش می‌یابد. علت کدام است؟

۱) افزایش فضای مرده آناتومیکی

۲) افزایش مقاومت مجاری ریوی

۳) کاهش فضای مرده آناتومیکی

۴) کاهش مقاومت مجاری ریوی

پاسخ گزینه:

۲۵- کدام هورمون، باعث افزایش انقباض در اسفنگتر پایین مری (LES) می‌شود؟

۱) CCK

۲) Gastrin

۳) GIP

۴) Secretin

پاسخ گزینه:

۲۶- کدام یک از حالت‌های زیر، باعث اسیدوز متابولیک می‌شود؟

۱) استفراغ

۲) کاهش پتاسیم خون

۳) نارسایی تنفسی

۴) نارسایی کلیوی

پاسخ گزینه:

۲۷- کدام یک، پس از تصفیه به طور کامل، از کلیه دفع می‌شود؟

۱) اوره

۲) پتاسیم

۳) کراتینین

۴) گلوکز

پاسخ گزینه:

۲۸- کدام یک از مواد زیر، در تنظیم فیدبک توبولو گلومرولی، نقش دارد؟

۱) آدرنالین

۲) آدنوزین

۳) آنژیوتنسین

۴) رنین

پاسخ گزینه:

۲۹- کدام یک اثر مهاری در تخلیه معده دارد؟

۱) افزایش حجم غذا در معده

۲) تحریک رشته‌های عصبی واگ

۳) چربی‌ها در دئودنوم

۴) هورمون گاسترین

پاسخ گزینه:

۳۰- کدام هورمون، می تواند در نشخوار کنندگان بالغ موجب بسته شدن لبه‌های شیار مری شیردانی شود؟

۱) هورمون الدسترون

۲) هورمون سکرتین

۳) هورمون کورتیزول

۴) هورمون ضد ادراری

پاسخ گزینه:

۳۱- در کاتالیز تبدیل پروترومبین به ترومبین، کدام عامل به طور مستقیم نقش ندارد؟

۱) فاکتور نه انعقادی

۲) فاکتور ده انعقادی

۳) فسفولیپیدهای پلاکتی

۴) یون کلسیم

پاسخ گزینه:

۳۲- در مورد تعداد ریتم الکتریکی پایه در لوله گوارش، گزینه صحیح کدام است؟

۱) با تحریک واگ کاهش می‌یابد.

۲) تعداد انقباض را تعیین می‌کند.

۳) در حضور هورمون، گاسترین بیشتر می‌شود.

۴) در قسمتهای مختلف لوله گوارشی یکسان است.

پاسخ گزینه:

۳۳- کدام سلول، از سلول مادر میلوئیدی ساخته نمی‌شود؟

۱) ائوزینوفیل

۲) اریتروسیت

۳) بازوفیل

۴) مونوسیت

پاسخ گزینه:

۳۴- علت تحریک ناپذیری مطلق در سلول عصبی، کدام است؟

۱) افزایش نفوذپذیری به یون سدیم

۲) افزایش نفوذپذیری کانال‌های پتاسیمی

۳) افزایش نفوذپذیری به یون کلر

۴) غیر فعال شدن کانال‌های ولتاژی سدیم

پاسخ گزینه:

۳۵- جذب کدام یک در لوله گوارش، به صورت غیرفعال انجام می‌شود؟

۱) اسیدهای آمینه

۲) فروکتوز

۳) گالاکتوز

۴) گلوکز

پاسخ گزینه:

۳۶- میانجی عصبی آزاد شده از انتهای نورون‌های پیش گانگلیونی اعصاب سمپاتیک، کدام است؟

۱) اپی نفرین

۲) استیل کولین

۳) دوپامین

۴) سروتونین

پاسخ گزینه:

۳۷- در مورد پتانسیل پس سیناپسی مهاری (IPSP)، گزینه صحیح کدام است؟

۱) تابع قانون همه یا هیچ است.

۲) در اثر خروج یون‌های پتاسیم ایجاد می‌شود.

۳) در اثر ورود یون‌های سدیم ایجاد می‌شود.

۴) یک نوع پتانسیل عمل محسوب می‌شود.

پاسخ گزینه:

۳۸- کدام هورمون، حرکات معده را افزایش می‌دهد؟

۱) سکرتین

۲) کوله سیستوکنین

۳) موتیلین

۴) VIP

پاسخ گزینه:

۳۹- عبور گلوکز از غشای پایه سلول‌های اپیتلیوم روده به مایع میان بافتی، تحت کدام مکانیسم زیر انجام می‌شود؟

۱) انتشار تسهیل شده

۲) انتشار ساده

۳) انتقال فعال اولیه

۴) انتقال فعال ثانویه

پاسخ گزینه:

۴۰- کدام یک، توجیه کننده قانون فرانک – استارلینگ در قلب نیست؟

۱) افزایش برگشت وریدی به قلب

۲) افزایش پیش بار

۳) افزایش طول سارکومر

۴) افزایش نفوذپذیری کانال‌های کلسیمی

پاسخ گزینه:

۴۱- ‌باز شدن دریچه‌های آئورتی و ریوی، با کدام قسمت از الکتروکاردیوگرام، هم زمان است؟

۱) قطعه PR

۲) قطعه ST

۳) کمپلکس QRS

۴) موج T

پاسخ گزینه:

۴۲- در تنظیم فشار شریانی در دراز مدت، کدام یک از سیستم‌های زیر نقش اساسی دارند؟

۱) اعصاب خود مختار

۲) بارور رسپتورها

۳) سیاهرگ

۴) کلیه‌ها

پاسخ گزینه:

۴۳- در انقباض عضله اسکلتی در حالت ایزومتریک، کدام حالت رخ می‌دهد؟

۱) طول عضله ثابت ولی نیروی انقباضی افزایش می‌یابد.

۲) طول عضله ثابت ولی نیروی انقباضی کاهش می‌یابد.

۳) نیروی انقباضی به حداقل می‌رسد.

۴) طول عضله کاهش می‌یابد.

پاسخ گزینه:

۴۴- در قله پتانسیل عمل در یک سلول عصبی:

۱) دریچه فعال شدن سدیمی‌باز است.

۲) دریچه فعال شدن سدیمی‌بسته است.

۳) دریچه فعال شدن و غیرفعال شدن سدیمی‌بسته است.

۴) دریچه غیرفعال شدن سدیمی‌باز است.

پاسخ گزینه:

۴۵- در مورد ترشح بزاق، گزینه صحیح کدام است؟

۱) افزایش سرعت ترشح بزاق، موجب کاهش فشار اسمزی آن می‌شود.

۲) با تحریک سمپاتیکی غدد بزاقی، مقدار پروتئین و موسین آن کاهش می‌یابد.

۳) با تحریک پاراسمپاتیکی غدد بزاقی، غلظت یون کلر آن افزایش می‌یابد.

۴) غدد بزاقی به طور کامل تحت کنترل هورمونی است.

پاسخ گزینه:

۴۶- در اثر انقباض وریدهای کوچک و متوسط در بدن، همه موارد زیر اتفاق می افتد به جز:

۱) برگشت وریدی قلب افزایش می‌یابد.

۲) پیش بار قلب کاهش می‌یابد.

۳) حجم خون سیاهرگی کاهش می‌یابد.

۴) فشار متوسط پر شدگی عروق سیستمیک زیاد می‌شود.

پاسخ گزینه:

۴۷- کدام هورمون، در انقباض کیسه صفرا اثر بیشتری دارد؟

۱) بومیزین

۲) کوله سیستوکینین

۳) گاسترین

۴) موتیلین

پاسخ گزینه:

۴۸- علت خود به خودی بودن فعالیت قلب، چیست؟

۱) وجود کانال‌های نشتی پتاسیم

۲) وجود کانال‌های نشتی سدیم

۳) وجود کانال‌های وابسته به ولتاژ پتاسیم

۴) وجود کانال‌های وابسته به ولتاژ سدیم

پاسخ گزینه:

۴۹- پایداری بدن در برابر نیروی ثقل، مربوط به عمل کدام یک از مسیرهای عصبی است؟

۱) بامی- نخاعی

۲) دهلیزی- نخاعی

۳) قشری – نخاعی

۴) مشبکی- نخاعی

پاسخ گزینه:

۵۰- نواحی اطراف شیار مرکزی و راه قشری نخاعی، برای کدام یک نقش اساسی دارد؟

۱) حرکات ارادی

۲) حس بویائی

۳) حس بینائی

۴) حس شنوائی

پاسخ گزینه:

۵۱- مسئول بیداری طبیعی مغز، کدام ناحیه سیستم عصبی مرکزی است؟

۱) سیستم مشبک صعودی

۲) سیستم مشبک نزولی

۳) قشر مغز

۴) هسته‌های اختصاصی تالاموس

پاسخ گزینه:

۵۲- علت اصلی افزایش تنفس در تب، چیست؟

۱) افزایش تحریک پذیری نورون‌های مغزی

۲) افزایش دی اکسید کربن مایعات خارج سلولی

۳) افزایش یون هیدروژن مایعات خارج سلولی

۴) کاهش فشار اکسیژن خون شریانی

پاسخ گزینه:

۵۳- غلظت سدیم مایعات خارج سلولی، به وسیله کدام یک از عوامل زیر، تنظیم می‌شود؟

۱) باز جذب سدیم از توبول‌های نفرونها

۲) تحریک سیستم رنین – آنژیوتانسین

۳) ترشح هورمون الدوسترون

۴) ترشخ هورمون ضد ادراری

پاسخ گزینه:

۵۴- هورمون کورتیزول، موجب تمام تغییرات زیر می‌شود به جز:

۱) کاهش تعداد لنفوسیتها

۲) کاهش تعداد ائوزینوفیلها

۳) افزایش غلظت پتاسیم پلاسما

۴) افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون

پاسخ گزینه:

۵۵- کدام هورمون، فقط در مقادیر بیش از حد طبیعی، کاتابولیسم پروتئینی را افزایش می‌دهد؟

۱) تیروکسین

۲) رشد

٣) کورتیزول

۴) گلوکاگون

پاسخ گزینه:

۵۶- جلوگیری از فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک، چه تغییری روی pH مایعات بدن خواهد داشت؟

۱) موجب آلکالوز تنفسی می‌شود.

۲) موجب آلکالوز متابولیک می‌شود.

۳) موجب اسیدوز تنفسی می‌شود.

۴) موجب اسیدوز متابولیک می‌شود.

پاسخ گزینه:

۵۷- کدام یک از تغیرات زیر، موجب افزایش میزان تصفیه گلومرولی می‌گردد؟

۱) افزایش فشار انگوتیک پلاسما

۲) افزایش فشار کپسول بومن

۳) انقباض شریانچه آوران

۴) انقباض نسبی شریانچه وابران

پاسخ گزینه:

۵۸- در هنگام تخمک گذاری یا کمی قبل از آن، غلظت همه هورمون‌های زیر در سطح بالائی قرار دارد، به جز:

۱) FSH

۲) LH

۳) استرادیول

۴) پروژسترون

پاسخ گزینه:

۵۹- علت تشنگی در خون ریزی، مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟

۱) آزاد شدن آنژیوتانسین II

۲) از دست رفتن آب بدن

۳) افزایش اسمولاریته پلاسما

۴) کاهش پروتئین‌های پلاسما

پاسخ گزینه:

۶۰- در هنگام بروز اسیدوز مزمن، کدام سیتسم تامپونی، مانع تقلیل pH ادرار می‌گردد؟

۱) سیستم تامپونی کننده بی کربناتی

۲) سیستم تامپونی کننده پروتئینی

۳) سیستم تامپونی کننده آمونیاکی

۴) سیستم تامپونی کننده فسفاتی

پاسخ گزینه:

۶۱- انسولین، ورود گلوکز به درون کدام سلول‌ها را افزایش می‌دهد؟

۱) تمامی سلول‌های بدن

۲) سلولهای توبول‌های کلیوی

۳) سلول‌های عضلات اسکلتی

۴) نورون‌های قشر مغز

پاسخ گزینه:

۶۲- کدام یک از موارد زیر، می تواند موجب مهار ترشح هورمون رشد شود؟

۱) تزریق آرژنین

۲) فعالیت عضلاتی

۳) افزایش گلوکز خون

۴) انسولین

پاسخ گزینه:

۶۳- تمام تغییرات زیر موجب افزایش تخلیه معده می‌شوند به جز:

۱) افزایش ترشح گاسترین

۲) اتساع معده توسط حجم غذا

۳) اتساع اثنی عشر توسط کیموس معدی

۴) کاهش تنوس اسفنگر تپلور

پاسخ گزینه:

۶۴- اگر از طریق سرازیر شدن ترشحات بزاقی به خارج از محوطه دهانی، مقادیر زیادی بزاق از دست برود، غلظت پلاسمائی کدام یون در این ارتباط تقلیل چشمگیری را نشان خواهد داد؟

۱) کلر

۲) فسفات

۳) سدیم

۴) پتاسیم

پاسخ گزینه:

۶۵- تقلیل سریع سطح کلسیم پلاسما از طریق کالسی تونین، چگونه است؟

۱) از طریق تشدید فعالیت استخوان سازی توسط استئوبلاستها

۲) از طریق تقلیل جذب و بازجذب کلسیم از روده و توبولهای نفرونها

۳) از طریق جلوگیری از تشکیل استئوکلاست‌ها در استخوان

۴) از طریق مهار فعالیت جذبی استئوکلاست‌ها در استخوان

پاسخ گزینه:

 مایعات خارج سلولی، کدام بافت مشارکت ندارد؟

۱) پوست

۲) ریه‌ها

۳) کبد

۴) کلیه‌ها

پاسخ گزینه:

۶۷- تحت تأثیر انسولین، تمامی اثرات زیر قابل انتظار است به استثنای:

۱) افزایش برداشت گلوکز توسط عضلات

۲) افزایش سنتز چربی توسط بافت چربی

۳) تحریک سنتز پروتئین در بافتها

۴) تقلیل سنتز گلیکوژن در کبد و عضلات

پاسخ گزینه:

۶۸- در مورد حس درد، گزینه صحیح کدام است؟

۱) با ضایعه قشر حسی پیکری مغز، درک درد به طور کامل از بین می‌رود.

۲) بیشترین میزان گیرنده‌های درد، در ناحیه سر در بافت مغزی وجود دارد.

۳) هیستامین و پتاسیم، به عنوان میانجی‌های شیمیایی درد، محسوب می‌شوند.

۴) گیرنده‌های درد، جزء گیرنده‌های با تطابق سریع هستند.

پاسخ گزینه:

۶۹- تمامی ویژگی‌های زیر در خصوص گیرنده‌های درد صحیح است، به استثنای:

۱) گیرنده‌های درد، واجد کپسول هستند.

۲) گیرنده‌های درد، پایانه‌های آزاد عصبی هستند.

۳) در سطوح مفصلی گسترش وسیعی دارند.

۴) در لایه‌های سطحی پوست گسترده شده اند.

پاسخ گزینه:

۷۰- ترشح اسید معده در کدام یک از تغییرات زیر، تشدید می‌شود؟

۱) افزایش ترشح هیستامین

۲) تحریک اعصاب سمپاتیک

۳) تقلیل pH معده تا حد ۲

۴) زیادی ترشح GIP

پاسخ گزینه:

۷۱- مهم ترین اثر داروهای بیهوشی جدا کننده (Dissociative Anesthetics)، کدام است؟

۱) تضعیف تنفس

۲) شل شدگی عضلانی

۳) عدم هوشیاری

۴) ضد درد

پاسخ گزینه:

۷۲- بالا بودن ضریب سهمی Blood/gas یک داروی هوش بر استنشاقی، چه خاصیتی را به دنبال خواهد داشت؟

۱) شروع اثر آهسته‌تر می‌شود.

۲) شروع اثر سریع‌تر می‌شود.

 ۳) طول اثر کوتاه خواهد شد.

۴) قدرت اثر کمتر خواهد شد.

پاسخ گزینه:

۷۳- مجموعه دروس تخصصی علت طولانی‌تر بودن مدت اثر پروکائین پنی سیلین G، در مقایسه با پتاسیم پنی سیلین G کدام است؟

۱) پخش گسترده

۲) جذب آهسته

۳) دفع آهسته

۴) متابولیسم آهسته

پاسخ گزینه:

۷۴- در دفع کلیوی داروها، pH ادرار چه نقشی دارد؟

۱) pH اسیدی سبب افزایش باز جذب مواد قلیایی می‌شود.

۲) pH اسیدی و قلیایی به ترتیب سبب افزایش دفع مواد اسیدی و قلیایی می‌شود.

۳) pH قلیایی سبب افزایش باز جذب مواد اسیدی می‌شود.

۴) pH اسیدی و قلیایی به ترتیب سبب افزایش دفع مواد قلیایی و اسیدی می‌شود.

پاسخ گزینه:

۷۵- تجویز پروژستین ها، چه اثراتی بر جسم زرد و روند فحلی (استروس) در گاو، اعمال می‌کنند؟

۱) تقلید جسم زرد و تحریک استروس

۲) تقلید جسم زرد و مهار استروس

۳) مهار جسم زرد و تحریک استروس

۴) مهار جسم زرد و مهار استروس

پاسخ گزینه:

۷۶- کدام دارو به وسیله کاهش تخریب cAMP در سلول‌های برونش، موجب باز شدن راه¬های هوایی می‌شود؟

۱) ایزوپروترونول

۲) تئوفیلین

۳) کرومولین سدیم

۴) متاپروترونول

پاسخ گزینه:

۷۷- تاکیکاردی رفلکسی، در مورد کدام یک از داروهای زیر دیده می‌شود؟

۱) وراپامیل

۲) دی پیریدامول

۳) پروپرانولول

۴) ایزوسورباید دی نیترات

پاسخ گزینه:

۷۸- کدام دارو ضمن بالا بردن فشار خون سیستمیک، رگهای کلیه را باز می‌کند؟

۱) اپی نفرین

۲) فنیل افرین

۳) دوپامین

۴) نوراپی نفرین

پاسخ گزینه:

 آگونیست هستند، به جز:

۱) تولازولین

۲) دتومیدین

۳) زایلازین

۴) کلونیدین

پاسخ گزینه:

۸۰- کدام عبارت در مورد اثرات ناشی از ترکیب یک داروی ضد درد مخدر با گیرنده‌های kappa، غلط است؟

۱) افزایش ادرار

۲) افزایش اشتها

۳) افزایش هیجان

۴) ضد درد

پاسخ گزینه:

۸۱- در مسیر بیوسنتز «Heme»، کدام اسید آمینه دخالت دارد؟

۱) His

۲) Arg

۳) Gly

۴) Cys

پاسخ گزینه:

۸۲- گزینه نادرست کدام است؟

۱) اپی نفرین ونوراپی نفرین، از اسید آمینه تیروزین ساخته می‌شوند.

۲) سروتونین، از اسید آمینه تریپتوفان ساخته می‌شود.

۳) هیستامین، از اسید آمینه هیستیدین ساخته می‌شود.

۴) «GABA»، از آسپارتات ساخته می‌شود.

پاسخ گزینه:

۸۳- در رابطه با اولین مرحله سنتز هورمون‌های استروئیدی، گزینه صحیح، کدام است؟

، به پرگننولون تبدیل می‌شود.

 ، به پرگننولون تبدیل می‌شود.

 هیدروکسیداز، به پرگننولون تبدیل می‌شود.

۴) کلسترول تحت اثر آنزیم ۱۱ بتاهیدروکسیداز، به استرون تبدیل می‌شود.

پاسخ گزینه:

۸۴- کدام هورمون ها، به ترتیب افزایش دهنده و کاهش دهنده کلسیم خون هستند؟

۱) Calcitonin – PTH

۲) Calcitriol- PTH

۳) PTH- Calcitonin

۴) PTH-Calcitriol

پاسخ گزینه:

۸۵- متابولیسم گلوکز، در کدام سلول به سیکل کربس منتهی نمی‌شود؟

۱) سلول‌های عضلانی

۲) سلولهای کبدی

 ۳) سلول‌های مغزی

۴) گلبول‌های قرمز

پاسخ گزینه:

۸۶- در لایه پادین زیر مخاطی (lamina propria submucosa) لگنچه کدام حیوان، غددی با ترشح کاملا موکوسی دیده می‌شود؟

۱) اسب

۲) بز

۳) سگ

۴) گربه

پاسخ گزینه:

۸۷- مجموعه دروس تخصصی محتویات کدام یک از سلول‌های خونی، مشابه سلول‌های انسان بوده (mast cells) و بافت همبند است؟

۱) ائوزنوفیل

۲) بازوفیل

۳) لنفوسیت

۴) نوتروفیل

پاسخ گزینه:

۸۸- ناحیه کمرنگ مرکزی (Central pale)، در گلبول قرمز کدام حیوان به خوبی دیده می‌شود؟

۱) اسب

۲) بز

۳) سگ

۴) گوسفند

پاسخ گزینه:

۸۹- در رابطه با سینوس کلیوی، همه گزینه‌ها صحیح است به استثنای:

۱) از اطراف کلیه را فرا می‌گیرد.

۲) بخشی از قشر کلیه است.

۳) در سگ وجود ندارد.

۴) فضایی که لگنچه در آن قرار دارد.

پاسخ گزینه:

۹۰- کدام قسمت از دستگاه گوارش، فاقد روده بند می‌باشد؟

۱) دوازدهه

۲) روده بزرگ

۳) روده میان تهی

۴) سکوم

پاسخ گزینه:

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا