فیزیولوژیکنکور دکتری

سوالات دکتری فیزیولوژی سال ۱۳۹۴؛ همراه با پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

۱- آنزیم انیدراز کربنیک در کدام پدیده زیر نقش دارد؟

۱) انتقال اکسیژن به شکل محلول

۲) انتقال کربن‌دی‌اکسید به شکل بی کربنات

 ۴) انتقال کربن‌دی‌اکسید به شکل ترکیب با هموگلوبین

۴) انتقال اکسیژن به شکل ترکیب با هموگلوبین

پاسخ گزینه: 

۲- فشار اکسیژن خون سیاهرگ ششی به هنگام ورود به دهلیز چپ مختصری کاهش دارد، علت آن چیست؟

۱) میل ترکیبی زیاد دی اکسید کربن با هموگلوبین

۲) تمایل زیاد اکسیژن برای جدایی از هموگلوبین

۳) اختلاط با خون وریدهای برونشی

۴) مصرف اکسیژن توسط بافت قلبی

پاسخ گزینه:

۳- ملاتونین مترشحه از غده اپی فیز بر ترشح کدام یک از هورمونها اثر مهاری دارد؟

۱) گلوکوکورتیکوئیدها

۲) آندروفین‌ها

۳) سوماتومدین ها

۴) گونادوتروپین‌ها

پاسخ گزینه:

۴- هورمون گلوکاگون طبق کدام یک از مکانیسم‌های زیر غلظت گلوکز خون را افزایش می‌دهد؟

۱) ترشح هورمون انسولین را مهار می‌کند.

۲) سنتز گلیکوژن کبدی را تحریک می‌کند.

۳) گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز کبدی را تحریک می‌کند.

۴) ورود گلوکز به سلول‌ها را کاهش می‌دهد.

پاسخ گزینه:

۵- چرا در دیابت قندی ترشح گلوکاگون افزایش می‌یابد؟

۱) سلول‌های آلفای پانکراس به انسولین وابسته هستند.

۲) سلول‌های آلفا به افزایش بیش از حد گلوکز واکنش معکوس می‌دهند.

۳) سلول‌های بتای پانکراس به انسولین وابسته هستند.

۴) ناشی از تأثیر سوماتوستاتین است.

پاسخ گزینه:

۶- تقلیل سریع سطح کلسیم پلاسما از طریق هورمون کالسی تونین چگونه صورت می‌گیرد؟

۱) با افزایش دفع کلسیم از لوله گوارش و کلیه‌ها

۲) با جلوگیری از تشکیل استئوکلاست‌های جدید

۳) با فعالیت استخوان سازی توسط استئوبلاستها

۴) با مهار فعالیت استئوکلاستها

پاسخ گزینه:

۷- کدام یک از اثرات زیر در مورد کورتیکوسترون صدق می‌کند؟

۱) کاهش تعداد گلبول‌های قرمز

۲) کاهش غلظت پتاسیم پلاسما

۳) افزایش تشکیل بافت همبند

۴) افزایش تعداد ائوزینوفیلها

پاسخ گزینه:

۸- متعاقب یک اسهال شدید ترشح کدام یک از هورمون‌های زیر افزایش می‌یابد؟

۱) آلدوسترون

۲) تیروکسین

۳) انسولین

۴) گلوکاگون

پاسخ گزینه:

۹- تنظیم غلظت سدیم مایعات خارج سلولی به طور عمده به وسیله تغییر کدام یک از موارد زیر صورت می‌گیرد؟

۱) تحریک سیستم رنین – آنژیوتانسین

۲) جذب سدیم از توبولهای نفرون

۳) ترشح هورمون ضد ادراری

۴) ترشح هورمون آلدوسترون

پاسخ گزینه:

۱۰- تمام علائم ریز در قطع نخاع مشاهده می‌شوند بغیر از :

۱) فشار خون شریانی بلافاصله پس از قطع نخاع سقوط می‌کند.

۲) اسپاسم عضلانی در عضلات پاها و تنه مشاهده می‌شود.

۳) تمام رفلکس‌های عضلات اسکلتی مربوط به نخاع به طور کامل از بین می‌روند.

۴) کنترل مثانه به طور کامل از بین می‌رود.

پاسخ گزینه:

۱۱- تمام موارد زیر به عنوان نوروترانسیمتر عمل می‌کنند بجز:

۱) سروتونین

۲) آندروفین

۳) گلیسین

۴) پروستاگلاندین

پاسخ گزینه:

۱۲- در صورتی که ارتباط بین تالاموس و قشر مغز در حیوان به طور تجربی قطع شود، کدام یک از امواج مغزی از قسمت قشر مغز کماکان قابل ثبت خواهد بود؟

۱) دلتا

۲) آلفا

۳) بتا

۴) تتا

پاسخ گزینه:

۱۳- کدام ردیف از اعمال زیر در سیستم عصبی مرکزی در سطح مغزی تحتانی کنترل می‌شوند؟

۱) کنترل تعادل – تنظیم فشار شریانی – تخلیه مثانه

۲) کنترل تنفس – تخلیه رکتوم – ترشح بزاق

۳) کنترل تعادل – عمل بلع – کنترل تنفس

۴) تخلیه مثانه – رفلکس‌های تغذیه‌ای – فعالیت‌های جنسی

پاسخ گزینه:

 ۱۴- علامت بابنسکی (Babinski) در افراد بالغ در چه مواقعی پدیدار می‌گردد؟

۱) در صورتی که ضایعات مخچه‌ای به طور کامل ایجاد شود.

 ۲) در صورتی که راه دهلیزی – نخاعی مربوط به پا قطع شود.

۳) در صورتی که راه مشبکی – نخاعی مربوط به پا قطع شود.

۴) در صورتی که راه قشری – نخاعی مربوط به پا قطع شود.

پاسخ گزینه:

۱۵- کدام یک از جملات زیر در خصوص عقده‌های قاعدهای صحیح است؟

۱) مسیری که از جسم مخطط به جسم سیاه می‌رود یک مسیر سروتونرژیک است.

۲) مسیر جسم سیاه به جسم مخطط یک مسیر دوپامینرژیکی است.

۳) تحریک عقده‌های قاعدهای موجب افزایش تنوس عضلات می‌شود.

۴) مسیر خروجی از عقده‌های قاعده‌ای به سایر نقاط از طریق جسم مخطط است.

پاسخ گزینه:

۱۶- تحریک فیبرهای عضلانی داخل دوکی توسط کدامیک از نورون‌های شاخ قدامی نخاع صورت می‌گیرد؟

۱) نورونهای حرکتی گاما

۲) نورونهای حرکتی آلفا

۳) نورونهای بطری شکل گلژی

۴) نورون‌های واسطه¬ای

پاسخ گزینه:

۱۷- کدام گزینه زیر درباره سیستم تنفسی نادرست است؟

۱) ساخته شدن سورفاکتانت توسط پنوموسیتهای تیپ II انجام می‌شود.

۲) حدود یک سوم حجم جاری را هوای مرده تشکیل می‌دهد.

۳) افزایش درجه حرارت بدن موجب کاهش تعداد تنفس می‌گردد.

۴) سیستم سمپاتیک به واسطه تحریک گیرنده بتا موجب گشاد شدن برونشها در ریه می‌شود.

پاسخ گزینه:

۱۸- کدام یک از عضلات زیر به عنوان عضله دخیل در بازدم فعال محسوب می‌گردد؟

۱) دیافراگم

۲) عضله نردبانی (اسکالن)

۳) عضلات بین دنده‌ای داخلی

۴) عضلات بین دندهای خارجی

پاسخ گزینه:

۱۹- همه موارد زیر از خصوصیات هموگلوبین در حمل اکسیژن می باشد بجز:

۱) دارای مولکول آهن دو ظرفیتی است.

۲) پیوند ضعیف با اکسیژن برقرار می‌کند.

۳) سرعت پیوند و جدا شدن با اکسیژن سریع است.

۴) همیشه چهار مولکول اکسیژن حمل می‌کند.

پاسخ گزینه:

۲۰- در مرکز تنفس کدام یک از دسته نرونهای زیر در دم و بازدم مؤثر است؟

۱) (VRG)Ventral group

۲) (DRG)Dorsal group

۳) Chemical center ناحیه حساس شیمیایی

۴) Pneumotaxic center مرکز پنوموتاکسیک

پاسخ گزینه:

۲۱- کلیرانس پلاسمایی کدام یک از مواد زیر از بقیه بیشتر است؟

۱) اسیدهای آمینه

۲) پتاسیم

۳) سدیم

۴) کلسیم

پاسخ گزینه:

۲۲- کار سلولهای مزانشیال گلومرولی در کلیه‌ها چیست؟

۱) تغییر GFR

۲) ترشح رنین

۳) بازجذب مواد

۴) ترشح آنتی بادی

پاسخ گزینه:

۲۳- همه موارد زیر در تحریک سیستم رنین، آنژیوتنسین، آلدسترون می باشند بجز:

۱) تحریک بازجذب سدیم در پروکسیمال

۲) تحریک احساس تشنگی

۳) انبساط عروقی

۴) تحریک ترشح ADH

پاسخ گزینه:

۲۴- کدام یک از موارد زیر باعث کاهش حرکات معده می‌گردد؟

۱) هیستامین

۲) گاسترین

۳) استیل کولین

۴) اتساع دوازدهه

پاسخ گزینه:

۲۵- همه اعمال زیر توسط شبکه مایسنر (Meissner) صورت می پذیرند بجز:

۱) کنترل جذب موضعی در روده

۲) کنترل ترشح موضعی در روده

۳) افزایش شدت انقباضات ریتمیک

۴) افزایش انقباضات موضعی

پاسخ گزینه:

۲۶- در صورت عدم ترشح صفرا جذب کدام یک با مشکل روبه رو است؟

۱) ویتامین C

۲) ویتامین K

پاسخ گزینه:

۲۷- پپتید آزاد کننده گاسترین (GRP) از کدام سلولها آزاد می‌شود؟

۱) از سلول‌های دستگاه اعصاب روده¬ای

۲) از انتهای رشته‌های پس عقدهای سمپاتیک

۳) از سلول‌های اندوکرین دستگاه گوارش

۴) از انتهای رشته‌های پیش عقدهای پاراسمپاتیک

پاسخ گزینه:

۲۸- هورمون‌های مترشحه از سلول¬های غدد گوارشی اثر خود را چگونه بر بافت گوارشی می‌گذارند؟

۱) برخود سلول ترشحی اثر دارند.

۲) از طریق جریان خون به بافت‌های دیگر می‌رسند.

۳) از طریق تحریک سیستم عصبی داخلی عمل می‌کنند.

۴) مستقیما وارد لومن گوارشی شده و به سلول‌ها اثر می‌گذارند.

پاسخ گزینه:

۲۹- همه موارد زیر از اعمال گاسترین می باشند بجز:

۱) اثر رشد در معده

۲) افزایش ترشح پپسینوژن

۳) افزایش حرکات در معده

۴) کاهش انقباض در اسفنگتر پایین مری

پاسخ گزینه:

۳۰- کدام یک از هورمون‌های زیر در افزایش فعالیت حرکات معده اثر دارد؟

۱) CCK

۲) GIP

۳) GRP

۴) سکرتین

پاسخ گزینه:

۳۱- کدام یک از هورمون‌های زیر باعث کاهش ترشح گاسترین می‌شود؟

۱) CCK

۲) VIP

۳) Secretin

۴) Somatostatin

پاسخ گزینه:

۳۲- هورمون مؤثر در حرکت MMC کدام است؟

۱) Motiline

۲) Gastrine

۳) Secretine

۴) Acetylecholine

پاسخ گزینه:

۳۳- کدام یک از موارد زیر از اثرات هورمون ANP بر کلیه است؟

۱) انبساط آرتریول وابران

۲) افزایش ترشح رنین

۳) انبساط آرتریول آوران

۴) افزایش ترشح هورمون ضد ادراری

پاسخ گزینه:

 کدام مورد صحیح می باشد؟

۱) کاهش جذب کلسیم از روده

۲) کاهش دفع کلسیم از کلیه

۳) افزایش دفع فسفر از کلیه

۴) کاهش آزادسازی کلسیم از استخوان

پاسخ گزینه:

۳۵- کدام هورمون، اثرات دراز مدت در تنظیم اشتها و وزن بدن دارد؟

۱) لپتین

۲) گرلین

۳) GLP1

۴) CCK

پاسخ گزینه:

۳۶- ساخت و ترشح هورمون رشد توسط کدام ماده زیر تحریک می‌شود؟

۱) هیپرگلیسمی

۲) آرژینین

۳) سوماتومدین

۴) سوماتواستاتین

پاسخ گزینه:

۳۷- چگونه می توان فراوانی کانال‌های سدیمی حساس به ولتاژ در سطح یک سلول خاص را بررسی نمود؟

۱) با استفاده از دیگوکسین نشان دار

۲) با استفاده از تترادوتوکسین نشان دار

۳) از طریق میکروسکوپ الکترونی

۴) از طریق کلراتوکسین (CTX) رادیواکتیو

پاسخ گزینه:

۳۸- پدیده اندام شبح (Phantom limb) در افرادی که یک اندام حرکتی آنها قطع شده است به چه دلیل به وجود می آید؟

۱) سالم بودن گیرنده‌های عضو مربوطه

۲) عدم تمرکز روانی و تداخل گیرنده‌ها

۳) تصویر شدن اندام سالم مقابل در قشر حسی پیکری

۴) سالم بودن منطقه مربوط به عضو در قشر حسی پیکری

پاسخ گزینه:

۳۹- در کدام حالت ذکر شده فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم در بیشترین میزان قرار دارد؟

۱) فعالیت پمپ ثابت است.

۲) انتهای رپولاریزاسیون

۳) انتهای دپولاریزاسیون

۴) پتانسیل استراحت

پاسخ گزینه:

۴۰- کدام منطقه زیر در یک سطح برابر، دارای تعداد کانال‌های سدیمی بیشتری می¬باشد؟

۱) پایانه آکسونی

۲) جسم سلولی

۳) گره رانویه

۴) قطعه ابتدایی آکسون

پاسخ گزینه:

۴۱- کدام یک از انواع مهار زیر به عنوان مهار مستقیم شناخته می‌شود؟

۱) مهار پس سیناپسی

۲) مهار پیش سیناپسی

۳) هیپرپلاریزاسیون

۴) مرحله تحریک ناپذیری مطلق

پاسخ گزینه:

۴۲- کدام یک از گیرنده‌های غشایی زیر، کانال یونی نمی باشد؟

۴) گیرنده‌های NMDA

پاسخ گزینه:

۴۳- تحریک سیستم نورونی محیط بر گاما موجب تمام اثرات زیر می‌شود بجز:

۱) موجب بروز ایمپالس‌ها در فیبر la می‌گردد.

۲) قسمت کیسه هسته‌ای دوک تحت کشش قرار می‌گیرد.

۳) موجب تحریک گیرنده و تری گلژی می‌شود.

۴) موجب انقباض دو انتهای فیبرهای داخل دوکی می‌شود.

پاسخ گزینه:

۴۴- کدام فولیکول، دارای اووسیت ثانویه است؟

۱) اولیه

۲) بالغ

۳) ثانویه

۴) آغازین

پاسخ گزینه:

۴۵- هورمون مؤثر در بروز پدیده آبستنی کاذب سگ کدام است؟

۱) پروژسترون

۲) LH

۳) FSH

۴) پرولاکتین

پاسخ گزینه:

۴۶- حرکات سلولهای مژکی اویدوکت توسط کدام هورمون کنترل می‌شود؟

۱) استروژن

۲) LH

۳) FSH

۴) GnRH

پاسخ گزینه:

۴۷- هورمون استروژن در بیضه از چه سلولهایی منشأ می‌گیرد؟

۱) سلول‌های اسپرماتوگونی

۲) سلول‌های اسپرماتوسیت

۳) سلول‌های لایدیگ

۴) سلول‌های سرتولی

پاسخ گزینه:

۴۸- در صورت افزایش غیر طبیعی پرولاکتین خون، کدام عامل می تواند جهت مهار ترشح آن مورد استفاده قرار گیرد؟

۱) TRH (هورمون آزاد کننده تیروتروپین)

۲) VIP (پپتید مؤثر بر عروق رودهای)

۳) TSH (هورمون محرک تیروئید)

۴) بروموکریپتین

پاسخ گزینه:

۴۹- کمترین میزان سرعت جریان خون در کدام یک از عروق است؟

۱) وریدهای کوچک

۲) مویرگ

۳) آئورت

۴) شریان‌های کوچک

پاسخ گزینه:

۵۰- چنانچه در بافتی از بدن ایسکمی‌رخ دهد، کدام مورد اتفاق نمی افتد؟

۱) تورم سلول‌های ناحیه

۲) افزایش پتاسیم خارج سلولی

۳) هیپرپلاریزاسیون سلول‌های ناحیه

۴) افزایش غلظت سدیم در داخل سلول‌های ناحیه

پاسخ گزینه:

۵۱- کدام گزینه در ارتباط با آنزیم مبدل انژیوتانسین (ACE) صحیح نیست؟

۱) موجب غیر فعال شدن برادی کینین می‌شود.

۲) توسط داروی کاپتوپریل مهار می‌شود.

۳) کاهش حجم خون موجب بروز ژن آنزیم فوق می‌شود.

۴) در سطح سلولهای آندوتلیال عروق ریوی به وفور یافت می‌شود.

پاسخ گزینه:

۵۲- مکانیزم بروز عارضه سنکوپ (syncope) چیست؟

۱) حمله صرع

۲) بلوک درجه III

۳) تحریک شدید سمپاتیک

۴) تحریک شدید پاراسمپاتیک

پاسخ گزینه:

۵۳- تغییر کدام یک از متغیرهای زیر بر میزان جریان خون یک رگ تأثیر بیشتری دارد؟

۱) شعاع رگ

۲) فشار خون

۳) طول رگ

۴) ویسکوزیته خون

پاسخ گزینه:

۵۴- کدام یک از پروتئین‌های زیر در ایجاد فشار اسمزی کلوئیدی پلاسما نقش بیشتری دارد؟

۱) گلوبولین

۲) آلبومین

۳) فیبرینوژن

۴) هموگلوبین

پاسخ گزینه:

۵۵- اگر هنگام کاتتر زدن، در دیواره بین بطنی سوراخ ایجاد شود چه تغییراتی به ترتیب در حجم ضربه‌ای بطن چپ و بطن راست ایجاد می‌شود؟

۱) کاهش – افزایش

۲) کاهش – کاهش

۳) افزایش – کاهش

۴) تغییری ایجاد نمی‌شود.

پاسخ گزینه:

۵۶- براساس چه مکانیسمی‌کومارینها اثرات ویتامین k در روند انعقاد خون را از بین می برند؟

۱) تجدید نمودن ویتامین k

۲) ترکیب شدن با ویتامین k

۳) ممانعت از ترشح صفرا به مقدار کافی

۴) بلوکه کردن گیرنده‌های ویتامین k

پاسخ گزینه:

۵۷- کدام یک از جملات زیر درباره کنترل تنفس نادرست است؟

۱) در خواب با امواج ملایم (SWS) تعداد حرکات تنفس کاهش می‌یابد.

۲) سقوط فشار خون کمورسپتورهای اجسام کاروتید و آئورتی را تحریک می‌کند.

۳) افزایش میزان متابولیسم در بافت، فشار اکسیژن بافتی را افزایش می‌دهد.

۴) کاهش فشار شریانی با تحریک مرکز و ازو موتور، مرکز تنفس را تحریک می‌کند.

پاسخ گزینه:

۵۸- کدام یک از بیماری‌های تنفسی زیر کومپلیانس ریه‌ها را افزایش می‌دهد؟

۱) پرخونی ریه‌ها

۲) آمفیزم ریوی

۳) پنومونی

۴) فیبروز ریوی

پاسخ گزینه:

۵۹- اگر از طریق سرازیر شدن بزاق به خارج از محوطه دهانی مقادیر زیادی بزاق از بدن دفع شود، غلظت پلاسمائی کدام یون در این ارتباط تقلیل چشمگیری را نشان خواهد داد؟

۱) کلر

۲) فسفات

۳) سدیم

۴) پتاسیم

پاسخ گزینه:

۶۰- برخلاف صعود ناگهانی به ارتفاعات بلند، در صعود تدریجی به صورت کوهنوردی، آلکالوز مشاهده نمی‌شود، زیرا،

۱) در صعود به صورت کوهنوردی، کلیه‌ها با دفع بی کربنات از بروز آلکالوز جلوگیری می‌کنند.

۲) در صعود به صورت کوهنوردی به علت افزایش قدرت انقباضی عضلات، اکسیژن بیشتری جذب می‌گردد.

۳) در اثر افزایش متابولیسم، تولید بیشتر دی اکسید کربن مانع بروز آلکالوز می‌شود.

۴) در صعود به صورت کوهنوردی سیستم تنفسی به تدریج خود را تطبیق داده و از آلکالوز جلوگیری می‌کند.

پاسخ گزینه:

 استفاده می‌شود؟

۱) دگزامتازون

۲) آپومرفین

۳) دوکساپرام

۴) زایلازین

پاسخ گزینه:

۶۲- اپی نفرین یا تأثیر بر کدام گیرنده فعالیت قلب را تشدید می‌کند؟

پاسخ گزینه:

۶۳- چرا در زمان کورتیکوتراپی طولانی مدت، تجویز جیره پروتئینی در بیمار توصیه می‌شود؟

۱) زیرا سبب جبران تحلیل عضلانی می‌گردد.

۲) زیرا سبب کاهش قند خون می‌گردد.

۳) زیرا موجب التیام زخمها می‌گردد.

۴) زیرا از ایجاد زخم لوله گوارش جلوگیری می نماید.

پاسخ گزینه:

۶۴- اثر آلکالوئیدهای فنانترنی مهم تریاک روی دستگاه گوارش به کدام ترتیب است؟

۱) سبب تضعیف لوله گوارش و بروز یبوست می‌شود.

۲) سبب تحریک لوله گوارش و بروز اسهال می‌گردد.

۳) ابتدا سبب تضعیف و سپس تحریک لوله گوارشی می‌شود.

۴) ابتدا موجب تحریک و سپس تضعیف لوله گوارشی می‌گردد.

پاسخ گزینه:

۶۵- افزایش تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سلول منجر به ترشح ترکیب زیر می‌شود؟

 از میتوکندریها

۲) سیتوکروم b از شبکه آندوپلاستیک

۳) سیتوکروم C از میتوکندریها

 از دستگاه گلژی

پاسخ گزینه:

۶۶- جهت افزایش غلظت داخل سلولی ترکیبات بی حس کننده موضعی چه ترکیبی را می توان استفاده کرد؟

۱) NO نیتریک اکسید

 دی اکسید کربن

۳) CO مونواکسید کربن

 تتراکلرور کربن

پاسخ گزینه:

۶۷- عوارض خارج هرمی‌یا شبه پارکینسونی از اثرات جانبی کدام یک از داروهای موثر بر رفتار محسوب می‌شود؟

۱) بنزودیازپین ها

۲) داروهای آرام بخشی فنوتیازینی

۳) ضد افسردگی‌های سه حلقه ای

۴) مهار کننده اختصاصی بازجذب سروتونین

پاسخ گزینه:

۶۸- مکانیسم اثر ضد دردی، ضدتبی و ضد التهابی داروهای غیر استروئیدی (NSAIDS) مربوط است به:

۱) رقابت با ماده P در مسیر درد

۳) جلوگیری از عمل آنزیم لیپوکسی ژناز

۴) جلوگیری از عمل آنزیم سیکلوکسی ژناز

پاسخ گزینه:

۶۹- کدام یک از گزینه‌های زیر از موارد مصرف گلوکو کورتیکوئیدها در دامپزشکی محسوب می‌شود؟

۱) دیابت

۲) افزایش کلسیم خون

۳) التهاب بافت مورق سم

۴) افزایش فشار خون

پاسخ گزینه:

۷۰- کدام دارو آنتاگونیست فیزیولوژیک هیستامین می باشد؟

۱) آدرنالین

۲) کرومولین سدیم

۳) ندوکرومیل

۴) کلرفنیرآمین

پاسخ گزینه:

۷۱- پورامیسین (Puromycin) کدام فرآیند زیر را مهار می‌کند؟

۱) سنتز DNA از روی توالی RNA

۲) سنتز RNA از روی توالی DNA

۳) سنتز DNA از روی توالی DNA

۴) سنتز پروتیئنی از روی توالی RNA

پاسخ گزینه:

۷۲- طی گلیکولیز یک مولکول گلوکز در چند مرحله فرآیند فسفریلاسیون در سطح سوبسترا انجام می‌شود؟

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

پاسخ گزینه:

۷۳- ترشح کدام هورمون محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – غده به صورت پالسی است؟

۱) GnRH

۲) TRH

۳) Insulin

۴) Parathormone

پاسخ گزینه:

۷۴- بیماری آخرونوز (Alkaptonuria) اختلال در کاتابولیسم کدام اسید آمینه است؟

۱) اسیدهای آمینه شاخه دار

۲) تریپتوفان

۳) فنیل آلانین

۴) تیروزین

پاسخ گزینه:

۷۵- کدام یک از ملکول‌های زیر مهار کننده کارنیتین آسیل ترانسفراز می باشد؟

۱) سوکسینیل کوآنزیم آ

۲) پروپیونیل کوآنزیم آ

۳) مالونیل کوآنزیم آ

۴) استیل کوآنزیم آ

پاسخ گزینه:

۷۶- کدام واکنش در سنتز هیستامین از هیستیدین نقش دارد؟

۱) دکربوکسیلاسیون

۲) ترانس آمیناسیون

۳) هیدروکسیلاسیون

۴) دهیدروژناسیون

پاسخ گزینه:

)

۱) ۰۱/۰

۲) ۱/۰

۳) ۱۰

۴) ۱۰۰

پاسخ گزینه:

۷۸- محصول نهایی کاتابولیسم پورین‌ها در کدام یک از گونه‌های حیوانی زیر با بقیه متفاوت است؟

۱) خزندگان

۲) پرندگان

۳) پریماتها

۴) ماهیان

پاسخ گزینه:

۷۹- در کدام یک از بافت‌های زیر فعالیت مسیر پنتوز فسفات کمتر است؟

۱) عضله اسکلتی

۲) کبد

۳) بیضه

۴) قشر فوق کلیه

پاسخ گزینه:

۸۰- اگر رابطه غلظت سوبسترا و سرعت واکنش آنزیمی از فرم هایپر بول تعبیت کند و این آنزیم در غلظت ۳ میلی مولار از سوبسترای خود نصف سرعت ماکزیمم خود را داشته باشد، برحسب میلی مولار در چه غلظتی از سوبسترا یک چهارم سرعت ماکزیمم را دارا خواهد بود؟

۱) ۱

۲) ۷۵/۰

۳) ۵/۰

۴) ۲۵/۰

پاسخ گزینه:

۸۱- استخوان پنیس در کدام حیوان دیده می‌شود؟

۱) بز

۲) اسب

۳) گاو

۴) سگ

پاسخ گزینه:

۸۲- بزرگترین ارگان لنفاوی در بدن کدام است؟

۱) لوزه Tonsil

۲) طحال spleen

۳) تیموس thymus

۴) غده لنفاوی lymph node

پاسخ گزینه:

۸۳- روده‌های بزرگ در کدام حیوان حجیم‌تر است؟

۱) اسب

۲) گاو

۳) گوسفند

۴) سگ

پاسخ گزینه:

۸۴- بالغ ترین اسپرمها در کدام قسمت وجود دارد؟

۱) لوله‌های اسپرم ساز

۲) بدنه اپی دیدیم

۳) دم اپی دیدیم

۴) سرایی دیدیم

پاسخ گزینه:

۸۵- کدام یک از سرخرگهای زیر وارد کپسول بومن نفرونهای کلیه می‌شود؟

۱) efferent a.

۲) Afferent a.

۳) arcuate artery

۴) Interlobar a.

پاسخ گزینه:

۸۶- کدام یک از موارد زیر نام دیگر دریچه کرکرنیگ است؟

۱) villi

۲) starited border

۳) crypts liberkuhn

۴) plicae circularis

پاسخ گزینه:

۸۷- بزرگترین سلول‌های موجود در لوله‌های منی ساز کدامند؟

۱) سرتولی

۲) لیدیگ

۳) اسپرماتوسیت اولیه

۴) اسپرماتوسیت ثانویه

پاسخ گزینه:

 ۸۸- اندوکارد در قلب مشابه کدام بافت، در رگها است؟

۱) انتیما Intima

۲) لایه میانی media

۳) لایه ادوانتین Advantitia

۴) بافت همبندی آندوتلیوم subendothelial connetive tissve

پاسخ گزینه:

۸۹- کدام پرز زبانی، واجد جوانه چشایی است؟

۱) عدسی شکل

۲) مخروطی

۳) نخی شکل

۴) جامی‌شکل

پاسخ گزینه:

۹۰- ضخیم ترین لایه در دیواره سیاهرگها کدام است؟

۱) لایه مدیا

۲) لایه آندوتلیوم

۳) لایه ادوانتیس

۴) بافت همبند زیر آندوتلیوم

پاسخ گزینه:

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا