زیست‌شناسی (۳)

سوالات تشریحی فصل دوم گفتار سوم دوازدهم براساس کتاب چاپ ۹۹_۹۸

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

سوالات تشریحی فصل جریان اطلاعات در یاخته گفتار تنظیم بیان ژن

سوال‌های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

جریان اطلاعات در یاخته

۱. همه یاخته های بدن از کدام نوع تقسیم یاخته تخم ایجاد می شود؟

تقسیم رشتمان (میتوز) یاخته تخم

۲. چرا یاخته های حاصل از تقسیم یاخته تخم از نظر فام تنی و ژن ها  یکسان اند؟

به دلیل تقسیم رشتمان

۳. چرا با وجود یاخته های ماهیچه ای و عصبی بدن یک فرد، ژن های یکسانی دارند ولی دارای عملکرد و شکل متفاوتی هستند؟

به دلیل تنظیم بیان ژن ها (در هر یاخته تنها تعدادی از ژن ها فعال و سایر ژن ها غیر فعال هستند).

۴. چگونه ممکن است یاخته هایی با ژن های یکسان دارای عملکرد  و شکل متفاوت باشند؟

به دلیل تنظیم بیان ژن ها (در هر یاخته تنها تعدادی از ژن ها فعال و سایر ژن ها غیر فعال هستند).

۵. یک ژن روشن شده است به چه معناست؟

هر گاه اطلاعات ژنی در یک یاخته مورد استفاده قرار بگیرد می گوییم آن ژن بیان شده است وبه اصطلاح روشن است.

۶. ژن بیان نشده است یعنی چه؟

ژنی که مورد استفاده قرار نگیرد خاموش است و به اصطلاح بیان نشده است.

۷. به فرایند هایی که تعیین می کنند در چه هنگام، به چه مقدار و کدام ژن ها بیان شوند و یا بیان نشوند چه می گویند؟

تنظیم بیان ژن.

۸. چه عامل موجب می شود تا جاندار به تغییرات پاسخ دهد؟

تنظیم بیان ژن موجب می‌شود تا جاندار به تغییرات پاسخ دهد.

۹. مقدار، بازه و زمان استفاده از ژن در یک یاخته به چه عاملی بستگی دارد؟

بسته به نیاز یاخته

۱۰. در گیاه چه عاملی می تواند باعث فعال شدن ژن سازنده آنزیمی شود که در فتوسنتز مورد استفاده قرار می گیرد؟

نور

۱۱. در نبود چه عامل، ژن سازنده آنزیمی که در فتوسنتز مورد استفاده قرار می گیرد بیان نمی شود؟

در صورت نبود نور.

۱۲. چه عاملی می تواند موجب ایجاد یاخته های مختلفی از یک یاخته با استفاده از تقسیم رشتمان شود؟

تنظیم بیان ژن متفاوت

۱۳. چه عاملی موجب می شود از یاخته های بنیادی مغز استخوان یاخته های متفاوت ایجاد شود؟

تنظیم بیان ژن متفاوت

۱۴. محصول ژن چیست؟

محصول ژن رنا و پروتئین است.

۱۵. تنظیم بیان ژن در پرو کاریوت ها در کدام مراحل انجام می شود؟

می تواند در هر یک از مراحل ساخت رنا و پروتئین تاثیر بگذارند ولی به طور معمول تنظیم بیان ژن در مرحله رونویسی انجام می شود. در مواردی هم ممکن است یاخته با تغییر در پایداری (طول عمر) رنا یا پروتئین، فعالیت آن را تنظیم کند.

۱۶. فرایند رونویسی چگونه در پروکاریوت ها تنظیم می شود؟

عواملی به پیوستن رنا بسپاراز به توالی راه انداز کمک و یا از این کار جلو گیری می کنند در نتیجه رونویسی ژن تسهیل یا ممانعت می­ شود.

۱۷. چه عاملی موجب تسهیل یا ممانعت از رو نویسی ژن  پروکاریوتی می شود؟

عواملی به پیوستن رنا بسپاراز به توالی راه انداز کمک و یا از این کار جلو گیری می کنند در نتیجه رونویسی ژن تسهیل یا ممانعت می­ شود.

۱۸. در تنظیم بیان ژن پروکاریوت ها چه عاملی از رو نویسی جلو گیری می کند؟

با اتصال پروتئین های خاصی به بخشی از دنا که سر راه رنا بسپاراز است از انجام رونویسی جلو گیری می کنند.

۱۹. قند مصرفی ترجیهی باکتری اشرشیا کلای چیست؟

گلوکز

۲۰. اشرشیا کلای جز کدام گروه از جانداران است؟

باکتری ها

۲۱. گلوکز در محیط باکتری وجود ندارد اگر کدام قند در اختیار باکتری قرار بگیرد، باکتری می تواند از این قند استفاده کند؟

لاکتوز

۲۲. وجود، نبود و یا کاهش لاکتوز در محیط باکتری اشرشیاکلای چه تاثیری بر آن دارد؟

وقتی لاکتوز در محیط وجود دارد باکتری باید آنزیم های تجزیه کننده آن را بسازد و در نبود یا کاهش لاکتوز نیز ساخت آنزیم های تجزیه کننده آن متوقف یا کاهش پیدا کند.

۲۳. باکتری  اشرشیاکلای چگونه می تواند حضور لاکتوز را در محیط تشخیص دهد و آنزیم های تجزیه کننده آن را بسازد؟

لاکتوز موجود در محیط به باکتری وارد می شود و با اتصال به مهارکننده، شکل آن را تغییر می دهد. تغییر شکل مهارکننده، آن را از اپراتور جدا می کند و نیز مانع از اتصال آن به اپراتور می شود. با برداشته شدن مانع سر راه، رنابسپاراز می تواند رونویسی ژن ها را انجام دهد.

۲۴. ژن هایی که آنزیم های تجزیه کننده لاکتوز  را می سازند چگونه روشن و یا خاموش می شوند؟

با تنظیم بیان ژنی منفی

در نبود لاکتوز: ژن خاموش: نوعی پروتئین به نام مهارکننده به توالی خاصی از دنا به نام اپراتور  متصل می شود و جلوی حرکت رنابسپاراز را می گیرد.

در حضور لاکتوز: ژن روشن: لاکتوز با اتصال به مهارکننده، شکل آن را تغییر می دهد. تغییر شکل مهارکننده، آن را از اپراتور جدا می کند و نیز مانع از اتصال آن به اپراتور می شود. با برداشته شدن مانع سر راه، رنابسپاراز می تواند رونویسی ژن ها را انجام دهد.

۲۵. در پیش هسته ای ها بیان ژن به چند صورت تنظیم می شود؟

منفی و مثبت

۲۶. رونویسی با چسبیدن رنابسپاراز به کدام توالی شروع می شود؟

راه انداز

۲۷. رونویسی  با چسبیدن کدام آنزیم به راه انداز شروع می شود؟

رنابسپاراز

۲۸. در چه صورت با وجود چسبیدن رنابسپاراز به راه انداز ، رونویسی انجام نمی شود؟ در کدام نوع تنظیم رونویسی است؟

اگر مانعی بر سر راه رنابسپاراز وجود داشته باشد، رونویسی انجام نمی شود. تنظیم منفی

۲۹. روشن و خاموش شدن ژن های سازنده آنزیم های تجزیه کننده کدام قند از نوع تنظیم منفی است؟

لاکتوز

۳۰. روشن و خاموش شدن ژن های سازنده آنزیم های تجزیه کننده لاکتوز از چه نوع است؟

تنظیم منفی

۳۱. توالی اپراتور در کدام نوع تنظیم بیان ژن نقش دارد؟

تنظیم منفی پروکاریوت ها

۳۲. کدام پروتئین به توالی اپراتور متصل می شود؟ نتیجه این اتصال در تنظیم بیان ژن چیست؟

مهار کننده – خاموش کردن ژن های تجزیه کننده لاکتوز

۳۳. واحد ساختاری مهار کننده چیست؟

آمینواسید

۳۴. در تنظیم بیان ژن از نوع منفی در چه صورت جلوی حرکت رنابسپاراز گرفته می شود؟

اتصال مهار کننده به اپراتور

۳۵. لاکتوز موجود در محیط چگونه باعث روشن شدن ژن های سازنده آنزیم های تجزیه کننده خود می شود؟

با اتصال به مهارکننده، شکل آن را تغییر می دهد. تغییر شکل مهارکننده، آن را از اپراتور جدا می کند و نیز مانع از اتصال آن به اپراتور می شود. با برداشته شدن مانع سر راه، رنابسپاراز می تواند رونویسی ژن ها را انجام دهد

۳۶. لاکتوز با اتصال به کدام پروتئین موجب روشن شدن ژن های سازنده آنزیم های تجزیه کننده خود می شود؟

مهار کننده

۳۷. نتیجه اتصال لاکتوز به مهار کننده در تنظیم بیان ژن ها چیست؟

روشن شدن ژن های سازنده آنزیم های تجزیه کننده لاکتوز

۳۸. در کدام نوع تنظیم بیان ژن، پروتئین های خاصی به رنابسپاراز کمک می کنند تا بتواند به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند؟

تنظیم بیان ژن مثبت

۳۹. در تنظیم بیان ژن مثبت رنابسپاراز چگونه به راه انداز متصل می شود؟

به کمک پروتئین های خاصی به نام فعال کننده

۴۰. روشن و خاموش شدن ژن های سازنده آنزیم های تجزیه کننده کدام قند از نوع تنظیم مثبت است؟

مالتوز

۴۱. روشن و خاموش شدن ژن های سازنده آنزیم های تجزیه کننده مالتوز از چه نوع است؟

تنظیم مثبت

۴۲. توالی جایگاه اتصال فعال کننده در کدام نوع تنظیم بیان ژن نقش دارد؟

تنظیم مثبت پروکاریوت ها

۴۳. واحد ساختاری فعال کننده چیست؟

آمینواسید

۴۴. در تنظیم بیان ژن از نوع مثبت در چه صورت  رونویسی شروع می شود؟

در صورتی که  پروتئین های خاصی به نام فعال کننده به رنابسپاراز کمک کنندتا بتواند به راه انداز متصل شود.

۴۵. مالتوز موجود در محیط چگونه باعث روشن شدن ژن های سازنده آنزیم های تجزیه کننده خود می شود؟

با اتصال مالتوز به فعال کننده باعث پیوستن آن به جایگاه اتصال شده و پس از اتصال به رنابسپاراز کمک می کند تا به راه انداز متصل شود و رونویسی شروع شود.

۴۶. مالتوز با اتصال به کدام پروتئین موجب روشن شدن ژن های سازنده آنزیم های تجزیه کننده خود می شود؟

فعال کننده

۴۷. نتیجه اتصال مالتوز به فعال کننده در تنظیم بیان ژن ها چیست؟

روشن شدن ژن های سازنده آنزیم های تجزیه کننده مالتوز

۴۸. در کدام نوع تنظیم بیان ژن، پروتئین های خاصی به رنابسپاراز کمک می کنند تا بتواند به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند؟

تنظیم بیان ژن مثبت

۴۹. در کدام جانداران تنظیم بیان ژن در مراحل بیشتری انجام می شود و پیچیده تر است؟

در یوکاریوت ها پیچیده تر از پروکاریوت ها است و می تواند در مراحل بیشتری انجام شود.

۵۰. در یاخته های یوکاریوت ها به ترتیب بیشتر ژن ها و برخی از  ژن ها  در کجا قرار دارند؟

در یاخته های یوکاریوت ها بیشتر ژن ها در هسته و برخی در راکیزه و دیسه ها قرار دارند.

۵۱. چرا تنظیم بیان ژن ها در یوکاریوت ها پیچیده تر از پروکاریوت ها است؟

یاخته های یوکاریوت ها، به وسیله غشاها به بخش های مختلفی تقسیم شده اند. بنابراین اگر یاخته بخواهد نسبت به یک ماده واکنش نشان دهد باید این عوامل به طریقی از غشاها عبور کنند و ژن ها را تحت تأثیر قرار دهند. در یاخته های یوکاریوت ها بیشتر ژن ها در هسته و برخی در راکیزه و دیسه ها قرار دارند. در هر یک از این محل ها، یاخته می تواند بر بیان ژن نظارت داشته باشد.

۵۲. در یوکاریوت ها، رنا بسپاراز برای شناسایی راه انداز به کدام پروتئین ها نیازمند است؟

عوامل رونویسی.

۵۳. عوامل رونویسی در  تنظیم بیان ژن کدام جانداران موثر است و نقش آن ها چیست؟

در یوکاریوت ها رنا بسپاراز نمی تواند به تنهایی راه انداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آن نیازمند پروتئین هایی به نام عوامل رونویسی هستند.

۵۴. توالی افزاینده مربوط به توالی دنای کدام جانداران است و نقش آن چیست؟

یوکاریوت ها، سرعت و مقدار رونویسی را افزایش می دهند.

۵۵. کدام بخش های دنا در یوکاریوت ها سرعت رونویسی را افزایش می دهند؟

توالی افزاینده

۵۶. واحد ساختاری عوامل رونویسی چیست؟

آمینواسید

۵۷. عوامل رونویسی چگونه مقدار رونویسی ژن را تغییر می دهند؟

گروهی از عوامل رونویسی با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز، رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت می کند، چون تمایل پیوستن این پروتئین ها به راه انداز در اثر عواملی تغییر می کنند، مقدار رونویسی ژن آن هم تغییر می دهند.

۵۸. در  کدام جانداران رنابسپاراز به تنهایی نمی تواند به راه انداز متصل شود و برای اتصال رنابسپاراز به راه انداز، نیازمند پروتئین هستند؟ نام آن پروتئین ها چیست؟

در تنظیم رونویسی مثبت پروکاریوت ها: فعال کننده

یوکاریوت ها: عوامل رونویسی

۵۹. عوامل رونویسی توانایی اتصال به کدام قسمت ها را دارد؟

نواحی خاصی از راه انداز، توالی افزاینده و رنابسپاراز

۶۰. عوامل رونویسی و توالی افزاینده به ترتیب در کدام مرحله تنظیم بیان ژن یوکاریوت ها نقش دارند؟

هنگام رونویسی _ هنگام رونویسی

۶۱. در هو هسته ای ها کدام موارد نشانگر تنظیم بیان ژن در مراحل غیررو نویسی است؟

اتصال بعضی رناهای کوچک به رنا پیک (بعد از رونویسی)، تغییر در میزان فشردگی فام تن (در سطح فام تنی پیش از رونویسی)، طول عمر رنا پیک (پس از رو نویسی)

۶۲. کدام رنا ها می توانند از کار رناتن (ریبوزوم) جلو گیری کنند؟ چگونه؟

اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رو نویسی است که با اتصال این رناها از کار رناتن جلوگیری می شود. در نتیجه عمل ترجمه متوقف و رنای ساخته شده پس از مدتی تجزیه می شود.

۶۳. اتصال بعضی از رنا های کوچک مکمل به رنای پیک نمونه ای از تنظیم بیان ژن در کدام مرحله می باشد؟ در کدام جانداران موثر است؟

پس از رونویسی و در یوکاریوت ها

۶۴. کدام عامل می تواند عمل ترجمه را از رناهای پیک را متوقف سازد؟

اتصال بعصی از رناهای کوچک مکمل به رنای پیک.

۶۵. مثالی از تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی کدام است؟

تغییر میزان فشردگی فام تن.

۶۶. تنظیم بیان ژن در سطح فام تن چگونه صورت می گیرد؟

تغییر میزان فشردگی فام تن.

۶۷. تنظیم بیان ژن در سطح فام تن چگونه صورت می گیرد؟

یاخته ها می توانند با تعییر در میزان فشردگی فام تن در بخش های خاصی دسترسی رنابسپاراز را به ژن مورد نظر تنظیم کند.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا