زیست‌شناسی (۳)

سوال‌های تشریحی فصل جریان اطلاعات در یاخته گفتار به سوی پروتئین براساس کتاب چاپ ۹۷_۹۶

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟

سوال‌های تشریحی فصل جریان اطلاعات در یاخته گفتار به سوی پروتئین

سوال های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

به سوی پروتئین

۱. مهم ترین فراورده های ژن ها چیست؟

پلی پپتیدها از مهم ترین فراورده های ژن ها هستند.

۲. کدام عوامل صفات را ایجاد می کنند؟

ژن ها و پروتئین های حاصل از آن

۳. به تبدیل اطلاعات وراثتیِ رنا به پروتئین چه می گویند؟

ترجمه

۴. در کدام فرایند از روی توالی های دنا، رنا ساخته می شود؟

رونویسی

۵. دنا و رنا به ترتیب ازچه واحدهای ساختاری تشکیل شده اند؟

نوکلئوتید _ نوکلئوتید

۶. در ساختار پلی پپتیدها، چه واحدهایی وجود دارد؟

آمینواسید

۷. به ساخته شدن پلی پپتید از روی اطلاعات رنای پیک چه گفته می شود؟

ترجمه

۸. در فرایند ترجمه، پلی پپتید از روی اطلاعات کدام نوع رنا ساخته می شود؟

رنای پیک

۹. چه عاملی تعیین می کند که کدام آمینواسیدها باید در ساختار پلی پپتید قرار بگیرد؟

توالی های ۳  نوکلئوتیدی رنای پیک (کدون یا رمزه)

۱۰. توالی های ۳ نوکلئوتیدی رنای پیک تعیین کننده چیست؟

تعیین می کند که کدام آمینواسیدها باید در ساختار پلی پپتید قرار بگیرد.

۱۱. به توالی های ۳ نوکلئوتیدی رنای پیک که تعیین می کند کدام آمینواسیدها باید در ساختار پلی پپتید قرار بگیرد، چه گفته می شود؟

کدون یا رمزه

۱۲‌. در یاخته چند نوع رمزه وجود دارد؟

در یاخته ۶۴ نوع رمزه وجود دارد.

۱۳. رمزه ها (کدون های) جانداران مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایید.

رمزه آمینواسیدها در جانداران یکسان اند.

۱۴. رمزه آمینواسیدها در جانداران یکسان اند. به نظر شما این موضوع بیانگر چه واقعیتی است؟

همه ی جانداران نیای مشترک دارند.

۱۵. کدام رمزه ها هیچ آمینواسیدی را رمز نمی کنند؟

UAG و UGA ،UAA (رمزه های پایان)

۱۶. به رمزه هایی که هیچ آمینواسیدی را رمز نمی کنند، چه می گویند؟

رمزه های پایان

۱۷. حضور کدام رَمزه ها در رنای پیک موجب پایان یافتن عمل ترجمه می شود؟

UAG و UGA ،UAA (رمزه های پایان)

۱۸. حضور رَمزه های پایان در رنای پیک موجب پایان یافتن کدام فرایند می شود؟

ترجمه

۱۹. توالی رمزه ای که ترجمه از آن آغاز می شود، چیست؟

AUG

۲۰. رمزه آغاز، معرف کدام آمینواسید است؟

متیونین

۲۱. توالی رمزه ای AUG معرف کدام آمینواسید است؟

متیونین

۲۲. عوامل لازم در ترجمه چیست؟

رمزه های رنای پیک- آمینواسیدها، رِناتَن ها، رناهای ناقل، مولکول های پر انرژی مانند (ATP)

۲۳. ترجمه را می توان به یک فرایند آشپزی از روی کتاب آن تشبیه کرد. براین اساس دستورالعمل کتاب، مواد اولیه، آشپزخانه و آشپز، اجاق و غذایی که درست می شود به ترتیب کدام اند؟

دستورالعمل کتاب: رمزه های رنای پیک، مواد اولیه: آمینواسیدها، آشپزخانه و آشپز: رناتن و رنای ناقل، اجاق: مولکول های پر انرژی مانند (ATP) و غذایی که درست می شود: پلی پپتید خاصی ساخته می شود.

۲۴. مواد اولیه مصرفی در ترجمه چیست؟

آمینواسیدها

۲۵. انرژی لازم برای تهیه پلی پپتید هم ازکدام مولکول ها بدست می آید؟

مولکول های پر انرژی مانند (ATP)

۲۶. کدام رناها پس از رونویسی دچار تغییراتی می شود؟

رنای ناقل مانند سایر رناها

۲۷. در ساختار نهایی کدام رنا، نوکلئوتیدهای مکمل می توانند پیوند هیدروژنی ایجاد کنند؟

رنای ناقل

۲۸. چرا در ساختار رنای ناقل، رنای تک رشته ای، روی خود تا می خورد؟

زیرا در ساختار نهایی رنای ناقل، نوکلئوتیدهای مکمل می توانند پیوند هیدروژنی ایجاد کنند.

۲۹. رنای ناقل در حالت فعال به چه صورت است؟

در ساختار نهایی رنای ناقل، نوکلئوتیدهای مکمل می توانند پیوند هیدروژنی ایجاد کنند. رنای ناقل در حالت فعال تاخوردگی های مجددی پیدا می کند که ساختار سه بعدی را به وجود می آورد.

۳۰. توالی ۳ نوکلئوتیدی در ساختار سه بعدی رنای ناقل به چه نام است؟

پادرمزه (آنتی کدون)

۳۱. توالی ۳ نوکلئوتیدی به نام پادرمزه (آنتی کدون) در ساختار کدام نوع رنا وجود دارد؟

رنای ناقل

۳۲. علت نام گذاری توالی ۳ نوکلئوتیدی در ساختار کدام رنای ناقل به نام پادرمزه (آنتی کدون) چیست؟

زیرا هنگام ترجمه، این توالی با توالی رمزه مکمل خود پیوند هیدروژنی مناسب برقرار می کند.

۳۳. کدام  ناحیه، توالی غیرمشابه، در ساختار رناهای ناقل است؟

پاد رمزه  (آنتی کدون)

۳۴. تعداد انواع رمزه ها و پاد رمزه ها را با یکدیگر مقایسه نمایید.

انتظار این است که به تعداد انواع رمزه ها، پاد رمزه وجود داشته باشد ولی تعداد انواع پاد رمزه ها کمتر از رمزه ها است؛ مثلاً برای رمزه های پایان، رنای ناقل وجود ندارد.

۳۵. برای کدام رمزه ها، رنای ناقل وجود ندارد؟

رمزه های پایان

۳۶. آمینواسید به کدام نوع رنا متصل می شود؟

رنای ناقل

۳۷. آیا هر نوع آمینواسید به هر نوع رنای ناقل می تواند متصل شود؟ چرا؟

خیر. در واقع در یاخته ها، آنزیم های ویژه ای وجود دارند که براساس نوع توالی پادَرمزه، آمینواسید مناسب را به رنای ناقل متصل می کند.

۳۸. اهمیت بخش پادَرمزه ای در ساختار رنای ناقل چیست؟

براساس نوع توالی پادَرمزه، آمینواسید مناسب به رنای ناقل متصل می شود.

۳۹. آنزیم با تشخیص کدام ناحیه در رنای ناقل، آمینواسید مناسب را یافته و به آن وصل می کند؟

پادَرمزه

۴۰. رنای ناقل با چه توالی پادَرمزه ای می تواند به آمینواسید متیونین متصل شود؟

UAC

۴۱. رِناتَن در ساخت کدام ترکیب آلی نقش دارد؟

پلی پپتید

۴۲. رِناتَن ها ازچند زیر واحد تشکیل شده است؟

دو

۴۳. زیرواحدهای رناتن از کدام ترکیبات تشکیل شده است؟

هر زیر واحد نیز از رنا و پروتئین تشکیل شده است.

۴۴. رنای رِناتَنی به وسیله کدام رنابسپارازها ساخته می شود؟

در پروکاریوت ها به وسیله رنابسپاراز پروکاریوتی و در یوکاری.ت ها به وسیله رنابسپاراز ۱

۴۵. ساخته شدن زیر واحدهای کوچک و بزرگ رِناتَن چگونه صورت می گیرد؟

در یاخته، پروتئین های رِناتَنی ساخته شده و رنای مربوط به آنها در کنار هم قرار گرفته و زیر واحد کوچک و بزرگ رِناتَن را می سازد.

۴۶. رناتَن در ساختار کامل، چه جایگاه  هایی دارد؟

سه جایگاه به نام: E و P ،A

۴۷. برای سادگی در یادگیری فرایند ترجمه را به چند مرحله تقسیم می کنند؟

آغاز، طویل شدن و پایان

۴۸. چه عاملی، در مرحله آغاز ترجمه زیر واحد کوچک رِناتَن را به سوی رمزهٔ آغاز، هدایت می کند؟

بخش هایی از رنای پیک

۴۹. در مرحله آغاز بخش هایی از رنای پیک، کدام زیر واحد رناتن را به سوی رمزهٔ آغاز، هدایت می کند؟

زیر واحد کوچک رِناتَن

۵۰. در مرحله آغاز ترجمه پس از هدایت زیر واحد کوچک رِناتَن به سوی رمزهٔ آغاز، بلافاصله چه اتفاقی رخ می دهد؟

در این محل رنای ناقلی که مکمل رمزه آغاز است به آن متصل می شود.

۵۱. در مرحله آغاز، آخرین بخشی که به مجموعه برای انجام فرایند ترجمه اضافه می شود، چیست؟

زیر واحد بزرگ رِناتَن

۵۲. در مرحله آغاز ترجمه کدام جایگاه در رِناتَن، محل قرارگیری رنای ناقل دارای آمینواسید است؟

جایگاه P

۵۳. جایگاه P در رناتن ابتدا توسط رنای ناقل کدام آمینواسید اشغال می شود؟

متیونین

۵۴. کدام جایگاه در رناتن محل قرارگیری رنای ناقل دوم به بعد و آمینواسید متصل به آن خواهد بود؟

جایگاه A

۵۵. در فرایند ترجمه پیوند پپتیدی در کدام جایگاه رناتن برقرار می شود؟

جایگاه A

۵۶. در فرایند ترجمه کدام جایگاه رناتن محل خروج رنای ناقل بدون آمینواسید است؟

جایگاه E

۵۷. در مرحله آغاز ترجمه فقط کدام جایگاه رناتن پر می شود و کدام جایگاه ها خالی می ماند؟

جایگاه P – جایگاه A و E

۵۸. در مرحله مرحلهٔ طویل شدن کدام رناهای ناقل می توانند وارد جایگاه  A رناتن می شوند؟

در این مرحله ممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد این جایگاه رناتن شوند.

۵۹‌. در مرحله مرحلهٔ طویل شدن فقط کدام رنای ناقل می تواند در جایگاه  A رناتن استقرار پیدا  کند؟

فقط رنایی که مکمل رمزۀ جایگاه  A است، استقرار پیدا می کند.

۶۰. در مرحله مرحلهٔ طویل شدن کدام رناهای ناقل می توانند جایگاه  A رناتن را ترک کند؟

رناهایی که مکمل رمزۀ جایگاه A نباشد.

۶۱. پس از استقرار رنای ناقل آمینواسید در جایگاه A رناتن، آمینواسید کدام جایگاه رناتن از رنای ناقل خود جدا می شود و به آمینواسید کدام جایگاه رناتن پیوند برقرار می کند؟ پیوند حاصل چه نام دارد؟

جایگاه P – جایگاه A – پپتیدی

۶۲. پیش روی رناتن به سوی رمزه پایان در فرایند ترجمه به اندازه چند رمزه است؟

یک

۶۳. پس از برقراری پیوند پپتیدی در جایگاه A رِناتَن بلافاصله چه اتفاق می افتد؟

رناتن به اندازۀ یک رمزه به سوی رمزه پایان پیش می رود.

۶۴. علت نامگذاری یکی از جایگاه های رناتن به نام جایگاه P چیست؟

زیرا در طی مرحله طویل شدن با پیش روی رناتن همواره رنای ناقل که حامل رشته پپتیدی در حال ساخت است در جایگاه  P قرار می گیرد.

۶۵. در مرحله طویل شدن فرایند ترجمه پس از پیشروی رناتن به ترتیب کدام جایگاه رناتن خالی می شود؟ کدام جایگاه محل قرارگیری رنای ناقل که حامل رشته پپتیدی در حال ساخت است؟ کدام جایگاه محل قرارگیری رنای ناقل بدون آمینواسید است؟

جایگاه A – جایگاه P – جایگاه E

۶۶. مرحله طویل شدن ترجمه تا چه زمانی ادامه دارد؟

تا رِناتَن به یکی از رمزه های پایان برسد.

۶۷. چرا با ورود یکی از رمزه های پایان ترجمه در جایگاه A  این جایگاه توسط پروتئین هایی به نام عوامل آزادکننده  اشغال می شود؟

چون رنای ناقل مکمل آن وجود ندارد.

۶۸. واحد ساختاری عوامل آزاد کننده چیست؟

آمینواسید

۶۹. در مرحله پایان ترجمه عوامل آزادکننده کدام جایگاه رناتن را اشغال می کنند؟

جایگاه A

۷۰. در فرایند ترجمه عوامل آزادکننده چه موقع جایگاه A رناتن را اشغال می کنند؟

 با ورود یکی از رمزه های پایان ترجمه در جایگاه A رناتن

۷۱. پس از این که جایگاه A رناتن توسط پروتئین هایی به نام عوامل آزادکننده اشغال می شود. چه وقایعی رخ می دهد؟

این پروتئین ها باعث جدا شدن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل می شوند. همچنین این پروتئین ها باعث جداشدن زیرواحدهای رناتن از هم و آزاد شدن رنای پیک می شوند.

۷۲. کدام پروتئین ها باعث جدا شدن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل در فرایند ترجمه می شوند؟

عوامل آزادکننده

۷۳. کدام پروتئین ها باعث جداشدن زیرواحدهای رناتن از هم و آزاد شدن رنای پیک در فرایند ترجمه می شوند؟

عوامل آزاد کننده

۷۴. پروتئین سازی در کدام بخش از یاخته می تواند انجام شود؟

ممکن است پروتئین ها در بخش های مختلفی از یاخته ساخته شوند. به طور کلی پروتئین سازی در هر بخشی از یاخته که رناتن ها حضور داشته باشند می تواند انجام شود.

۷۵. پروتئین ها به شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی می روند ممکن است چه سرنوشت هایی داشته باشند؟

ممکن است برای ترشح به خارج رفته یا به بخش هایی مثل کریچه و کافنده تن بروند.

۷۶. پروتئین هایی که می خواهند به بخش هایی مثل کریچه وکافنده تن بروند ابتدا به کدام اندامک ها می روند؟

شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی

۷۷. پروتئین هایی ترشحی قبل از برون رانی به کدام اندامک ها می روند؟

شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی

۷۸. کدام پروتئین ها به شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی نمی روند؟

پروتئین هایی که در سیتوپلاسم می مانند و یا اینکه به راکیزه، هسته و یا دیسه ها می روند.

۷۹. پروتئین های ساخته شده در رناتن چگونه به مقصد هدایت می شوند؟

توالی های آمینواسیدی در آن وجود دارد که پروتئین را به مقصد هدایت می کند.

۸۰. سرعت و مقدار پروتئین سازی در یاخته ها بسته به چه عاملی تنظیم می شود؟

سرعت و مقدار پروتئین سازی در یاخته ها بسته به نیاز تنظیم می شود.

۸۱. در کدام یاخته ها پروتئین سازی حتی ممکن است پیش از پایان رونویسی رنای پیک آغاز شود؟

در پروکاریوت ها و راکیزه و دیسه های یوکاریوت ها

۸۲. چرا در پروکاریوت ها پروتئین سازی حتی ممکن است پیش از پایان رونویسی رنای پیک آغاز شود؟

زیرا طول عمر رنای پیک در این یاخته ها کم است.

۸۳. طول عمر رنای پیک در کدام یاخته ها کم است؟

پروکاریوت ها

۸۴. طول عمر کدام نوع رنا در پروکاریوت ها کم است؟

رنای پیک

۸۵. برای پروتئین هایی که به مقدار بیشتری مورد نیازند ساخت پروتئین ها چگونه انجام می شود؟

برای پروتئین هایی که به مقدار بیشتری مورد نیازند ساخت پروتئین ها، به طور هم زمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن ها انجام می شود تا تعداد پروتئین بیشتری در واحد زمان ساخته شود.

۸۶. برای پروتئین هایی که به مقدار بیشتری مورد نیازند ساخت پروتئین ها، به طور هم زمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن ها انجام می شود تا تعداد پروتئین بیشتری در واحد زمان ساخته شود. در این مجموعه کدام ساختارها مانند دانه های تسبیح و کدام شبیه نخی است که از درون این دانه ها می گذرد؟

رناتن ها مانند دانه های تسبیح و رنای پیک شبیه نخی است که از درون این دانه ها می گذرد.

۸۷. چه عاملی به پروتئین سازی پروکاریوت ها سرعت بیشتری می دهد؟

همکاری جمعی رناتن ها به پروتئین سازی سرعت بیشتری می دهد.

۸۸. تجمع رناتنها در افزایش سرعت پروتئین سازی در کدام یاخته ها دیده می شود؟

پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

۸۹. در کدام یاخته ها فرصت بیشتری برای پروتئین سازی هست؟

یوکاریوت ها

۹۰. چرا در یوکاریوت ها، فرصت بیشتری برای پروتئین سازی هست؟

در این یاخته ها ساز و کارهایی برای حفاظت رنای پیک در برابر تخریب وجود دارد.

۹۱. عمر رنای پیک در کدام یاخته ها بیشتر است؟

یوکاریوت ها

۹۲. کدام عوامل موجب طولانی تر شدن عمر رنای پیک پیش از تجزیه در یوکاریوت ها می شود؟

در این یاخته ها سازوکارهایی برای حفاظت رنای پیک در برابر تخریب وجود دارد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا