زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۳)

سؤالات امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ دوازدهم تجربی؛ خردادماه ۹۹

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱/ ۴/ ۱۳۹۹

دانش آموزان بزرگسالان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خردادماه ۱۳۹۹

۱ درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف) در نوکلئیک اسیدهای خطی گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است.

ب) پروتئین‌ها از یک یا چند زنجیره بلند و انشعاب‌دار از پلی‌پپتیدها ساخته شده‌اند.

ج) در رونویسی، نوکلئوتید تیمین‌دار را به عنوان مکمل در برابر نوکلئوتید آدنین¬دار دنا قرار می‌گیرد.

د) گیاه گل مغربی سه لاد (تریپلوئید) (۳n) یک گیاه زیستا و زایا است

هـ) راکیزه (میتوکندری) همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم می‌شود.

و) هر فتوسیستم شامل آنتن گیرنده نور و یک مرکز واکنش است.

الف) درست (۰/۲۵) (ص ۵)

ب) نادرست (۰/۲۵) (ص ۱۶)

ج) نادرست (۰/۲۵) (ص ۲۳)

د) نادرست (۰/۲۵) (ص ۶۱)

هـ) درست (۰/۲۵) (ص ۶۷)

و) نادرست (۰/۲۵) (ص ۸۰)

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | دی ماه ۱۳۹۹

۲ در هر یک از عبارت‌های زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) در همانندسازی دنا، شکستن پیوند فسفودی استر توسط آنزیم ……………………… انجام می‌شود.

ب) رنای رونویسی شده از رشته الگو، در ابتدا دارای رونوشت‌های میانه دنا است. به این رنا، ………………. گفته می‌شود.

ج) اگر فردی برای گروه خونی ABO فقط آنزیم A را داشته باشد، گروه خونی این فرد …………….. است.

د) تخمیر الکلی و تخمیر ……………… انواعی از تخمیرند که در صنایع متفاوت از آن‌ها بهره می‌بریم.

هـ) الکترون‌های حاصل از تجزیه آب، کمبود الکترونی ……………… در مرکز واکنش فتوسیستم ۲ را جبران می‌کنند. 

الف) دنابسپاراز (۰/۲۵) (ص ۱۲)

ب) رنای نابالغ یا اولیه (۰/۲۵) (ص ۲۶)

ج) A (0/25) (ص ۴۱)

د) لاکتیکی (۰/۲۵) (ص۷۳)

ه) سبزینه (کلروفیل) a (0/25) (ص ۸۳)

۳ در هر یک از عبارت‌های زیر، جواب صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید و در برگه پاسخ‌نامه بنویسید.

الف) دئوکسی ریبوزیک اکسیژن (کمتر – بیشتر) از ریبوز دارد.

ب) ژن‌های سازنده (رِنای رِناتَنی – رِنای ناقل) در یاخته‌های تازه تقسیم شده بسیار فعال‌اند.

ج) در بیماری فنیل کتونوری، آنزیمی که آمینواسید فنیل آلانین را (تجزیه کند – بسازد) وجود ندارد.

د) در چلیپایی شدن (کراسینگ‌آور)، قطعه‌ای از فام‌تن بین فامینک‌های (خواهری – غیرخواهری) مبادله می‌شود.

ه) مولکول حامل الکترون که در قند کافت تشکیل می‌شود، ( NADH –FADH2) است.

و) سیانوباکتری‌ها، جزء باکتری‌های فتوسنتز کننده (اکسیژن‌زا – غیر اکسیژن‌زا) هستند. 

الف) کمتر (۰/۲۵) (ص ۴)

ب) رِنای رِناتَنی (۰/۲۵) (ص ۲۶)

ج) تجزیه کند (۰/۲۵) (ص ۴۵)

د) غیرخواهری (۰/۲۵) (ص ۵۶)

هـ) NADH (0/25) (ص ۶۶)

و) اکسیژن‌زا (۰/۲۵) (ص ۸۹)

۴ شکل روبرو یکی از آزمایش‌های گریفیت را نشان می‌دهد. نتیجه این آزمایش چیست؟

موش‌ها مردند. (۰/۲۵) (ص ۲)

۵ با توجه به مدل پیشنهادی واتسون و کریک برای دنا، یک نتیجه جفت شدن بازهای مکمل را بنویسید.

قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان باشد یا شناسایی ترتیب نوکلئوتیدهای هر کدام می‌تواند ترتیب نوکلئوتیدهای رشته دیگر را هم مشخص کند. (۰/۵) (ص ۷)

۶ شکل روبرو نشان دهنده کدام ساختار پروتئین‌ها است؟

ساختار دوم (ذکر کلمه مارپیچ نیزصحیح می‌باشد(۰/۲۵) (ص ۱۶)

۷ علت هر یک از موارد زیر را بنویسید.

الف) در یوکاریوت‌ها، آغاز همانندسازی در چندین نقطه در هر فام¬تن (کروموزوم) انجام می‌شود.

ب) مواد سمی مانند سیانید با آرسنیک، مانع فعالیت آنزیم می‌شوند.

ج) عمر رنای پیک (mRNA) در یوکاریوت‌ها طولانی‌تر از پروکاریوت‌ها است.

۷ الف) اگر فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در هر فام‌تن داشته باشند مدت زمان زیادی برای همانندسازی لازم است. (۰/۵) (ص ۱۳)

ب) سیانید و آرسنیک می‌تواند با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم، مانع فعالیت آن شود. (۰/۲۵) (ص ۱۹)

ج) در این یاخته‌ها سازوکارهایی برای حفاظت رنای پیک در برابر تخریب وجود دارد. (۰/۵) (ص ۳۲)

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | شهریور ۱۳۹۹

۸ در مورد مراحل ترجمه (پروتئین سازی) به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) اولین رمزه (کدون) که در جایگاه P رناتن (ریبوزوم) قرار می‌گیرد، دارای چه توالی است؟

ب) در مرحله پایان، چه پروتئین‌هایی باعث جدا شدن زیرواحدهای رنانن از هم می‌شود؟

الف) AUG (0/25) (ص ۳۰)

ب) عوامل آزاد کننده (۰/۲۵) (ص ۳۱)

۹ در شکل روبرو (؟) را نام‌گذاری کنید.

رشته رمزگذار (۰/۲۵) (ص ۲۴)

۱۰ در مورد تنظیم بیان ژن در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) چرا در تنظیم منفی رونویسی، با اتصال لاکتوز به مهارکننده، این پروتئین دیگر نمی‌تواند به اپراتور متصل بماند؟

ب) در چه صورت مقدار رونویسی ژن، تحت تأثیر عوامل رونویسی تغییر می‌کند؟

الف) لاکتوز با اتصال به مهارکننده، شکل آن را تغییر می‌دهد. (۰/۲۵) (ص ۳۴)

ب) چون تمایل پیوستن این پروتئین‌ها (۰/۲۵) به راه‌انداز در اثر عواملی تغییر می‌کنند (۰/۲۵) مقدار رونویسی ژن آن هم تغییر می‌کند. (ص ۳۵) 

۱۱ رخ‌نمودهای (فنوتیپ‌های) زاده‌های حاصل از آمیزش دو گل میمونی صورتی را با رسم مربع پانت بنویسید.

گامت‌ها W R
R RW (صورتی) (۰/۲۵) RR (قرمز) (۰/۲۵)
W WW (سفید) (۰/۲۵)  RW (صورتی) (۰/۲۵)

صفحه ۴۱

۱۲ در مورد انتقال اطلاعات در نسل‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) اگر گروه خونی زن و شوهری Rh مثبت باشد و گروه خونی یکی از فرزندان آن‌ها Rh منفی شود، ژن نمود این والدین را بنویسید.

ب) چرا در صفات وابسته به X ممکن نیست پدر ناقل باشد؟

ج) در رابطه با رنگ نوعی ذرت، ژن نمود (ژنوتیپ) ذرت‌های موجود در در آستانه طیف یعنی قرمز و سفید را بنویسید. 

الف Dd (0/25) (ص ۴۰)

ب) در فام تن Y (0/25) جایگاهی برای دگره‌های ژن‌های وابسته به X وجود ندارد. (۰/۲۵) (ص ۴۳)

ج) رنگ قرمز AABBCC (0/25) و رنگ سفید aa bbcc (0/25) (ص ۴۴)

۱۳ جهش بی معنا را تعریف کنید. 

اگر جهش جانشینی رمز یک آمینواسید (۰/۲۵) را به رمز پایان ترجمه تبدیل کند (۰/۲۵) که در این صورت پلی‌پپتید حاصل از آن، کوتاه خواهد شد (۰/۲۵) به این جهش، جهش بی‌معنا می‌گویند. (ص ۴۹)

حتماً بخوانید:

» سوالات خط به خط و نهایی سابق فصل تغییر در اطلاعات همراه پاسخ

۱۴ در مورد تغییر در اطلاعات و راثتی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) زیست شناسان چگونه می‌توانند از وجود ناهنجاری‌های فام¬تنی (کروموزومی) آگاه شوند؟

ب) یک عامل جهش‌زای شیمیایی نام ببرید که در دود سیگار وجود دارد؟

ج) در کدام عامل برهم زننده تعادل جمعیت‌ها، رویدادهای تصادفی نقش دارند؟

د) کدام ژن نمود بیماری کم خونی داسی شکل، به بیماری مالاریا مقاوم است؟

هـ) یک مثال برای ساختارهای وستیجیال بنویسید.

الف) با مشاهده کاریوتیپ (۰/۲۵) (ص ۵۰)

ب) بنزوپیرن (۰/۲۵) (ص ۵۱)

ج) رانش دگره‌ای (۰/۲۵) (ص ۵۵)

د) HbAHbs (0/25) (ص ۵۶)

هـ) بقایای پا در لگن مار پیتون (۰/۲۵) (ص ۵۹)

۱۵ در مورد روش‌های ساخته شدن ATP به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) در روش ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده در ماهیچه‌ها، مولکول پیش ماده چیست؟

ب) ساخته شدن اکسایشی ATP در کدام قسمت یاخته انجام می‌شود؟

الف) کراتین فسفات (۰/۲۵) (ص ۶۵)

ب) راکیزه (میتوکندری (۰/۲۵) (ص ۶۵)

حتماً بخوانید:

» سوالات خط به خط و نهایی سابق فصل از انرژی به ماده همراه پاسخ

۱۶ در مورد از ماده به انرژی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) در تنفس هوازی، چه فرایندهایی علاوه بر قند کافت (گلیکولیز) باید انجام شوند، تا مولکول گلوکز به مولکول-های CO2 تجزیه شود؟

ب) با توجه به نقش غشای درونی راکیزه در تنفس یاخته‌ای، چین خورده بودن آن چه ارزشی برای یاخته دارد؟

ج) چگونه امکان تشکیل رادیکال‌های آزاد از اکسیژن در فرایند تنفس هوازی وجود دارد؟

الف) اکسایش پیرووات (۰/۲۵) (ص ۶۸) و چرخه کربس (۰/۲۵) (ص ۶۹)

ب) چین خوردگی‌ها به افزایش سطح (۰/۲۵) و در نتیجه امکان وجود بیشتر زنجیره‌های انتقال الکترون می‌انجامد. (۰/۲۵) (ص ۷۰)

ج) گاه پیش می‌آید که درصدی از اکسیژن‌ها وارد واکنش تشکیل آب نمی‌شوند، بلکه به صورت رادیکال آزاد درمی‌آیند. (۰/۵) (ص ۷۵)

۱۷ در مورد از انرژی به ماده به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) ساختارهای غشایی و کیسه مانند و به هم متصل در فضای درون سبزدیسه (کلروپلاست) چه نام دارد؟

ب) چرا دما بر روی فتوسنتز تأثیرگذار است؟

ج) در تنفس نوری، CO2 آزاد شده، حاصل تجزیه مولکول دو کربنی است یا مولکول سه کربنی؟

الف) تیلاتوئید (۰/۲۵) (ص ۷۹)

ب) فتوسنتز فرایندی آنزیمی است و می‌دانیم بیشترین فعالیت آنزیم¬ها در گستره دمایی خاص انجام می‌شود. (۰/۵) (ص ۸۵)

ج) مولکول دو کربنی (۰/۲۵) (ص ۸۶)

۱۸ در جدول زیر، هر یک از ویژگی‌های ذکر شده، مربوط به کدام گروه از گیاهان است؟

تثبیت اولیه کربن در شب «الف»
تثبیت اولیه کربن در میانبرگ و انجام چرخنه کالوین در غلاف آوندی «ب»
تثبیت کربن فقط با انجام چرخه کالوین «ج»

الف) گیاهان CAM (ص ۸۸) (۰/۲۵)

ب) گیاهان C4 (ص ۸۷) (۰/۲۵)

ج) گیاهان C3 (ص ۸۵) (۰/۲۵)

حتماً بخوانید:

» سوالات خط به خط و نهایی سابق فصل از ماده به انرژی همراه پاسخ

۱۹ در مورد فناوری‌های نوین زیستی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) به جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی شده است، چه می¬گویند؟

ب) اجزای دنای نوترکیب را بنویسید.

ج) افزایش پایداری پروتئین در مقابل گرما، با روش‌های مهندسی پرونئین، اهمیت زیادی دارد. در مورد از اهمیت آن را بنویسید.

د) واکسن نوترکیب ضد هپاتیت B چگونه تولید می‌شود؟

الف) جاندار تغییریافته ژنتیکی یا تراژنی (۰/۲۵) (ص ۹۳)

ب) دنای ناقل و ژن جاگذاری شده در آن (۰/۵) (ص ۹۵)

ج) در دمای بالاتر سرعت واکنش بیشتر و خطر آلودگی میکروبی در محیط واکنش کمتر می‌شود. همچنین، نیازی به خنک کردن محیط واکنش به خصوص در مورد واکنش‌های گرمازا نیست. (ذکر دو مورد) (۰/۵) (ص ۹۷)

د) ژن مربوط به پادگِن (آنتی ژن) سطحی (۰/۲۵) عامل بیماری‌زا (۰/۲۵) به یک باکتری یا ویروس غیر بیماری‌زا منتقل می‌شود. (۰/۲۵) (ص ۱۰۳)

۲۰ در مورد رفتارهای جانوران به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) چرا اساس رفتار غریزی در همه افراد یک گونه یکسان است؟

ب) محرک شرطی و محرک طبیعی در آزمایش پاولوف را بنویسید.

ج) چرا در نوعی جیرجیرک، جانور نر جفت را انتخاب می‌کند؟

د) بعضی طوطی‌ها برای خنثی شدن مواد سمی حاصل از غذاهای گیاهی، چه می خورند؟

هـ) در اجتماع مورچه‌های برگ بر، وظیفه مورچه‌های کوچک چیست؟

و) رفتار نگهداری و پرورش زاده‌های ملکه که توسط زنبورهای عسل کارگر انجام می‌شود، چه نوع رفتاری است؟

الف) زیرا ژنی و ارثی است (۰/۲۵) (ص ۱۰۹)

ب) محرک شرطی: صدای زنگ و محرک طبیعی: غذا (۰/۵) (ص ۱۱۱)

ج) جیرجیرک نر زامه‌های خود را درون کیسه‌های به همراه مقداری مواد مغذی به جانور ماده منتقل می‌کند یا جنس نر هزینه بیشتری برای تولید مثل می‌پردازد. (۰/۵) (ص ۱۱۷)

د) خاک رس (۰/۲۵) (ص ۱۱۸)

هـ) مورچه‌های کوچک‌تر دفاع می‌کنند. (۰/۲۵) (ص ۱۲۲)

و) رفتار دگرخواهی (۰/۲۵) (ص ۱۲۲) 

«موفق و سربلند باشید» جمع نمره ۲۰

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا