روانشناسی

سوالات روانشناسی در کنکور ۱۴۰۰ علوم انسانی همراه پاسخ

۲۶۱- کدام عبارت، در خصوص قوانین روان‌شناسی به عنوان یک علم تجربی درست است؟

۱) اصل روان‌شناسی از ترکیب نظریه‌های مختلف به دست می‌آید.

۲) در پژوهش روان‌شناسی پاسخ نخست به مسئله پژوهشی قانون است.

۳) فرضیه‌ای که در پژوهش‌های روان‌شناسی تأیید شود، به عنوان قانون پذیرفته می‌شود.

۴) روان‌شناسان یک اصل را به طور تجربی آزمون می‌کنند تا درستی آن را مشخص کنند.

گزینه ۳ فرضیه‌ها، در صورت تأیید تجربی، به قانون یا اصل تبدیل می‌شوند.

تشریح سایر گزینه‌ها

گزینه ۱) مجموعه‌ای از قوانین علمی، نظریه را شکل می‌دهند.

گزینه ۲) فرضیه پاسخ اولیه پژوهشگران به مسئله‌های علمی است.

گزینه ۴) دانشمندان فرضیه‌ها را می‌سنجند تا به درستی آن‌ها پی ببرند و در صورت تأیید به عنوان یک اصل یا قانون پذیرفته می‌شوند.

۲۶۲- یک روان شناس قصد دارد در یک پژوهش علمی، اضطراب ابتلاء به بیماری کروید- ۱۹ (کرونا) را در بین بزرگسالان بررسی کند، کدام مورد، برای اینکه خوانندگان این پژوهش مفهوم اضطراب ابتلاء به این بیماری را تقریباً به طور مشابه درک کنند، لازم است؟

۱) توصیف

۲) ارائه فرضیه

۳) تعریف نظری

۴) تعریف عملیاتی

گزینه ۴ منظور از تعریف عملیاتی این است که در روش علمی متغیر مورد نظر باید به صورت عینی و دقیق تعریف شود؛ به گونه‌ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیز مورد نظر، به برداشت یکسان و یا تقریباً یکسانی برسند. 

۲۶۳- در پاسخ به این سؤال که «چرا یک فرد وقتی که در جمع قرار می‌گیرد، متفاوت از سایر موقعیت‌ها عمل می‌کند» کدام هدف علم روان‌شناسی دنبال می‌شود؟

۱) تبیین

۲) توصیف

۳) پیش‌بینی

۴) کنترل

گزینه ۱ یکی از اهداف علم روان شناسی، تبیین موضوع است. واژه تبیین به بیان چرایی پدیده اشاره دارد. در پاسخ به این سؤال که «چرا یک فرد وقتی که در جمع قرار می‌گیرد، متفاوت از سایر موقعیت‌ها عمل می‌کند» هدف بیان شده دنبال می‌شود. 

۲۶۴- کدام عبارت، ارتباط بین رشد شناختی و رشد اخلاقی را نشان می‌دهد؟

۱) رشد اخلاقی وابسته به رشد شناختی است.

۲) رشد شناختی وابسته به شکل‌گیری درک اخلاقی است.

۳) اخلاقی که به باور و ارزش تبدیل شده است منجر به شناخت می‌شود.

۴) داشتن شناخت نسبت به مسائل در اکثر موارد به درک اخلاقی منتهی می‌شود.

گزینه ۱ هرچند رشد درک اخلاقی به شکل¬گیری سایر عناصر شناخت وابسته است، اما در بسیاری از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتار اخلاقی منجر نمی‌شود؛ برای اینکه شناخت به اخلق منتهی شود، شناخت باید به عقاید و باورها و ارزش‌های فرد تبدیل شود. 

۲۶۵- کدام عبارت، از ویژگی‌های رشد در طی دوره کودکی است؟

۱) در اوایل بازی‌های مشترک و گروهی انجام می‌دهند، اما به تدریج به بازی‌های انفرادی می‌پردازند.

۲) بعد از نشان دادن هیجانات ساده پشیمانی و ترحم، هیجانات مرکب ترس و محبت را نشان می‌دهند.

۳) بعد از دستیابی به مهارت‌های حرکتی ظریف بلافاصله می‌توانند حرکات درشت را با مهارت انجام دهند.

۴) در اوایل درکی از اخلاق ندارند، اما به تدریج اصول و قوانین تعیین کننده رفتار با دیگران را یاد می‌گیرند.

گزینه ۴ در تبیین فرایند رشد درک اخلاقی می‌توان گفت که کودکان در ابتدا، هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارند؛ به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند، برای اخلاق یک فرایند تدریجی و پیچیده طی می‌شود.

تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱) بازی‌های موازی در ۴ یا ۵ سالگی است و در دوره دبستان کودکان با یکدیگر بازی‌های گروهی می‌کنند.

گزینه ۲) رشد هیجانی در دوره کودکی معطوف به سه هیجان ساده ترس، خشم و محبت است. با توجه به رشد آگاهی کودکان از هیجان‌های مختلف و واکنش اطرافیان، سه هیجان فوق به هیجان‌های مرکب دیگر همچون احساس پشیمانی، سپاسگزاری و ترحم تعمیم می‌یابد.

گزینه ۳) کودکان در ابتدا قادر به حرکات درشت هستند و سپس مهارت حرکات ظریف را به دست ما آورند.

۲۶۶- در بین جنبه‌های مختلف رشد، پدیده «رَسِش یا پختگی» در کدام جنبه مؤثرتر است؟

۱) اخلاقی

۲) جسمانی

۳) شناختی

۴) رفتاری

گزینه ۲ در روان‌شناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است، رسش یا پختگی گویند. از بین جنبه‌های مختلف رشدی، پدیده رسش یا پختگی در جنبه جسمانی افراد موثرتر است.

۲۶۷- فرهاد جهت ارتقای پیشرفت تحصیلی تصمیم می‌گیرد احتمال‌های مختلف را بررسی کند تا با اجرای یکایک آنها نمرات درسی افزایش یابد. به نظر شما تصمیم فرهاد بیانگر کدام جنبه رشد و مخصوص کدام یک از دوره‌های رشدی است؟

۱) هیجانی – نوجوانی

۲) شناختی – نوجوانی

۳) اخلاقی – کودکی

۴) اجتماعی – کودکی

گزینه ۲ یکی از تغییرات شناختی دوره نوجوانی، فرضیه‌سازی در نوجوانان است. برای اولین بار در این دوره تفکر فرضی شکل می‌گیرد، به این معنا که نوجوانان فرضیه‌سازی می‌کنند و در پیش‌بینی یک موقعیت از احتمال‌های مختلف بهره می‌برند. 

۲۶۸- کدام عبارت، در خصوص فرایندهای شناختی درست است؟

۱) درگیری حواس پنجگانه با محرک‌های مختلف آزاردهنده است.

۲) ادراک، فرایند تحریک گیرنده‌های حسی اندام‌های حسی است.

۳) تمرکز، توجه به یک محرک از بین محرک‌های مختلف به صورت مداوم است.

۴) آگاهی نسبت به همه محرک‌هایی که در دامنه توجه قرار می‌گیرند، کامل است.

گزینه ۳ فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک‌های حسی مختلف را توجه می‌نامند. توجه با تمرکز متفاوت است. اگر توجه مداوم و پایدار باشد، در آن صورت با تمرکز مواجه هستیم.

تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱) درگیری حواس مختلف با محرک‌های متنوع و مطلوب لذت بخش است.

گزینه ۲) تحریک اندام‌های حسی موجب احساس محرک می‌شود.

گزینه ۴) به همه چیزهایی که در دامنه توجه ما قرار می‌گیرد، آگاهی کامل نداریم.

۲۶۹- در کدام مورد، کیفیت و کارآیی عملکرد در انجام همزمان چند تکلیف کاهش بیشتری می‌یابد؟

۱) تکالیف ساده و منحصر به فردی که فرد توانایی بالایی در انجام آنها برخوردار است.

۲) تکالیف دشوار و مشابهی که فرد از یک حس برای انجام دادن آنها استفاده می‌کند.

۳) تکالیف دشوار و منحصر به فردی که فرد از توانایی کمی در انجام آنها برخوردار است.

۴) تکالیف ساده و مشابهی که فرد از حواس مختلف برای انجام دادن آنها استفاده می‌کند.

گزینه ۳ انجام دادن تکلیف هم زمان، کارایی توجه را کاهش می‌دهد. در شرایطی که مجبور شویم به طور هم زمان چند تکلیف را انجام دهیم، هر چه دو تکلیف به یکدیگر شبیه‌تر باشند و تکالیف مورد نظر دشواری کمتری داشته باشند و همچنین فرد انجام دهنده آن تکالیف از مهارت‌های لازم برخوردار باشد، اثر منفی توجه که به واسطه انجام هم زمان چند تکلیف ایجاد می‌گردد، کاهش می‌یابد. 

۲۷۰- «چیزی را ادراک می‌کنیم که احساس نشده است»، این پدیده چه نام دارد؟

۱) توهم

۲) علامت انحرافی

۳) خطای ادراکی

۴) هشدار کاذب

گزینه ۱ روانشناسان به ادراک پدیده‌های بدون احساس، توهم گویند.

۲۷۱- چه عاملی باعث می‌شود که محرک‌های بیرونی به اطلاعات روان¬شناختی معنادار تبدیل شوند؟

۱) ادراک

۲) جست‌وجو

۳) انگیختگی ذهنی

۴) ردیابی درست

گزینه ۱ به واسطه ادراک، محرک‌های بیرونی به اطلاعات روان¬شناختی معنادار تبدیل می‌شود. 

۲۷۲- کدام مورد، در خصوص «حافظه کاری» درست است؟

۱) حافظه کاری در استدلال و قضاوت نقش دارد.

۲) در حافظه کاری اطلاعات برای مدت نامحدودی ذخیره می‌شود.

۳) جایگزینی اطلاعات جدید با گذشت زمان باعث فراموشی در این حافظه نمی‌شود.

۴) از طریق تمرین و بازگویی می‌توان اطلاعات این حافظه را به حافظه کوتاه مدت منتقل کرد.

گزینه ۱ حافظه کاری، حافظه‌ای است که به سایر اجزای شناخت خدمت¬رسانی می‌کند؛ به عبارت دیگر، حافظه کاری میز کار همه اجزای شناخت ماست. 

۲۷۳- بهترین شیوه کنترل اثر گذشت زمان در فراموشی، کدام است؟

۱) تداخل اطلاعات

۲) استفاده از نشانه‌های حسی

۳) مرور اطلاعات در زمان مناسب

۴) کاربرد نشانه‌های غیر معنایی

گزینه ۳ بهترین شیوه کنترل اثر گذشت زمان، مرور اطلاعات در زمان مناسب است. 

۲۷۴- مشکل بسیاری از افرادی که احساس شکست می‌کنند، کدام است؟

۱) مشکلات عاطفی جدی دارند.

۲) مهارت حل مسئله را ندارند.

۳) از حمایت اجتماعی کافی برخوردار نیستند.

۴) مشکلات جسمانی جدی دارند.

گزینه ۲ بسیاری از افرادی که احساس شکست می‌کنند، مشکلات عاطفی جدی ندارند؛ بلکه مهارت‌های حل مسئله را نمی‌دانند. 

۲۷۵- دانش‌آموزی در مواجهه با یک مسئله، با استفاده از روش‌های اکتشافی آن را حل کرده است. کدام مورد، در خصوص این دانش آموز درست است؟

۱) همه دانش آموزان راه حل او را قبول دارند.

۲) زمان کمی را برای حل مسئه مصرف کرده است.

۳) با کمترین خطا به راه حل مسئله دست پیدا کرده است.

۴) بر اساس پردازش دقیق اطلاعات و قواعد مشخص عمل کرده است.

گزینه ۲ به دلیل محدودیت‌های زمانی برخی افراد تمایل دارند که از روش‌های اکتشافی حل مسئله استفاده کنند؛ روش‌های اکتشافی نیاز به پردازش عمیق اطلاعات ندارند (رد گزینه ۴) و در حداقل زمان به راه حل می‌رسند. استفاده از روش‌های تحلیلی دستیابی به راه حل مسئله را تضمین می‌کنند و مورد قبول همه است. (رد گزینه‌های ۱ و ۳)

۲۷۶- کدام عبارت، در خصوص فردی که دچار تعارض گرایش- گرایش شده درست است؟

۱) به روش تصمیم¬گیری خود و نتایج آن اعتماد زیادی دارد.

۲) با موقعیتی روبه رو است که هم خواستنی و هم تا خواستنی است

۳) قادر به تصمیم‌گیری نیست و حالت ناخوشایندی را تجربه می‌کند.

۴) دارای دو اولویت است که یکی ساده و معمولی و یکی پیچیده و مهم است.

گزینه ۳ وقتی در موقعیتی باشیم که حتماً باید تصمیم بگیریم ولی قادر به تصمیم¬گیری نباشیم، حالت عاطفی ناخوشایندی را تجربه می‌کنیم که تعارض نام دارد. تعارض محصول ناتوانی در تصمیم¬گیری است و انواع مختلفی دارد: گرایش- گرایش/ گرایش– اجتناب / اجتناب– اجتناب 

۲۷۷- کدام سبک‌های تصمیم‌گیری به ترتیب. براساس ملاک‌های زیر است؟

عواطف و هیجانات زودگذر

– ناگهانی، عجله‌ای و بدون محاسبه

– پیروی چشم بسته از دیگران

۱) تکانشی، اجتنابی، منطقی

۲) وابسته، احساسی، اجتنابی

۳) اجتنابی، وابسته، احساسی

۴) احساسی، تکانشی، وابسته

گزینه ۴ در سبک تصمیم‌گیری احساسی، ملاک تصمیم¬گیری، عواطف و هیجانات زودگذر است. در سبک تکانشی، فرد به صورت ناگهانی، باعجله و بدون محاسبه تصمیم می‌گیرد در سبک تصمیم¬گیری وابسته، فرد به جای فکر کردن، از دیگران کورکورانه اطاعت می‌کند. 

۲۷۸- فرد بزرگسالی که از چاقی مفرط رنج می‌برد، روش‌های مختلفی را برای کاهش وزن امتحان کرده است ولی در همه آن‌ها شکست خورده است و در نهایت به این باور رسیده است که هیچ کاری برای کاهش وزن از او ساخته نیست. این مثال بیانگر کدام مفهوم است؟

۱) اسناد پایدار

۲) مقابله ناکارآمد

۳) ناهماهنگی شناختی

۴) درماندگی آموخته شده

گزینه ۴ اگر بین کار خود و پیامدهای آن رابطه‌ای نبینیم، دست از کار می‌کشیم؛ یعنی یاد می‌گیریم که نتایج به دست آمده ارتباطی با کار ما ندارند و مستقل از عمل ما هستند. در این حالت به درماندگی آموخته شده می¬رسیم.

۲۷۹- دانش‌آموزی را در نظر بگیرید که قرار است در کنکور سراسری شرکت کند. این دانش‌آموز وقتی در خانه تست می‌زند، نمره‌های بالایی کسب می‌کند در حالی که نمره‌های آزمون‌های آزمایشی وی به علت استرس زیاد بسیار ضعیف است. کدام عبارت می‌تواند در مورد این دانش‌آموز درست باشد؟

۱) می‌تواند از آرام بخش ضعیف قبل از آزمون استفاده کند تا استرس وی کنترل شود به عنوان مقابله سازگارانه

۲) شناسایی روش‌های کنترل استرس در آزمون و به کارگیری آنها در آزمون‌های آزمایشی به عنوان مقابله سازگارانه

۳) کمک گرفتن از یک مشاور متخصص برای شناسایی روش‌های کنترل استرس در آزمون به عنوان مقابله ناسازگارانه

۴) منبع استرس را به عنوان یک متغیر مزاحم در نظر بگیرد و آن متغیر را از زندگی خود دور کند. به عنوان مقابله سازگارانه

گزینه ۲

تشریح گزینه‌ها:

گزینه ۱) استفاده از داروهای شیمیایی یک روش ناسازگارانه است.

گزینه ۲) استفاده از مهارت‌های حل مسئله یک روش سازگارانه است.

گزینه ۳) مشورت و راهنمایی گرفتن یک روش سازگارانه است.

گزینه ۴) انکار و اجتناب از منبع استرس یک روش ناسازگارانه است.

۲۸۰- کدام عبارت، در مورد روش‌های مقابله درست‌تر است؟

۱) ورزشکاری که برای فراموشی احساس ضعف در شوتزنی و استرس خود از شوخ طبعی استفاده می‌کند.

۲) ورزشکاری که برای فراموشی احساس ضعف در شوتزنی و استرس خود، از تمرین آرام‌سازی استفاده می‌کند.

۳) کسی که روزانه با موقعیت‌های استرس زای زیادی روبه رو است و برای حفظ سلامتی خود روزانه فعالیت بدنی می‌کند.

۴) کسی که روزانه با موقعیت‌های استرس‌زای زیادی روبه رو است و برای حفظ سلامتی خود روزانه دارو مصرف می‌کند.

گزینه ۳ در بسیاری از مواقع می‌توان از ورزش کردن، به عنوان یکی از روش‌های سازگارانه مقابله با فشار روانی، استفاده کرد؛ مثلاً وقتی به فرد فشارهای روانی زیادی وارد شده باشد، ممکن است بر سلامتی او تأثیر منفی بگذارد. فعالیت بدنی و ورزش ملایم می‌تواند به وی کمک کند و باعث بی‌توجهی فرد به فشار روانی گردد.  

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا