مغز و اعصابنوروآناتومی

نقد و بررسی کتاب نوروآناتومی بالینی ریچارد اس اسنل آینده نگاران مغز

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

» کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل

»» فهرست کتاب

 

کتاب نوروآناتومی اسنل

در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۴۰۲ با افتخار ترجمه کتاب را آغاز کردیم.

پیشگفتار …………………………………. III

قدردانی‌ها ………………………………… IV

اطلس رنگی مغز …………………………… x


فصل ۱

معرفی و سازماندهی دستگاه عصبی

Introduction and Organization of the Nervous System

 

 اهداف فصل ……………………………. ۲

دستگاه عصبی مرکزی و محیطی…………. ۲

بخش های اصلی دستگاه عصبی مرکزی….. ۲

بخش های اصلی دستگاه عصبی محیطی …. ۱۰

رشد اولیه دستگاه عصبی …………….. ۱۴

نکات بالینی ……………………………. ۱۷

مسائل بالینی …………………… ۲۸

پاسخ مسائل بالینی ….. ۲۹

پرسش های مروری ………………..۳۰

پاسخ پرسش های مروری ….. ۳۱

منابع بیشتر برای مطالعه ……………… ۳۲


فصل ۲

نوروبیولوژی نورون و نوروگلیا

The Neurobiology of the Neuron and the Neuroglia

 

اهداف فصل …………………………….. ۳۴

تعریف نورون ……………………………. ۳۴

انواع نورون ها ………………………۳۴

ساختار نورون …………………………… ۳۴

تعریف نوروگلیا ………………………….. ۵۳

آستروسیت ها …………………………. ۵۳

الیگودندروسیت ها ……………………۵۴

میکروگلیا …………………………………. ۵۷

اپاندیم …………………………………… ۵۸

فضای خارج سلولی ………………………. ۵۹

نکات بالینی ………………………………. ۶۱

مسائل بالینی …………………….. ۶۳

پاسخ مسائل بالینی …………۶۴

پرسش های مروری ………………………….. ۶۵

پاسخ پرسش های مروری ………….۶۷

منابع بیشتر برای مطالعه ………………. ۶۹


فصل ۳

رشته های عصبی، اعصاب محیطی، انتهاهای گیرنده و اثر کننده، درماتوم ها و فعالیت عضلانی

Nerve Fibers, Peripheral Nerves, Receptor and Effector Endings, Dermatomes, and Muscle Activity

 

اهداف فصل ………………………….. ۷۱

رشته های عصبی ………………………. ۷۱

اعصاب محیطی………………………….. ۸۰

هدایت در اعصاب محیطی ……………. ۸۴

پایانه های گیرنده………………………. ۸۶

پایانه های افکتور………………….. ۹۵

عصب دهی سگمنتال پوست …………. ۱۰۰

عصب دهی سگمنتال ماهیچه ها……… ۱۰۰

تون عضلانی و عمل عضلانی…………. ۱۰۱

تجمیع واحدهای حرکتی ……………… ۱۰۳

خستگی عضلانی ………………………. ۱۰۴

وضعیت بدن …………………………… ۱۰۴

نکات بالینی ………………………. ۱۰۷

مسائل بالینی …………………….. ۱۲۰

پاسخ مسائل بالینی………… ۱۲۳

پرسش های مروری …………………………. ۱۲۶

پاسخ پرسش های مروری….. ۱۲۹

منابع بیشتر برای مطالعه …………….. ۱۳۱


فصل ۴

نخاع و مسیرهای صعودی و نزولی

The Spinal Cord and the Ascending and Descending Tracts

 

اهداف فصل …………………….. ۱۳۳

مروری کوتاه بر ستون مهره ای ……….. ۱۳۳

نمای کلی نخاع …………………….. ۱۳۷

ساختار نخاع ……………………. ۱۳۸

مسیرهای صعودی نخاع……………….. ۱۴۳

سازمان تشریحی ………………….. ۱۴۳

عملکرد مسیرهای صعودی ……………. ۱۴۴

مسیرهای نزولی نخاع………………….. ۱۵۳

سازمان تشریحی …………………… ۱۵۳

عملکرد مسیرهای نزولی…………………. ۱۵۴

مسیرهای قشر نخاعی…………………… ۱۵۵

مسیرهای رتیکولواسپاینال…………….. ۱۵۷

مسیر تکتواسپاینال…………………… ۱۵۸

مسیر روبرواسپاینال ……………………. ۱۵۹

مسیر دهلیزی نخاعی…………………… ۱۵۹

مسیر زیتونی نخاعی……………….. ۱۶۰

الیاف خودمختار نزولی…………………. ۱۶۰

مسیرهای بین بخشی ……………………… ۱۶۱

قوس انعکاسی…………………………. ۱۶۲

تأثیر مراکز عصبی عالی بر فعالیت رفلکس های نخاعی…………. ۱۶۴

سلول های رنشاو و مهار نورون های حرکتی پایین …………….. ۱۶۴

نکات بالینی ……………………… ۱۶۵

مسائل بالینی …………………….. ۱۷۷

پاسخ مسائل بالینی …………….۱۷۸

پرسش های مروری …………………….. ۱۸۱

پاسخ پرسش های مروری ………………. ۱۸۳

منابع بیشتر برای مطالعه …………….. ۱۸۵


فصل ۵

ساقه مغز

The Brainstem

 

اهداف فصل ………………………. ۱۸۷

مروری کوتاه بر جمجمه ………………… ۱۸۷

حفره جمجمه ………………………… ۱۹۲

مقدمه ای بر ساقه مغز…………………. ۱۹۶

نمای کلی بصل النخاع …………………. ۱۹۷

ساختار داخلی………………………….. ۱۹۸

نمای کلی پل مغزی …………………….. ۲۰۶

ساختار داخلی پل مغزی ………………. ۲۰۸

نمای ظاهری مغز میانی………………… ۲۱۰

ساختار داخلی مغز میانی……………… ۲۱۰

نکات بالینی…………………… ۲۱۷

مسائل بالینی…………………….. ۲۲۱

پاسخ مسائل بالینی …………….. ۲۲۲

پرسش های مروری…………………………. ۲۲۴

پاسخ پرسش های مروری ………….۲۲۷

منابع بیشتر برای مطالعه …………….. ۲۲۹


فصل ۶

مخچه و ارتباطات آن

The Cerebellum and Its Connections

 

هدف فصل…………………………. ۲۳۱

نمای کلی مخچه…………………………… ۲۳۱

ساختار مخچه…………………………..۲۳۱

مکانیسم های قشر مخچه…………………… ۲۳۶

فیبرهای آوران مخچه………………………. ۲۳۷

الیاف وابران مخچه …………………………. ۲۴۰

وظایف مخچه…………………………… ۲۴۲

نکات بالینی…………………………… ۲۴۳

مسائل بالینی…………………………….. ۲۴۵

پاسخ مسائل بالینی…………………۲۴۶

پرسش های مروری………………………. ۲۴۷

پاسخ پرسش های مروری…………………… ۲۴۹

منابع بیشتر برای مطالعه………………….. ۲۵۰


فصل ۷

مخ

The Cerebrum

 

اهداف فصل ……………………………. ۲۵۲

بخش های فرعی مغز…………………………. ۲۵۲

دیانسفالون…………………………. ۲۵۲

ظاهر عمومی نیمکره های مغزی……………. ۲۵۷

شیارهای اصلی……………………………. ۲۵۸

لوب های نیمکره مغز………………………. ۲۶۰

ساختار داخلی نیمکره های مغزی…………… ۲۶۲

نکات بالینی………………………………. ۲۷۱

مسائل بالینی…………………………….. ۲۷۷

پاسخ مسائل بالینی……………………۲۷۸

پرسش های مروری…………………………… ۲۷۹

پاسخ پرسش های مروری ………………….. ۲۸۱

منابع بیشتر برای مطالعه …………………… ۲۸۳


فصل ۸

ساختار و مناطق عملکردی قشر مغز

The Structure and Functional Localization of the Cerebral Cortex

 

هدف فصل……………………………… ۲۸۵

ساختار قشر مغز…………………………… ۲۸۵

مکانیسم های قشر مغز …………………..۲۸۷

نواحی قشری …………………….. ۲۸۸

غلبه نیمکره های مغزی…………………… ۲۹۵

نکات بالینی ………………………….. ۲۹۶

مسائل بالینی………………………….. ۲۹۸

پاسخ مسائل بالینی……………………… ۲۹۹

پرسش های مروری ………………………… ۳۰۰

پاسخ پرسش های مروری ……………… ۳۰۲

منابع بیشتر برای مطالعه……………………… ۳۰۳


فصل ۹

تشکیلات مشبک و دستگاه لیمبیک

The Reticular Formation and the Limbic System

 

هدف فصل …………………………….. ۳۰۵

تشکیلات مشبک…………………………. ۳۰۵

دستگاه لیمبیک…………………………. ۳۰۷

نکات بالینی…………………………….. ۳۱۲

مسائل بالینی………………………….. ۳۱۲

پاسخ مسائل بالینی……………………. ۳۱۳

پرسش های مروری……………………… ۳۱۳

پاسخ پرسش های مروری……………………. ۳۱۴

منابع بیشتر برای مطالعه…………………….. ۳۱۵


فصل ۱۰

هسته‌های قاعده‌ای (گانگلیون‌های قاعده‌ای) و ارتباطات آنها

The Basal Nuclei (Basal Ganglia) and Their Connections

 

هدف فصل …………………………… ۳۱۷

واژه شناسی…………………………… ۳۱۷

جسم مخطط………………………….. ۳۱۷

هسته آمیگدالوئید …………………….. ۳۱۹

ماده سیاه و هسته ساب تالاموس ………… ۳۱۹

کلاستروم ……………….. ۳۱۹

ارتباطات جسم مخطط و گلوبوس پالیدوس… ۳۱۹

ارتباطات جسم مخطط……………………. ۳۱۹

ارتباطات گلوبوس پالیدوس ………………. ۳۱۹

عملکرد هسته های قاعده ای…………………. ۳۲۰

نکات بالینی………………………. ۳۲۲

مسائل بالینی…………………………. ۳۲۷

پاسخ ها و توضیحات مسائل بالینی………… ۳۲۷

پرسش های مروری……………………… ۳۲۷

پاسخ پرسش های مروری ………………… ۳۲۹

منابع بیشتر برای مطالعه ………………. ۳۲۹


فصل ۱۱

هسته های اعصاب مغزی، ارتباطات مرکزی و توزیع آنها

The Cranial Nerve Nuclei and Their Central Connections and Distribution

 

هدف فصل…………………………… ۳۳۲

۱۲ اعصاب مغزی …………………….. ۳۳۲

سازمان دهی اعصاب مغزی ……………….. ۳۳۲

عصب بویایی (عصب جمجمه ای I)………. 335

عصب بینایی (عصب جمجمه ای II) ……. 336

عصب اوکولوموتور (عصب جمجمه ای III)…… 340

عصب تروکلئار (عصب جمجمه ای IV)……. 340

عصب سه قلو (عصب جمجمه ای V)……… 341

عصب آبدوسنت (عصب جمجمه ای VI)…. 344

عصب فاسیال (عصب جمجمه ای VII)……. 346

عصب وستیبولوکوکلئار (عصب جمجمه ای VIII). 348

عصب گلوسوفارنژیال (عصب کرانیال IX).. 350

عصب واگ (عصب جمجمه ای X)……….. 352

عصب فرعی (عصب جمجمه ای XI) ………354

عصب هیپوگلوسال (عصب جمجمه ای XII). 356

نکات بالینی………………………………….. ۳۵۸

مسائل بالینی………………………….. ۳۶۳

پاسخ ها و توضیحات مسائل بالینی………… ۳۶۴

پرسش های مروری……………………….. ۳۶۵

پاسخ پرسش های مروری ……………….۳۶۸

منابع بیشتر برای مطالعه ………………..۳۶۹


فصل ۱۲

تالاموس و ارتباطات آن

The Thalamus and Its Connections

 

هدف فصل……………………. ۳۷۲

نمای ظاهری تالاموس ……………………. ۳۷۲

بخش های فرعی تالاموس ………….. ۳۷۲

ارتباطات تالاموس ……………………. ۳۷۵

عملکرد تالاموس ……………………. ۳۷۵

نکات بالینی ……………………. ۳۷۸

مسائل بالینی……………………. ۳۷۸

پاسخ ها و توضیحات مسائل بالینی………. ۳۷۸

پرسش های مروری ……………………. ۳۷۹

پاسخ پرسش های مروری ………….۳۸۰

منابع بیشتر برای مطالعه …………………….۳۸۱


فصل ۱۳

هیپوتالاموس و ارتباطات آن

The Hypothalamus and Its Connections

 

اهداف فصل ……………………. ۳۸۳

هیپوتالاموس ……………………. ۳۸۳

هسته هیپوتالاموس ……………………. ۳۸۳

ارتباطات عصبی آوران هیپوتالاموس………. ۳۸۵

ارتباطات عصبی وابران هیپوتالاموس…………….. ۳۸۷

ارتباط هیپوتالاموس با هیپوفیز سربری…….. ۳۸۸

اعمال هیپوتالاموس ……………………. ۳۸۹

نکات بالینی……………………. ۳۹۲

مسائل بالینی……………………. ۳۹۲

پاسخ ها و توضیحات مسائل بالینی………… ۳۹۳

پرسش های مروری ……………………. ۳۹۳

پاسخ پرسش های مروری ………………..۳۹۴

خواندن تکمیلی…………………….۳۹۵


فصل ۱۴

دستگاه عصبی خودمختار

The Autonomic Nervous System

 

هدف فصل ……………………. ۳۹۷

سازمان دهی دستگاه عصبی خودمختار…… ۳۹۷

شبکه های خودکار بزرگ ……………………. ۴۰۰

گانگلیون‌های خودمختار……………………. ۴۰۰

ترانسمیترهای پیش‌گانگلیونی …………… ۴۰۰

پتانسیل های سیناپسی سریع، آهسته و مهاری…………. ۴۰۱

عوامل تحریک کننده گانگلیون…………… ۴۰۲

عوامل مهارکننده گانگلیون…………….. ۴۰۲

پایانه های عصبی پس گانگلیونی…………. ۴۰۲

ترانسمیتر پس گانگلیونی……………………. ۴۰۲

سایر ترانسمیترهای پس گانگلیونی ………… ۴۰۳

مسدود کردن (مهار) گیرنده های کولینرژیک…….. ۴۰۳

مسدود کردن (مهار) گیرنده های آدرنرژیک …… ۴۰۳

کنترل مراکز بالاتر بر روی دستگاه عصبی خودمختار………… ۴۰۴

دستگاه عصبی روده ……………………. ۴۰۴

عملکرد دستگاه عصبی خودمختار………….. ۴۰۴

تفاوت های مهم تشریحی، فیزیولوژیکی و فارماکولوژیک بین
بخش های سمپاتیک و پاراسمپاتیک دستگاه عصبی خودمختار….. ۴۰۵

برخی از عصب های مهم اتونومیک ……….. ۴۰۷

برخی از رفلکس های فیزیولوژیکی مهم درگیر دستگاه عصبی خودمختار… ۴۱۵

نکات بالینی……………………. ۴۱۷

مسائل بالینی……………………. ۴۲۰

پاسخ مسائل بالینی…………………….. ۴۲۱

پرسش های مروری……………………. ۴۲۲

پاسخ پرسش های مروری…………………….. ۴۲۵

منابع بیشتر برای مطالعه…………………….۴۲۶


فصل ۱۵

مننژهای مغز و نخاع

The Meninges of the Brain and Spinal Cord

 

اهداف فصل……………………. ۴۲۸

مننژهای مغز……………………. ۴۲۸

مننژهای نخاع……………………. ۴۳۶

نکات بالینی ……………………. ۴۳۸

مسائل بالینی……………………. ۴۴۱

پاسخ مسائل بالینی……………………. ۴۴۲

پرسش های مروری ……………………. ۴۴۳

پاسخ پرسش های مروری…………………… ۴۴۴

منابع بیشتر برای مطالعه………………….۴۴۴


فصل ۱۶

دستگاه بطنی، مایع مغزی نخاعی، سدهای خونی مغزی و خونی – مایع مغزی نخاعی

The Ventricular System, the Cerebrospinal Fluid, and the Blood-Brain and Blood–Cerebrospinal Fluid Barriers

 

اهداف فصل……………………………… ۴۴۶

دستگاه بطنی………………………….. ۴۴۶

فضای زیر عنکبوتیه ……………………… ۴۵۷

مایع مغزی نخاعی……………………… ۴۵۸

سدهای خونی مغزی و خونی – مایع مغزی نخاعی …………. ۴۶۲

نکات بالینی …………………………… ۴۶۶

مسائل بالینی……………………………. ۴۶۷

پاسخ مسائل بالینی…………………… ۴۶۸

پرسش های مروری…………………….. ۴۶۹

پاسخ پرسش های مروری……………………. ۴۷۲

منابع بیشتر برای مطالعه…………………..۴۷۳


فصل ۱۷

خونرسانی مغز و نخاع

The Blood Supply of the Brain and Spinal Cord
 

اهداف فصل……………………………… ۴۷۵

خونرسانی مغز……………………………. ۴۷۵

مویرگ های مغز …………………………… ۴۸۱

گردش خون مغزی………………………….. ۴۸۱

خونرسانی طناب نخاعی…………………. ۴۸۱

نکات بالینی………………………………. ۴۸۳

مسائل بالینی…………………………….. ۴۹۳

پاسخ مسائل بالینی…………………… ۴۹۵

پرسش های مروری………………………… ۴۹۷

پاسخ پرسش های مروری………………….. ۴۹۹

منابع بیشتر برای مطالعه…………………….۵۰۰


فصل ۱۸

تکوین دستگاه عصبی

The Development of the Nervous System
 

اهداف فصل………………………………… ۵۰۲

نخاع……………………………………. ۵۰۲

مغز……………………… ۵۰۴

نکات بالینی………………………………… ۵۱۲

مسائل بالینی……………………………….. ۵۱۶

پاسخ مسائل بالینی…………………….. ۵۱۶

پرسش های مروری…………………………… ۵۱۶

پاسخ پرسش های مروری…………………… ۵۱۸

منابع بیشتر برای مطالعه…………………….. ۵۱۹


ضمیمه

اهمیت بالینی اطلاعات نوروآناتومی  ……….۵۲۱

واژه‌یاب……………………… ۵۲۹


راین اسپلیت گربر (Ryan Splittgerber) نویسنده کتاب نوروآناتومی اسنل
راین اسپلیت گربر (Ryan Splittgerber)، دکترا، دستیار رئیس مجتمع آموزشی علوم بهداشت (HSEC) در پردیس دانشگاه نبراسکا-کرنی را منصوب کرده است. او که استادیار آموزش فیزیوتراپی است، تلاش‌های CAHP را در کرنی رهبری می‌کند. در ۱ فوریه ۲۰۱۵، رایان اسپلیتگربر، دکترا، به مدرسه حرفه های بهداشت متفقین پیوست. دکتر اسپلیتگربر که قبلاً استادیار در ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و آناتومی (GCBA) و مدیر آزمایشگاه آناتومی ناخالص UNMC بود، که تخصصش در آناتومی انسان و علوم اعصاب است، یکی از اعضای هیئت علمی اصلی در فیزیوتراپی، دستیار پزشک و برنامه های آموزش فناوری علوم پرتوی او در نهایت مدیر آزمایشگاه آناتومی ناخالص در مجتمع آموزشی علوم بهداشت UNMC واقع در پردیس UNK خواهد بود.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا