زیست‌شناسی

واژه نامه توصیفی زیست‌شناسی؛ اتوتروف، الگوی سوپ بنیادین، هم‌یوغی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

آبله گاوی: نوعی بیماری سرپستان گاو که توسط گروهی از ویروس‌ها ایجاد می‌شود و انسان بیشتر مواقع با دوشیدن گاو آلوده به آن مبتلا می‌شود.

اپران لک: ایرانی که آنزیم‌های لازم را برای تجزیه قند لاکتوز، کُد می‌کند.

اپران: مجموعه‌ای از چند ژن که همه به وسیله یک راه انداز رونویسی می‌شوند. اپران ویژه باکتری‌هاست و ممکن است گاهی تک ژنی هم باشد.

اتوتروف: جانداری که می‌تواند از ترکیبات معدنی، ترکیبات آلی بسازد.

آرکی باکتری‌ها: گروهی از پروکاریوت ها و از نخستین تولیدکننده‌های روی زمین هستند که دیواره آن‌ها فاقد پپتیدوگلیکان است.

آرمادیلو: پستانداری است که پوست او از صفحات استخوانی پوشیده شده است و پنجه‌ها و ناخن‌هایش برای حفر زمین بسیار مناسبند.

اریتروپویتین: هورمونی که سلول‌های کلیه ترشح می‌کنند و محرک تولید گلبول‌های قرمز است (فاکتور خونسازی کلیوی).

آزمون و خطا (شرطی شدن فعال): رفتار یادگیری که جانور در آن براساس پاداش یا تنبیه، رفتار خاصی از خود نشان می‌دهد.

اسپورانژیوم: ساختاری که با تقسیم میوز تعدادی هاگ در آن تشکیل شده است.

استافیلو: پیشوندی برای نشان دادن اجتماع خوشه¬ای شکل باکتری‌ها.

استرپتو: پیشوندی برای نشان دادن اجتماع رشته‌ای شکل باکتری‌ها.

استرپتوکوکوس: گروهی باکتری‌های کروی رشته‌ای که بعضی از آن‌ها باعث گلو دردهای چرکی می‌شود.

آسک: ساختارهای کیسه مانندی در قارچ‌های آسکومیست که در آن هاگ‌ها تشکیل می‌شوند.

اسکومیکوتا: شاخه‌ای از قارچ‌ها که در آن‌ها هاگ‌های جنسی در آسک تولید می‌شوند.

اگزالواستات: اسید آلی ۴ کربنی است که در چرخه کربس با استیل کوآنزیم A ترکیب می‌شود.

اگزون: قسمت‌هایی از DNA (یا mRNA اولیه) یوکاریوتی که رونوشت آن‌ها در RNA بالغ باقی می‌ماند.

آلکاپتونوریا: بیماری ژنتیکی که در آن ادرار افراد مبتلا در مجاورت هوا سیاه می‌شود.

الکتروفورز: روشی است برای جدا کردن قطعات DNA از یکدیگر بر اساس اندازه و بار آن‌ها.

الگوی تعادل نقطه‌ای: نوعی الگوی تغییر گونه‌ها که طی آن افراد گونه در دوره‌های زمانی طولانی تغییرات چندانی ندارند، اما در دوره‌های کوتاه بین آن‌ها تغییرات شدید می‌کنند.

الگوی تغییر تدریجی: الگویی از تغییر گونه‌ها که در آن رویدادهای تدریجی در طول زمان‌های طولانی منجر به تشکیل گونه‌های جدید می‌شود.

الگوی رشد لجیستیک: الگویی از رشد جمعیت که طی آن به دلیل محدودیت منابع، رشد جمعیت محدود می‌شود.

الگوی سوپ بنیادین: نظریه پیدایش حیات در اقیانوس‌های پر از مواد آلی حاصل از واکنش‌های درون جوّ.

الگوی عمل ثابت: الگوی رفتار غریزی جانوران، که در همه افراد یک گونه به یک شکل انجام می‌شود.

الگوی نمایی رشد: رشد جانداران در محیط‌های دارای منابع فراوان و بدون رقابت و محدودیت که به صورت تصاعد هندسی است.

آمانیتا موسکاریا: یک نوع قارچ چتری سمی و کشنده.

آمیب: تک یاخته هتروتروف که با ایجاد پای کاذب حرکت می‌کند.

آمیزش تصادفی: آمیزشی که در آن احتمال آمیزش بین افراد جنس مقابل ارتباطی با فنوتیپ یا ژنوتیپ آن‌ها ندارد.

آمیزش ناهمسان پسندانه: آمیزش بین افراد ناهمسان یک گونه که منجر به فراوانی افراد ناخالص می‌شود.

آمیزش همسان پسندانه: آمیزشی که در آن احتمال آمیزش بین افراد با ژنوتیپ یا فنوتیپ یکسان بیشتر است.

انتخاب جنسی: فرایندی که در آن یک صفت به خاطر افزایش شانس تولیدمثل انتخاب می‌شود.

انتخاب جهت‌دار: تغییر و تحول گونه‌ها به سمت سازگار شدن بیشتر آن‌ها با محیط متغیر.

انتخاب طبیعی: فرآیند تغییر گونه‌ها در پاسخ به محیط خود.

انتخاب گسلنده: تغییر و تحول جانداران در محیط‌های ناهمگن که موجب حذف فنوتیپ های حد واسط بین دو فتوتیپ افراطی می‌شود.

انتهای چسبنده: قطعه‌ای تک رشته‌ای که در انتهای یک قطعه DNA دورشته ای قرار دارد و مکمل قطعه تک رشته‌ای دیگری است.

آنتی کدون: توالی سه نوکلئوتیدی در مولکول tRNA که مکمل توالی کدون در mRNA است.

اندام وستیجیال: اندام و با ساختاری که در بدن یک جاندار نقش خاصی داشته باشد ولی همان ساختار در بدن جاندار دیگر، به نسبت کوچک‌تر شده و فاقد نقش خاصی باشد.

آنزیم‌های محدود کننده: گروهی از آنزیم‌های باکتریایی که توالی‌های کوتاه و خاصی از DNA را شناسایی می‌کنند، به آنها وصل می‌شوند و سپس DNA را بُرش می‌دهند.

انسولین: هورمون پایین آورنده قند خون جانوران.

انقراض گروهی: مرگ تمام اعضای متعلق به تعداد زیادی از گونه‌ها که تحت تأثیر تغییرات بزرگ بوم شناختی انجام شده است.

 mRNA اولیه: RNAای که به وسیله، RNA پلی¬مراز II ساخته می‌شود و هنوز پردازش نشده است.

اوگلنا: شاخه‌ای از آغازیان آب‌های شیرین با دو تاژ ک.

ایدز (HIV): نشانگان نقص ایمنی اکتسابی که در آن، به دلیل آسیب به سیستم ایمنی بدن توانایی دفاع علیه عوامل بیماری زا از دست می‌رود و فرد به عفونت‌های مختلف مبتلا می‌شود.

اینترفرون ها: پروتئینی ضدویروسی که به وسیله سلول‌های آلوده به ویروس تولید می‌شود و از آلوده شدن سلول‌های دیگر جلوگیری می‌کند.

اینترون: به قسمت‌هایی از ژن یوکاریوتی (یا رونوشت اولیه ژن) گفته می‌شود که در mRNA، tRNA یا rRNA بالغ وجود ندارد.

mRNA بالغ: mRNAای که در نتیجه پردازش mRNA اولیه حاصل می‌شود.

بازیدی: ساختار تولید مثلی گرز مانند در قارچ‌های بازیدیومیکوتا که هاگ‌ها روی آن تشکیل می‌شوند.

بازیدیومیکوتا: شاخه‌ای از قارچ‌ها که در آن‌ها هاگ‌های جنسی روی بازیدی تولید می‌شوند.

باکتری‌های شیمیواتوتروف: باکتری‌هایی که انرژی خود را از گازهای احیا شد؛ آمونیاک (NH3)، سولفید هیدروژن (H2S) و یا متان (CH4) به دست می‌آورند.

باکتریوفاژ: ویروس‌هایی که باکتری‌ها را آلوده می‌کنند.

بوتولیسم: بیماری کشنده‌ای که در اثر خوردن کنسروهای آلوده به سمِ باکتری کلستریدیوم بوتولینم ایجاد می‌شود و موجب ناتوانی در تنفس می‌شود.

پارامسی: نوعی تک یاخته مژک دار که با مژک‌هایش قادر به حرکت و تغذیه است.

پاهای کاذب: برآمدگی‌های سیتوپلاسمی و قابل انعطافی که عامل حرکت در آمیب‌اند.

پراکنش: الگوی پراکندگی افراد جمعیت در محیط زیست.

 پرایمر – آغازگر: توالی نوکلئوتیدی کوچکی که آنزیم DNA پلی مراز کار خود را با اتصال نوکلئوتیدها به آن، آغاز می‌کند.

پروژه ژنوم انسان (HGP): پروژه تعیین توالی نوکلئوتیدی ژنوم انسان و تعیین نقشه جایگاه هر ژن روی هر کروموزوم.

پریون ها: پروتئین‌هایی که می‌توانند بیماری زا شوند و اولین بار استانلی پروزینر آن‌ها را در سال ۱۹۸۲ کشف کرد.

RNA پلی مراز: آنزیمی که واکنش RNA سازی را کاتالیز می‌کند.

پلازمید Ti: پلازمید القاکننده تومور در گیاهان.

پلازمید: مولکول DNA حلقوی که درون باکتری‌ها حضور دارد و می‌تواند مستقل از کروموزوم اصلی باکتری همانندسازی کند.

RNA پیک (RNA  (mRNAای که از روی DNA ساخته می‌شود.

پیرووات: ترکیبی سه کربنی که طی فرایند گلیکولیز حاصل می‌شود.

پیلی: برآمدگی کوتاه و ضخیمی در سطح سلول باکتری که به چسبیدن باکتری به سطوح مختلف و یا سلول‌های دیگر نقش دارد.

پیوند فسفودی استر: پیوندی کووالان در نوکلئیک اسیدها که در آن گروه هیدروکسیل قند یک نوکلئوتید به گروه فسفات نوکلئوتید دیگر متصل می‌شود.

تاژک باکتری: ساختار رشته مانندی از جنس پروتئین که از سطح سلول بیرون می‌آید و به سلول توان حرکت می‌دهد.

تاژکداران چرخان: گروهی از آغازیان تک سلولی و فتوسنتزکننده ساکن دریاها و آب‌های شیرین که از پلانکتون‌ها هستند.

تخمیر اسیدلاکتیک: نوعی تخمیر، که طی آن پیرووات حاصل از گلیکولیز به اسید لاکتیک تبدیل می‌شود. تخمیر: فرایندی بی هوازی که طی آن پیرووات حاصل از گلیکولیز وارد چرخه کربس نمی‌شود بلکه به مولکول‌هایی مانند اتانول، لاکتات و… تبدیل می‌شود.

تراکم جمعیت: تعداد افراد یک گونه در واحد سطح، با حجم در یک زمان مشخص.

ترموفیل ها: گروهی از آرکی باکتری‌ها که در آب‌های بسیار داغ زندگی می‌کنند و بسیاری از آن‌ها از مواد گوگرددار انرژی کسب می‌کنند.

تکامل همراه: سازگاری‌های تکاملی متقابل بین افرادی که در یک اکوسیستم با هم در ارتباط نزدیک هستند.

تنفس سلولی: فرایندی که طی آن از انرژی ترکیبات آلی برای تولید ATP استفاده می‌شود.

تنفس نوری: فرآیندی وابسته به نور در گیاهان که طی آن اکسیژن جذب و دی اکسید کربن آزاد می‌شود.

توکسین های باکتریایی: ترشحات باکتری‌ها که برای یاخته‌های یوکاریوتی سمّی هستند.

تیلاکوئید: ساختارهای کیسه‌ای شکل و پهن از جنس غشای سلولی که محل قرارگیری رنگیزه های فتوسنتزی هستند.

جانداران تراژن: جانداری که محتوای ژنی‌اش، شامل ژن، یا ژن‌های گونه‌های دیگر است.

جانشینی: نوعی جهش نقطه‌ای که در آن یک نوکلئوتید از یک ژن با نوکلئوتید نوع دیگری عوض می‌شود.

جایگاه تشخیص آنزیم: محدود کننده توالی خاص از DNA که آنزیم آن را شناسایی می‌کنند.

جدایی بوم شناختی (زیستگاهی): جدایی تولید مثلی بین افراد یک گونه در اثر موانع بوم شناختی.

جدایی تولیدمثلی: عدم توانایی تولید زاده‌های بارور در گروه‌هایی از جانداران که قبلاً دارای این توانایی بوده‌اند.

جدایی رفتاری: جدایی تولید مثلی بین افراد یک گونه در اثر رفتارهای متفاوت.

جدایی زمانی: جدایی تولید مثلی در اثر فعال شدن جانداران از نظر تولیدمثلی در زمان‌های مختلف.

جدایی گامتی: جنایی تولید مثلی بین افراد گونه‌های مختلف.

جدایی مکانیکی: ناتوانی آمیزش در افرادی که به گونه‌های نزدیک به هم تعلق دارند.

جهش: هرگونه تغییر در توالی نوکلئوتیدهای DNA.

جهش تغییر چهارچوب: جهش‌هایی که در نتیجه اضافه یا حذف شدن تعدادی نوکلئوتید پدید می‌آیند و باعث اشتباه خوانده شدن حروف سه نوکلئوتیدی می‌شوند. به شرطی که تعداد نوکلئوتیدهای اضافه یا حذف شده ، مضرب ۳ نباشد.

جهش‌های نقطه‌ای: جهش‌هایی که یک یا چند نوکلئوتید ژن را، روی یک کروموزوم تغییر می‌دهند.

چرخه کربس: بخشی از فرآیند تنفس هوازی که طی آن پیرووات حاصل از گلیکولیز وارد میتوکندری ها و تا تشکیل CO2 تجزیه می‌شود.

چرخه لیتیک: چرخه‌ای که در آن ویروس همانندسازی می‌کند و سلول میزبان را تخریب می‌کند.

چرخه لیزوژنی: چرخه‌ای که طی آن، ژنوم ویروس به صورت پروویروس همانندسازی می‌کند، بدون آنکه سلول میزبان تخریب شود.

mRNA چند ژنی: mRNAای که از روی ایران چندژنی رونویسی شده است.

حذف رقابتی: نوعی حذف در اثر رقابت که در آن گونه‌ای که کارایی بیشتر دارد، از منابع محیط بیشتر استفاده و گونه دیگر را از زیستگاه حذف می‌کند.

خزانه ژنی: مجموع الل های موجود در سلول‌های زایشی جمعیت.

دئوترومیست ها: گروهی از قارچ‌ها که در آن‌ها تولید مثل جنسی دیده نشده است.

درخت‌های تبار زایشی: طرح‌هایی برای نشان دادن ارتباط‌های خویشاوندی بین چند جاندار.

درون همزیستی: نظریه‌ای که بیان می‌کند میتوکندری ها و کلروپلاست ها از نسل باکتری‌های هوازی همزیست هستند.

درون آمیزی: آمیزش میان خویشاوندان نزدیک که موجب تغییر کمتر فراوانی نسبی آلل ها می‌شود.

دیاتوم: گروهی از آغازیان تک سلولی فتوسنتزکننده که دارای دیواره سلولی دو قسمتی و سیلیسی هستند.

دیرینه شناسان: پژوهشگرانی که با استفاده از روش پر توسنجی به بررسی سنگواره‌ها می‌پردازند.

RFLP: قطعات DNA حاصل از برش آنزیم‌های محدود کننده که طول متفاوت دارند.

رابطه انگلی: رابطه بین دو جاندار که در آن یکی سود و دیگری زیان می‌برد.

رانش ژن: تغییر فراوانی نسبی الل های جمعیت در اثر رویدادهای تصادفی.

راه انداز: مکانی از DNA که آنزیم RNA پلی مراز با قرار گرفتن روی آن، رونویسی را از جایگاه صحیح آغاز می‌کند.

رفتار: عمل یا مجموعه‌ای از اعمال که جانور در پاسخ به محرک از خود بروز می‌دهد.

رفتار حل مسئله: رفتار یادگیری که در آن جانور می‌تواند مسئله‌ای را که قبلاً با آن روبه رو نشده است بدون آزمون و خطا، حل کند.

رفتار وراثتی (ژنی): رفتاری که منشأ ژنی دارد.

رنگ‌آمیزی گرم: نوعی رنگ آمیزی دیواره سلولی باکتری‌ها که از آن برای شناسایی سلول‌های باکتری استفاده می‌کنند.

روبیسکو: آنزیمی که در واکنش‌های فتوسنتزی، واکنش ترکیب CO2 با ترکیب ۵ کربنی را کاتالیز می‌کند.

روزن داران: آغازیانی در بازی که پوسته‌ای محکم و سوراخ دار از جنس آهک دارند.

رونویسی: عمل ساخته شدن مولکول RNA از روی DNA.

ریبوزوم: از اجزای سلول که در سیتوپلاسم، میتوکندری و کلروپلاست وجود دارد و از rRNA و پروتئین تشکیل شده است.

RNA ریبوزومی (rRNA): مولکول RNAای که در ساختار ریبوزوم به کار رفته است.

ریزوئید: ریسه‌هایی که از سلول‌های بعضی از قارچ‌ها و خزگیان خارج می‌شوند و نقش ریشه گیاهان را دارند.

زنجیره انتقال الکترون: مجموعه‌ای از مولکول‌های ناقل الکترون که از انرژی آزاد شده الکترون‌ها در واکنش‌های اکسید و احیاء برای تشکیل ATP و سایر مولکول‌های پرانرژی استفاده می‌کنند. این مولکول‌ها در غشای داخلی میتوکندری، غشای تیلاکوئیدی کلروپلاست و غشای پلاسمایی پروکاریوت ها قرار دارند.

زیگوسپور: زیگوت دیپلوئیدی که از جفت شدن گامت های دارای جنسیت‌های مختلف تشکیل می‌شود.

زیگوسپورانژ: ساختارهای تولید مثلی با دیوار، ضخیم که وجود آن‌ها از ویژگی‌های افراد شاخه زیگومیکوتا است.

زیگومیکوتا: شاخه‌ای از قارچ‌ها که در آن‌ها هاگ‌های جنسی در زیگوسپورانز تولید می‌شوند.

ژن تنظیم کننده: ژن مربوط به پروتئین مهارکننده رونویسی اپران.

ژن خودناسازگار: نوعی ژن چند اللى که مانع از آمیزش بین گیاهان همسان می‌شود.

ژن درمانی: قرار دادن یک نسخه سالم از یک ژن، درون سلول‌های فردی که دارای نسخه‌ی ناقص از آن ژن است.

ژنوم: همه محتوای DNA یک جاندار را گویند.

ساختار برگ شبدری: ساختاری که مدل دو بعدی مولکول tRNA از خود نشان می‌دهد.

سنگواره: بقایای حفظ شده، یا معدنی شده، یا اثرات به جای مانده از جاندارانی که مدت‌ها پیش زندگی می‌کرده‌اند.

سیانوباکتری: نوعی باکتری که از نظر آزاد کردن اکسیژن در فتوسنتز و همچنین وجود کلروفیل a و سایر رنگیزه ها با جلبک‌ها و گیاهان عالی، امّا از نظر ساختار سلولی، ریبوزوم و گرم منفی بودن با پروکاریوت مشابهت دارند.

شارش ژن: ورود یا خروج آلل ها از یک جمعیت به جمعیتی دیگر به دلیل مهاجرت افراد.

شایستگی تکاملی: توانایی گونه‌ها برای زیستن در محیط و تولید مثل.

شرطی شدن کلاسیک: رفتار یادگیری که جانور در آن به محرک بی اثری که با یک محرک طبیعی همراه شده است، پاسخ می‌دهد.

عامل تنظیم کننده: عاملی است که به مهار کننده ایران متصل می‌شود و اتصال آن را به اپراتور ممکن یا غیرممکن می‌کند.

عوامل رونویسی: پروتئین‌های تنظیم کننده عمل رونویسی در یوکاریوت ها.

غذایابی بهینه: راهبرد جانوران برای به دست آوردن بیشترین انرژی در کمترین زمان.

غربال کردن: فرایند جدا کردن سلول‌های دارای ژن خاص از سایر سلول‌ها (در مهندسی ژنتیک).

فاکتور رشد: پروتئینی که توسط برخی از سلول‌های بدن ترشح می‌شود و سایر سلول‌ها را وادار به تقسیم می‌کند.

فتوسیستم: مجموعه‌ای از رنگیزه های فتوسنتزی و پروتئین در غشای تیلاکوئید که انرژی نور خورشید را مهار می‌کند.

فتوسیستم II: فتوسیستمی که حداکثر جذب نوری آن در طول موج ۶۸۰ نانومتر است.

فتوسیستم I: فتوسیستمی که حداکثر جذب نوری آن در طول موج ۷۰۰ نانومتر است.

فرومون: گروهی از مواد شیمیایی که در بعضی جانوران ترشح می‌شود و بر رفتار سایر افراد اثر می‌گذارند.

قارچ – ریشه‌ای: قارچ‌های همزیست با ریشه بعضی گیاهان.

کاتالیزور: ماده‌ای است که باعث تسریع واکنش‌های شیمیایی می‌شود ولی در آخر، دست نخورده باقی می‌ماند.

کاروتنوئیدها: رنگیزهای وابسته به ویتامین A که موجب پیدایش رنگ‌های زرد و نارنجی و قرمز در گیاهان می‌شود.

کاندیدا آلبیکنز: نوعی مخمر که عامل بیماری برفک دهان است.

کاوشگر: قطعه‌ای از RNA یا DNA تک رشته‌ای نشان دار شده به وسیله مواد رادیواکتیو یا فلورسنت که مکمل ژن مورد نظر است.

کراسینگ آور: مبادله قطعات DNA بین کروموزوم‌های همتا در تترادهای میوز I.

کلامیدوموناس: نوعی جلبک سبز تک سلولی.

کلروپلاست: نوعی پلاست که در آن رنگیزه کلروفیل وجود دارد و محل انجام فتوسنتز در سلول‌های گیاهی است.

کلستریدیوم بوتولینم: نوعی باکتری بی¬هوازی که در غذاهای کنسرو شده‌ای که به خوبی سترون نشده‌اند، سمی مهلک ترشح می‌کند و باعث بیماری بوتولیسم می‌شود.

کلون کردن: تکثیر قطعه‌ای خاص از DNA در سلول میزبان.

کُنام: همه راه‌های ارتباطی جاندار با محیط زیست و به طور خلاصه نقش هر جاندار در محیط.

کنام بنیادی: طیف‌های گوناگونی از موقعیت‌ها که یک جاندار بالقوه توان زیستن در آنها را دارد.

کنام واقعی: بخشی از کنام بنیادی که یک گونه آن را اشغال کرده است.

کواسروات: ریز کیسه‌هایی از جنس لیپید، آمینواسیدها و قندهای متصل به آن‌ها.

کیتین: پلی ساکارید سختی که در پوشش خارجی حشرات و دیواره سلولی قارچ‌ها به کار رفته است.

گامت های نوترکیب: گامت هایی که ترکیب کروموزومی آن‌ها شبیه والدین نیست.

گلسنگ: نوعی جاندار که حاصل همزیستی بین یک قارچ و یک فتوسنتز کننده مثل جلبک سبز است.

گلیکولیز: اولین مرحله متابولیسم گلوکز که در سیتوسل سلول انجام می‌شود.

گنجایش محیط: تعداد معینی از جانداران هر جمعیت که هر محیط می‌تواند آن‌ها را در خود جای دهد و در حد تعادل نگه دارد.

گونه‌زایی دگر میهنی: نوعی گونه‌زایی که با جدایی زیستگاه جمعیت‌ها شروع می‌شود.

گونه‌زایی هم‌میهنی: نوعی گونه‌زایی در جمعیت‌هایی که در یک زیستگاه به سر می‌برند.

گیاهان CAM: نوعی فتوسنتز اختصاصی که اولین بار در گیاهان تیره کراسولاسه کشف شد.

گیاهان C4: گیاهانی که در آنها قبل از چرخه کالوین واکنش‌های دیگری انجام می‌گیرد و حاصل تثبیت دی اکسید کربن در این واکنش‌ها یک اسید کربنی ۴ است.

گیاهان C3: گیاهانی هستند که برای تثبیت دی اکسیدکربن فقط از چرخه کالوین استفاده می‌کنند و اولین مولکول پایداری که در آنها تشکیل می‌شود یک اسید ۳ کربنی است.

لکّه سادرن: روشی برای انتقال DNA از ژل الکتروفورز به کاغذ مخصوص جذب DNA

DNA لیگاز: آنزیمی که پیوند فسفودی استر را میان دو DNA که هر دو دارای انتهای چسبنده هستند، برقرار می‌کند.

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس: باکتری مولد بیماری سل. ابتلا به این بیماری از طریق دستگاه تنفسی است.

متانوژن ها: گروهی از آرکی باکتری‌ها که ضمن کسب انرژی از بقایای جانوران گاز متان (CH4) تولید می‌کنند.

محرک نشانه: محرکی که باعث بروز رفتار با الگوی عمل ثابت می‌شود.

ملانینی شدن صنعتی: تیره شدن رنگ جمعیت جاندار به علت آلودگی صنعتی در سال‌های پس از انقلاب صنعتی.

مولکول ATP: نوکلئوتید سه فسفاته ای که انرژی لازم برای فرآیندهای سلولی را فراهم می‌کند.

مهار کننده: پروتئین‌های بزرگی که به توالی خاصی از DNA (اُپراتور) در ایران متصل شده و مانع عمل رونویسی می‌شوند.

مهندسی ژنتیک: استفاده از تکنیک‌های آزمایشگاهی برای ساخت مولکول DNAای که حاوی ژن‌های جدید یا ترکیب جدیدی از ژن‌هاست.

میسلیوم: توده حاصل از رشد و انشعاب نخینه‌های قارچ‌ها.

میکروسفر: ریزکیسه‌ای که از زنجیره‌های کوتاه آمینو اسیدی تشکیل شده است.

RNA ناقل (RNAt): از مولکول‌های RNA کوچک که آمینو اسیدها را به ریبوزوم منتقل می‌کند.

نازایی دورگه: نازا بودن افراد حاصل از آمیزش دوگونه مختلف در اثر ناسازگاری کروموزومی.

نازیستایی دورگه: مرگ جنین حاصل از لقاح گامت های گونه‌های مختلف به علت ناسازگاری ژنی.

نخینه: رشته‌های لوله‌ای شکلی که از اجتماع آن‌ها میسلیوم قارچ‌ها تشکیل می‌شود.

نقش پذیری: شکل خاصی از یادگیری که در دوره مشخصی از زندگی یک جانور رخ می‌دهد و ارتباط تنگاتنگی با رفتار غریزی دارد و در شکل گیری ارتباط اجتماعی بعدی افراد مؤثر است.

 DNA نوترکیب: مولکولی است که از DNA دو یا چند فرد مختلف ساخته شده است.

نوترکیبی: آرایش کروموزوم‌ها طی میوزا که به ایجاد گامت های نوترکیب می‌انجامد.

نیتروباکتر: باکتری شیمیواتوتروفی که در خاک زندگی می‌کند و از نظر کشاورزی و حفظ محیط زیست حائز اهمیت است و در تثبیت نیتروژن نقش دارد.

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR): روشی برای تکثیر قطعه‌ای از DNA.

واگرایی (اشتقاق): انباشته شدن تفاوت‌ها بین گروه‌های جانداران که منجر به گونه زایی می‌شود.

وکتور: عاملی برای انتقال ژن مورد نظر به سلول‌های میزبان در مهندسی ژنتیک.

ویتامین B1 (تیامین): ویتامینی محلول در آب که در تبدیل پیرووات به استیل COA نقش دارد.

ویروئیدها: گروهی از عوامل مهم بیماری زای گیاهی و شبیه ویروس که جنس آن‌ها از RNA تک رشته است و کپسید ندارند.

ویروس: قطعه‌ای از نوکلئیک اسید که درون پوششی از پروتئین قرار دارد.

هالوفیل‌ها: گروهی از آرکی باکتری‌ها که در آب‌های بسیار شور زندگی می‌کنند.

هتروتروف: جانداری که نمی‌تواند از ترکیبات معدنی، ترکیبات آلی بسازد.

هرم جمعیت: نوعی نمودار هرمی شکل برای جمعیت آدمی است که در آن گروه‌های سنی کوچک‌تر در پایین و گروه‌های مسن‌تر در بالا نشان داده می‌شوند.

هم زیست: دو یا چند جاندار از گونه‌های متفاوت که در دراز مدت با یکدیگر رابطه نزدیک داشته باشند.

هم سفرگی: رابطه میان دو جاندار که در آن یکی سود می‌برد و دیگری نه سود می‌برد و نه زیان.

هم یوغی: عمل مبادله ژن در باکتری‌ها.

همه چیزخوار: گروهی از جانوران که می‌توانند از منابع غذایی مختلف گیاهی و جانوری استفاده کنند.

همیاری: رابطه‌ای که در آن هر دو طرف از زندگی با یکدیگر سود می‌برند.

یادگیری: تغییر رفتار جاندار که حاصل تجربه باشد.

یک ژن- یک آنزیم: نظریه‌ای که هر ژن را مسئول ساختن یک آنزیم می‌داند.

یوباکتری‌ها: گروه عمده‌ای از باکتری‌ها که دیواره آن‌ها دارای پپتید و گلیکان است. دیواره سلولی آن‌ها با آرکی باکتری‌ها فرق می‌کند.

فهرست منابع اصلی

۱. BSCS Biology An Ecological Approach; Kendall / Hunt pub.; 1998

۲. Fairbanks; D.J.& Andersen W.R., Genetics The Countinuity of Life; Wadsworth Publishing Company, 1999.

۳. Campbell, N.A.; et al. Biology; Addison Wesley Longinan Inc. 1999.

۴. Raven P.H et al. Biology, 5th Edition, McGraw-Hill, 1999.

۵. Clegg ej, Genetics & Evoluation, John Murray, 1999.

۶. Griffith, A.J.F, et al.; An Introduction to Genetic Analysis; W.H. Freeman; 2000.

۷. Campbell, N.A.; Biology, Concepts & Connections; Addison Wesley Longinan inc; 2000.

۸. Johnson G.B.; Biology, Principles & Explorations; Holt, Rinehart & Winston; 2001.

۹. Johnson G.B; Biology, Priciples & Explorations – Annotated Teacher’s Edition; Holt, Rinehart & Winston; 2001.

۱۰. Mader, S.S. Biology; McGraw-Hill Companies; 2001.

۱۱. Allan, R. et al. Advanced Biology 2-2002; Biozone International Ltd., 2002.

۱۲. Starr & Taggart, Biology, The unity and Diversity of life, 10th Edition, Thomson, 2004.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر
منبع
chap.sch.ir

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا