زیست‌شناسی (۳)

سوال های تشریحی گفتار اول فصل اول زیست‌شناسی دوازدهم براساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

سوالهای تشریحی گفتار نوکلئیک اسیدها فصل مولکول‌های اطلاعاتی زیست‌شناسی دوازدهم براساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

 

به زودی با فرمت و نگارش بسیار عالی و براساس کتاب های جدیدتر منتشر خواهد شد.

۱. یافتن پاسخ پرسش “ژن چیست و از چه ساخته شده است” چه مدت زمان طول کشید؟

بیش از پنجاه سال

۲. ویژگی های یاخته تحت فرمان چیست؟

هسته
۳. در ساختار فام تن های هسته ای یوکاریوت ها چه مولکول هایی شرکت دارند؟

پروتئین و دنا

۴. کدام مولکول ذخیره کننده ی اطلاعات وراثتی است؟

دنا
۵. اطلاعات اولیه در مورد ماده ی وراثتی از فعالیت ها و آزمایش های کدام دانشمند بدست آمد؟

باکتری شناسی به نام گریفیت.

۶. گریفیت سعی داشت واکسنی برای کدام بیماری تولید کند؟

آنفلوآنزا

۷. در گذشته تصور می شد عامل آنفلوآنزا چیست؟

استرپتوکوکوس نومونیا

۸. عامل بیماری سینه پهلو چیست؟ و ویژگی نوع بیماری زای این باکتری چیست؟

باکتری استرپتوکوکوس نومونیا، پوشینه دار (کپسول دار) است.

۹. کدام نوع استرپتوکوکوس نومونیا موش ها را بیمار نمی کند؟

بدون کپسول.

۱۰. نتیجه ی هر یک از آزمایش های زیر در آزمایش گریفیت چه بود؟

الف) تزریق باکتری های زنده پوشینه دار به موش:

موش ها مردند.

ب) تزریق باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما:

موش ها زنده ماندند.

۱۱. گریفیت چگونه نتیجه گرفت وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش نیست؟

با تزریق باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما به موش و مشاهده سالم ماندن آن ها.

۱۲. چرا در آزمایش گریفیت وقتی مخلوطی از باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما و زنده بدون پوشینه به موش ها تزریق شد، برخلاف انتظار موش ها مُردند؟

زیرا  تعدادی باکتری پوشینه دار در خون و شش های موش به وجود می آید به عبارتی دیگر تعدادی از باکتری های بدون پوشینه به نحوی تغییر کرده و پوشینه دار شدند.

۱۳. شناسایی عامل موثر در انتقال صفات وراثتی حاصل نتایج آزمایشات کدام دانشمندان بود؟

گریفیت، ایوری و همکارانش.

۱۴. ایوری از آزمایش های زیر چه نتیجه ای گرفت؟

عصاره استخراج شده از باکتری های کشته شده پوشینه دار + آنزیم تخریب کننده ی تمام پروتئین ها + محیط کشت باکتری فاقد پوشینه:

انتقال صفت صورت می گیرد ← نتیجه: پروتئین ها ماده وراثتی نیستند.

۱۵. ایوری با اضافه کردن کدام لایه حاصل از سانتریفیوژ عصاره استخراج شده از باکتری های کشته شده پوشینه دار به محیط باکتری فاقد پوشینه مشاهده کرد انتقال صفات صورت می گیرد؟

لایه ای که در آن دنا وجود داشت.

۱۵. در آزمایش زیر مربوط به کارهای ایوری چه مشاهده شد؟

استخراج عصاره ی باکتری های پوشینه دار + آنزیم تخریب کننده ی هیدرات کربن + انتقال به محیط کشت حاوی باکتری بدون پوشینه:

انتقال صفات صورت گرفت و بیشتر باکتری های پوشینه دار شدند.

۱۶. نام واحد تشکیل دهنده ی رنا و دنا به ترتیب چیست؟

نوکلئوتید _ نوکلئوتید.
۱۷. هر نوکلئوتید شامل چه بخش هایی است؟

یک قند پنج کربنه، یک باز آلی نیتروژن دار و یک تا سه گروه فسفات.

۱۸. نوکلئیک اسیدها شامل چه مواردی هستند؟

نوکلئیک اسیدها شامل دئوکسی ریبونوکلئیک اسید (دِنا) و ریبونوکلئیک اسید (رِنا) هستند.

۱۹. واحدهای تشکیل دهندۀ نوکلئیک اسیدها چیست؟

نوکلئوتید.
۲۰. بخش های تشکیل دهندۀ واحدهای مونومری نوکلئیک اسیدها چیست؟

هر نوکلئوتید شامل سه بخش است: یک قند پنج کربنه، یک باز آلی نیتروژن دار و یک تا سه گروه فسفات.

۲۱. قند پنج کربنه در دنا و رنا به ترتیب چیست؟

قند پنج کربنه در دِنا، دئوکسی ریبوز و در رِنا، ریبوز است.

۲۲. تفاوت فرمول قند دنا و رنا چیست؟

دئوکسی ریبوز یک اکسیژن کمتر از ریبوز دارد.

۲۳. ساختار پورین به چه صورت است؟

ساختار دو حلقه ای باز آلی نیتروژن دار

۲۴. بازهای پورین کدام اند؟

شامل آدنین و گوانین است.

۲۵. ساختار پیریمیدین به چه صورت است؟

ساختار تک حلقه ای دارد.

۲۶. بازهای پیریمیدین کدام اند؟

شامل تیمین، سیتوزین، یوراسیل.

۲۷. کدام باز آلی در ساختار دنا وجود ندارد؟

یوراسیل
۲۸. کدام باز آلی در ساختار رنا وجود ندارد؟

تیمین
۲۹. کدام باز آلی فقط در ساختار دنا وجود دارد؟

تیمین

۳۰. کدام باز آلی فقط در ساختار رنا وجود دارد؟

یوراسیل
۳۱. برای تشکیل نوکلئوتید کدام پیوند شرکت می کند؟

برای تشکیل یک نوکلئوتید، باز آلی نیتروژن دار و گروه یا گروه های فسفات با پیوند اشتراکی (کووالانسی) به دو سمت قند متصل می شوند.

۳۲. نوکلئوتیدها از چه نظرهایی با یکدیگر تفاوت دارند؟

نوکلوتیدها از نظر نوع قند، نوع باز آلی و تعداد گروه های فسفات با یکدیگر تفاوت دارند.

۳۳. نوکلئوتیدها با چه نوع پیوند اشتراکی به یکدیگر متصل می شوند؟

نوکلئوتیدها با نوعی پیوند اشتراکی به نام فسفودی‌استر به هم متصل می شوند و رشته پلی نوکلئوتیدی را می ­سازند.

۳۴. در پیوند فسفودی استر فسفات یک نوکلئوتید به کدام گروه قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل می شود؟ در پیوند فسفودی استر، فسفات یک نوکلئوتید به گروه هیدروکسیل (OH) از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل می شود.

۳۵. رشته های پلی نوکلئوتید در چه صورتی به تنهایی نوکلئیک اسید را می سازند؟

رشته های پلی نوکلئوتیدی یا به تنهایی نوکلئیک اسید را می سازند مثل رنا.

۳۶. مولکول کدام نوع نوکلئیک اسید از دو رشته ی پلی نوکلئوتیدی ساخته می شود؟

دنا
۳۵. مولکول کدام نوکلئیک اسید از یک رشته ی پلی نوکلئوتیدی ساخته می شود؟

رنا
۳۶. دنا در کدام جانداران فقط به صورت حلقوی است؟

باکتری ها.

۳۷. در دو انتهای نوکلئیک اسید های خطی چه گروه هایی وجود دارد؟

در نوکلئیک اسیدهای خطی گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است.

۳۸. چرا هر رشته ی دنا خطی همیشه دو سر متفاوت دارد؟

در نوکلئیک اسیدهای خطی گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است.
۳۹. تصور اولیه در مورد فراوانی چهار نوع باز آلی دنا چه بود؟

در ابتدا تصور می شد که چهار نوع نوکلئوتید موجود در دِنا به نسبت مساوی در سراسر مولکول توزیع شده اند. بر این اساس دانشمندان انتظار داشتند که مقدار چهار نوع باز آلی در تمامی مولکول های دِنا از هر جانداری که به دست آمده باشد با یکدیگر برابر باشد.

۴۰. نتیجه تحقیقات چارگاف چه بود؟

مقدار آدنین موجود در دِنا با مقدار تیمین برابر است و مقدار گوانین در آن با مقدار سیتوزین برابری می کند.
۴۱. کدام دانشمندان با استفاده از پرتو ایکس از ملکول های دنا تصاویری تهیه کردند؟

ویلکینز و فرانکلین

۴۲. نتایج حاصل از پراش پرتو ایکس چه بود؟

با بررسی این تصاویر در مورد ساختار دِنا نتایجی را بدست آوردند از جمله اینکه دِنا حالت مارپیچی و بیش از یک رشته دارد. البته با استفاده از این روش ابعاد مولکول ها را نیز تشخیص دادند.

۴۳. واتسون و کریک بر اساس چه نتایجی مدل مولکولی DNA را ارائه دادند؟

واتسون و کریک با استفاده از نتایج آزمایش های چارگاف و داده های حاصل از تصاویر تهیه شده با پرتو ایکس و با استفاده از یافته های خود، مدل مولکولی نردبان مارپیچ را ساختند.

۴۴. نام مدل مولکولی دِنا واتسون و کریک چیست؟

نردبان مارپیچ

۴۵. مدل مولکولی دِنا واتسون و کریک به چه صورت است؟

هر مولکول دِنا در حقیقت از دو رشته پلی نوکلئوتیدی ساخته شده است که به دور محوری فرضی پیچیده شده و ساختار مارپیچ دو رشته ای را ایجاد می کند. این مارپیچ اغلب با یک نردبان پیچ خورده مقایسه می شود.
۴۶. ستون ها و پله های مدل مارپیچ دو رشته ای واتسون و کریک به ترتیب از کدام اجزا تشکیل شده اند؟

ستون های این نردبان را قند و فسفات و پله ها را بازهای آلی تشکیل می دهند.

۴۷. در مدل واتسون و کریک بین قند یک نوکلئوتید و فسفات نوکلئوتید دیگر چه پیوندی برقرار است؟

پیوند فسفودی استر.

۴۸. بین بازهای رو به روی یکدیگر در مدل واتسون و کریک چه پیوندی برقرار است؟

پیوند هیدروژنی

۴۹. چه عاملی دو رشته دنا را در مقابل هم نگه میدارد؟

پیوندهای هیدروژنی بین بازها، دو رشته دِنا را در مقابل هم نگه می دارد.

۵۰. آدنین با کدام باز آلی در ساختار مولکول دنا مقابل هم قرار می گیرند؟

تیمین
۵۱. در ساختار مولکول دنا، گوانین با کدام باز آلی جفت می شود؟

سیتوزین
۵۲. تعداد پیوندهای هیدروژنی بین کدام باز های مکمل بیشتر می باشد؟

بین سیتوزین وگوانین نسبت به آدنین و تیمین پیوند هیدروژنی بیشتری تشکیل می شود.

۵۳. کدام مطلب نتایج آزمایش های چارگف را نیز تایید می کند؟

مکمل بودن بازهای آلی نتایج آزمایش های چارگف را نیز تایید می کند.

۵۴. علت یکسان بودن قطر مولکول دِنا در سراسر آن چیست؟

چون در هر صورت یک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دو حلقه ای قرار می گیرد. قرارگیری جفت بازها به این صورت باعث می شود قطر مولکول در سراسر آن یکسان باشد.

۵۵. مزیت ثابت بودن قطر دِنا چیست؟

ثابت ماندن قطر دِنا باعث پایداری اطلاعات آن شده و در فشرده شدن بهتر فام تن ها مؤثر است.

۵۶. اگر ترتیب نوکلئوتیدها در یک رشته ATGC باشد ترتیب نوکلئوتیدها در رشته مکمل به چه صورت است؟

TACG

۵۷. کدام نوع نوکلئیک اسید تک رشته ای است؟

مولکول رِنا تک رشته ای است.

۵۸. انواع رنا چیست؟

رنای پیک، رنای ناقل  و رنای رناتنی.

۵۹. کدام نوع رنا اطلاعات را از دنا به رِناتن ها می رساند؟

رنای پیک

۶۰. رِناتن ها با استفاده از اطلاعات کدام رنا پروتئین سازی می کنند؟

رنای پیک.

۶۱. کدام نوع رنا آمینواسید ها را برای استفاده در پروتئین سازی به سمت رناتن می برد؟

رنای ناقل.

۶۲. در ساختار رناتن ها علاوه بر پروتئین چه نوع رنا شرکت دارد؟

رنای رناتنی.

۶۳. برای کدام نوع نوکلئیک اسید نقش های آنزیمی مطرح است؟

رنا

۶۴. اطلاعات وراثتی در کدام مولکول قرار دارند؟

طبق آزمایش های ایوری و همکارانش، اطلاعات وراثتی در دِنا قرار دارد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند.

۶۵. اطلاعات وراثتی از طریق کدام مولکول از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود؟

دِنا
۶۶. بیان ژن به تولید چه موادی می انجامد؟

ژن بخشی از مولکول دِنا است که می تواند بیان آن به تولید رِنا یا پلی پپتید بینجامد.

۶۷. واحدهای اطلاعاتی و وراثتی دِنا چه نام دارند؟

ژن.
۶۸. منبع رایج انرژی در یاخته چیست؟

ATP  (آدنوزین تری فسفات)

۶۹. کدام مولکول ها نقش ناقل الکترون را در فرایند فتوسنتز بر عهده دارند؟

نوکلئوتیدها در ساختار مولکول هایی وارد می شوند که در فرایندهای فتوسنتز و تنفس یاخته ای نقش ناقل الکترون را بر عهده دارند.

فهرست کتاب زیست‌شناسی ۳

فصل ۱- مولکول‌های اطلاعاتی
نوکلئیک اسیدها
همانندسازی دِنا
پروتئین‌ها

فصل ۲- جریان اطلاعات در یاخته
رونویسی
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن

فصل ۳- انتقال اطلاعات در نسل‌ها
مفاهیم پایه
انواع صفات

فصل ۴- تغییر در اطلاعات وراثتی
تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
تغییر در جمعیت‌ها
تغییر در گونه‌ها

فصل ۵- از ماده به انرژی
تأمین انرژی
اکسایش بیشتر
زیستن مستقل از اکسیژن

فصل ۶- از انرژی به ماده
فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
واکنش‌های فتوسنتزی
فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل ۷- فناوری‌های نوین زیستی
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فناوری مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست فناوری

فصل ۸- رفتارهای جانوران
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
ارتباط و زندگی گروهی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا