زیست‌شناسی (۳)

سوال های تشریحی گفتار دوم فصل اول زیست‌شناسی دوازدهم براساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۴ میانگین: ۴]

کتاب الکترونیکی «جامـــــــع‌ترین و آخــــــــرین پرسش‌های آزمون‌های نهایی زیست‌شناسی دوازدهم»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۱۵

 

این کتاب شامل

  • بررسی تمامی‌امتحان‌های نهایی (از دی‌ماه ۱۳۹۷  تا دی‌ماه ۱۴۰۱) داخل کشور
  • پاسخ تشریحی پرسش‌ها؛ 
  • پاسخ کامل فعالیت‌های کتاب؛ 
  • مطابق با جدیدترین تغییرات کتاب درسی
  • تفکیک موضوعی پرسش‌ها براساس سرفصل‌های کتاب درسی

گفتار همانندسازی دنا (DNA)


۱. کدام ماده به عنوان ماده وراثتی حاوی اطلاعات یاخته است؟

DNA

۲. کدام مولکول به عنوان ماده وراثتی شناخته شده است؟

DNA

۳. هنگام تقسیم یاخته اطلاعات وراثتی چگونه بدون کم و کاست به دو یاخته حاصل از تقسیم می‌رسد؟

همانندسازی دِنا

۴. به ساخته شدن مولکول دنای جدید از روی دنای قدیمی‌چه می‌گویند؟

همانندسازی دِنا

۵. طرح‌های مختلف برای همانند سازی دنا کدام اند؟

غیرحفاظتی (پراکنده)، نیمه حفاظتی و حفاظتی

۶. کدام یک از طرح‌های مختلف برای همانند سازی دنا مورد تایید قرار گرفت؟

نیمه حفاظتی

۷. در کدام طرح همانندسازی دنا هر دو رشته دنا قبلی به صورت دست نخورده وارد یکی از یاخته‌های حاصل از تقسیم می‌شود؟

حفاظتی

۸. طرح همانند سازی نیمه حفاظتی را تعریف کنید؟

در این طرح در هر یاخته یکی از دو رشته دنا مربوط به دنای اولیه است و رشته ی دیگر با نوکلئوتیدهای جدید ساخته شده است

۹. در کدام طرح همانندسازی دنا در هر یاخته حاصل فقط یکی از دو رشته دنای قبلی وجود دارد؟

نیمه حفاظتی

۱۰. در کدام طرح همانندسازی دنا هر کدام از دناهای حاصل قطعاتی از رشته‌های قبلی و جدید را به صورت پراکنده دارد؟

غیرحفاظتی (پراکنده)

۱۱. مزلسون و استال در زمینه کدام موضوع زیستی تحقیق انجام نموده؟

طرح همانندسازی دنا

۱۲. مزلسون و استال برای تشخیص رشته‌های دنای نوساز از رشته‌های قدیمی‌چگونه عمل نمود؟

آنها با این هدف دنا را با استفاده نوکلئوتیدهایی که ایزوتوپ سنگین نیتروژن ۱۵N دارند نشانه گذاری کرد.

۱۳. مزلسون و استال ابتدا باکتری‌ها را در کدام محیط کشت دادند؟

انها ابتدا باکتری‌ها را در محیط حاوی ۱۵N کشت دادند. 

۱۴. چرا مزلسون و استال در آزمایش خود از سانتریفیوژ با سرعت بالا (فراگریزانه) استفاده کردند؟

دِناهایی که با ۱۵N ساخته می‌شوند نسبت به دِنای معمولی که در نوکلئوتیدهای خود  ۱۴N دارد چگالی بیشتری دارند. بنابراین، با این ابزار می‌توان آنها را از هم جدا نمود.

۱۵. تقسیم باکتری‌ها حدود چند دقیقه طول می‌کشد؟

حدود بیست دقیقه

۱۶. مزلسون و استال از کدام باکتری در آزمایش‌های خود استفاده کردند؟ (جاندار آزمایشی مزلسون و استال چه بود؟)

باکتری E. coli

۱۷. مزلسون و استال برای سنجش چگالی دنای باکتری‌ها را در کدام محلول در سرعتی بسیار بالا گریز می‌دادند؟

محلولی از سزیم کلرید

۱۸. در گریزانه میزان حرکت مواد در محلول براساس کدام ویژگی است؟

چگالی

۱۹. در گریزانه  سرعت حرکت کدام مواد تندتر است؟

مواد سنگین تر

۲۰. نتیجه آزمایش مزلسون و استال چه بود؟

همانندسازی دنا نیمه حفاظتی است

۲۱. در آزمایش مزلسون و استال، پس از گریز دادن نمونه‌های تهیه شده در کدام زمان، دو نوار تشکیل شد؟ و جایگاه آنها چگونه بود؟

دِنای باکتری‌های حاصل از دور دوم همانندسازی (بعد از ۴۰ دقیقه) پس از گریز دادن دو نوار یکی در میانه و دیگری در بالای لوله تشکیل دادند. 

۲۲. در آزمایش مزلسون و استال، چگالی دناها نمونه‌های تهیه شده در زمان ۴۰ دقیقه، چگونه بود؟

نیمی چگالی متوسط و نیمی چگالی سبک

۲۳. در آزمایش مزلسون و استال، چگالی دناها نمونه‌های تهیه شده در زمان صفر دقیقه، چگونه بود؟

همگی چگالی سنگین

۲۴. در آزمایش مزلسون و استال، چگالی دناها نمونه‌های تهیه شده در زمان ۲۰ دقیقه، چگونه بود؟

همگی چگالی متوسط

۲۵. در آزمایش مزلسون و استال، پس از گریز دادن نمونه‌های تهیه شده در کدام زمان، یک نوار در میانه لوله تشکیل شد ؟ چرا؟

نمونه‌های تهیه شده در زمان ۲۰ دقیقه. چگالی متوسط بودند

۲۶. در آزمایش مزلسون و استال، پس از گریز دادن نمونه‌های تهیه شده در کدام زمان، یک نوار در انتهای لوله تشکیل شد ؟ چرا؟

نمونه‌های تهیه شده در زمان صفر دقیقه. چگالی سنگین بودند

۲۷. اگر طرح همانندسازی دنا به صورت حفاظتی بود نتیجه گریز دادن نمونه تهیه شده در زمان ۲۰ دقیقه آزمایش مزلسون و استال به چه صورت بود؟

دو نوار یکی در انتهای لوله و دیگری در بالای لوله تشکیل می‌شد.

۲۸. دو رشته دنا چگونه از یکدیگر باز می‌شوند؟

به کمک انزیم هلیکاز

۲۹. آیا هر دو رشته کاملاً از یکدیگر جدا می‌شوند و سپس همانندسازی انجام می‌شود یا جدا شدن دو رشته تدریجی و همراه با آن همانندسازی انجام می‌شود؟

تحقیقات نشان داده است که در محلی که قرار است همانندسازی انجام شود دو رشته از هم باز می‌شوند بقیه قسمت‌ها بسته هستند و به تدریج باز می‌شوند

۳۰. مهم ترین عوامل موثر در همانندسازی دنا کدام اند؟

مولکول دنا به عنوان الگو – واحدهای سازنده دنا که بتوانند در کنار هم نسخه مکمل الگو را بسازند – آنزیم‌های لازم برای همانندسازی

۳۱. واحدهای نوکلئوتیدهای آزاد در لحظه اتصال به رشته پلی نوکلئوتیدی چند فسفات خود را از دست می‌دهد؟

دو فسفات خود را از دست می‌دهند

۳۲. نوکلئوتیدها به کمک چه پیوندی در ساختار دنا به یکدیگر متصل می‌شوند؟

فسفودی استر

۳۳. قبل از همانندسازی دنا چه تغییراتی در ساختار آن انجام شد؟

قبل از همانندسازی دنا باید پیچ و تاب دنا باز و پروتئین‌های همراه ان یعنی هیستون‌ها از آن جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام شود

۳۴. کدام آنزیم هنگام همانندسازی دنا دو رشته را از هم باز می‌کند؟

هلیکاز

۳۵. کدام آنزیم مارپیچ دنا را از هم باز می‌کند؟

هلیکاز

۳۶. برای باز شدن دو رشته دِنا آنزیم هلیکاز چه پیوند‌هایی را از هم باز می‌کند؟

هیدروژنی

۳۷. کدام آنزیم‌ها در همانند سازی دنا نقش دارند؟

هلیکاز، دنا پلی مراز و انواعی دیگر

۳۸. مهم ترین آنزیمی‌که نوکلئوتیدهای مکمل را با نوکلئوتیدهای رشته ی الگو جفت می‌کند کدام است؟

دنابسپاراز (دنا پلی مراز)

۳۹. فعالیت رفع اشتباه‌ها در همانندسازی دنا چه نام دارد؟

فعالیت نوکلئازی

۴۰. ویرایش توسط کدام انزیم صورت میگیرد؟

دنابسپاراز (دی ان ای پلی مراز)

۴۱. در محلی که دو رشتهٔ دِنا از هم جدا می‌شوند، دو ساختار Y مانند به وجود می‌آید به هر یک از آنها چه می‌گویند؟

دو راهی همانندسازی

۴۲. در فاصله بین کدام ساختارها، پیوند هیدروژنی بین دو رشتهدنا  از هم گسیخته و دو رشته از یکدیگر باز شده اند؟

دو راهی همانندسازی

۴۳. اضافه شدن یک نوکلئوتید بهرشته ی در حال ساخت هنگام همانندسازی دنا، به کدام عامل بستگی دارد؟

به  نوع بازی بستگی دارد که در نوکلئوتید رشته الگو قرار دارد

۴۴. نوکلئوتیدهای آماده برای اتصال به نوکلئوتید مکمل چند فسفاته می‌باشند و و نوکلئوتید به صورت چند  فسفاته به رشته در حال ساخت دنا متصل می‌شود؟

سه فسفاته – تک فسفاته

۴۵. اضافه شدن یک نوکلئوتید به انتهای رشته نوساز هنگام سازی دنا به چه عواملی بستگی دارد؟

هر نوکلئوتید باید با نوکلئوتید رشته الگو مکمل باشد هنگام اضافه شدن هر نوکلئوتید سه فسفاته به انتهای رشته پلی نوکلئوتید دو تا از فسفات‌های آن از مولکول جدا می‌شوند و نوکلئوتید به صورت تک فسفاته به رشته متصل می‌شود

۴۶. کدام جانوران پروکاریوت می‌باشند؟

پیش هسته ای‌ها که شامل همه باکتری‌ها می‌شود

۴۷. وظایف انزیم دی ان ای پلی مراز چیست؟

آنزیم دنا بسپاراز هم فعالیت بسپارازی (پلی مرازی) دارد که در آن پیوند فسفودی استر را تشکیل می‌دهد و هم فعالیت نوکلئازی که در آن پیوند فسفودی استر را برای رفع اشتباه می‌شکند

۴۸. به ترتیب در کدام فعالیت‌ها پیوند فسفودی استر تشکیل و شکسته می‌شود؟

پلی مرازی – نوکلئازی

۴۹. علت وجود دقت زیاد هنگام همانند سازی چیست؟

تا حدود زیادی مربوط به رابطه مکملی بین نوکلئوتید‌هاست

۵۰. اگر هنگام همانندسازی دی ان ای اشتباهی صورت گیرد چه اتفاقی صورت می‌گیرد؟

انزیم دنابسپاراز پس از برقراری هر پیوند فسفودی استر بر می‌گردد و رابطه مکملی نوکلئوتید‌ها را بررسی می‌کند که رابطه ان درست است یا اشتباه اگر اشتباه باشد ان را برداشته و نوکلئوتید درست را به جای آن می‌گذارد

۵۱. کدام آنزیم هنگام همانندسازی اشتباه را تصحیح می‌کند؟

دی ان ای پلی مراز

۵۲. حذف نوکلئوتید اشتباه هنگام همانندسازی دی ان ای با شکست کدام پیوند صورت می‌گیرد؟

با شکستن پیوند فسفودی استر

۵۳. فعالیت بریدن دی ان ای را چه می‌گویند؟

فعالیت نوکلئازی

۵۴. در پیوند نوکلئازی کدام پیوند شکسته می‌شود؟

پیوند فسفودی استر

۵۵. انواع فغالیت‌های دنابسپاراز چیست؟

بسپارازی (پلی مرازی) و نوکلئازی

۵۶. ویرایش حاصل کدام فعالیت دنابسپاراز می‌باشد؟

نوکلئازی

۵۷. در چه صورت دنابسپاراز پیوند فسفودی استر را می‌شکند؟

در هنگام ویرایش برای رفع اشتباه هنگام همانندسازی

۵۸. به فعالیت نوکلئازی دنابسپاراز را که باعث رفع اشتباه‌ها در همانندسازی می‌شود چه می‌گویند؟

ویرایش

۵۹. در هنگام ویرایش کدام فعالیت دنابسپاراز صورت می‌گیرد؟

نوکلئازی

۶۰. ماده وراثتی کدام جانداران توسط غشاء محصور نشده؟

پروکاریوت‌ها (پیش هسته ای)

۶۱. ویژگی‌های فام تن اصلی پروکاریوت‌ها چیست؟

فام تن اصلی به صورت یک مولکول دِنای حلقوی است که در سیتوپلاسم قرار دارد و به غشای پلاسمایی یاخته متصل است.

۶۲. پیش هسته ای علاوه بر دنای اصلی ممکن است مولکول‌هایی از دنای دیگر در اختیار داشته باشد. نام آنها چیست؟

دیسک (پلازمید)

۶۳. اطلاعات افزایش مقاومت باکتری در برابر انتی بیوتیک در کدام مولکول دی ان ای باکتری‌ها وجود دارد؟

پلازمید

۶۴. یوکاریوت‌ها شامل کدام جانداران است؟

هو هسته ای‌ها شامل  آغازیان، قارچ‌ها، گیاهان و جانوران

۶۵. در کدام جانداران فام تن اصلی به صورت یک مولکول حلقوی است که در سیتوپلاسم قرار دارد؟

پروکاریوت‌ها (باکتری‌ها)

۶۶. دنا کدام جانوران در فام تن به صورت خطی است؟

یوکاریوت‌ها

۶۷. مهم ترین پروتیین همراه با دنا در ساختار فام تن یوکاریوت‌ها چیست؟

هیستون

۶۸. هیستون مهم ترین پروتئین همراه فام تن کدام جانداران است؟

یوکاریوت‌ها

۶۹. انواع دنا یوکاریوت‌ها چیست؟

دنای هسته ای و دنای سیتوپلاسمی

۷۰. بیشتر دنا یوکاریوت‌ها از چه نوعی است؟

هسته ای

۷۱. دنای سیتوپلاسمی‌در کدام اندامک‌ها دیده می‌شود؟

در راکیزه (میتوکندری) و دیسه‌ها (پلاست‌ها) از جمله سبزدیسه (کلروپلاست)

۷۲. کدام نوع دنا یوکاریوت‌ها حالت حلقه ای دارند؟

دنا سیتوپلاسمی

۷۳. کدام جانداران فقط یک جایگاه همانندسازی در دنای خود دارند؟

اغلب پیش هسته ای‌ها

۷۴. چگونگی همانندسازی دنای باکتری‌ها را بنویسید؟

نقطه آغاز همانندسازی در بخش خاصی از دنا قرار دارد در این جایگاه دو رشته دنا از هم باز می‌شوند پژوهش‌ها نشان داده است همانندسازی دو جهتی در باکتری‌ها هم وجود دارد یعنی از یک نقطه همانندسازی شروع و در دو جهت ادامه می‌یابد تا به همدیگر رسیده و همانندسازی پایان یابد

۷۵. چرا همانندسازی در هوهسته ای‌ها بسیار پیچیده تر از هو هسته ای‌هاست؟

به دلیل وجود مقدار زیاد دنا و قرارداشتن در چندین فام تن است که هر کدام از آنها چندین برابر دنای باکتری هستند.

۷۶. چرا در هو هسته ای‌ها شروع همانندسازی در چندین نقطه در هر فام تن انجام می‌گیرد؟

بدلیل کاهش مدت زمان همانندسازی

۷۷. اگر فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در فام تن‌های یوکاریوت‌ها وجود داشت چه اتفاقی رخ می‌داد؟

مدت زمان زیادی برای همانندسازی لازم بود.

۷۸. تعداد نقطه‌های اغاز همانندسازی در هو هسته ای‌ها چگونه تنظیم می‌شود؟

تعداد نقاط اغاز همانندسازی در هو هسته ای‌ها حتی می‌تواند بسته به رشد و نمو تنظیم شود.

۷۹. در چه صورتی تعداد جایگاه‌های اغاز همانندسازی دنا در یوکاریوت‌ها افزایش می‌یابد؟

هر گاه سرعت تقسیم یاخته افزایش یابد.

۸۰. چرا تعداد نقاط همانندسازی در مراحل مورولا و بلاستولا زیاد است؟

در دوران جنینی در مراحل مورولا و بلاستولا سرعت تقسیم زیاد و تعداد نقاط مورد استفاده هم زیاد است ولی پس از تشکیل اندام‌ها سرعت تقسیم و تعداد نقاط اغاز مورد استفاده کم می‌شوند.

۸۱. در چه صورت تعداد جایگاه‌های همانندسازی دنا در یوکاریوت‌ها کاهش می‌یابد؟

اگر سرعت تقسیم بخواهد کاهش یابد.

۸۲.تعداد نقاط همانندسازی دنا در کدام مراحل بیشتر است؟

مورولا و بلاستولا.

سوال های تشریحی فصل مولکول های اطلاعاتی


مجموعه پرسش‌های نهایی زیست


 
(تفکیک شده بر اساس زمان آزمون) 

» مجموعه پرسش‌های نهایی زیست‌شناسی
 
(تفکیک شده بر اساس فصل کتاب) 

بارم‌بندی زیست‌شناسی دوازدهم


بارم بندی زیست شناسی 3 دوازدهم 1402 - 1401

بارم بندی زیست‌شناسی ۳ سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

درس زیست‌شناسی دوازدهم

ارزشیابی از دانش آموزان در این درس به دو صورت مستمر و پایانی انجام می‌شود.

ارزشیابی مستمر بر اساس فعالیت‌های گروهی یا انفرادی دانش آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در طول سال تحصیلی انجام می‌شود. این ارزشیابی بر اساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر فعالیت و بر اساس عملکرد دانش آموزان در انجام فعالیت‌ها، مانند ارائه گزارش، مشارکت در بحث‌های گروهی، پاسخ به پرسش‌های کتبی و شفاهی انجام می‌شود.

نمره این ارزشیابی برای هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال) ۲۰ نمره است.

ارزشیابی پایانی به صورت آزمون کتبی انجام می‌شود. در نوبت اول ۲۰ نمره از چهار فصل اول کتاب (تا پایان صفحه ۶۲) و در نوبت خرداد، شهریور و دی ماه ۲۰ نمره از همه کتاب مطابق با جدول زیر پیشنهاد می‌شود.

نکات قابل توجه:

۱- طرح پرسش از مطالب مربوط به بیشتر بدانید، واژه شناسی، پاورقی‌ها و پیوست‌های آخرکتاب در همه آزمون‌ها ممنوع است.

۲- گرچه نمره جداگانه‌ای برای فعالیت‌های کتاب زیست شناسی ۳ منظور نشده، اما بدیهی است که بخشی از نمره هر فصل به فعالیت‌های آن فصل اختصاص دارد. بر این اساس طراحان محترم در طراحی پرسش مربوط به هر فصل، فعالیت‌ها و نتایج آنها را مد نظر قرار دهند.

 
شماره فصل و عنوان نیمسال اول نیمسال دوم و شهریور
۱- مولکول‌های اطلاعاتی ۶ ۲/۵
۲- جریان اطلاعات در یاخته ۵ ۲/۵
۳- انتقال اطلاعات در نسل‌ها ۴ ۲/۵
۴- تغییر در اطلاعات وراثتی ۵ ۲/۵
۵- از ماده به انرژی ۲/۵
۶- از انرژی به ماده ۲/۵
۷- فناوری‌های نوین زیستی ۲/۵
۸- رفتارهای جانوران ۲/۵
جمع ۲٠ ۲۰

کتاب زیست‌شناسی ۳

فصل ۱- مولکول‌های اطلاعاتی
نوکلئیک اسیدها
همانندسازی دِنا
پروتئین‌ها

فصل ۲- جریان اطلاعات در یاخته
رونویسی
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن

فصل ۳- انتقال اطلاعات در نسل‌ها
مفاهیم پایه
انواع صفات

فصل ۴- تغییر در اطلاعات وراثتی
تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
تغییر در جمعیت‌ها
تغییر در گونه‌ها

فصل ۵- از ماده به انرژی
تأمین انرژی
اکسایش بیشتر
زیستن مستقل از اکسیژن

فصل ۶- از انرژی به ماده
فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
واکنش‌های فتوسنتزی
فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل ۷- فناوری‌های نوین زیستی
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فناوری مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست فناوری

فصل ۸- رفتارهای جانوران
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
ارتباط و زندگی گروهی


آزمون‌های آنلاین زیست ۳

نمونه آزمون‌‌ زیست‌شناسی (۳)

فصل مولکول‌های اطلاعاتی
نوکلئیک اسیدها
همانندسازی دِنا
پروتئین‌ها
مولکول‌های اطلاعاتی

فصل جریان اطلاعات در یاخته
رونویسی
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن
جریان اطلاعات در یاخته

فصل انتقال اطلاعات در نسل‌ها
مفاهیم پایه
انواع صفات
انتقال اطلاعات در نسل‌ها

فصل تغییر در اطلاعات وراثتی
تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
تغییر در جمعیت‌ها
تغییر در گونه‌ها
تغییر در اطلاعات وراثتی

فصل از ماده به انرژی
تأمین انرژی
اکسایش بیشتر
زیستن مستقل از اکسیژن
از ماده به انرژی

فصل از انرژی به ماده
فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
واکنش‌های فتوسنتزی
فتوسنتز در شرایط دشوار
از انرژی به ماده

فصل فناوری‌های نوین زیستی
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فناوری‌ مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست ‌فناوری
فناوری‌های نوین زیستی

فصل رفتارهای جانوران
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
رفتارهای جانوران
ارتباط و زندگی گروهی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا