زیست‌شناسی (۳)

سوال‌های تشریحی گفتار پروتئین فصل مولکول های اطلاعاتی براساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟

سوال های تشریحی گفتار سوم فصل اول زیست شناسی دوازدهم

سوال های تشریحی براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

گفتار پروتئین‌ها

۱. واحدهای ساختاری پروتئین ها چیست؟

آمینواسیدها

۲. چه عواملی ساختار و عمل پروتئین ها را مشخص می کند؟

نوع، ترتیب و تعداد آمینواسیدها در پروتئین

۳. وجه تسمیه ی آمینواسیدها چیست؟

همان طور که از نامشان برمی آید یک گروه آمین (NH۲_) و یک گروه اسیدی کربوکسیل (COOH_) دارند.

۴. در ساختار عمومی آمینواسید کدام گروه ها به یک کربن مرکزی متصل اند؟

گروه آمین و کربوکسیل به همراه یک هیدروژن و گروه R همگی به یک کربن مرکزی متصل اند و چهار ظرفیت آن را پر می کنند.

۵. کدام گروه متصل به کربن مرکزی در آمینواسیدهای مختلف متفاوت است؟

گروه R

۶. تاثیر هر آمینواسید در شکل دهی پروتئین به چه عاملی بستگی دارد؟

تأثیر آن به ماهیت شیمیایی گروه R بستگی دارد.

۷. هنگامی که آمینواسیدی در محیط آبی قرار می گیرد به ترتیب کدام گروه ها بار مثبت و کدام بار منفی به خود می گیرد؟

گروه آمین بارمثبت و گروه کربوکسیل بار منفی به خود می گیرد.

۸. کدام گروه ها در آمینو اسیدهای مختلف می توانند به همدیگر نزدیک شوند و پیوند پپتیدی را تشکیل دهند؟

گروه آمین بارمثبت و گروه کربوکسیل بار منفی

۹. نوع پیوند اتصالی آمینواسیدها چیست؟

پیوند پپتیدی

۱۰. نام پیوند اشتراکی بین آمینواسیدها چیست؟

پیوند پپتیدی

۱۱. نوع واکنش تشکیل پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها چیست؟

واکنش سنتزآبدهی

۱۳. پلی پپتید چگونه تشکیل می شود؟

وقتی تعدادی آمینواسید با پیوند پپتیدی به هم وصل شوند، زنجیره ای از آمینواسیدها به نام پلی پپتید تشکیل می شود.

۱۴. چند نوع آمینواسید در ساختار پروتئین ها به کار می رود؟

فقط ۲۰ نوع

۱۵. آمینواسیدهای اساسی را تعریف کنید و تعداد آنها چقدر است؟

آمینواسیدهایی که بدن انسان نمی تواند آنها را بسازد؛ بنابراین باید این آمینواسیدها را به همراه مواد غذایی دریافت کند.

۱۶. کدام نوع آمینواسیدها را باید به همراه مواد غذایی دریافت نمود؟ چرا؟

آمینواسیدهای اساسی. چون بدن انسان نمی تواند آنها را بسازد.

۱۷. نوع عمل پروتئین ها وابسته به چه عاملی است؟

شکل فضایی پروتئین نوع عمل آن را مشخص می کند.

۱۸. یکی از راه های پی بردن به شکل پروتئین چیست؟

استفاده از پرتوهای ایکس

۱۹. اولین پروتئینی که ساختار آن مشخص شد، چه بود؟

میوگلوبین

۲۰. میوگلوبین از چند رشتۀ پلی پپتیدی تشکیل شده است؟

یک رشتۀ پلی پپتیدی

۲۱. ساختار اولین پروتئین ها چیست؟ و چگونه مشخص می شود؟

توالی آمینواسیدها- ترتیب قرار گرفتن آمینواسیدها به صورت خطی، ساختار اول پروتئین ها را مشخص می­ کند.

۲۲. نوع، تعداد و ترتیب آمینواسیدها در کدام ساختار مطرح پروتئین مطرح است؟

ساختار اول هر پروتئین

۲۳. ساختار اول پروتئین چگونه تشکیل می گردد؟

ساختار اول با ایجاد پیوندهای پپتیدی بین آمینواسیدها شکل می گیرد.

۲۴. چه عاملی موجب تغییر در ساختار اول پروتئین می شود؟

تغییر آمینواسید در هر جایگاه موجب تغییر در ساختار اول پروتئین می شود و ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد.

۲۵. همۀ سطوح در ساختار پروتئین ها به کدام ساختار بستگی دارد؟

به دلیل اهمیت توالی آمینواسیدها در ساختار اول به این ساختار بستگی دارد.

۲۶. چرا پروتئین، متنوع ترین مولکول زیستی است؟

با در نظر گرفتن ۲۰ نوع آمینواسید و اینکه محدودیتی در توالی آمینواسیدها در ساختار اول پروتئین ها وجود ندارد.

۲۷. ساختار دوم پروتئین حاصل چه فرآیند هایی است؟

الگویی از پیوندهای هیدروژنی

۲۸. منشاء تشکیل ساختار دوم پروتئین چیست؟

پیوندهای هیدروژنی بین بخش هایی از زنجیره پلی پپتیدی

۲۹. ساختار دوم پروتئین ها به چه صورت هایی دیده می شود؟

به دو صورت مارپیچ و صفحه ای

۳۰. ساختار نهایی کدام پروتئین می تواند ساختار دوم باشد؟

بعضی پروتئین ها مانند منافذ غشایی، مجموعه ای از پروتئین ها با ساختار صفحه ای هستند که در کنار هم منظم شده اند.

۳۱. هر یک از زنجیره های پپتیدی هموگلوبین ساختار دومشان به چه صورت است؟

زنجیره های پپتیدی مارپیچی

۳۲. ساختار سوم پروتئین چگونه تشکیل می شود؟

ساختار سه بعدی پروتئین هاست که در آن با تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ های ساختار دوم به شکل کروی در می آیند.

۳۳. تشکیل ساختار سوم پروتئین در اثر کدام پیوندها است؟

در اثر پیوندهای آب گریز است؛ به این صورت که گروه های R آمینواسیدهایی که آب گریزند، به یکدیگر نزدیک می شوند تا در معرض آب نباشند. سپس با تشکیل پیوندهای دیگری مانند هیدروژنی، اشتراکی و یونی ساختار سوم پروتئین تثبیت می شود.

۳۴. با وجود کدام نیروها پروتئین دارای ساختار سوم، ثبات نسبی دارد؟

پیوندهای آب گریز، هیدروژنی، اشتراکی و یونی

۳۵. ساختار نهایی کدام پروتئین، ساختار سوم است؟

میوگلوبین

۳۶. آرایش زیرواحدها مربوط به کدام ساختار پروتئین هاست؟

ساختار چهارم

۳۷. ساختار چهارم پروتئین ها چه هنگامی شکل می گیرد؟

این ساختار هنگامی شکل می گیرد که دو یا چند زنجیره پلی پپتید در کنار یکدیگر پروتئین را تشکیل دهند.

۳۸. نحوۀ آرایش زیرواحدها در کنار هم کدام ساختار پروتئینی نامیده می شود؟

ساختار چهارم پروتئین ها

۳۹. هموگلوبین چند زنجیره دارد؟

هموگلوبین چهار زنجیره از دو نوع متفاوت دارد.

۴۰. ساختار اول هموگلوبین به چه صورت است؟

هر زنجیره، ترتیب خاصی از آمینواسیدها را در ساختار اول دارند.

۴۱‌. ساختار دوم هموگلوبین به چه صورت است؟

در ساختار دوم به شکل مارپیچ در می آیند.

۴۲. ساختار سوم هموگلوبین به چه صورت است؟

در ساختار سوم هریک از زنجیره ها به صورت یک زیر واحد تاخورده و شکل خاصی پیدا می کنند.

۴۳. ساختار چهارم هموگلوبین به چه صورت است؟

در نهایت در ساختار چهارم این چهار زیر واحد در کنار هم قرار گرفته و هموگلوبین را شکل می دهند.

۴۴. ساختار نهایی برای پروتئین هایی که فقط یک زنجیرۀ پلی پپتیدی دارند به چه صورت است؟

ساختار نهایی می تواند ساختار دوم یا سوم باشد.

۴۵. متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی چیست؟

پروتئین ها متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی هستند.

۴۶. کدام گروه (های) از ترکیبات آلی به صورت کاتالیزور های زیستی عمل می کنند؟

پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک

۴۷. فعالیت آنزیمی به چه معنا است؟

پروتئین ها در فرایندها و فعالیت های متفاوتی شرکت دارند از جمله فعالیت آنزیمی که در آن به صورت کاتالیزورهای زیستی عمل می کنند و سرعت واکنش شیمیایی خاصی را زیاد می کنند.

۴۸. نوع ترکیب شیمیایی و نقش گیرنده های سطح یاخته چیست؟

میکروب های خارجی، یاخته های سرطانی یا مولکول های دیگر را تشخیص می دهند.

۴۹. نوع ترکیب شیمیایی پادتن چیست؟

گلوبولین های دفاعی هم که پادتن ها را می سازند مثالی از این نوع پروتئین هستند.

۵۰. کدام پروتئین گازهای تنفسی را در خون منتقل می کند؟

برخی پروتئین ها مثل هموگلوبین گازهای تنفسی را در خون منتقل می کنند.

۵۱. کدام پروتئین ها در بافت های پیوندی از بخش های مختلف بدن حفاظت می کنند؟

پروتئین هایی مثل فیبرین و کلاژن در بافت های پیوندی از بخش های مختلف بدن حفاظت می کنند

۵۲. کدام بخش های بدن مقدار فراوان از پروتئین کلاژن دارند؟

زردپی، رباط، استخوان و پوست مقدار فراوانی از پروتئین کلاژن دارند.

۵۳. انقباض ماهیچه ها ناشی از حرکت لغزشی کدام پروتئین ها روی همدیگر است؟

انقباض ماهیچه ها نیز ناشی از حرکت لغزشی دو نوع پروتئین روی یکدیگر یعنی اکتین و میوزین است.

۵۴. چه عاملی نقش های تنظیم کننده در فعال و غیرفعال کردن ژن ها بر عهده دارد؟

پروتئین هایی مثل مهارکننده ها

۵۵. کدام ترکیبات پیام های بین یاخته ای را در بدن جانوران ردوبدل می کنند؟

هورمون ها

۵۶. واحد ساختاری انسولین و اکسی توسین به ترتیب چیست؟

آمینواسید – آمینواسید

۵۷. انرژی اولیه برای انجام واکنش های شیمیایی چه نام دارد؟

انرژی فعال سازی

۵۸. عنوان کلی واکنش هایی که در بدن موجودات زنده انجام می شود، چیست؟

سوخت و ساز

۵۹. آنزیم ها چگونه سرعت واکنش را افزایش می دهند؟

امکان برخورد مناسب مولکول ها را افزایش و انرژی فعال سازی واکنش را کاهش می دهد.

۶۰. حیات بدون آنزیم به چه صورت است؟

ممکن است در دمای بدن سوخت وساز یاخته ها بسیار کند انجام شود و انرژی لازم برای حیات تأمین نشود.

۶۱. کدام آنزیم ها در خارج از یاخته عمل می کنند؟

آنزیم های ترشحی دستگاه گوارش مثل آمیلاز بزاق و لیپاز در خارج یاخته عمل می کنند.

۶۲. کدام آنزیم ها درون یاخته عمل می کنند؟

آنزیم های مؤثر در تنفس یاخته ای، فتوسنتز و همانندسازی درون یاخته فعالیت می کنند.

۶۳. کدام آنزیم فعالیت خود را در غشا انجام می دهد؟

گروهی از آنزیم ها مثل پمپ سدیم -پتاسیم

۶۴. نوع ترکیب شیمیایی آنزیم ها چیست؟

بیشتر آنزیم ها پروتئینی هستند و برخی آنزیم ها اسیدنوکلئیکی هستند.

۶۵. بخش اختصاصی در آنزیم ها که در آن پیش ماده قرار می گیرد چیست؟

جایگاه فعال

۶۶. کدام مولکول در جایگاه فعال آنزیم قرار می‌گیرد؟

پیش ماده

۶۷. ترکیباتی که آنزیم روی آنها عمل می کند چیست؟

پیش ماده

۶۸. ترکیباتی که حاصل فعالیت آنزیم هستند چه نام دارند؟

فراورده یا محصول

۶۹. کمک کننده به برخی آنزیم ها چیست؟

کوآنزیم و یون های فلزی

۷۰. کدام یون های فلزی می توانند به فعالیت آنزیمی برخی آنزیم ها کمک کنند؟

مانند آهن و  مس

۷۱. به مواد آلی که به آنزیم ها کمک می کند چه می گویند؟ کدام ماده آلی می تواند چنین نقشی را بازی می کند؟

کوآنزیم _ ویتامین

۷۲. چرا سیانید و آرسنیک سمی است؟

سیانید و آرسنیک می تواند با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم، مانع فعالیت آن شود.

۷۳. سیانید و آرسنیک چگونه مانع فعالیت آنزیم می شود؟

با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم

۷۴. سیانید و آرسنیک چگونه باعث مرگ می شوند؟

سیانید و آرسنیک می توانند با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم، مانع فعالیت آن شود.

۷۵. چرا گفته می شود که آنزیم ها عمل اختصاصی دارند؟

هر آنزیم روی یک یا چند پیش ماده خاص مؤثر است.

۷۵. چرا آنزیم ها عمل اختصاصی دارند؟

شکل آنزیم در جایگاه فعال با شکل پیش ماده یا بخشی از آن مطابقت دارد و به اصطلاح مکمل یکدیگرند.

۷۶. آنزیم ها عملی اختصاصی دارند ولی برخی از آنها بیش از یک نوع واکنش را سرعت می بخشند. مثال بزنید؟

DNA پلی مراز

۷۷. چرا یاخته ها به مقدار کم به آنزیم ها نیاز دارند؟

آنزیم ها در همه واکنش های شیمیایی بدن جانداران که شرکت می کنند؛ سرعت واکنش را زیاد می کنند امّا در پایان واکنش ها دست نخورده باقی می مانند تا بدن بتواند بارها از آنها استفاده کند.

۷۸. کدام عوامل بر سرعت فعالیت آنزیم ها تاثیر می گذارند؟

عوامل متعددی از جمله pH، دما، غلظت آنزیم و پیش ماده بر سرعت فعالیت آنزیم ها تأثیر می گذارند.

۷۹. pH بیشتر مایعات بدن در چه محدوده ای است؟

بین ۶ و ۸ است.

۸۰. pH خون چقدر است؟

حدود ۷/۴

۸۱. pH ترشحات معده حدود چقدر است؟

حدود ۲ می باشد.

۸۲. pH بهینۀ پپسین که از یاخته های معده ترشح می شود چقدر است؟

حدود ۲ می باشد.

۸۳. pH بهینۀ آنزیم های لوزالمعده چقدر است؟

حدود ۸

۸۴. هر آنزیم در یک pH ویژه بهترین فعالیت را دارد  به آن چه می گویند؟

pH بهینه

۸۵. pH چگونه میزان فعالیت آنزیم را تغییر می دهد؟

با تأثیر بر پیوندهای شیمیایی مولکول پروتئین می تواند باعث تغییر شکل آنزیم شود و در نتیجه امکان اتصال آن به پیش ماده از بین برود، در نتیجه میزان فعالیت آن تغییر می کند.

۸۶. آنزیم های بدن انسان در چه دمایی بهترین فعالیت را دارند؟

۳۷ درجه سانتی گراد

۸۷. تفاوت تاثیر افزایش و کاهش دما بر غیرفعالی آنزیم را بنویسید.

در دمای بالاتر ممکن است شکل غیرطبیعی یا برگشت ناپذیر پیدا کنند و غیر فعال شوند. آنزیم هایی که در دمای پایین غیرفعال می شوند با برگشت دما به حالت طبیعی، می توانند به حالت فعال برگردند.

۸۸. تاثیر افزایش غلظت آنزیم بر سرعت فعالیت آن به چه صورت است؟

اگر مقدار آنزیم زیادتر شود تولید فراورده در واحد زمان افزایش می یابد.

۸۹. چرا افزایش غلظت پیش ماده تا حد خاصی موجب افزایش سرعت واکنش ها می شود؟

افزایش غلظت پیش ماده در محیطی که آنزیم وجود دارد نیز می تواند تا حدی باعث افزایش سرعت شود ولی این افزایش تا زمانی ادامه می یابد که تمامی جایگاه های فعال آنزیم ها با پیش ماده اشغال شوند.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا