امتحانات نهاییعلوم اجتماعی

سوالات امتحان نهایی درس علوم اجتماعی رشته علوم تجربی دی ماه ۱۴۰۰

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

«باسمه تعالی»

سؤالات امتحان نهایی علوم اجتماعی،

رشته: ریاضی فیزیک – علوم تجربی

ساعت شروع: ۱۰ صبح

تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

مدت امتحان: ۷۵ دقیقه

تعداد صفحات: ۲ صفحه

دانش‌آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۰

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

۱- در عبارات زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید: (۲ نمره)

الف) کنش اجتماعی فقط در حضور فیزیکی دیگران صورت می‌گیرد.

ب) عصبانی شدن انسان بر اثر ترشح بیش از اندازه غده تیروئید، نشانگر ارتباط بین بعد جسمانی و بعد نفسانی هویت است.

ج) تحول جامعه جاهلی به جامعه نبوی، تحول فرهنگی منفی است.

د) نظریه پردازان غربی طی قرن بیستم، جهانی شدن همه فرهنگ ها را سرنوشت مشترک و حتمی بشریت می‌دانستند.

الف) غلط ص۹

ب) صحیح ص ۳۵

ج) غلط ص ۵۲

د) غلط ص ۶۴ (هر مورد ۰/۵)

۲- جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید: (۲/۵ نمره)

الف) آن بخش از فرهنگ که مردم به آن عمل می‌کنند ……………. نام دارد.

ب) هرجامعه‌ای براساس ………………………… با طبیعت و بدن آدمی تعامل می‌کند.

ج) جامعه‌ای که روش‌های مناسبی برای ……………….. نداشته باشد، در معرض آسیب‌های بیشتری قرار می‌گیرد و دوام و بقای آن تهدید می‌شود.

د) فرهنگ اساطیری و فرهنگ ………….. آدمی را از حقیقت جهان و حقیقت خود بیگانه می‌کند.

هـ) عامل اصلی هویت‌یابی افراد و جوامع غربی …………………………. است.

الف) فرهنگ واقعی ص ۲۴

ب) هویت خود ص۳۶

ج) کنترل اجتماعی ۴۳

د) دنیوی ص ۵۶

هـ) سرمایه داری ص۸۱ (هر مورد ۰/۵)

۳- سؤالات چهار گزینه‌ای: (۲ نمره)

الف) “شیوه انجام کنش اجتماعی که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است” ………………. نام دارد.

١- هنجار اجتماعی

۲- پدیده اجتماعی

٣- ارزش اجتماعی

۴- کنترل اجتماعی

ب) پیامبران و اولیای الهی نیز از دیرباز درباره بعد ……………………….. هویت فردی و اجتماعی انسانها سخن گفته‌اند.

١- الهی و دینی

۲- دینی و فطری

۳- الهی و فطری

۴- دینی و غریزی

ج) جوامع اسلامی‌در مواجهه با امپراتوری‌های یونان و روم، چه عناصری از این دو فرهنگ را نپذیرفتند؟

١- دنیوی

۲- مشرکانه

۳- عقلی

۴- مسیحی

د) در دسته بندی فارابی از نظام سیاسی، جامعه‌ای که بر اساس قوانین الهی شکل می‌گیرد چه نامیده می‌شود؟

١- مدینه فاضله

۲- جمهوری

۳- دموکراسی

۴- مدینه فاسقه

الف) گزینه ۱ (هنجار اجتماعی ) ص ۱۱

ب) گزینه ۳ (الهی و فطری) ص ۳۸

ج) گزینه ۲ (مشرکانه) ص۵۳

د) گزینه ۱ مدینه فاضله) ص ۷۳ (هر مورد ۰/۵)

۴- به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (۲/۵ نمره)

الف) “قرار گرفتن بر سر دو راهی، یکی از ویژگی‌های کنش را نشان می‌دهد.” این عبارت مربوط به کدام یک از ویژگی‌های کنش است؟

ب) ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی از چه طریق تحقق می‌یابند؟

ج) برای قوانین راهنمایی و رانندگی یک محدودیت و یک فرصت بنویسید.

۱- محدودیت: ………………………………………..

۲- فرصت: ………………………………..

د) چه عاملی باعث شد که پیش از اسلام اقوام مختلف ایرانی هویت فرهنگی واحدی پیدا کنند؟

هـ) تنها راه تأثیر گذاردن بر اراده دیگران چیست؟

الف) ارادی بودن کنش ص ۳

ب) کنش‌های اجتماعی ص ۱۲

ج) ۱- محدودیت: منع تردد از برخی معابر، منع توقف در بعضی مکان ها، الزام به رعایت سرعت مشخص شده و ………………………. .

۲- فرصت: ایجاد امنیت و سرعت در اثر برقراری ترافیک مطلوب و …………… ص۲۰

د) عقاید و ارزشهای زرتشت ص ۵۹

هـ) جلب تبعیت افراد ص ۶۹ (هر مورد ۰/۵)

۵- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: (۲ نمره)

الف) جامعه‌پذیری:

ب) خودباختگی فرهنگی:

الف) به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می‌کند (۰/۵) و مسیری که برای شکل دادن به هویت اجتماعی افراد طی می‌شود جامعه‌پذیری می‌گویند. (۰/۵) ص ۴۲

ب) اعضای جامعه، مبهوت و مقهور فرهنگ دیگر شوند (۰/۵) و در نتیجه، حالت فقال وخلاق خود را در گزینش عناصر فرهنگی آن جامعه از دست بدهند (۰/۵) جامعه آنها دچار خودباختگی فرهنگی می‌شود. ص۵۴ (هر مورد ۱ نمره)

سؤالات تشریحی

۶- پیامدهای ارادی کنش را توضیح دهید. (۱ نمره)

برخی از پیامدهای کنش به اراده انسان ها، یعنی خود کنشگر (۰/۲۵) یا افراد دیگر (۰/۲۵)، وابسته‌اند. به آنها پیامدهای ارادی می‌گویند. این دسته از پیامدها خودشان کنش هستند (۰/۲۵) و باید کنشگری آنها را انجام دهد. (۰/۲۵) ص ۵

۷- تفاوت فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ را بنویسید. (۱ نمره)

آن بخش از فرهنگ که همه مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند فرهنگ عمومی (۰/۵) و بخش‌هایی که مربوط به یک قوم، قشر، صنف یا گروه است خرده فرهنگ می‌گویند. (۰/۵) ص ۱۷

۸- فرهنگ حق را تعریف کنید و دو نمونه از عقاید و ارزش‌های حق را نام ببرید. (۱ نمره)

بخش‌هایی از فرهنگ که از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان باشد فرهنگ حق نامیده می‌شود. (۰/۵) مانند عقیده به توحید، وفای به عهد، عدالت، … (فقط در مورد ۰/۵) ص ۲۶

۹- اعضای یک جامعه بر چه اساسی می توانند تحرک اجتماعی صعودی و هویت جدید کسب کنند؟ توضیح دهید و مثال بزنید. (۱ نمره)

هر جامعه‌ای به تناسب عقاید و ارزش‌های خود، تحرک اجتماعی صعودی و هویت‌های جدید کسب می‌کند (۰/۵) مثلا جامعه‌ای که براساس ارزش‌های نژادی شکل می‌گیرد، صرفا برای یک نژاد خاص امکان تحرک اجتماعی صعودی را فراهم می آورد. (۰/۵) یا هر مثال صحیح دیگر ص ۴۶

۱۰- مواجهه جوامع اسلامی، از جمله‌ایران، در طول تاریخ اسلامی خود با هجوم نظامی وسیاسی اقوام مختلف چگونه بوده است؟ با ذکر مثال توضیح دهید. (۱/۵ نمره)

۱- مسلمانان در سده‌های مختلف، یا مانند آن چه در جنگ‌های صلیبی گذشت، مهاجمان را دفع کردند. (۰/۵)

٢- مانند آن چه در حمله مغول رخ داد، مهاجمان را درون فرهنگ خود جذب و هضم کردند. (۰/۵) ص ۶۰

۳- مواجهه فرهنگ جدید غرب با جوامع و فرهنگ اسلامی تجربه جدیدی است که به پایان خود نرسیده است. (۰/۵)

۱۱- ویژگی‌های نظام لیبرال دموکراسی را بنویسید. (۱/۵ نمره)

نوعی نظام سیاسی است که ادعا می‌کند با خواست و اراده اکثریت مردم سازمان می‌یابد. (۰/۵) این نظام سیاسی هیچ حقیقت و فضیلتی را به رسمیت نمی‌شناسد (۰/۵) و حکومتی دنیوی و این جهانی است. (۰/۵) ص ۷۴

۱۲- کاهش جمعیت یک جامعه زمینه‌ساز چه آسیب‌هایی است؟ (۱ نمره)

کاهش جمعیت یک جامعه به محدود شدن گستره فرهنگ آن منجر می‌شود (۰/۵) امکان تسلط جوامع و فرهنگ‌های دیگر بر آن جامعه را فراهم می آورد. (۰/۵) ص ۷۷

۱۳- اقتصاد امروز با چه معضلاتی دست به گریبان بوده است؟ ۴ نمونه را نام ببرید. (۱ نمره)

تورم، بیکاری، وابستگی به نفت، توزیع نابرابردر آمد و امکانات، تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی (هرمورد ۰/۲۵) ص ۸۰.

جمع نمرات:  ۲٠

سربلند باشید

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا