امتحانات نهاییعلوم اجتماعی

سوالات امتحان نهایی درس علوم اجتماعی رشته علوم تجربی دی ماه ۱۴۰۰

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

«باسمه تعالی»

سؤالات امتحان نهایی علوم اجتماعی،

رشته: ریاضی فیزیک – علوم تجربی

ساعت شروع: ۱۰ صبح

تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

مدت امتحان: ۷۵ دقیقه

تعداد صفحات: ۲ صفحه

دانش‌آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۰

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

۱- در عبارات زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید: (۲ نمره)

الف) کنش اجتماعی فقط در حضور فیزیکی دیگران صورت می‌گیرد.

ب) عصبانی شدن انسان بر اثر ترشح بیش از اندازه غده تیروئید، نشانگر ارتباط بین بعد جسمانی و بعد نفسانی هویت است.

ج) تحول جامعه جاهلی به جامعه نبوی، تحول فرهنگی منفی است.

د) نظریه پردازان غربی طی قرن بیستم، جهانی شدن همه فرهنگ ها را سرنوشت مشترک و حتمی بشریت می‌دانستند.

الف) غلط ص۹

ب) صحیح ص ۳۵

ج) غلط ص ۵۲

د) غلط ص ۶۴ (هر مورد ۰/۵)

۲- جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید: (۲/۵ نمره)

الف) آن بخش از فرهنگ که مردم به آن عمل می‌کنند ……………. نام دارد.

ب) هرجامعه‌ای براساس ………………………… با طبیعت و بدن آدمی تعامل می‌کند.

ج) جامعه‌ای که روش‌های مناسبی برای ……………….. نداشته باشد، در معرض آسیب‌های بیشتری قرار می‌گیرد و دوام و بقای آن تهدید می‌شود.

د) فرهنگ اساطیری و فرهنگ ………….. آدمی را از حقیقت جهان و حقیقت خود بیگانه می‌کند.

هـ) عامل اصلی هویت‌یابی افراد و جوامع غربی …………………………. است.

الف) فرهنگ واقعی ص ۲۴

ب) هویت خود ص۳۶

ج) کنترل اجتماعی ۴۳

د) دنیوی ص ۵۶

هـ) سرمایه داری ص۸۱ (هر مورد ۰/۵)

۳- سؤالات چهار گزینه‌ای: (۲ نمره)

الف) “شیوه انجام کنش اجتماعی که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است” ………………. نام دارد.

١- هنجار اجتماعی

۲- پدیده اجتماعی

٣- ارزش اجتماعی

۴- کنترل اجتماعی

ب) پیامبران و اولیای الهی نیز از دیرباز درباره بعد ……………………….. هویت فردی و اجتماعی انسانها سخن گفته‌اند.

١- الهی و دینی

۲- دینی و فطری

۳- الهی و فطری

۴- دینی و غریزی

ج) جوامع اسلامی‌در مواجهه با امپراتوری‌های یونان و روم، چه عناصری از این دو فرهنگ را نپذیرفتند؟

١- دنیوی

۲- مشرکانه

۳- عقلی

۴- مسیحی

د) در دسته بندی فارابی از نظام سیاسی، جامعه‌ای که بر اساس قوانین الهی شکل می‌گیرد چه نامیده می‌شود؟

١- مدینه فاضله

۲- جمهوری

۳- دموکراسی

۴- مدینه فاسقه

الف) گزینه ۱ (هنجار اجتماعی ) ص ۱۱

ب) گزینه ۳ (الهی و فطری) ص ۳۸

ج) گزینه ۲ (مشرکانه) ص۵۳

د) گزینه ۱ مدینه فاضله) ص ۷۳ (هر مورد ۰/۵)

۴- به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (۲/۵ نمره)

الف) “قرار گرفتن بر سر دو راهی، یکی از ویژگی‌های کنش را نشان می‌دهد.” این عبارت مربوط به کدام یک از ویژگی‌های کنش است؟

ب) ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی از چه طریق تحقق می‌یابند؟

ج) برای قوانین راهنمایی و رانندگی یک محدودیت و یک فرصت بنویسید.

۱- محدودیت: ………………………………………..

۲- فرصت: ………………………………..

د) چه عاملی باعث شد که پیش از اسلام اقوام مختلف ایرانی هویت فرهنگی واحدی پیدا کنند؟

هـ) تنها راه تأثیر گذاردن بر اراده دیگران چیست؟

الف) ارادی بودن کنش ص ۳

ب) کنش‌های اجتماعی ص ۱۲

ج) ۱- محدودیت: منع تردد از برخی معابر، منع توقف در بعضی مکان ها، الزام به رعایت سرعت مشخص شده و ………………………. .

۲- فرصت: ایجاد امنیت و سرعت در اثر برقراری ترافیک مطلوب و …………… ص۲۰

د) عقاید و ارزشهای زرتشت ص ۵۹

هـ) جلب تبعیت افراد ص ۶۹ (هر مورد ۰/۵)

۵- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: (۲ نمره)

الف) جامعه‌پذیری:

ب) خودباختگی فرهنگی:

الف) به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می‌کند (۰/۵) و مسیری که برای شکل دادن به هویت اجتماعی افراد طی می‌شود جامعه‌پذیری می‌گویند. (۰/۵) ص ۴۲

ب) اعضای جامعه، مبهوت و مقهور فرهنگ دیگر شوند (۰/۵) و در نتیجه، حالت فقال وخلاق خود را در گزینش عناصر فرهنگی آن جامعه از دست بدهند (۰/۵) جامعه آنها دچار خودباختگی فرهنگی می‌شود. ص۵۴ (هر مورد ۱ نمره)

سؤالات تشریحی

۶- پیامدهای ارادی کنش را توضیح دهید. (۱ نمره)

برخی از پیامدهای کنش به اراده انسان ها، یعنی خود کنشگر (۰/۲۵) یا افراد دیگر (۰/۲۵)، وابسته‌اند. به آنها پیامدهای ارادی می‌گویند. این دسته از پیامدها خودشان کنش هستند (۰/۲۵) و باید کنشگری آنها را انجام دهد. (۰/۲۵) ص ۵

۷- تفاوت فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ را بنویسید. (۱ نمره)

آن بخش از فرهنگ که همه مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند فرهنگ عمومی (۰/۵) و بخش‌هایی که مربوط به یک قوم، قشر، صنف یا گروه است خرده فرهنگ می‌گویند. (۰/۵) ص ۱۷

۸- فرهنگ حق را تعریف کنید و دو نمونه از عقاید و ارزش‌های حق را نام ببرید. (۱ نمره)

بخش‌هایی از فرهنگ که از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان باشد فرهنگ حق نامیده می‌شود. (۰/۵) مانند عقیده به توحید، وفای به عهد، عدالت، … (فقط در مورد ۰/۵) ص ۲۶

۹- اعضای یک جامعه بر چه اساسی می توانند تحرک اجتماعی صعودی و هویت جدید کسب کنند؟ توضیح دهید و مثال بزنید. (۱ نمره)

هر جامعه‌ای به تناسب عقاید و ارزش‌های خود، تحرک اجتماعی صعودی و هویت‌های جدید کسب می‌کند (۰/۵) مثلا جامعه‌ای که براساس ارزش‌های نژادی شکل می‌گیرد، صرفا برای یک نژاد خاص امکان تحرک اجتماعی صعودی را فراهم می آورد. (۰/۵) یا هر مثال صحیح دیگر ص ۴۶

۱۰- مواجهه جوامع اسلامی، از جمله‌ایران، در طول تاریخ اسلامی خود با هجوم نظامی وسیاسی اقوام مختلف چگونه بوده است؟ با ذکر مثال توضیح دهید. (۱/۵ نمره)

۱- مسلمانان در سده‌های مختلف، یا مانند آن چه در جنگ‌های صلیبی گذشت، مهاجمان را دفع کردند. (۰/۵)

٢- مانند آن چه در حمله مغول رخ داد، مهاجمان را درون فرهنگ خود جذب و هضم کردند. (۰/۵) ص ۶۰

۳- مواجهه فرهنگ جدید غرب با جوامع و فرهنگ اسلامی تجربه جدیدی است که به پایان خود نرسیده است. (۰/۵)

۱۱- ویژگی‌های نظام لیبرال دموکراسی را بنویسید. (۱/۵ نمره)

نوعی نظام سیاسی است که ادعا می‌کند با خواست و اراده اکثریت مردم سازمان می‌یابد. (۰/۵) این نظام سیاسی هیچ حقیقت و فضیلتی را به رسمیت نمی‌شناسد (۰/۵) و حکومتی دنیوی و این جهانی است. (۰/۵) ص ۷۴

۱۲- کاهش جمعیت یک جامعه زمینه‌ساز چه آسیب‌هایی است؟ (۱ نمره)

کاهش جمعیت یک جامعه به محدود شدن گستره فرهنگ آن منجر می‌شود (۰/۵) امکان تسلط جوامع و فرهنگ‌های دیگر بر آن جامعه را فراهم می آورد. (۰/۵) ص ۷۷

۱۳- اقتصاد امروز با چه معضلاتی دست به گریبان بوده است؟ ۴ نمونه را نام ببرید. (۱ نمره)

تورم، بیکاری، وابستگی به نفت، توزیع نابرابردر آمد و امکانات، تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی (هرمورد ۰/۲۵) ص ۸۰.

جمع نمرات:  ۲٠

سربلند باشید

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا