زبان و ادبیات فارسیکنکور سراسری

سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۳۹۸ داخل کشور؛ زبان و ادبیات فارسی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

کنکور عمومی تجربی ۱۳۹۸ داخل کشور

ماده امتحانی: زبان و ادبیات فارسی

تعداد سوالات: ۲۵

از شماره ۱ تا شماره ۲۵

مدت پاسخگویی ۱۸ دقیقه

کد کنترل:  ۲۱۱-A

۱- معنی مقابل کدام گروه واژه ها، درست است؟

الف – پلاس: جامه‌ای خشن و پشمینه که درویشان پوشند.

ب – خانقاه: محل اجتماع درویشان و مردان را گویند.

ج – تقریظ: اشعار ستایش آمیز درباره یک شخص یا یک کتاب

د- مکاری: کسی که با مکر و حیله بر گروهی مسلط می شود.

۱) الف، ب

۲) الف، ج

۳) ب، د

۴) ج، د

پاسخ گزینه: ۱

۲- در کدام گزینه، همه معانی مقابل واژه، درست است؟

۱) حرب: نزاع، شمشیر، نیزه

۲) توقیع: فرمان، مهر کردن، نامه کوتاه

۳) غیرت: رشک بردن، حمیت، تعصب

۴) مقرر: معلوم، تعیین شده، اقرارکننده

پاسخ گزینه: ۳

۳- معانی واژه ها که در مقابل آنها آمده است «همگی» درست است؛ به جز:

۱) (مقالت: گفتار) (جل: پوشش)

۲) (لطیفه: گفتار نغز) (گرمرو: کوشا)

۳) (کفایت: بسنده) (عماد: تکیه گاه)

۴) (دستاورد: پیامد) (تنیده: درهم بافتن)

پاسخ گزینه: ۴

۴- در کدام گروه کلمه، غلط املایی وجود دارد؟

۱) افسر و دیهیم، سنان و سرنیزه، درع و زره

۲) مزیح و شوخی، حاذق و چیره دست، شبح و نظیر

۳) سخره و ریشخند، توش و توان، وقاحت و بی حیایی

۴) اوان و هنگام، نسیان و فراموشی، حضیض و فرود

پاسخ گزینه: ۲

۵- املای کدام بیت، درست است؟

۱) از نالۀ نی هر کس هشیار نمی گردد *** از صور قیامت هم بیدار نمی گردد

۲) مرا بیدار مانده چشم و گوش و دل که چون یابم *** به چشم از صبح برقی یا به گوش از وحش حرایی

۳) هیبت او کوه را بند کمر درشکست *** سولت او چرخ را سقف گهر درشکست

۴) وصال یار به ما بس که نغض پیمان کرد *** به عهد بعد رسانیم عهد قربا را

پاسخ گزینه: ۱

۶- در کدام عبارت، غلط املایی وجود دارد؟

۱) دل، ضعیفان مهمل نگیرد که موران به اتفاق شیر را عاجز کنند.

۲) چاره ندید که با او به مصالحت گرایند و به اجرت کشتی مسامحت نمایند.

۳) لعیم بد گوهر همیشه ناصح باشد تا به منزلتی رسد، پس تمنای دیگر منازل برد.

۴) هر چند اخلاق او بیشتر آزمود، ثقت او به وفور کفایت فهم وی زیادت گشت.

پاسخ گزینه: ۳

۷- آثار منسوب به چند نویسنده یا شاعر درست است؟

(تحفه الأحرار: جامی) (روزها: اسلامی ندوشن) (مرصاد العباد: نجم دایه) (جوامع الحکایات و لوامع الروایات: نصراله منشی) فرهاد و شیرین نظامی)، (هم صدا با حلق اسماعیل: نادر ابراهیمی (حمله حیدری: باذل مشهدی)

۱) سه

۲) چهار

۳) پنج

۴) شش

پاسخ گزینه: ۲

۸- تعداد تشبیهات کدام بیت، بیشتر است؟

١) ای بهشتی رخ طوبی قد خورشید لقا *** بشنو این بیت خوش از خسرو جاوید لقا

۲) از طاق ابروانت وز تار گیسوانت *** هم خسته کمانیم هم بسته کمندیم

۳) تو مهر درخشنده و من ذره محتاج *** تو خانه فروزنده ومن خانه به دوشم

۴) گاهی از جلوه شیرین روشی مجنونم *** گاهی از خنده شیرین منشی فرهادم

پاسخ گزینه: ۴

۹- آرایه های بیت زیر کدام اند؟

«چو غنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی *** که پرده بر دل خونین به بوی او بدریدم»

۱) تشبیه، مجاز، تلمیح، تضاد

۲) ایهام، تشبیه، جناس، کنایه

۳) کنایه، تشبیه، حس آمیزی، مجاز

۴) مجاز، ایهام، مراعات نظیر، حس آمیزی

پاسخ گزینه: ۲

۱۰- آرایه های مقابل همه ابیات تماما درست است؛ به جز:

۱) لاله دل در دم جان بخش سحر می بندد *** غنچه جان پیشکش باد صبا می آرد (استعاره، اسلوب معادله)

۲) از آن دلبستگی دارد دل ماباسر زلفش *** که هر تاری ز گیسویش رگی با جان ما دارد (حسن تعلیل، مراعات نظیر)

۳) به روز حشر چو بوی تو بشنود خواجو *** زخاک مست برون افتد و کفن بدرد (حس آمیزی، مجاز)

۴) چنان کاندر پریشانی سرافرازی کند زلفش *** توانایی چشم ساحرش در ناتوانی بود (تناقض، استعاره)

پاسخ گزینه: ۱

۱۱- ترتیب آرایه های «جناس، تشخیص، مجاز، تضاد» در کدام ابیات است؟

الف) پیش رفتار توپا برنگرفت از خجلت *** سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست

ب) ای نسیم کوی معشوق این چه باد خرم است *** تا کجا بودی که جانم تازه می گردد به بوی

ج) پی دیدن خرامش سر کوچه هاستادم *** پی جلوه¬ی جمالش در خانه ها نشستم

د) چگونه از خط حکم تو سر بگردانم *** که من مطیعم و حکم تو پیش بنده مطاع

۱) الف، ب، د، ج

۲) ب، الف، ج، د

۳) ب، الف، د، ج

۴) د، ب، ج، الف

پاسخ گزینه: ۳

۱۲- در متن زیر چند «ترکیب وصفی و چند وابسته پیشین» به ترتیب، به کار رفته است؟

«این معلم شریف باسواد، سفارش کرده بود که اگر سر قبر ویکتور هوگو رفتم، از جانب او فاتحه ای برای این نویسنده بزرگ بخوانم. این نامه مرا به فکر انداخت. متوجه شدم که قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است.»

۱) شش، پنج

۲) هفت، چهار

۳ هفت، پنج

۴) هشت، پنج

پاسخ گزینه: ۴

۱۳- در همه مصراع ها «نهاد + مفعول + مسند + فعل» است؛ به جز:

۱) درون فروماندگان شاد کن

۲) خداوند زر برکند چشم دیو

۳) کرم خوانده ام سیرت سروران

۴) مژگان تو دل را هدف تیر ستم ساخت

پاسخ گزینه:، ۲

۱۴- تعداد مسند در کدام ابیات، یکسان است؟

الف) در عالم زیبایی تو خواجه معروفی *** در گوشه تنهایی من بنده¬ی گمنامم

ب) ساقی از این مقام شد *** صبح نشاط، شام شد خواب خوشم حرام شد باده خوش گوار هم

ج) در سرم هست که خاک کف پای تو شوم *** من بر اینم مگرم بخت موافق نشود

د) با وجود تو نمانده است امیدی ما را *** که رخ خوب تو دیباچه هر امید است

۱) الف، د

۳) ب، ج

۴) ب، د

۲) الف، ج

پاسخ گزینه: ۳

۱۵- با توجه به بیت «دلدار که گفتا به توام دل نگران است / گو میرسم اینک به سلامت نگران باش» کدام مورد کاملا درست است؟

۱) بیت فاقد مفعول است.

۲) در بیت، چهار نهاد وجود دارد.

۳) دو جمله اسنادی در بیت وجود دارد.

۴) دو واژه مرکب در بیت وجود دارد.

پاسخ گزینه: ۳

۱۶- «ان» در کدام مصراع ها به ترتیب: نشانه جمع، صفت فاعلی، نشانه نسبت» است؟

الف) کجا افتاد آن مجنون در این دوران نمی دانم

ب) چه می خواهد از این مسکین سرگردان نمی دانم

ج) بجز تو در همه گیتی دگر جانان نمی دانم

د) در این حدیقه هنوز از سیاهکارانم

۱) الف، ب، د

۲) الف، د، ج

۳) د، الف، ب

۴) د، ب، ج

پاسخ گزینه: ۴

۱۷- مفهوم بیت زیر از همه ابیات دریافت می شود؛ به جز:

«گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید *** چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها»

۱) چنان به عدل تو مشتاق بود دولت و ملک *** که تشنگان به فرات و پیادگان به حرم

۲) گر بود شوق حرم بعد منازل سهل است *** هجر در راه حقیقت نکند منع وصال

۳) به بوی آن که شبی در حرم بیاسایند *** هزار بادیه سهل است اگر بپیمایند

۴) ای بادیه هجران تاعشق حرم باشد *** عشاق نیندیشند از خار مغیلانت

پاسخ گزینه: ۱

۱۸- در همه ابیات، شاعر تواضع و فروتنی را امری پسندیده می داند؛ به جز:

۱) تواضع م رد را دارد گرامی *** زکبر آیدبدی در نیک نامی

۲) تواضع بود با بزرگان ادب *** بود با فرومایگان مسکنت

۳) اگر زیر دستی بیفتد رواست *** زبر دست افتاده مرد خداست

۴) نیامیزند باهم مردمان از نخوت دولت *** پس از افتادگی از هم جدایی نیست یاران را

پاسخ گزینه: ۲

۱۹- مفهوم کلی کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟

.) منتظر گشتند زخم قهررا *** قهرآمد نیست کرد آن شهر را

۲) منتظری تاز روزگار چه خیزد *** عقل بخندد جز انتظار چه خیزد

۳) منتظر راحت، نتوان نشست *** کان به چنین عمر نیاید به دست

۴) بر بوی همدمی که بیایم یگانه رنگ *** عمرم در آرزو شد و در انتظار هم

پاسخ گزینه: ۱

۲۰- مفهوم کلی رباعی زیر، با کدام بیت قرابت دارد؟

«رازی که خطر کنندگان می دانند *** در بازی خون برندگان می دانند

با بال شکسته پر گشودن هنر است *** این را همه پرندگان می دانند»

۱) گر خون تو ریخت خصم بد گوهر تو *** شد خون تو سرخ رویی محشر تو

۲) اگر جنازه سعدی به کوی دوست درآرند *** زهی حیات نکونام و مردنی به شهادت

۳) ای دل به راه دوست اگر سر نهادهای *** از جا مرو که شرط طلب استقامت است

۴) سر به پیش انداختن در زندگانی خوش نماست *** زیر شمشیر شهادت گردن افرازی خوش است

پاسخ گزینه: ۴

۲۱- با توجه به ضرب المثل «از ماست که بر ماست» مفهوم کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟

١) دام تزویری که گستردیم بهر صید خلق *** کرد ما را پایبند و خود شدیم آخر شکار

۲) دود آهی است بنایی که تو میسازی *** چاه راهی است کتابی که تو میخوانی

۳) کشت دروغ بار حقیقت نمیدهد *** این خشک رود چشمه حیوان نمی شود

۴) ز تخم تلخ نخورده است کس بر شیرین *** از شاخ بید نچیده است هیچ کس بادام

پاسخ گزینه: ۲

۲۲- مفهوم عبارت زیر، با کدام بیت قرابت دارد؟

«از بیم عقرب جراره دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیه حکومت سرهنگ ها پناه ببرد.»

۱) یوسفانم بسته چاه زمینند ار نه من *** چشمه های خون ز رگهای زمین بگشودمی

۲) گر چاه گند که من در آن چاه افتم *** آن چاه کننده را همان چاه بس است

۳) در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ *** آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد

۴) ای که تو از ظلم چاهی می کنی *** از برای خویش دامی می تنی

پاسخ گزینه: ۳

۲۳- کدام بیت با بیت زیر، قرابت مفهومی دارد؟

«باز آ که در هوایت خاموشی جنونم *** فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران»

۱) فریاد کز غم تو فریادرس ندارم *** با که نفس برآرم چون هم نفس ندارم

۲) کوه از سیل سرشکم در صدا آید، بلی *** گریه من سنگ را در ناله زار آورد

۳) اگر این داغ جگرسوز که بر جان من است *** بر دل کوه نهی سنگ به آواز آید

۴) سنگ را در ناله میآرد وداع دوستان *** بیستون فریادها در ماتم فرهاد کرد

پاسخ گزینه: ۴

۲۴- مفهوم نوشته شده در مقابل کدام بیت، درست است؟

۱) بدزبدگوهران پدید آید *** هر کسی آن کند کزو شاید (تأثیر هم نشین)

۲) نه دهانی است که در وهم سخندان آید *** مگر اندر سخن آیی و بداند که لب است (ارزش خاموشی)

۳) عشق برداشت ز کوچکدلی از خاک مرا *** ور نه ویرانه من قابل تعمیر نبود (آفرینش انسان از عشق)

۴) فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق *** ببست گردن صبرم به ریسمان فراق (ناشکیبایی)

پاسخ گزینه: ۴

۲۵- مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟

۱) عشق در معشوق فانی گشتن است *** مردن او را زندگانی گشتن است

۲) حال دل سوخته عشق کسی میداند *** که به دل داغ تو را در عوض مرهم زد

۳) حال ما راهروان آبله پا میداند *** که نفس سوخته در ریگ روان افتاده است

۴) غم دل با تو نگویم که تو در راحت نفس *** نشناسی که جگر سوختگان در المند

پاسخ گزینه: ۱

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا