زیست‌شناسی جانوری _ فیزیولوژیکنکور دکتری

سوالات آزمون دکتری زیست‌شناسی جانوری فیزیولوژی ۱۴۰۱؛ همراه پاسخ

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

۱- کدام گزینه به ترتیب بخشی از روند ایجاد سرفه را نشان می‌دهد؟

۱) تحریک اعصاب حسی گلو ← بصل النخاع ← بازشدن اپی گلوت ← بازدم عمیق

۲) تحریک اعصاب حسی حلق ← نخاع ← تحریک سمپاتیک ← رفلکس سرفه

۳) تحریک حنجره ← تحریک آوران‌های واگ ← دم عمیق ← بسته شدن اپی گلوت

۴) تحریک مخاط بینی ← بصل النخاع ← دم عمیق ← بازشدن حنجره

پاسخ گزینه:

۲- در کدام حالت زیر انقباض دهلیزی برای پرشدن بطنها ضروری است؟

۱) قلب طبیعی

۲) بلوک کامل قلبی

۳) فیبریلاسیون دهلیزی

۴) تنگی دریچه‌های کلرید سدیم دهلیزی- بطنی

پاسخ گزینه:

۳- کاهش کلرید سدیم در ماکولادنسا سبب چه تغییری می‌شود؟

۱) اتساع شریانچه‌های آوران و کاهش ترشح رنین

۲) اتساع شریانچه‌های آوران و افزایش ترشح رنین

۳) تنگ شدن شریانچه¬های آوران و افزایش ترشح رنین

۴) تنگ شدن شریانچه¬های آوران و کاهش ترشح رنین

پاسخ گزینه:

۴- دهیدراتاسیون بدن موجب کاهش ترشح کدام یک از موارد زیر می‌شود؟

۱) رنین

۲) آلدسترون

۳) آنژیوتانسین II

۴) پپتیدناتریورتیک دهلیزی

پاسخ گزینه:

۵- کدام گزینه منجر به گشادشدن رگ می‌شود؟

۱) ماده P

۲) سروتونین

۳) وازوپرسین

۴) آنژیوتانسین II

پاسخ گزینه:

۶- کدام استراتژی در مورد جانوران غواص در جریان غواصی درست است؟

۱) افزایش حجم ریدها

۲) افزایش ضربان قلب

۳) ثابت ماندن متابولیسم

۴) کاهش نوسانات pH خون

پاسخ گزینه:

۷- افزایش پیش بار (بازگشت وریدی خون به قلب) با کدام مورد همراه است؟

۱) افزایش حجم خون

۲) افزایش کمپلیانس وریدی

۳) کاهش فعالیت سیستم سمپاتیکی

۴) گشادشدگی حاد بزرگ سیاهرگ

پاسخ گزینه:

۸- مایع مجرای دفران ………………….. است و موجب ………………. اسپرم می‌شود.

۱) اسیدی – تحریک باروری

۲) قلیایی – تحریک باروری

۳) اسیدی – مهار باروری

۴) قلیایی – مهار باروری

پاسخ گزینه:

۹- کدام یک از اعمال زیر را کورتیزول انجام نمی‌دهد؟

۱) مهار گلوکونئوژنز

۲) افزایش قند خون

۳) افزایش مقاومت نسبت به استرس

۴) کاهش سنتز پروتئین در بافت¬ها

پاسخ گزینه:

۱۰- هورمون اپی نفرین از طریق کدام گیرنده و G- پروتئین موجب انقباض عضلات صاف دیواره رگی می‌شود؟

۱) گیرنده نوع بتا- ۱ و G-پروتئین نوع G_s

۲) گیرنده نوع آلفا-۲ و G- پروتئین نوع وG_q

۳) گیرنده نوع بتا- ۲ و G – پروتئین نوع G_i

۴) گیرنده نوع آلفا- ۱ و G – پروتئین نوع وG_q

پاسخ گزینه:

۱۱- کدام گزینه اثر تحریکی بر حرکات لوله گوارشی دارد؟

۱) سکرتین

۲) گالانین

۳) کوله سیستوکینین

۴) نوراپی نفرین

پاسخ گزینه:

۱۲- محل و محرک ترشح سکرتین و عمل اصلی آن به ترتیب عبارتند از:

١) دوازدهه – پیسین – بسته شدن پیلور

۲) دوازدهه – شیره اسیدی معده – افزایش ترشح بی کربنات پانکراس

۳) پانکراس – اسید کلریدریک – تشدید حرکت روده

۴) مخاط معده – اسید معده – ترشح آنزیم‌های پانکراس

پاسخ گزینه:

۱۳- میزان کدام دو ماده در بزاق به ترتیب زیاد و کم است؟

۱) پتاسیم و بیکربنات سدیم و کلر

۲) پتیالین و کلر – آلفا آمیلاز و موکوس

۳) پپتین و کلر – کربنات و موکوس

۴) موکوس و سدیم – کلسیم و پتاسیم

پاسخ گزینه:

۱۴- صعود به ارتفاعات باعث وقوع کدام فرایند می‌شود؟

۱) اسیدوز تنفسی

۲) کاهش هماتوکریت

۳) افزایش DPG – ۳و۲ گلبول قرمز

۴) افزایش تمایل هموگلوبین به نگهداری اکسیژن

پاسخ گزینه:

۱۵- کدام یک از ظرفیت‌های حجم هوای ربوی بیشتر از سایر حجمها است؟

۱) هوای باقیمانده

۲) هوای جاری

۳) ذخیره بازدمی

۴) ذخیره دمی

پاسخ گزینه:

۱۶- افزایش نسبت سطح سرمی‌کدام دو ایزوزیم لاکتات دهیدروژناز نشانه حمله قلبی است؟

١) نسبت M_4 به H_3 M

۲) نسبت M_4 به H_3 M

۳) نسبت 〖H_2 M〗_۲ به H_3 M

۴) نسبت 〖H_2 M〗_۲ به M_4

پاسخ گزینه:

۱۷- هورمون کورتیزول به ترتیب چه تأثیری بر روی آنزیم فسفوانول پیرووات کربوکسی کیناز در کبد و بافت چربی دارد؟

۱) فعال کننده – فعال کننده

۲) مهار کننده – مهار کننده

۳) فعال کننده – مهار کننده

۴) مهار کننده – فعال کننده

پاسخ گزینه:

۱۸- فروکتوز ۲ و ۶- بیس فسفات فعال کننده آلوستریک کدام آنزیم کبدی است؟

۱) گلوکوکیناز

۲) پیرووات کربوکسیلاز

۳) فسفو فروکتوکیناز -۱

۴) فروکتوز ۱ و ۶- بیس فسفاتاز

پاسخ گزینه:

۱۹- کدام گزینه در مورد بیماری کم خونی داسی شکل (Sickle cell anemia) درست است؟

۱) ناشی از جهش گلوتامات به والین در زنجیره بتا هموگلوبین است.

۲) در این بیماری خصوصیات اکسی هموگلوبین دستخوش تغییر می‌شود.

۳) ناشی از اتصال زنجیرهای مولکول‌های هموگلوبین از طریق زنجیره‌های آلفا است.

۴) در این بیماری خصوصیات اکسی هموگلوبین و داکسی هموگلوبین دستخوش تغییر می‌شود.

پاسخ گزینه:

۲۰- در شکل زیر، منحنی‌های ۱ و ۲ به ترتیب کدام نوع مهار آنزیمی را نشان می‌دهد؟

۱) غیررقابتی – رقابتی

۲) غیررقابتی – نارقابتی

۳) رقابتی – غیررقابتی

۴) رقابتی – نارقابتی

پاسخ گزینه:

۲۱- کدام گزینه در مورد اثر آنزیم هلیکاز بر DNA صحیح است؟

۱) با انرژی حاصل از هیدرولیز ATP عمل می‌کند و موجب هیپر کرومیسم (افزایش جذب می‌شود

 ۲) با انرژی حاصل از هیدرولیز ATP عمل می‌کند و موجب هیپوکرومیسم (کاهش جذب می‌شود.

٣) بدون هیدرولیز ATP عمل می‌کند و موجب هیپر کرومیسم (افزایش جذب می‌شود.

۴) بدون هیدرولیز ATP عمل می‌کند و موجب هیپوکرومیسم (کاهش جذب می‌شود.

پاسخ گزینه:

۲۲- تفاوت کیتین و سلولز کدام است؟

۱) در یک پلیمر اتصال بین واحدهای قندی از نوع α و در دیگری از نوع β است.

۲) واحدهای قندی تشکیل دهنده یکی گلوکز و دیگری N استیل گلوکز آمین است.

۳) یک پلیمر نقش ساختاری و در دیگری نقش عملکردی دارد.

۴) یکی رشته‌ای و دیگری دارای انشعاب است.

پاسخ گزینه:

۲۳- کدام گزینه یک اترلیپید است؟

۱) اسفنگومیلین

۲) پروستاگلاندین

۳) taurocholic acid

۴) فاکتور فعال کننده پلاکت

پاسخ گزینه:

۲۴- همه عبارات زیر درست می باشند، به جز:

۱) پروفیلین به G-ADP اکتین متصل می‌شود و باعث جایگزینی ADP با ATP می‌شود.

۲) تیموزین β_۴ به رشته F اکتین متصل شده و مانع فروپاشی آن می‌شود.

۳) کوفیلین ترجیحأ به رشته‌های دارای ADP – اکتین متصل شده و باعث قطعه قطعه شدن آنها می‌شود.

۴) پروتئین CapZ به انتهای مثبت رشته اکتین متصل شده و از پلیمرازسیون آن جلوگیری می‌کند.

پاسخ گزینه:

۲۵- منظور از کاریومر چیست؟

۱) غشای دو لایه اطراف یک کروموزوم

۲) غشای دو لایه اطراف چند کروموزوم

۳) غشای ER که به سمت هسته کشیده شده است.

۴) غشای دو لایه تازه شکل گرفته اطراف تمام کروموزوم‌های یک سلول

پاسخ گزینه:

۲۶- عبارت درست در رابطه با کلاژن¬ها کدام است؟

۱) کلاژن¬ها در ایجاد ایمنی هم نقش دارند.

۲) به لحاظ وجود پرولین زیاد، در ساختمان کلاژن هلیکس تشکیل نمی‌شود.

۳) کلاژن‌های نوع II سازنده اصلی فیبرها در رباط¬ها می باشند.

۴) در ساختمان کلاژن اسیدهای آمینه گلایسین و آرژنین زیاد تکرار شده است.

پاسخ گزینه:

۲۷- کدام یک باعث ایجاد قطبیت در سلول‌های اپیتلیال روده می‌شود؟

۱) Gap Junctions

۲) Focal Adhesions

۳) Tight Junctions

۴) Hemidesmosomes

پاسخ گزینه:

۲۸- کدام یک از پروسه‌های زیر در گذر از متافاز به آنافاز در میتوز مورد وارسی سیستم کنترل چرخه سلولی می‌شود؟

۱) اتمام همانندسازی ماده ژنتیکی

۲) اتصال کروموزوم‌ها به میکروتوبول‌های دوکی و ایجاد کشش

۳) شرایط محیطی مناسب برای رشد سلول در G

۴) ردیف شدن کروموزمها و تشکیل صفحه متافازی

پاسخ گزینه:

۲۹- SMCها در حضور ATP باعث …………………………. می‌شوند.

۱) همانندسازی DNA

۲) فروپاشی هسته

۳) تراکم کروموزوم ها

۴) تقسیم سانترومرها

پاسخ گزینه:

۳۰- کدام مورد در رابطه با همانندسازی DNA درست است؟

۱) تلومراز با خاصیت Reverse Transcripascای خود، تکرارهای هگزانوکلئوتیدی را به رشته Lagging در ناحیه تلومر اضافه می‌کند.

۲) آنزیم DNA پلیمراز مسئول همانندسازی قطعات اوکازاکی در باکتریها، بعد از پایان سنتز هر قطعه اوکازاکی از هولو آنزیم جدا می‌شود.

۳) آنزیم DNA پلی مراز III با استفاده از خاصیت غلط گیری خود سبب حذف نوکلئوتید نامناسب پس از همانندسازی می‌شود.

۴) آنزیم FEN1 با استفاده از خاصیت اگزونوکلئازی سبب حذف پرایمر از قطعات اوکازاکی در انسان می‌شود.

پاسخ گزینه:

۳۱- وجود که در برخی از پتانسیل‌های عمل، مربوط به کدام کانال‌ها است؟

۱) سدیمی تند و کلسیمی آلفا

۲) کلسیمی تند و سدیمی آهسته

۳) کلسیمی بتا و پتاسیمی تند

۴) کلسیمی – سدیمی آهسته و پتاسیمی‌کند

پاسخ گزینه:

۳۲- در کدام قسمت از غشاء نورون، کانال¬های سدیمی‌دریچه دار وابسته به ولتاژ بیان بیشتری دارند؟

۱) دندریت¬ها

۲) قطعه ابتدایی آکسون

۳) غشاء آکسونی زیر میلین

۴) جسم سلولی نزدیک دندریت¬ها

پاسخ گزینه:

۳۳- عوامل محدود کننده تولید دوپامین و سروتونین کدام است؟

۱) هیدروکسیلازها

۲) دی پپتیدازها

۳) دکربوکسیلازها

۴) استیل ترانسفرازها

پاسخ گزینه:

۳۴- کدام خصوصیات محرک به وسیله سیستم‌های حسی کدگذاری می‌شود؟

۱) مودالیته، انرژی، تمایز و شدت

۲) محدوده دینامیک، آستانه، سازش و تمایز

۳) مودالیته، موقعیت، شدت و طول مدت

۴) حساسیت، تمایز، آستانه و طول مدت

پاسخ گزینه:

۳۵- در آکسون¬های میلین دار، پتانسیل عمل از یک گره رانویه به گره بعدی از کدام راه منتقل می‌شود؟

۱) هوا و اکسوپلاسما

۲) غلاف میلین و هوا

۳) آکسولم و غلاف میلین

۴) مایع میان بافتی و اکسوپلاسم

پاسخ گزینه:

۳۶- کدام عامل، کوترانسمیتر نور آدرنالین در بافت عصبی است؟

۱) ATP

۲) BDNF

۳) CAMP

۴) cGMP

پاسخ گزینه:

۳۷- کدام مورد، باعث افزایش حساسیت گیرنده‌های درد می‌شود؟

۱) سروتونین

۲) برادی کینین

۳) پروستاگلاندین ها

۴) یون‌های پتاسیم

پاسخ گزینه:

۳۸- تحریک نورونهای حرکتی گاما در نخاع، موجب بروز کدام گزینه می‌شود؟

۱) انقباض فیبرهای عضلانی خارج دو کی

۲) تحریک فیبرهای عضلانی داخل دو کی

۳) مهار گیرنده‌های تاندونی گلژی

۴) شل شدن عضله

پاسخ گزینه:

۳۹- در پایانه عصبی مسیرهای مهاری پایین رونده درد که از ناحیه خاکستری دور قناتی یا PAG به ماده خاکستری نخاع ارسال می‌شوند، کدام نوع از انتقال دهنده‌های عصبی آزاد می‌شوند؟

۱) دوپامین – نورآدرنالین

۲) سروتونین – انکفالین

۳) گلوتامات – استیل کولین

۴) هیستامین – ماده P

پاسخ گزینه:

۴۰- جریان یونی که از محل تحریک در دندریت و جسم سلولی به سوی تپه آکسونی حرکت می‌کند، چه نام دارد؟

۱) پیام عصبی

۲) پتانسیل عمل

۳) پتانسیل آستانه

۴) هدایت الکتروتونیک

پاسخ گزینه:

۴۱- مهار آنزیم مونو آمینواکسیداز (MAO) باعث چه اثری می‌شود؟

۱) افزایش سروتونین خارج سلولی

۲) تخلیه ذخایر کوانتایی سروتونین

۳) افزایش بازجذب و کلیرانس سروتونین

۴) کاهش باز جذب و کاهش سروتونین خارج سلولی

پاسخ گزینه:

۴۲- در محل سیناپس ریشه‌های پیش گانگیونی سمپاتیکی با عضلات صاف جدار رگهای خونی، کدام انتقال دهنده عصبی آزاد می‌شود و چه اثری دارد؟

۱) آدرنالین – انقباض عضلات صاف جدار عروق

۲) آدرنالین – انبساط عضلات صاف جدار عروق

۳) نورآدرنالین – انقباض عضلات صاف جدار عروق

۴) نورآدرنالین – انبساط عضلات صاف جدار عروق

پاسخ گزینه:

۴۳- فیبرهای پاراسمپاتیکی عصب …………………. به غدد اشکی، بینی و تحت فکی عصب رسانی می‌کنند.

۱) V (پنجم)

۲) VII (هفتم)

۳) X (دهم)

۴) XI (یازدهم)

پاسخ گزینه:

۴۴- با تحریک گیرنده‌های ترانس دوسین، کدام مسیر پیام رسانی در گیرنده‌های چشایی راه اندازی می‌شود؟

۱) فسفریله شدن کانال‌های کلسیمی

۲) افزایش فعالیت آدنیات سیکلاز

۳) افزایش غلظت IP3

۴) کاهش هدایت Na^+

پاسخ گزینه:

۴۵- فعالیت حرکتی یک موش آزمایشگاهی بسیار زیاد است، از کدام تکنیک‌های زیر به ترتیب، جهت بررسی افزایش غلظت دوپامین در جسم مخطط و افزایش بیان گیرنده‌های دوپامینی در هسته پوتامن استفاده می‌شود؟

۱) PET scan – MRI

۲) تحریک الکتریکی – میکرودیالیز

۳) میکرودیالیز – ایمنوهیستوشیمی

۴) تحریک شیمیایی به وسیله کانول گذاری – وسترن بلات

پاسخ گزینه:

۴۶- تخریب مسیر نخاعی تالاموسی کناری در ناحیه ما نخاع به صورت یک طرفه باعث اختلال کدام حس¬های زیر می‌شود؟

۱) حرارت و لمس دقیق طرف مقابل

۲) حرارت و لمس غیردقیق همان طرف

۳) درد و حرارت همان طرف

۴) درد و حرارت طرف مقابل

پاسخ گزینه:

۴۷- کدام دو نوروترانسمیتر زیر نقش اصلی در ایجاد مراحل مختلف خواب دارند؟

۱) استیل کولین – سروتونین

۲) دوپامین – استیل کولین

۳) دوپامین – سروتونین

۴) سروتونین – نورآدرنالین

پاسخ گزینه:

۴۸- حرکات ارادی چشم‌ها که موجب اسکن کردن و جستجوی محیط اطراف می‌شود، توسط کدام ناحیه مغزی کنترل و هدایت می‌شوند؟

۱) قشر حسی اولیه بینایی در لوب پس سری

۲) ناحیه حرکتی چشم‌ها در لوب پیشانی

۳) ناحیه ارتباطی بینایی در لوب پس سری

۴) ناحیه حسی چشمها در لوب آهیانه

پاسخ گزینه:

۴۹- کدام مسیر به ترتیب در هانتینگتون و پارکینسون مختل می‌شود؟

۱) دوپامینرژیک استریاتوم به جسم سیاه، گابائرژیک نیگرواستریاتوم

۲) دوپامینرژیک نیگرواستریاتوم، گابائرژیک استریاتوم به جسم سیاه

۳) گابائرژیک نیگرواستریاتوم، دوپامینرژیک استریاتوم به جسم سیاه

۴) گابائرژیک استراتوم به جسم سپاه، دوپامینرژیک نیگرواستریاتوم

پاسخ گزینه:

۵۰- کدام مورد، درست است؟

۱) تحریک سمپاتیکی موجب رهاسازی ادرار از مثانه می‌شود.

۲) تحریک پاراسمپاتیکی ترشحات غده اشکی چشم را مهار می‌کند.

۳) تحریک سمپاتیکی، موجب افزایش ترشح رنین در کلیه‌ها می‌شود.

۴) تحریک پاراسمپاتیکی موجب گشاد شدن برونشیول‌های شش‌ها می‌شود.

پاسخ گزینه:

۵۱- کدام عبارت درباره غده پینه آل درست است؟

۱) بخشی از ساقه مغزی است که ملانین تولید می‌کند.

۲) بخشی از دیانسفال است که ملاتونین تولید می‌کند.

۳) نوروترانسمیتر آن عمدتأ سروتونین است و مسئول خواب و بیداری است.

۴) در زیر تالاموس و در نزدیکی غده هیپوفیز واقع شده و به عنوان ساعت بیولوژیک است.

پاسخ گزینه:

۵۲- در کدام روش تصویربرداری از ترکیبات زیستی نشان دار استفاده می‌شود؟

۱) MRI

۲) fMRI

۳) CT Scan

۴) PET Scan

پاسخ گزینه:

۵۳- فعال شدن اندام و تری گلژی ………………………………………………

۱) نورون‌های مهاری واسطهای نخاع را تحریک می‌کند.

۲) نورونهای حرکتی آلفا را تحریک می‌کند.

۳) عضلات فلکسور را منقبض می‌کند.

۴) قدرت رفلکسی کششی را افزایش می‌دهد.

پاسخ گزینه:

۵۴- آمیگدال در دو نیمکره با واسطه فیبرهای عصبی کدام ناحیه به یکدیگر مرتبط می‌شوند؟

۱) رابطه قدامی

۲) جسم پینها¬ی

۳) فاسیکولوس قوسی

۴) دستجات میانی مغز جلویی

پاسخ گزینه:

۵۵- آسیب جسم سیاه باعث کدام عارضه می‌شود؟

۱) افزایش دوپامین در عقده‌های قاعده‌ای

۲) کاهش فعالیت کولینرژیک در مغز میانی

۳) کاهش رهایش دوپامین در مزانسفال

۴) افزایش فعالیت کولینرژیک در عقده‌های قاعده‌ای

پاسخ گزینه:

۵۶- علامت بابینسکی (Babinski sign) در افراد بالغ در اثر آسیب کدام یک از مسیرها ایجاد می‌شود؟

۱) مخچه‌ای – نخاعی

۲) دهلیزی – نخاعی

۳) قرمزی – نخاعی

۴) قشری – نخاعی

پاسخ گزینه:

۵۷- سریع ترین پاسخ به تغییرات فوری فشار خون مربوط به کدام یک از سیستم‌های کنترل فشار می باشد؟

۱) سیستم کمورسپتوری

۲) سیستم بارورسپتوری

۳) پاسخ CNS به‌ایسکمی

۴) شل شدگی عروق بر اثر استرس

پاسخ گزینه:

۵۸- سندروم کلوور – بیوسی (Cluver-Buty) در حیوانات آزمایشگاهی با کدام تغییر رفتار همراه است و علت آن چیست؟

۱) فقدان میل جنسی – آسیب هیپوتالاموس

۲) افزایش میل جنسی – تخریب آمیگدال

۳) ترس شدید – تحریک آمیگدال

۴) رفتارهای کلیشه‌ای – تحریک هیپوتالاموس

پاسخ گزینه:

۵۹- مراکز پنوموتاکسیک و آپنوستیک در کدام بخش مغز قرار دارد؟

۱) پل مغزی

۲) بصل النخاع

۳) عقده‌های قاعده‌ای

۴) ماده مشبک مزانسفال

پاسخ گزینه:

۶۰- تعیین جهت صدا عمدتا به وسیله کدام مراکز عصبی صورت می‌گیرد؟

۱) قشر گیجگاهی مخ

۲) نورون‌های غشای پایه

۳) کولیکولوس¬های فوقانی

۴) هسته‌های زیتونی فوقانی

پاسخ گزینه:

۶۱- کدام هسته در ریتم خواب و بیداری نقش دارد؟

۱) زیتونی بصل النخاع

۲) بین تیغهای تالاموس

۳) سوپر اکیاسماتیک هیپوتالاموس

۴) پاراونتریکولار هیپوتالاموس

پاسخ گزینه:

۶۲- کدام مسیرهای خروجی مخچه در کنترل حرکات انگشتان دست نقش دارد؟

۱) جانبی

۲) میانی

۳) بینابینی

۴) جانبی و بینابینی

پاسخ گزینه:

۶۳- کدام هسته اطلاعات حسی سوماتیک را به تالاموس منتقل می‌کند و در پایه ساقه مغز واقع شده است؟

۱) گراسیلیس

۲) دهلیزی

۳) اکومبنس

۴) قرمز

پاسخ گزینه:

۶۴- انقباضات ایجاد شده توسط نواحی حرکتی اولیه و حرکتی ضمیمه قشر مغز به ترتیب، چگونه هستند؟

۱) یک طرفه – یک طرفه

۲) دوطرفه – دوطرفه

۳) دوطرفه – یک طرفه

۴) یکطرفه – دوطرفه

پاسخ گزینه:

۶۵- عمل اصلی عقده‌های قاعده‌ای کدام است؟

۱) برنامه ریزی حرکات ارادی

۲) خواب با امواج آهسته

۳) حافظه کوتاه مدت

۴) جمع بندی حسی

پاسخ گزینه:

۶۶- کدام گزینه در مورد تبدیل سیگنال بویایی درست است؟

۱) هر نورون حسی بویایی، طیف وسیعی از گیرنده‌های بوها را بیان می‌کند.

۲) تشخیص آگاهانه بوها وابسته به مسیری است که به قشر ربیتوفرونتال می رود.

۳) بویایی ارتباط نزدیکی با چشایی دارد زیرا گیرنده‌های بوها و چشایی از مسیرهای مشترکی استفاده می‌کنند.

۴) مهار جانبی در داخل گلومرول‌های بویایی، توانایی تشخیص انواع بوها را در بینی کاهش می‌دهد.

پاسخ گزینه:

۶۷- آسیب کدام ناحیه اثر منفی بر کنترل شناختی حرکت دارد؟

۱) مخچه

۲) قشر حرکتی اولیه

۳) هسته پوتامن عقده‌های قاعده‌ای

۴) هسته دمدار عقده‌های قاعده‌ای

پاسخ گزینه:

۶۸- نورون¬های حافظه کاری فضایی بصری در کدام ناحیه زیر وجود دارند؟

۱) قشر خلفی آهیانه¬ای

۲) نورون‌های قشر میانی گیجگاهی

۳) قشر پیشانی مجاور شیار اصلی

۴) قشر بینایی اولیه (قشر پس سری)

پاسخ گزینه:

۶۹- آسیب مخچه باعث کدام عوارض می‌شود؟

۱) آستنی و هیپرمتری

۲) آتاکسی و بی حسی

۳) آکینزی و آگنوزی

۴) نیستاگموس و فلج دست¬ها

پاسخ گزینه:

۷۰- شماره‌های ۴ و ۱۸ در تقسیم بندی برودمن به ترتیب، کدام نواحی را در قشر مخ مشخص می‌کنند؟

۱) کورتکس حسی اولیه – کورتکس بینایی اولیه

۲) کورتکس حرکتی اولیه – کورتکس بینایی ثانویه

۳) کورتکس حسی مکمل – کورتکس بینایی ثانویه

۴) کورتکس حرکتی مکمل – کورتکس بینایی اولیه

پاسخ گزینه:

۷۱- مسیر سیگنالینگ مرتبط با عملکرد ترومبین ………………………… می باشد.

۱) فعال سازی مسیر JAK-STAT

۲) فعال سازی گوانیلیل سیکلاز (GC) و تولید cGMP

۳) فعال سازی فسفولیپاز C و تولید DAG و IP

۴) فعال سازی آدنیلیل سیکلاز (AC) و تولید CAMP

پاسخ گزینه:

۷۲- کدام گیرنده غشایی با G_i مرتبط است؟

۱) دوپامینی D_1

۲) 〖۵HT〗_۳ سرتونینی

۳) CB_1 کانابینوئیدی

۴) متابوتروپیکی گلوتاماتی

پاسخ گزینه:

۷۳- کدام ویژگی، 〖Glut〗_۲ در سلولهای کبدی را نسبت به 〖Glut〗_۱ متفاوت می سازد؟

۱) k_m در این انتقال دهنده چندین برابر بیشتر از k_m در Glut_1 است.

۲) قابلیت انتقال گلوکز بر خلاف شیب غلظت را دارد.

۳) انتقال گلوکز را به صورت یک طرفه انجام می¬دهد.

۴) در سلول‌های مغزی هم بیان می‌شود.

پاسخ گزینه:

۷۴- کدام اتصال بین سلول‌های اندوتلیالی در ایجاد سد بین خون و مغز نقش کلیدی دارد؟

۱) Adhering junction

۲) Tight junction

۳) Gap junction

۴) Desmosome

پاسخ گزینه:

۷۵- کدام گزینه در مورد گیرنده ATP صحیح است؟

۱) P_2y و P_1

۲) P_1 و P_2

۳) P_1 و P_2x

۴) P_2x و P_2y

پاسخ گزینه:

۷۶- ساختار و عملکرد گیرنده‌های α_۷ نیکوتینی استیل کولینی چیست؟

۱) هتروتترامریک و تحریکی به واسطه جریان ورودی سدیم

۲) هتروپنتا مریک و تحریکی به واسطه جریان ورودی کلسیم

۳) هتروتتر امریک و مهاری به واسطه جریانات خروجی پتاسیم

۴) هتروپنتا مریک و مهاری به واسطه جریان‌های کاتیونی غیرانتخابی

پاسخ گزینه:

۷۷- پوشش وزیکول‌های انتقال دهنده ترانسفرین به داخل سلول از چه نوعی است؟

۱) Cop I

۲) Cop II

۳) کلاترین

۴) بدون پوشش

پاسخ گزینه:

۷۸ – استیل کولین از چه طریق باعث باز شدن کانال‌های پتاسیمی موجود در غشای عضله قلبی می‌شود؟

۱) به کمک زیر واحد γβ از G پروتئین متصل به گیرنده

۲) به کمک زیر واحد α از G پروتئین متصل به گیرنده

۳) به کمک فعال شدن مسیر MAPK

۴) به واسطه فسفریلاسیون توسط PKA

پاسخ گزینه:

۷۹- پمپ پروتونی موجود در دیواره معده چه تفاوتی با پمپ پروتونی موجود در غشای لیزوزوم دارد؟

۱) پمپ پروتونی معده از خانواده پمپ‌های ABC است.

۲) پمپ پروتونی معده یون‌های هیدروژن بیشتری را جابه¬جا می‌کند.

۳) پمپ پروتونی معده از نوع الکتروژنیک نیست ولی پمپ پروتونی لیزوزوم الکتروژنیک است.

۴) پمپ پروتونی لیزوزوم برای فعال شدن نیاز به فسفریلاسیون دارد ولی پمپ پروتونی معده نیاز به فسفریلاسیون ندارد.

پاسخ گزینه:

۸۰- اثر انسولین بر کاهش قند خون از طریق کدام گیرنده و مسیر پیام رسانی انجام می‌گیرد؟

۱) G – پروتئین نوع تحریکی و فعال شدن PKA

۲) G – پروتئین نوع مهاری و توقف فعالیت PKA

۳) تیروزین کینازی و فعال شدن MAPK

۴) تیروزین کینازی و فعال شدن مسیر PI_3 K

پاسخ گزینه:

۸۱- کدام ماده در غشاء امکان flip flop دارد؟

۱) کلسترول

۲) اسفنگومیلین

۳) فسفاتیدیل اینوزیتول

۴) پروتئین‌های متصل به گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول

پاسخ گزینه:

۸۲- انسولین از طریق کدام مکانیسم قند خون را کاهش می‌دهد؟

۱) فراخوانی Aquaporin به غشاء

۲) فراخوانی GLUT4 به غشاء

۳) افزایش فعالیت SGLT در غشاء

۴) افزایش فعالیت Na^+⁄K^+ ATPasc در غشاء

پاسخ گزینه:

۸۳- کدام ترانسپورترها در انتقال دارو از سد خونی – مغزی به مغز نقش دارند؟

۱) نوع ABC

۲) نوع F

۳) نوع P

۴) نوع V

پاسخ گزینه:

۸۴- افزایش کدام خصوصیت آکسون منجر به کاهش سرعت انتشار جریان الکتریکی می‌شود؟

۱) قطر آکسون

۲) قطر میلین

۳) ثابت زمان غشاء

۴) مساحت سطح آکسون

پاسخ گزینه:

۸۵- کدام پروتئین در ایجاد شبکه فیبری در ماتریکس خارج سلولی نقش دارد؟

۱) هیالورونان

۲) فیبرونکتین

۳) کراتان

۴) کلاژن

پاسخ گزینه:

۸۶- میانجی NO (نیتریک اکساید) از طریق کدام پیک ثانویه زیر سبب انتقال پیام می‌شود؟

۱) Ca^(+2)

۲) IP_3

۳) cAMP

۴) cGMP

پاسخ گزینه:

۸۷- عمل انتقال دهنده‌های اسید آمینه‌های تحریکی در پایانه پیش سیناپسی چیست؟

۱) انتقال همسویه اسید آمینه تحریکی و سدیم و پتاسیم

۲) انتقال همسویه اسید آمینه تحریکی و سدیم و H^+

۳) هم انتقالی اسید آمینه تحریکی با سدیم و انتقال متقابل K^+

۴) هم انتقالی اسید آمینه تحریکی با سدیم و انتقال متقابل H^+

پاسخ گزینه:

۸۸- ویژگی کدام یک از گیرنده‌های زیر درست است؟

۱) گیرنده 〖GABA〗_A یونوتروپیک است و IPSP دندریتی القا می‌کند.

۲) گیرنده گلایسین مزدوج به G_α است و EPSP دندریتی القا می‌کند.

۳) گیرنده نیکوتینی مزدوج به G_i است و باعث مهار رهایش استیل کولین می‌شود.

۴) گیرنده کانابینوئیدی G_i پیش سیناپسی است و باعث مهار رهایش گلوتامات می‌شود.

پاسخ گزینه:

۸۹- کدام عامل سارکولمایی می تواند باعث القاء دیستروفی‌های عضلانی در عضلات مخطط شود؟

۱) کاهش بیان پروتئین نوبولین

۲) کاهش بیان لامینین – سینتروفین

۳) جهش در پروتئین تیتین

۴) موتاسیون در β- دیستروگلیکان

پاسخ گزینه:

۹۰- تحریک گیرنده‌های α_۲ آدرنوسپتوری پیش سیناپسی باعث القاء کدام فرایند می‌شود؟

۱) تحریک رهاسازی نوراپی نفرین از پایانه‌های عصبی سمپاتیک پس عقده¬ای

۲) مهار رهاسازی نوراپی نفرین از پایانه‌های عصبی سمپاتیک پس عقده¬ای

۳) فعال کردن G_s تحریکی و افزایش cAMP جهت افزایش رهایش نوراپی نفرین در مغز

۴) مهار کردن G_q و کاهش غلظت کلسیم از طریق مهار فسفولیپاز C در سیناپس‌های لوکوس سرلئوس

پاسخ گزینه:

۹۱- موتاسیون در کدام یک از کانال‌های زیر باعث می‌شود تا موش‌های متولد شده نتوانند سدیم و آب را از ریه‌های خود خارج کنند و به سرعت بمیرند؟

۱) کانال¬های سدیمی قابل مهار با آمیلوراید

۲) کانال¬ها¬ی سدیمی تحریک شونده با اپی نفرین

۳) کانال‌های پتاسیمی وابسته به کلسیم

۴) کانال‌های پتاسیمی مهار شونده با اپی نفرین

پاسخ گزینه:

۹۲- درباره انتقال تبادلی سدیم با یون هیدروژن در توبولهای پروگزیمال کلیه ها، کدام پدیده رخ می‌دهد؟

۱) هیدروژن با انتقال فعال وارد توبول شده و شیب انتشار سدیم را ایجاد می‌کند.

۲) سدیم از توبول وارد سلول و هیدروژن از سلول وارد توبول می‌شود.

۳) هر دو یون در جهت شیب انتشار خود جابه جا می‌شوند.

۴) با واسطه کوترانسپورت این دو یون، pH ادرار تغییر نمی‌کند.

پاسخ گزینه:

۹۳- درباره انتقال تبادلی سدیم با یون کلسیم در غشا، کدام جمله درست است؟

۱) نوعی انتقال فعال اولیه کلسیم است که با صرف ATP صورت می‌گیرد.

۲) با انتقال فعال سدیم و انتشار تسهیل شده کلسیم صورت می‌گیرد.

۳) به کمک یک پروتئین ناقل، کلسیم به خارج و سدیم به داخل می رود.

۴) با انتقال فعال در یک طرف و انتشار ساده در سمت دیگر غشاء صورت می‌گیرد.

پاسخ گزینه:

۹۴- کدام جمله مفهوم معادله نرنست را بیان می‌کند؟

۱) قابلیت نفوذ انتخابی غشاهای زنده

۲) ارتباط بین پتانسیل غشاء و پمپ سدیم – پتاسیم

۳) نقش یون‌های تک ظرفیتی و دو ظرفیتی در ایجاد پتانسیل غشاء

۴) ارتباط بین پتانسیل انتشار و اختلاف غلظت یون‌ها در دو سمت غشاء

پاسخ گزینه:

۹۵- کدام ماده به وسیله دستگاه گلژی ساخته می‌شود و شبکه آندوپلاسمی قادر به تولید آن نیست؟

۱) کلسترول

۲) فسفولیپیدها

۳) اسید هیالورونیک

۴) مولکول‌های پروتئینی

پاسخ گزینه:

۹۶- کدام جمله درباره لیزوزوم‌ها و پراکسیزوم¬ها درست است؟

۱) لیزوزوم‌ها باعث تولید پراکسید هیدروژن و پراکسیزوم¬ها باعث هیدرولیز می‌شوند.

۲) لیزوزوم‌ها از دستگاه گلژی ساخته می‌شوند و پراکسیزوم¬ها خود تکثیر می‌شوند.

۳) لیزوزومها فاقد آنزیم‌های هیدرولیتیک و پراکسیزوم¬ها فاقد اکسیداز هستند.

۴) هر دو ارگانل از شبکه آندوپلاسمی ساخته می‌شوند.

پاسخ گزینه:

۹۷- گیرنده کدام ماده پس از اتصال به لیگاند مونومر، دیمریزه و فعال می‌شود؟

۱) انسولین

۲) سروتونین

۳) هیستامین

۴) فاکتور رشد اپیدرمی

پاسخ گزینه:

۹۸- اینتگرین¬ها به کدام گزینه تعلق دارند؟

۱) مولکول‌های اتصالی سلول – ماتریکس بین سلولی

۲) مولکول‌های اتصالی سلول – سلول

۳) پروتئین‌های محیطی

۴) پمپ‌های پونی

پاسخ گزینه:

۹۹- در هنگام آپوپتوز، کدام فسفولیپید غشایی از لایه داخلی به لایه خارجی غشای سلول منتقل می‌شود؟

۱) اسفنگومیلین

۲) فسفاتیدیل سرین

۳) فسفاتیدیل اتانول آمین

۴) فسفاتیدیل اینوزیتول

پاسخ گزینه:

۱۰۰- با افزایش قطر آکسون، مقاومت درون سلولی، ثابت طول غشاء و سرعت هدایت پتانسیل عمل به ترتیب چه تغییری می‌کنند؟

۱) افزایش – افزایش – کاهش

۲) افزایش – کاهش – کاهش

۳) کاهش – افزایش – افزایش

۴) کاهش – افزایش – کاهش

پاسخ گزینه:

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا