زیست‌شناسی سلولی مولکولیکنکور دکتری

سوالات دکتری زیست‌شناسی جانوری سلولی مولکولی ۱۴۰۱؛ همراه پاسخ

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

۱- فروکتوز ۲ و ۶- بیس فسفات فعال کننده آلوستریک کدام آنزیم کبدی است؟

۱) گلوکوکیناز

۲) پیرووات کربوکسیلاز

۳) فسفو فروکتو کیناز – ۱

۴) فروکتوز ۱ و ۶- بیس فسفاتاز

پاسخ گزینه:

۲- کدام گزینه در مورد بیماری کم خونی داسی شکل (Sickle cell anemia) درست است؟

۱) ناشی از جهش گلوتامات به والین در زنجیره بتا هموگلوبین است.

۲) در این بیماری خصوصیات اکسی هموگلوبین دستخوش تغییر می‌شود.

۳) ناشی از اتصال زنجیرهای مولکول‌های هموگلوبین از طریق زنجیره‌های آلفا است.

۴) در این بیماری خصوصیات اکسی هموگلوبین و داکسی هموگلوبین دستخوش تغییر می‌شود.

پاسخ گزینه:

۳- در شکل زیر، منحنی‌های ۱ و ۲ به ترتیب کدام نوع مهار آنزیمی را نشان می‌دهد؟

۱) غیررقابتی – رقابتی

۲) غیررقابتی – نارقابتی

۳) رقابتی – غیررقابتی

۴) رقابتی – نارقابتی

پاسخ گزینه:

۴- کدام گزینه در مورد اثر آنزیم هلیکاز بر DNA صحیح است؟

۱) با انرژی حاصل از هیدرولیز ATP عمل می‌کند و موجب هیپرکرومیسم (افزایش جذب) می‌شود.

۲) با انرژی حاصل از هیدرولیز ATP عمل می‌کند و موجب هیپوکرومیسم (کاهش جذب) می‌شود.

۳) بدون هیدرولیز ATP عمل می‌کند و موجب هیپرکرومیسم (افزایش جذب) می‌شود.

۴) بدون هیدرولیز ATP عمل می‌کند و موجب هیپوکرومیسم (کاهش جذب) می‌شود.

پاسخ گزینه:

۵- تفاوت کیتین و سلولز کدام است؟

۱) در یک پلیمر اتصال بین واحدهای قندی از نوع α و در دیگری از نوع β است.

۲) واحدهای قندی تشکیل دهنده یکی گلوکز و دیگری N استیل گلوکز آمین است

۳) در یک پلیمر نقش ساختاری و در دیگری نقش عملکردی دارد.

۴) یکی رشته ای و دیگری دارای انشعاب است.

پاسخ گزینه:

۶- کدام گزینه یک اتر لیپید است؟

۱) اسفنگومیلین

۲) پروستاگلاندین

۳) taurocholic acid

۴) فاکتور فعال کننده پلاکت

پاسخ گزینه:

۷- سلول زنده از دیدگاه ترمودینامیکی، یک سیستم ……….. در حالت ………………………… است.

۱) باز – تعادلی

۲) بسته – تعادلی

۳) باز – غیر تعادلی

۴) بسته – غیر تعادلی

پاسخ گزینه:

۸- براساس کدام نظریه، تاخوردگی (فولدینگ) پروتئین به عنوان یک مسئله جدی در زیست شناسی مولکولی مطرح شده است؟

۱) گر (Gore)

۲) لوینتال (Levinthal)

۳) آنفینزن (Anfinsen)

۴) چو – فاسمن (Chou-Fasman)

پاسخ گزینه:

۹- کدام مارپیچ از عناصر ساختار دوم پروتئین به دلیل حذف میانکنشهای واندروالس از پایداری کمتری برخوردار است؟

۱) مارپیچ ۳_۱c (helix ۳_۱c)

۲) مارپیچ آلفا (helix -α)

۳) رشته بتا (strand – β)

۴) مارپیچ پای (π- helix)

پاسخ گزینه:

۱۰- به شرط داشتن انرژی برابر و با زاویه تابش یکسان، کدام پرتو رادیواکتیو دارای عمق نفوذ بیشتری در بافت زنده است؟

۱) آلفا

۲) بتا

۳) پوزیترون

۴) نوترون

پاسخ گزینه:

۱۱- پایداری پروتئین از طریق مطالعات ………………… و با تعیین …………….. مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱) ترمودینامیکی – ثابت سرعت

۲) ترمودینامیکی – ثابت تعادل

۳) سینتیکی – ثابت سرعت

۴) سینتیکی – ثابت تعادل

پاسخ گزینه:

۱۲- در مبحث ساختار و توالی پروتئین، کدام گزینه از پارامترهای مهم در تعریف موتیف (motif) است.

۱) تکرارشوندگی در ساختار پروتئین‌های مختلف

۲) قابلیت تاخوردگی و عملکرد مستقل

۳) قابلیت تاخوردگی مستقل

۴) قابلیت عملکرد مستقل

پاسخ گزینه:

۱۳- کدام یک از گزینه‌های زیر در رابطه با ساختار کوروناویروس¬ها صحیح است؟

۱) ویروس‌های بدون پوشش (nonenveloped) و دارای کپسید بیست وجهی (icosahedral)

۲) ویروسهای بدون پوشش (nonenveloped) و دارای کپسید مارپیچی (helical)

۳) ویروس‌های دارای پوشش (enveloped) و دارای کپسید بیست وجهی (icosahedral)

۴) ویروس‌های دارای پوشش (envelopcd) و دارای کپسید مارپیچی (helical)

پاسخ گزینه:

۱۴- همه موارد زیر در مورد اجوانت¬ها (adjuvants) درست اند، به جز:

۱) باعث افزایش نیمه عمر آنتی ژن می‌شوند.

۲) باعث تحریک اختصاصی سیستم ایمنی می‌شوند.

 ۳) باعث آزادسازی تدریجی آنتی ژن از محل تزریق می‌شوند.

۴) به صورت غیراختصاصی می توانند باعث تحریک تکثیر لنفوسیت‌ها شوند.

پاسخ گزینه:

۱۵- پدیده جذب احیایی نیترات توسط کدام عامل یا عوامل زیر انجام می‌شود؟

۱) ردوکتازهای نیترات

۲) هیدروکسیل آمین سنتاز

۳) آزوفردوکسین

۴) نیتروژنازها

پاسخ گزینه:

۱۶- آرکی¬ها و یوکاریوت¬ها در کدام گزینه با یکدیگر شبیه‌اند؟

۱) اندازه ریبوزوم

۲) ساختار تازک

۳) اسید آمینه شروع کننده سنتز پروتئین

۴) دارا بودن استرول در غشای سلولی

پاسخ گزینه:

۱۷- همه موارد زیر در مورد استافیلوکوکوس اورئوس درست اند، به جز:

۱) با تولید آنتروتوکسین در ایجاد مسمومیت غذایی شرکت می‌کند.

 ۲) در ایجاد سندرم فلسی شدن پوست با تولید سم اکسفولیاتیو شرکت می‌کند.

۳) با تولید کواگولاز در عمل آنتی فاگوسیتیک سلول‌های دفاعی بدن مقابله می‌کند.

۴) در آزمایشگاه با توجه به حساسیت به املاح صفراوی و تست تورم کپسولی تعیین هویت می‌شود.

پاسخ گزینه:

۱۸- مطابق تست‌های بیوشیمیایی، تفاوت Shigella Salmonella و E.coli در چیست؟

۱) Salmonella، و E.coli لاکتوز مثبت هستند ولی Shigella لاکتوز منفی است.

۲) Salmonella و E.coli لاکتوز منفی هستند ولی Shigella لاکتوز مثبت است.

۳) Salmonella و Shigellact لاکتوز مثبت هستند ولی E.coli لاکتوز منفی است.

۴) Salmonella و Shigella لاکتوز منفی هستند ولی E.coli لاکتوز مثبت است.

پاسخ گزینه:

۱۹- شجره زیر انتقال یک بیماری وابسته به X بسیار نادر را نشان می‌دهد. بیماری با ارث آتوزومی نهفته، با نفوذپذیری ۱۰۰ درصد منتقل می‌شود. همسر اول فرد ۲- II فرزندی مبتلا به دنیا می آورد و در هنگام زایمان می میرد. بیمار فرد ۲- II با خواهر ناتنی همسر اولش ۳-II ازدواج می‌کند. با توجه به باردار شدن این فرد احتمال ابتلای زاده وی چقدر است؟

۱) ۱/۲

۲) ۱/۴

۳) ۱/۱۶

۴) ۱/۳۲

پاسخ گزینه:

۲۰- در مگس سرکه حامل سه ژن مجاور پیوستهY ،X و Z یک آمیزش سه نقطه ای انجام می‌شود. فاصله بین X تا Z 5/32 واحد نقشه (map unit) و فاصله X تا Y، ۵/۲۰ واحد نقشه و ضریب همبستگی (coefficient coincidence) نیز ۸۸۶۰/۰ است. نسبت نوترکیب‌های دوگانه در میان زاده‌های این آمیزش تقریبا چقدر است؟

۱) ۶%

۲) ۸%

۳) ۱۲%

۴) ۱۶%

پاسخ گزینه:

۲۱- در یک فرد هتروزیگوت برای یک ژن مفروض اگر کراسینگ اور بین لوکوس این ژن و سانترومر کروموزوم رخ دهد، تفکیک آلل‌های این ژن در کدام مرحله از تقسیم میوز روی می‌دهد؟

۱) فقط در آنافاز

۲) فقط در آنافاز II

۳) در آنافاز I یا در آنافاز II

۴) آلل‌ها در اینجا اصلا از هم تفکیک نمی‌شوند.

پاسخ گزینه:

۲۲- تصویر شماتیک زیر، کدام یک از ساختارهای مولکول DNA را نشان می‌دهد

۱) Z-DNA

۲) C-DNA

۳) B-DNA

۴) A-DNA

پاسخ گزینه:

۲۳- کدام دو گزینه در مورد تومور ساپرسورها و انکوژنها درست اند؟

I. پروتو انکوژن‌ها از راه جهش کسب عملکرد، در حالی که تومور ساپرسور ژنها با جهش از دست دادن عملکرد، به توسعه سرطان منجر می‌شوند.

II پرو تو انکوژن‌ها از راه جهش از دست دادن عملکرد، در حالی که ژنهای تومور ساپر سور با جهش کسب عملکرد، به توسعه سرطان منجر می‌شوند.

III جهش در هر دو آلل پروتو انکوژن برای القای سرطان لازم است، در حالی که جهش در یکی از دو آلل تومور ساپرسورها کفایت می‌کند.

IV. جهش در یکی از دو آلل در پروتو انکوژنها برای القای سرطان کفایت می‌کند، در حالی که هر دو آلل جهش یافته تومور ساپرسورها برای پیشرفت سرطان ضروری اند.

۱) I,II

۲) I,III

۳) I,IV

۴) II,III

پاسخ گزینه:

۲۴- در جدول زیر انواع RNA تولید شده در درون سلول (ستون الف) و اعمال آنها (ستون ب) البته نه به ترتیب درست مطابق با ستون الف آمده است.

الف ب

snRNAs (A i) خاموش کردن بیان ژن از راه هدایت تخریب mRNAهای منتخب

siRNAs (B ii) تنظیم بیان ژن با سد کردن ترجمه mRNAهای منتخب

miRNAs (C iii) عملکرد در انواع فرایندها شامل پیرایش pre-mRNA

snoRNAs (D iv) نقش در فرآوری و تغییرات شیمیایی tRNAs

در کدام گزینه ترکیبات جور و درست از گزاره‌های دو ستون آمده است؟

۱) A- (iv),B- (1),C- (ii),D- (iii)

۲) A- (iv), B – (ii),C – (1),D- (iii)

۳) A- (iii),B – (ii),C- (1), D- (iv)

۴) A – (iii), B – (1),C- (ii), D- (iv)

پاسخ گزینه:

۲۵- همه عبارات زیر درست می باشند، به جز:

۱) پروفیلین به G-ADP اکتین متصل می‌شود و باعث جایگزینی ADP با ATP می‌شود.

۲) تیموزین β_۴ به رشته F اکتین متصل شده و مانع فروپاشی آن می‌شود.

۳) کوفیلین ترجیحا به رشته‌های دارای ADP – اکتین متصل شده و باعث قطعه قطعه شدن آنها می‌شود.

۴) پروتئین CapZ به انتهای مثبت رشته اکتین متصل شده و از پلیمرازسیون آن جلوگیری می‌کند.

پاسخ گزینه:

۲۶- کدام گزینه در مورد عوامل مؤثر در رونویسی در یوکاریوت¬ها درست است؟

۱) DPE در همه پر موتورهای کلاس ۲ قرار دارد.

۲) TATA box توسط TFIIB شناسایی می‌شود.

۳) GC box و CAT box جزء عناصر دور از پروموتر هستند.

۴) در یوکاریوتها terminator برای توقف RNAII پلیمراز وجود ندارد.

پاسخ گزینه:

۲۷- کدام یک از پروسه‌های زیر در گذر از متافاز به آنافاز در میتوز مورد وارسی سیستم کنترل چرخه سلولی می‌شود؟

۱) اتمام همانندسازی ماده ژنتیکی

۲) اتصال کروموزوم‌ها به میکروتوبول‌های دوکی و ایجاد کشش

۳) شرایط محیطی مناسب برای رشد سلول در G_1

۴) ردیف شدن کروموزمها و تشکیل صفحه متافازی

پاسخ گزینه:

۲۸- بر روی رشته کد کننده یک مولکول DNA ردیف نوکلئوتیدی ۵^’-ACT-3^’ وجود دارد. آنتی کدون و کدون متناظر آن به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه نشان داده شده است؟

١) ۵^’-UCA-3^’ و ۵^’-UGA-3^’

۲) ۵^’-UCA-3^’ و ۵^’-AGU-3^’

۳) ۵^’-ACU-3^’ و ۵^’-AGU-3^’

۴) ۵^’- AGU-3^’ و ۵^’- ACU-3^’

پاسخ گزینه:

۲۹- همه موارد زیر به GTP متصل هستند، به جز:

۱) Ras

۲) Ran

۳) SRP

۴) Pcx5

پاسخ گزینه:

۳۰- کدام مورد باعث فعال شدن گلیکوژن فسفریلاز می‌گردد؟

۱) Glucagon

۲) Insulin

۳) Adrenaline

۴) Noradrenaline

پاسخ گزینه:

۳۱- کدام موجود یوکاریوتی مدل مناسبی برای بررسی چرخه سلولی است؟

١) اووسیت

۲) جنین قورباغه

۳) دروزوفیلا ملانوگاستر

۴) ساکارومایسس سرویزیه

پاسخ گزینه:

۳۲- کدام یک از نظر ساختاری با بقیه متفاوت است؟

١) SRP

۲) M TOR

۳) ریبوزوم

۴) اسپلایسیزوم

پاسخ گزینه:

۳۳- اگر به جای 〖CO〗_۲، اکسیژن در جایگاه فعال آنزیم Rubisco قرار گیرد، چه محصولی تولید می‌شود و برای تبدیل آن به ۳-phosphoglycerate به ترتیب چه اندامکهایی به کار گرفته می‌شوند؟

۱) glyOxalate، کلروپلاست – پراکسی زوم – میتوکندری

۲) glycolate، کلروپلاست – میتوکندری – پراکسی زوم

۳) ۲-phosphoglycerate، کلروپلاست – پراکسی زوم – میتوکندری

۴) -Bisphosphoglycerate ۱٫۳، کلروپلاست – میتوکندری – پراکسی زوم

پاسخ گزینه:

۳۴- ویژگی‌های زیر به ترتیب از چپ به راست، مربوط به کدام یک از اتصالات سلولی است؟

Function

 Intracellular Adapters

 Cytoskeletal Attachment

 Principal CAMs or Adhesion Receptors Adhesion

Type

Communication, Molecule transport between cells NET1A Actin Filaments Undefined Cell-cell

Shape, rigidity, signaling Plectin, dystonin/ BPAG1 Intermediate filaments Integrin (α۶β۴) Cell-matrix

Shape, tension, signal-ing, force transmission Catenins, vinculin Actin filaments Cadherins Cell-cell

١) Adherence junctions, Focal contacts, Hemidesmosomes

۲) Desmosomes, Adherence junctions, Focal contacts

۳) Hemidesmosomes, Plasmodesmata, Desmosomes

۴) Plasmodesmata, Hemidesmosomes, Adherence junctions

پاسخ گزینه:

۳۵- تصویر زیر مربوط به Hydropathy profile یک گیرنده هورمون رشد انسانی می‌باشد، با توجه به پروفایل، این گیرنده دارای کدام یک از ویژگی‌های زیر است؟

١) Type I membrane protein with C-terminal domain binding to hormone

۲) Type II membrane protein with C-terminal domain binding to hormone

۳) Type I membrane protein with N-terminal domain binding to hormone

۴) Type II membrane protein with N-terminal domain binding to hormone

پاسخ گزینه:

۳۶- همه عبارت‌های زیر در رابطه با ورود پروتئین‌ها به میتوکندری درست می‌باشد، به جز:

۱) همه پروتئین‌های غشای داخلی ابتدا وارد ماتریکس می‌شوند و سپس از طریق نشان OXA1 وارد غشاء می‌شوند.

۲) پروتئین‌های غشاء بیرونی از طریق کانال TOM وارد و از طریق SAM در غشاء قرار می‌گیرند.

۳) برای ورود پروتئین‌ها به هیدرولیز ATP هم در سیتوزول و هم در ماتریکس لازم است.

۴) برای ورود پروتئین‌ها به میتوکندری وجود اختلاف پتانسیل در عرض غشاء داخلی لازم است.

پاسخ گزینه:

۳۷- عبارت‌های درست در رابطه با نقش ترکیب فسفولیپیدی غشاء در ساختار و عملکرد آنها کدامند؟

I. در مناطق غنی از کلسترول و فسفوتیدیل سرین، قطر غشاء بیشتر از سایر مناطق است.

II. حضور بیشتر فسفاتیدیل اتانل آمین در نیم لایه بیرونی باعث خمیدگی غشاها می‌شود.

III. در محیط آبی monoacylglycerolها معمولا تشکیل میسل می‌دهند.

IV، عدم تقارن فسفولیپیدها در دو نیم لایه منشاء یکسری از فعالیت‌های بیولوژیکی می‌باشد.

V. فسفاتیدیل کوین و اسفنگومیلین نسبت به فسفوتیدیل سرین و فسفوتیدیل اتانل آمین کمتر تشکیل fluid bilayer می‌دهند.

VI. به لحاظ ارتباط وزیکولی مستمر، ترکیب فسفولیپیدی نیم لایه‌های غشاء گلژی با غشاء پلاسمائی یکسان است.

١) VI,V, III

۲) IV,III ,II

۳) VI IV I

۴) V,II, I

پاسخ گزینه:

۳۸- کدام یکی از ویژگی‌های سلول‌های سرطانی می‌باشد؟

١) Heterogenecity

۲) Anchorage dependent growth

۳) Response to signcding pathways

۴) Sensitive to population density

پاسخ گزینه:

۳۹- برای جدا شدن ۵ pcx از گیرنده ۱۴ pcx در غشاء پراکسی زوم و بازگشت آن به سیتوزول کدام یک صورت می‌گیرد؟

۱) فسفریلاسیون ۱۴pex توسط یک کیناز ناشناخته

۲) جدا شدن پروتئین پراکسی زومی حاوی سیگنال ۱PTS

۳) یوبی کوتینه شدن آن توسط pcxهای ۱۲، ۱۰ و ۲

۴) تغییر کانفرماسیون با اتصال ۶ pex و هیدرولیز ATP

پاسخ گزینه:

۴۰- بیشترین متاسیون که در ساختمان پروتئین CFTR اتفاق و باعث بیماری Cystic fibrosis می‌شود، کدام است؟

۱) متاسیون باعث می‌شود که کانال پیوسته بسته بماند.

۲) متاسیون مانع از اتصال Cl^- به جایگاه خود در کانال می‌شود.

۳) متاسیون مانع از فسفریلاسیون R-domain و اتصال ATP به کانال شود.

۴) متاسیون باعث می‌شود که آندوپلاسمی و گلژی و سپس به سطح غشا پلاسمائی مهاجرت کند.

پاسخ گزینه:

۴۱- در صورت عدم اتصال میکروتوبول CFTR نتواند از شبکه‌ها به کینه تو گورها، فسفریلاسیون کدام یک باعث اتصال سایر اجزای Check point به کینه توکور و ایجاد naphase inhibituiry signal می‌شود؟

١) Knl 1

۲) Mad 1

۳) BubR 1

۴) Cdc 20

پاسخ گزینه:

۴۲- عبارت‌های درست در رابطه با اسکلت سلولی کدامند؟

I. کراتین‌ها در آرایش اندامکها (organizations) در داخل سلول نقش دارند.

II.Gelsolin در غلظت بالای کلسیم مانع از اتصال G اکتین به F اکتین می‌شود.

III. تاکسون مانع از فروپاشی ریز لوله‌ها می‌شود.

IV . ناپایداری دینامیکی ریز لوله‌ها در انترفاز بیشتر از میتوز است.

V. علت پایداری رشته‌های بینابینی نسبت به ریز لوله‌ها و ریز رشته ها، هلیکال (Helical) بودن واحدهای سازنده آنهاست.

VI. ریزرشته‌ها در آرایش فیبرونکتین‌های ما تکریکس خارج سلولی نقش دارند.

١) V, IV, III

۲) VI, III, I

۳) VI ،V ,III ,II

۴) V ,IV, II, I

پاسخ گزینه:

۴۳- با دستکاری ژنتیکی، GPCR کایمری درست ‌شده است که از انتهای آمین تا هلیکس ‌شماره ۴ مربوط به گیرنده¬ی گلوکاگون و بقیه گیرنده کایمر تا انتهای کربوکسیل مربوط به گیرنده آدنوزین می‌باشد. اگر سلول حاوی این گیرنده را در معرض هورمون گلوکاگون قرار دهید چه اتفاقی می افتد؟

۱) با فعال شدن Gαq آنزیم فسفولیپاز C فعال می‌شود.

۲) با فعال شدن Gαs آنزیم Adenylyl cyclase فعال می‌شود.

۳) با فعال شدن Gαi أنزیم Adenylyl cyclase مهار می‌شود.

۴) چون دو بخش گیرنده مربوط به دو هورمون متفاوت است هیچکدام فعال نمی‌شود.

پاسخ گزینه:

۴۴- کدام یک در ایجاد پیوندهای دی سولفیدی بر روی پروتئین‌ها در فضای بین دو غشای میتوکندری نقش دارد؟

١) DsbA

۲) Tim 9

۳) PDI

۴) Erv 1

پاسخ گزینه:

۴۵- در شکل زیر مولکول‌های تأثیرگذار در پلیمریزاسیون و دپلیمریزاسیون رشته‌های اکینی نشان داده شده است. شماره‌های ۱، ۲، ۳ به ترتیب مربوط به کدام مولکول‌ها می‌باشند؟

۱) پروفیلین – تیموزین β_۴- کوفیلین

۲) پروفیلین – کوفیلین – تیموزین β_۴

۳) کوفیلین – تیموزین β_۴ – پروفیلین

۴) کوفیلین – پروفیلین – تیموزین β_۴

پاسخ گزینه:

۴۶- شکل زیر نشان می‌دهد که دو نوع وزیکول به ایندوزوم‌ها می رسد. یکی از گلژی که پروتئین‌های غشای ایندوزومها مثل پمپهای V را می آورد، دیگری از غشای پلاسمانی که پروتئین‌های ترانسمبرن غشاء را برای از بین رفتن در الیزوزوم می آورد. پروتئین‌های غشای پلاسمائی برای از بین رفتن، دوباره در اندوزوم ایندوسیتوز می‌شوند. با چه مکانیزمی آنها برای ایندوسیتوز شدن شناسایی می‌شوند؟

۱) مکانیزم شناسایی آنها هنوز شناخته نشده است.

۲) ترکیب متفاوت فسفولیپیدی دو وزیکول عامل شناسایی آنهاست.

۳) این پروتئین‌ها به لحاظ توپولوژی با پروتئین‌های خود ایندوزوم‌ها کاملا متفاوت است.

۴) این پروتئین‌ها نشان یوبی کو تین دارند که توسط پروتئین‌های ایندوزومها شناسایی می‌شوند.

پاسخ گزینه:

۴۷- در صورت متاسیون در زیر واحدهای آلفا و بتای وزیکول‌های با پوشش cop I کدام یک از اتفاقات زیر در شبکه آندوپلاسمی یا دستگاه گلژی حادث می‌شود؟

I. چاپرونهای شبکه آندوپلاسمی‌در گلژی تجمع پیدا می‌کنند.

II. پروتئین‌های ترشحی در شبکه آندوپلاسمی تجمع پیدا می‌کنند.

III. قندی شدن پروتئینها دچار اختلال می‌شود.

IV وزیکول‌های با پوشش cop I و cop II تشکیل نمی‌شوند.

V. فقط پروتئین‌های دارای نشان kkxx وارد وزیکول نمی‌شوند ولی پروتئین‌های دارای نشان Di-arginine وارد وزیکول می‌شوند.

١) IV, III, II, I

۲) V, IV, II, I

۳) V, III, I

۴) IV, III, II

پاسخ گزینه:

۴۸- در مخمر به ترتیب ۵ Whi چه نوع مولکولی است، در چه حالتی غیرفعال است و به چه فرمی از هسته خارج می‌شود؟

۱) سرکوبگر رونویسی – فسفریله – فسفریله

۲) سرکوبگر رونویسی – دفسفریله – دفسفریله

۳) محرک رونویسی – فسفریله – دفسفریله

۴) محرک رونویسی – دفسفریله – فسفریله

پاسخ گزینه:

۴۹- عمومأ جزایر یا قایق‌های لیپیدی (Lipid rafts) غشاء توسط چه موادی قابل جداسازی می‌باشند؟

۱) استاتین و یا کلی شین

۲) استاتین و یا آلفا – آمانتین

۳) متیل بتا سیکلودکسترین و یا فیلیپین

۴) نیاسین و یا استاتین

پاسخ گزینه:

۵۰- همه گزینه‌های زیر در رابطه با پروتئین‌های رابط (AP) در تشکیل وزیکول‌های با پوشش کلاترین درست هستند، به جز:

۱) پروتئین رابط ۲AP دارای ۷ زیر واحد پروتئینی است.

۲) شناخته شده ترین پروتئین رابط ۱AP است که دارای ۴ زیر واحد پروتئینی مختلف می‌باشد.

۳) پروتئین رابط ۲AP از طریق زیر واحدهای μ۲ و σ۲ خود به فسفاتیدیل اینوزیتول بیس فسفات متصل می‌شود.

۴) اتصال ۲AP به فسفاتیدیل اینوزیتول بیس فسفات باعث تغییر ساختار آن از حالت بسته به باز و در نتیجه اتصال زیر واحدهای σ و β آن به گیرنده محموله در غشاء می‌شود.

پاسخ گزینه:

۵۱- کدام یک از گزینه‌های زیر در رابطه با اتصال پروتئین‌ها از طریق ناحیه دمی‌به غشاء ER درست است؟

a. کمپلکس پیش – هدف گذار با اتصال به ناحیه امین پروتئین هدف آن را بر روی کمپلکس Get1- ATPasc قرار می‌دهد.

b. کمپلکس ۴۰TRC، پروتئین هدف را به روی گیرنده ۲ -Get ۱ Getقرار می‌دهد.

c. گیرنده ۲-Get1- Get باعث قرار گیری پروتئین هدف در غشاء از طریق انتهای کربوکسیل آن می‌شود.

d. کمپلکس ATPase -3Get پروتئین هدف را از کمپلکس پیش – هدف گذار تحویل گرفته و به گیرنده آن بر روی غشاء تحویل می‌دهد.

e.کمپلکس ATPase -3Get با هیدرولیز ATP باعث قرارگیری پروتئین از انتهای کربوکسل خود در غشاء می‌شود.

f. پس از قرارگیری پروتئین هدف در غشاء، کمپلکس ۴۰TRC با مصرف ATP از غشاء جدا می‌شود.

١) b.d.e

۲) b.e.f

۳) c.d.f

۴) a.d.e

پاسخ گزینه:

۵۲- کدام یک از گزینه‌های زیر در رابطه با تشکیل (Cleavage Furrow (CF طی تقسیم سلول‌های جانوری درست است؟

۱) پروتئین فورمین از طریق فعال کردن زنجیره سبک میوزین II به تشکیل CF کمک می‌کند.

۲) کیناز Rock از طریق فسفریله کردن زنجیره سنگین میوزین II به تشکیل CF کمک می‌کند.

۳) تشکیل و تجمع رشته‌های اکتین و میوزین به وسیله پروتئین کیناز Rock فعال شده، به تشکیل CF کمک می‌کند.

۴) RhoA-GTP با فعال کردن پروتئین کیناز Rock و در نتیجه مهار میوزین فسفاتاز به تشکیل CF کمک می‌کند.

پاسخ گزینه:

۵۳- کدام یک از گزینه‌های زیر در رابطه با سازوکار سلولی و مولکولی رخ داده در پلاکتها طی انعقاد خون درست است؟

a. تجمع پلاکتها طی فرایند لخته شدن خون تنها پس از فعال شدن دمین خارج سلولی اینتگرین αIIbβ۳ رخ می‌دهد.

b. پروتئین Rap1-GTP ضمن اتصال به پروتئین کایندلین باعث فعال شدن آن جهت به کارگیری پروتئین تالین در غشاء پلاسمایی پلاکت می‌شود.

c. پروتئین تالین با کمک کایندلین به زنجیره β در پروتئین اینتگرین متصل می‌شود.

d. گیرنده ترومبین که بر روی سلول‌های پلاکت وجود دارد از نوع GPCRs می‌باشد.

c. گیرنده ترومبین که بر روی سلولهای پلاکت وجود دارد از نوع RTKs می‌باشد.

f. پروتئینRap1-GTP ضمن اتصال به پروتئین RIAM باعث فعال شدن آن جهت به کارگیری پروتئین تالین در غشاء پلاسمایی پلاکت می‌شود.

١) a. c. d

۲) a. b. e

۳) b. e. f

۴) c. d. f

پاسخ گزینه:

۵۴- کدام یک، از نظر ساختاری Bipolar و از نظر عملکردی Filament sliding است؟

۱) کاینزین ۴ و میوزین ۲

۲) کاینزین ۵ و میوزین ۲

۳) کاینزین ۵ و میوزین ۱

۴) کاینزین ۱۳ و میوزین ۵

پاسخ گزینه:

۵۵- عملکرد کدام یک از آنتی پورترهای زیر در خنثی سازی pH سیتوزول نقش دارد؟

١) Na^+⁄(HCO^(3-)⁄Cl^- )

۲) Na^+⁄HCO^(3-)

۳) Cl^-⁄HCO^(3-)

۴) Na^+⁄H^+

پاسخ گزینه:

۵۶- کدام یک از جملات زیر در ارتباط با فرایند پردازش در یوکاریوتها درست است؟

۱) کلاهک در پیرایش، ترجمه و در حفاظت mRNA در برابر اگزونوکلئازهای ۳^’ به ۵^’ نقش دارد.

۲) در کلاهک گذاری، یک نوکلئوتید گوانین متیله با اتصال ۵^’ به ۵^’ به انتهای pre-mRNA متصل می‌شود.

۳) آنزیم گوانلیلیل ترانسفراز متصل به دومین CTD فسفریله از آنزیم RNA پلی مراز II در کلاهک گذاری نقش دارد.

۴) دم پلی A پس از خاتمه رونویسی توسط آنزیم RNA پلی مراز II و به کمک PABP در دو مرحله به انتهای ۳^’ اضافه می‌شود.

پاسخ گزینه:

۵۷- کدام RNA دارای یک ORF کوتاه است و در ترجمه RNAهای فاقد کدون خاتمه به کار گرفته می‌شود؟

١) Y RNA

۲) tm RNA

۳) mt RNA

۴) SK RNA

پاسخ گزینه:

۵۸- همه موارد زیر در ممانعت از شروع مجدد همانندسازی نقش دارند، به جز:

۱) حذف لوکوس seqA از ژنوم باکتری

۲) فسفریلاسیون cdc6 در پستانداران

۳) حذف لوکوس datA از ژنوم باکتری

۴) ایجاد متاسیون منجر به خاموشی در پرموتور ژن آنزیم Dam Methylase

پاسخ گزینه:

۵۹- در شروع ترجمه در یوکاریوتها، کدام یک به ترتیب نقش هلیکازی و داربستی دارند؟

١) cIF4E و cIF4A

۲) cIF4A و cIF4B

۳) cIF4E و cIF4B

۴) cIF4A و cIF4G

پاسخ گزینه:

۶۰- کدام عبارت در رابطه با پروتئین CII فاژ لامبدا درست است؟

۱) با مهار پروموتور L مانع از بیان پروتئین N می‌شود.

۲) در محیط کشت غنی غلظت آن در سلول میزبان افزایش می یابد.

۳) RcA با فعالیت Co-Protcase خود باعث فروپاشی آن می‌شود.

۴) با فعال کردن پرموتور RE باعث تولید Cro antisense RNA می‌شود.

پاسخ گزینه:

۶۱- در شکل زیر آنکوژن TRK، حاصل چه نوع متاسیونی می‌باشد؟

١) Transposition

۲) DNA rearrangment

۳) Reciprocal translocation

۴) Insertional mutation

پاسخ گزینه:

۶۲- وقتی باکتری‌ها وارد فاز سکون (Stationary) می‌شوند، کدام یک از آنزیم‌های ترمیمی DNA غیر فعال می‌شود؟

١) Ada

۲) acid B

۳) Alk A

۴) Alk B

پاسخ گزینه:

۶۳- همه عبارت‌های زیر در ارتباط با فرایند ترجمه در پروکاریوتها درست می‌باشد، به جز:

۱) هیدرولیز GTP متصل به فاکتور EF-G برای ترانس لوکیشن ریبوزوم ضروری است.

۲) هیدرولیز GTP متصل به فاکتور IF2 پس از الحاق زیرواحد بزرگ ریبوزوم انجام می‌شود.

۳) tRNA متصل به متیونین در فرایند آغاز ترجمه توسط فاکتور IF2GTP به جایگاه P آورده می‌شود.

۴) فاکتور IF3 با اتصال به ۱۶srRNA، مانع از اتصال s50 شده و جایگاه E ریبوزوم را نیز مسدود می‌کند.

پاسخ گزینه:

۶۴- کدام یک از انواع RNAهای زیر در جلوگیری از بیان ژنهای موجود در رتروپوزونها از طریق القاء متیلاسیون DNA نقش دارد؟

١) piRNAs

۲) snRNAs

۳) snoRNAs

۴) scaRNAS

پاسخ گزینه:

۶۵- پیری همانندسازی یا replicative senescnsc چیست؟

۱) پیری حاصل از اشتباه تقسیمات در مرحله سیتوکینزیس

۲) پیری حاصل از کوتاه شدن تلومرها در انتهای کروموزوم

۳) پیری حاصل از زیاد شدن DNA در طول چرخه بدون تقسیم سیتوپلاسم

۴) پیری حاصل از تقسیمات گسترده اندامکهای دارای DNA، مانند میتوکندری که دارای جهش‌های زیادی است.

پاسخ گزینه:

۶۶- کدام یک از گزینه‌های زیر نمونه‌ای از مکانیسم کنترل بیان ژن در سطح سیتوپلاسمی است؟

١) Micro RNA

۲) RNA editing

۳) IRES element

۴) Alternative splicing

پاسخ گزینه:

۶۷- کدام یک از گزینه‌های زیر در رابطه با تنظیم ترجمه mRNA گیرنده فروترانسفرین (Tfr) درست است؟

a. در غلظت بالای بون آهن، آپوپروتئین آکونیتاز با جدا شدن از IREs باعث مهار ترجمه Tfr می‌شود.

b. در غلظت پایین آهن، آپوپروتئین آکونیتاز با اتصال به IREs باعث مهار ترجمه Tfr می‌شود.

c. اتصال یون آهن به آپوپروتئین آکونیتاز باعث جدا شدن آن از UTR 3^’- و تخریب Tfr mRNA می‌شود.

d. عدم اتصال یون آهن به آپوپروتئین آکونیتاز باعث اتصال آن به UTR 3^’- و پایدار شدن Tfr mRNA می‌شود.

e. اتصال یون آهن به آپوپروتئین آکونیتاز باعث جدا شدن آن از UTR 5^’- و فعال شدن ترجمه Tfr mRNA می‌شود.

f. عدم اتصال یون آهن به آپوپروتئین آکونیتاز باعث اتصال آن به UTR 5^’- و مهار ترجمه Tfr mRNA می‌شود.

١) a, c

۲) b, e

۳) b, f

۴) c, f

پاسخ گزینه:

۶۸- کدام یک از موارد زیر نوعی Trans-acting regulatory RNA است؟

١) leader RNA

۲) Riboswitch

۳) IRES

۴) OxyS

پاسخ گزینه:

۶۹- کدام یک از پروتئین‌های زیر در فرایند تراکم کروموزوم نقش ندارند؟

١) H3

۲) TP2

۳) HP3

۴) CPS

پاسخ گزینه:

۷۰- کدام دارو جلوی همانندسازی RNA، DNA و پروتئین را می‌گیرد؟

۱) منوتروکسات سدیم

۲) مینوکسیدیل

۳) هالو بریدول

۴) اتیل استرنول

پاسخ گزینه:

۷۱- کدام نوع از انواع RNAها از ژرم لاین‌های حیوانات در برابر ترانسپوزونها محافظت می‌کند؟

١) snRNAS

۲) siRNAs

۳) piRNAs

۴) IncRNAs

پاسخ گزینه:

۷۲- کدام عبارات زیر، در رابطه با پروموتر ژن‌های کدکننده rrn) rRNA ) در باکتری E.coli درست اند؟

a. تحت شرایط کمبود آمینواسیدها، پروتئین RelA با القاء تولید آلامورنها باعث القاء کمپلکس پروموتری باز در ژن rrn و در نتیجه مهار رونویسی آن می‌شود.

NTP .b آغازگر (iNTP)، کمپلکس پروموتری باز را در ژن rrn تثبیت و باعث تحریک رونویسی آن می‌شود.

c. پروتئین DskA در تنظیم فرایند رونویسی ژن rrn توسط دو ترکیب iNTP و ppGpp نقش دارد.

d. iNTP نشان می‌دهد که غلظت نوکلئوتیدها در سلول پایین است و بنابراین شرایط برای سنتز مقدار زیاد rRNA مناسب نیست.

e. پروتئین DskA با اتصال به RNA پلیمراز طول عمر پروموترهای باز rrn را به سطحی کاهش می‌دهد که در آن به تغییرات غلظت iNTP و pppp پاسخ دهند.

f. افزایش غلظت آمینواسیدها در سلول از طریق فعال کردن پروتئین RelA باعث کاهش بیان ژن rrn می‌شود.

١) a, c, f

۲) a, d, f

۳) b, d, e

۴) b, c, e

پاسخ گزینه:

۷۳- “Satellite RNAs” چیست؟

a. ویروس‌های RNAداری که برای تکثیر نیاز به ویروس‌های کمکی دارند.

b. توالی‌های RNA احاطه شده درون یک کپسید مستقل که به کمک ویروس‌های کمکی از یک سلول به سلول دیگر منتقل می‌شوند.

c. نوعی ویروس RNAدار که کپسید خود را با ویروس کمکی به اشتراک می‌گذارد.

d. اساسا ویروئیدهایی هستند که توسط پوشش پروتئینی ویروس‌های کمکی احاطه شده اند.

e. RNAهایی که همگی به عنوان انگل ویروس‌های کمکی عمل می‌کنند.

f. RNA هایی که همگی به عنوان هم زیست با ویروس‌های کمکی عمل می‌کنند.

١) d

۲) a, e

۳) b, c, f

۴) a, c, d, f

پاسخ گزینه:

۷۴- همه عبارت‌های زیر درست می‌باشند، به جز:

۱) در سلول‌های یوکاریوتی پلیمراز بتا در ترمیم DNA نقش دارد.

۲) در سلولهای یوکاریوتی پلیمراز آلفا مسئول سنتز قطعات اوکازوکی است.

۳) در سلول‌های یوکاریوتی پلیمراز گاما مسئول سنتز DNA میتوکندری است.

۴) در سلولهای یوکاریوتی پلیمراز دلتا همراه با آلفا پریماز مسئول تکثیر رشته پیشرو هستند.

پاسخ گزینه:

۷۵- با توجه به اشکال زیر کدام مورد می تواند سبب تقویت رونویسی گردد؟

١) B و C

۲) C

۳) B

۴) A

پاسخ گزینه:

۷۶- کدام گیرنده بدون اتصال لیگاند اختصاصی خود دارای فعالیت کنیازی است؟

۱) ( Frizzlcd(FZ برای Wnt

۲) Jak – STAT برای پرولاکتین

۳) RTK برای NGF

۴) Rll برای TGFβ

۷۷- جهشی که ………………….. در زیر واحد Gsα در مسیر سیگنالینگ وابسته به GPCR در کبد شود، می تواند مانع از شکستن گلیکوژن توسط سلول در پاسخ با آدرنالین شود.

۱) مانع از اتصال GTP

۲) مانع از هیدرولیز GTP

۳) باعث از بین رفتن فعالیت GTPase

۴) باعث فعال شدن دائمی فسفولیپاز C

پاسخ گزینه:

۷۸- طی تکامل لارو مگس سرکه، اطلاعات موضعی بنیادی (Basic positional information) توسط کدام دسته از ژن‌ها بیان می‌شوند؟

١) Gap

۲) Bicoid

۳) Pair-rule

۴) Segment polarity

پاسخ گزینه:

۷۹- کدام یک از گزینه‌های زیر در رابطه با ناقل‌های گلوکز در انسان درست نیست؟

 غیرفعال شدن ۲GLUT در سلول‌های بتای انسولین ساز منجر به مهار تولید انسولین می‌شود.

 غیرفعال شدن ۱GLUT در سلول‌های بنای انسولین ساز باعث به هم ریختن بیان تنظیم شده ژنهای حساس به گلوکز در سلولهای کبدی می‌شود.

 سلول‌های عصبی مغز برای متابولیسم نیاز به جریان دائمی‌گلوکز دارند، ۳GLUT به علت داشتن Km بالا این امکان را فراهم می‌کند.

 ناقل ۱GLUT حدود ۱۳ برابر ۲GLUT است.

 در انسان، ۴GLUT تنها در سلول‌های عضلانی و چربی بیان می‌شود.

 ۲ GLUTدر انتقال گلوکز از داخل سلول‌های اپیتلیال به جریان خون نقش دارد.

١) a, b, e

۲) a, d, f

۳) b, c, d

۴) c, e, f

پاسخ گزینه:

۸۰- چه موقع فرایند اووژنز منجر به تولید سلول هایی با حجم نابرابر می‌شود؟

۱) رشته‌های دوک نزدیک به سطح سلول تشکیل شوند.

۲) توبولین گاما باعث تشکیل حلقه انقباضی نزدیک به سطح سلول شود.

۳) حلقه انقباضی تحت تأثیر هورمون‌های محرک تخمک گذاری تشکیل نشود.

۴) حلقه انقباضی تشکیل نشود در این صورت سیتوپلاسم به صورت نامنظم بین سلول‌های حاصل تقسیم می‌شود.

پاسخ گزینه:

۸۱- کدام انکوپروتئین زیر مسئول حلقه فیدبک منفی مسیر پیام رسانی β- TGF نمی‌باشد؟

١) Ski

۲) Src

۳) SnoN

۴) I-Smad

پاسخ گزینه:

۸۲- در تنظیم فشار اسمزی توسط مسیر MAP کیناز مخمری، پروتئین داربست کدام است؟

١) Hogl

۲) Msbl

۳) Pbs2

۴) Shol

پاسخ گزینه:

۸۳- لیپید فسفاتاز PTEN مهارکننده کدام مسیر انتقال سیگنالینگ است؟

١) Wnt

۲) PI3K

۳) TGF-β

۴) JAK/STAT

پاسخ گزینه:

۸۴- عمومأ گیرنده TGF- βپس از تحریک باعث فعال شدن کدام دسته از فاکتورهای رونویسی می‌شوند؟

۱) STATها

۲) Smadها

۳) NF-KB

۴) B-cateninc

پاسخ گزینه:

۸۵- کدام یک از گیرنده‌های خانواده HER فاقد دومین کیناز فعال است؟

١) ۱ HER

۲) ۲ HER

۳) ۳ HER

۴) ۴ HER

پاسخ گزینه:

۸۶- در پاسخ به سیگنال‌های شیمیایی و به دنبال فعال شدن پروتئین Rac، کدام یک باعث پلیمریزاسیون رشته¬های اکینی و ایجاد Camellipodia می‌کند؟

١) ۶ Par

۲) WASP

۳) Formin

۴) ۳/۲ Arp

پاسخ گزینه:

۸۷- کدام عامل باعث انتقال فسفوتیدیل سرین از نیم لایه داخلی غشا پلاسمایی به نیم لایه خارجی و القاء آپاپتوز می‌شود؟

۱) غیرفعال شدن فلیپاز ATPIIA و ScramblascXKRX توسط کاسپاز ۸

۲) غیرفعال شدن فلیپاز ATPIIA و ScramblascXKR۸ توسط کاسپاز ۳

۳) غیرفعال شدن ScramblascXKR۸ و فعال شدن فلیپاز ATPIIA توسط کاسپاز ۸

۴) غیرفعال شدن فلیپاز ATPIIA و فعال شدن ScramblascXKR۸ توسط کاسپاز ۳

پاسخ گزینه:

۸۸- کدام مسیر سیگنالی با عوامل متفاوت و متنوعی مانند استرس و ایجاد زخم هم فعال می‌شود؟

١) Wnt

۲) Notch

۳) NF – κB

۴) Hedgehog

پاسخ گزینه:

۸۹- تغییرات پساترجمهای زیر، مربوط به کدام یک از مولکول‌های زیر می‌باشد؟

 برش و ایجاد پیوند تیواستری در مولکول پیش ساز

 اتصال کلسترول به انتهای یکی از قطعات

 اتصال گروه پالمیتال به انتهای امین مولکول فعال

١) Wnt

۲) Notch

۳) TGFβ

۴) Hedgehog

پاسخ گزینه:

۹۰- فعال شدن PKB باعث انجام کدام یک از پروسه‌های سلولی زیر می‌شود؟

۱) آپاپتوز سلول‌های سرطانی با فسفریلاسیون Bad و Bim

۲) ممانعت از آپاپتوز سلولی با فسفریلاسیون FOXO3A

۳) ممانعت از تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی‌در مغز استخوان به سلول‌های چربی

۴) کاهش جذب قند توسط سلول‌های چربی و افزایش جذب توسط سلول‌های ماهیچه

پاسخ گزینه:

۹۱- بین تیمین و یوراسیل کدام باز تکامل یافته تر است و به کدام دلیل در ساختار مولکول DNA به جای یوراسیل تیمین دیده می‌شود؟

۱) تیمین – پایداری بیشتر تیمین

۲) یوراسیل – پایداری بیشتر تیمین

۳) تیمین – چون قبل از یوراسیل به وجود آمد

۴) یوراسیل – به خاطر کاهش اشتباه سیستم ترمیمی

پاسخ گزینه:

۹۲- کدام شکل توتومری اوراسیل در ۷pH غالب است؟

۱) لاکتام

۲) لاکتیم

۳) لاکتام دوبل

۴) لاکتیم دوبل

پاسخ گزینه:

۹۳- کدام اسید آمینه در pH فیزیولوژیک نقش بافری دارد؟

۱) گلوتامیک اسید

۲) گلوتامین

۳) هیستیدین

۴) آرژنین

پاسخ گزینه:

۹۴- با توجه به دی ساکارید داخل پرانتز، ساختار زیر مربوط به کدام پروتوگلایکن است؟

١) Chondroitin sulfate

۲) Dermatin sulfate

۳) Keratin sulfate

۴) Heparin sulfate

پاسخ گزینه:

۹۵- یک فاکتور رونویسی با اتصال به منطقه پروموتور یک ژن، باعث فعال کردن آن و توقف چرخه سلولی شده است. برای بررسی چگونگی اتصال فاکتور رونویسی به DNA انجام کدام یک از تست‌های زیر پیشنهاد می‌شود؟

١) Chromatin immunoprecipitation

۲) Fluorecent insitu hybribizatian

۳) High-throughput DNA sequencing

۴) Immuno cytochemistry

پاسخ گزینه:

۹۶- کدام قند خاصیت احیاکنندگی دارد؟

۱) گلوکز ۱- فسفات

۲) کالاکتوز ۱- فسفات

۳) فروکتوز ۱، ۶- بیس فسفات

۴) فروکتوز ۲، ۶- بیس فسفات

پاسخ گزینه:

۹۷- کدام یک از موتیف‌های متصل شونده به DNA در ساختمان activatorها غنی از اسید آمینه لیوسین می‌باشد؟

١) Helix Loop Helix

۲) bZIP

۳) zine module

۴) Homeodomain

پاسخ گزینه:

۹۸- transcriptional activatorها از طریق bromodomain خود برای فعال کردن ژنها، به کدام یک از اسیدهای آمینه در ساختمان هیستون‌ها متصل می‌شوند؟

١) Acetylated lysin

۲) Phosphorylated serine

۳) Methylated Arginine

۴) Methylated lysin

پاسخ گزینه:

۹۹- واحدهای سازنده (مونومرهای) کدام یک از پروتئین‌های زیر رشته‌ای (helical) می‌باشد؟

۱) الاستین و وی منتین

۲) دزمین و ریز رشته‌ها

۳) کراتین و ریز لوله¬ها

۴) کولاژن و ریز رشته‌ها

پاسخ گزینه:

۱۰۰- در سلول‌های جانوری پیش ساز کاردیولیپین کدام است و در کدام غشاء حضور بیشتری دارد؟

۱) فسفاتیدل سرین – غشای دستگاه گلژی

۲) فسفوتیدیل گلیسرول – غشای داخلی میتوکندری

۳) فسفاتیدیل کولین – نیم لایه بیرونی غشای پلاسمائی

۴) فسفاتیدیل اتانل امین – غشای شبکه آندوپلاسمی خش

پاسخ گزینه:

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا