زبان و ادبیات فارسیکنکور سراسری

سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۰ خارج از کشور؛ زبان و ادبیات فارسی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

کنکور انسانی ۱۴۰۰ خارج از کشور

ماده امتحانی: زبان و ادبیات فارسی

تعداد سوالات: ۲۵

از شماره ۱ تا شماره ۲۵

مدت پاسخگویی ۱۸ دقیقه

۱- معنی واژه های زوج در کدام گزینه «تماماً» درست است؟

«شکن، نموده، قفا، تناور، تقریظ، بهرام. دوده، هژیر»

۱) سیاره مریخ، ارائه کرده، نیکو، فربه

۲) کیوان، آشکار کرده، قوی جثه، خشمگین

۳) نشان داده، تنومند، بسیاردان، خاندان

۴) سیاره زحل، پس گردن، تنومند، چابک

پاسخ گزینه: ۱

۲- معنی چند واژه، درست است؟

(زخم، ضربه) (شیخ پیر) (عندلیب: هزاردستان) (خنیده: پرآوازه) (نماز پیشین: نماز مغرب) (آزرم: گمان) (نژند: خوار و زبون) (درای: زنگ کاروان) (سیماب: لرزان)

۱) پنج

۲) شش

۳) هفت

۴) هشت

پاسخ گزینه: ۲

۳- مترادف «قطره، فریاد، غریو، کاهش بافتن» به ترتیب، در کدام ابیات یافت می شود؟

الف) بی صرفه نیست ریزش مستان به پای گل *** نقصان نمی کشد چوکسی زر به زر دهد

ب) گهی که جرم مرا پیش تو حساب کنند *** تو رشحه¬ای ز کرم های بی حساب بریز

ج) غو پاسبانان و بانگ جرس *** همی آمد از دور و از پیش و پس

د) صفیر بلبل شوریده و نفیرهزار *** برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن

۱) الف – د – ب – ج

۲) ج – د – ب – الف

۳) ب – ج – الف – د

۴) ب – د- ج – الف

پاسخ گزینه: ۴

۴- در کدام عبارات «غلط املایی» وجود دارد؟

الف) وی دست در دامن ازلی زد و نصرت خاست

ب) هرکس به قراضهای در معبر نشسته و رخت سفر بسته

ج) از وحشت آباد عالم فانی به نزهت سرای جاودانی انتقال نمود.

د) وی پشیمان گشت و گفت از پشت دست خوابیدن چه سود

۱) الف – ج

۲) الف – د

۳) ب – ج

۴) ب – د

پاسخ گزینه: ۲

۵- در کدام عبارت «غلط املایی» وجود دارد؟

۱) اتفاق کردند که او را استحقاق و اهلیت این منزلت هست.

۲) خواست که به نصرت و معاونت و استخلاص مملکت اور قیام نماید.

۳) به خوش دلی و قبطت عزم مراجعت در خدمت او به امضا رسانیدند.

۴) اگر ما دبیری را فرماییم که چیزی نویس، اگرچه استیصال او در آن باشد زهره دارد که ننویسد؟

پاسخ گزینه: ۳

۶- در متن زیر چند «غلط املایی» وجود دارد؟

«آدم صفی خلعت صفوت ازو بافت، روح پر فتوح در غالب نوح به عزت او در آمد، طیلسان صعود بر سر هود او کشید، منشور امارت به نام اسماعیل او نبشت، نعلین غربت در پای موسی او کرد، عمامه رفعت بر سر عیسی او نهاد.»

۱) یک

۲) دو

۳) سه

۴) چهار

پاسخ گزینه: ۲

۷- نام سراینده کدام بیت، در مقابل آن «غلط» آمده است؟

۱) مشو در پیچ و تاب رنج و غم گم *** به هر حالت نیستم کن تبتم (فریدون مشیری)

۲) غلام عشق شو کاندیشه این است *** همه صاحبدلان را پیشه این است (نظامی)

۳) طاق پذیر است عشق جفت نخواهد حریف *** بر نمط عشق اگر پای نهی طاق نه (منوچهری)

۴) صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع *** لایق صبحت بزم تو شدن آسان نیست (هوشنگ ابتهاج)

پاسخ گزینه: ۳

۸- در منظومه زیر به ترتیب، چند تشبیه و چند استعاره وجود دارد؟

«فوران گل حسرت از خاک / بارش شبنم روی پل خواب / پرش شادی از خندق مرگ / گذر حادثه از پشت کلام»

۱) سه – پنج

۲) سه – شش

۳) چهار – پنج

۴) چهار – شش

پاسخ گزینه: ۱

۹- آرایه های مقابل همه ابیات «کاملاً» درست است، به جز:

۱) از انش آب دهن چون گلاب شیرین است *** که هست همچو شکر مغز پسته دهنش (واج آرایی، حسن تعلیل)

۲) هرجا که سیف باشد بستان اوست رویش «چون است حال بستان ای بد نوبهاری» (استعاره، تضمین)

۳) گو در این مصر که فرعون در او صد بیش است *** نان عزیز است که شد یوسف گندم چاهی (ایهام تناسب، تشبیه)

۴) سرورانی که به هر گرسنه نان می دادند *** استخوان جوی شده همچو سگ درگاهی (مجاز، استعاره)

پاسخ گزینه: ۴

۱۰- بیت زیر، به کدام «آرایه ها» آراسته شده است؟

«قامت یکتای من گشته دوتا چون هلال *** تاتو قرین قمر زلف دو تا کرده‌ای»

۱) تضاد، استعاره، جناس نام، ایهام

۲) تشبیه، مجاز، نضاد، ایهام تناسب

۳) استعاره، واج آرایی، جناس ناقص، مجاز

۴) تشبیه، واج آرایی، کنایه، جناس ناقص

پاسخ گزینه: ۱

۱۱- آرایه های «جناس، اسلوب معادله، استعاره، حسن تعلیل و ایهام تناسب » به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟

الف) می خورم خون جگر تا می برم روزی به سر *** قسمت از خوان قضا بنگر که جونم داده اند

ب) زان عمر من و زلف تو کوتاه و بلند است *** زیرا که به هر ورطه نشیب است و فراز است

ج) چون شود اخلاص کامل تر رسد سلطان عشق *** آن چه بود افسار در سر بعد از این افسر شود

د) سخن را روی گرم از قید خاموشی برون آرد *** سپند از آتش سوزان بلند آواز می‌گردد

ه) آمد شبی خیالش در صدر سینه جا کرد *** در مسجد خرابی بت خانه ای بناکرد

۱) الف – ج- هم – ب – د

٢) الف – د. هی – ج – ب

۳) ج – ب – د. الف – ها

۴) ج – د – ه – ب – الف

پاسخ گزینه: ۴

۱۲- زمان افعال موجود در ابیات زیر، به ترتیب، کدام است؟

«هرکه بی مشورت کند تدبیر *** غالبش برغرض نیاید تیر

بیخ بی مشورت که بنشانی *** برنیارد به جز پشیمانی»

۱) مضارع اخباری، مضارع اخباری، مضارع التزامی، مضارع التزامی

۲) مضارع اخباری، مضارع التزامی، ماضی التزامی، مضارع التزامی

۳) مضارع التزامی، مضارع اخباری، مضارع التزامی، مضارع اخباری

۴) مضارع التزامی، مضارع اخباری، ماضی التزامی، ماضی مستمر

پاسخ گزینه: ۳

۱۳- در کدام بیت، نقش دستوری «واژه قافیه» متفاوت است؟

۱) بر سرو قامتت گل و بادام روی و چشم *** نشنیده ام که سرو چنین آورد بری

۲) کس در نیامده است بدین خوبی از دری *** دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری

۳) اول منم که در همه عالم نیامده است *** زیباتر از تو در نظرم هیچ منظری

۴) رویی که روز روشن اگر برکشد نقاب *** پرتو دهد چنان که شب تیره اختری

پاسخ گزینه: ۱

۱۴- تعداد جمله های کدام بیت، با بیت زیر یکسان است؟

می رفت فروغی ز سر کویت و می‌گفت *** کز دست دل ای کاش چنین زار نبودم»

١) دلا من قدر وصل او ندانستم تو میدانی *** کنون دانستم و سودی نمیدارد پشیمانی

۲) به آنچه می‌گذرد دل منه که دجله بسی *** پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد

۳) از دیده دلسوختگان چهره مپوشان *** ای آینه هشدار که صاحب تفسی هست

۴) بی تو می‌گویند تعطیل است کار عشق بازی *** عشق اماکی خبر از شنبه و آدینه دارد

پاسخ گزینه: ۳

۱۵- نقش قسمت های مشخص شده در همه ابیات کاملا درست است، به جز:

۱) باد عمرت در جهان همچون خضر *** جان فزا و دستگیر و مستمر (متمم، مسند)

۲) این سخن همچون ستاره است و قمر *** لیک بی فرمان حق ندهد اثر (مسند، مفعول)

۳) هر یکی از ما مسیح عالمی است *** هر الم را در کف ما مرهمی است (مضاف الیه، نهاد)

۴) چون که حرفی بر نتابد این وصال *** واجب آید که کنم کوته مقال (مسند، مفعول)

پاسخ گزینه: ۴

۱۶- با توجه به ابیات زیر همه موارد «کاملا» درست هستند، به جز:

«بدو گفت کزمن رهایی مجوی *** چرا جنگجویی تو ای ماه روی

نیامد به دامم به سان توگور *** ز چنگم رهایی نیابی مشور»

۱) ابیات از هفت جمیه تشکیل شده اند.

۲) در ابیات چهار فعلی نیاز به مفعول دارد.

۳) منادا و یک جهش ضمیر در ابیات مشهود است

۴) فعل مضارع اخباری و ماضی ساده در ابیات به چشم می خورد.

پاسخ گزینه: ۳

۱۷- مفهوم ضرب المثل «از کوزه همان برون تراود که در اوست» از کدام بیت، دریافت می شود؟

۱) مرد را اول بزرگی نفس باید پس نسب *** هست اندر ذات او این هر دو معنی آشکار

۲) گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد *** با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد

۳) صورت زیبای ظاهر هیچ نیست *** ای برادر سیرت زیبا بیار

۴) اگر ذاتی تواند بود کز هستی توان دارد *** من آن دانم که او از نیستی جان و روان دارد

پاسخ گزینه: ۲

۱۸- کدام بیت با بیت زیر، قرابت مفهومی دارد؟

«آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام *** بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد»

۱) بی اجل یاد کسی خلق به نیکی نکنند *** مرگ، این طایفه را بر سر انصاف آرد

۲) ما برگه دادیم این رفت ستم برما *** برقصر ستمکاران گویی چه رسد خذلان

۳) هیچ شک نیست به تیر اجل ای یار عزیز *** که من از پای درآیم چو تو اندازی به

۴) چو خواهی عاقبت شد رزق موران *** به دولت گرسنیمانی چه حاصل؟

پاسخ گزینه: ۴

۱۹- از کدام بیت. مفهوم بیت زیر استنباط می شود؟

«گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت *** قطره باران ماگوهر یکدانه شد»

۱) گریه دل های شب آیینه ام را صاف کرد *** نور بینش همچو شمع از چشم گریان یافتم

۲) مرا چون اشک هر سو می دواند چشم پر کاری *** که هر مژگان او در عالم دیگر کند بازی

۳) گریه مستانه نگشود از رنگ جانم گره *** تاک را در گریه کردن عقده از دل وا نشد

۴) بسوز ای دل که تا خامی نیاید بوی دل از تو *** کجا دیدی که بی آتش کسی را بوی عود آید

پاسخ گزینه: ۱

۲۰- عبارات زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟

«از ابر کرم، باران محبت بر خاک آدم بارید و به ید قدرت در گل از گل دل کرد.»

۱) صبح خندان محبت به فروغی گریان *** اشک بارید و به گل های خزان شبنم زد

۲) نفط عشق که از کلک محبت بچکید *** دل آدم شد و از عشق و محبت دم زد

۳) در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد *** عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

۴) کلک نقاش ازل کز ابدیت دم زد *** از برلوح عدم نقش همه عالم زد

پاسخ گزینه: ۲

۲۱- کدام بیت با بیت زبر، قرابت مفهومی ندارد؟

«وصلت آن کس بافت کزخود شد فنا *** هرکه فانی شد ز خود مردانه ای است»

۱) هرکه در قیدخودی ماند زمین گیر بود *** هرکه بیرون رود از خود همه جا میباشد

۲) عمر اگر باشد ز قید تن رها خواهم شدن *** بی گره چون موجه آب بقا خواهم شدن

۳) سوخت تا پروانه واصل شد توهم از بال و پر *** باز کن آغوش رغبت در هوای سوختن

۴) چو از شمعی رسد پروانه را نور *** دراید پرزنان پروانه از دور

پاسخ گزینه: ۴

۲۲- کدام بیت «فاقد» مفهوم عبارت زیر است؟

«تا با خاک انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری.»

۱) غبار دامن صحرای خاکساری شو *** که تاج رفعت از این رهگذر توانی یافت

۲) به خاکساری ماصرفه نیست خندیدن *** مکن به جام سفالبن شراب بی‌غش را

۳) قطره آبی که دارد در نظر گوهر شدن *** از کنار ابرتادرباتنزل بایدش

۴) شده است گرد ز افتادگی سوار بر باد *** نشسته است ز گردن کشی نشان در خاک

پاسخ گزینه: ۲

۲۳- مفهوم کدام بیت با عبارت زیر، یکسان است؟

«از بیم عقرب جراره دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیه حکومت سرهنگها پناه ببرد.»

۱) کنون در خطره جان آمدیم *** زباران س وى ناودان آمدیم

۲) ای که تو از ظلم چاهی می کنی *** از برای خویش دامی می تنی

۳) خلقی بیفکنند چومار از نهیب پوست *** قومی برآورند چومور از نشاط پر

۴) مکر او معکوس و او سر زیر شد *** روزگارش برد و روزش دیر شد

پاسخ گزینه: ۱

۲۴- مفهوم بیت زیر با کدام بیت متناسب نیست؟

«هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکند ***وان که دید، از حیرتش کلک از بنان افکنده ای»

۱) سرگشته به بر و بحر گردند *** اندر طلب توکاروان ها

۲) ای لال ز وصف تو زبانها *** کوته ز ثنای تو بیانها

۳) در عالم عشق سیر کردیم *** دیدیم یکان یکان نشانها

۴) به بینندگان آفریننده را *** نبینی مرنجان دو بیننده را

پاسخ گزینه: ۳

۲۵- کدام مورد، با توجه به ابیات زیر «غلط» است؟

«فلک در شگفتی زمزم شماست *** ملک آفرین گوی رزم شماست

شما را چو باور به یزدان بود *** هم او مر شما را نگهبان بود»

۱) در سروده «پنج ترکیب اضافی» بافت می شود.

۲) آرایه های «استعاره، اغراق و جناس» در ابیات به چشم می خورد.

۳) نقش قسمتهای مشخص شده، به ترتیب، «متمم و مفعول» است.

۴) بیت دوم با آیه شریفه «وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» تناسب مفهومی دارد.

پاسخ گزینه: ۳

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا