زبان و ادبیات فارسیکنکور سراسری

سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۳۹۸ خارج از کشور؛ زبان و ادبیات فارسی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

کنکور عمومی تجربی ۱۳۹۸ خارج از کشور

ماده امتحانی: زبان و ادبیات فارسی

تعداد سوالات: ۲۵

از شماره ۱ تا شماره ۲۵

مدت پاسخگویی ۱۸ دقیقه

کد کنترل A-651

۱- توضیح مقابل کدام واژه، نادرست است؟

۱) گرته برداری: طراحی چیزی به کمک گرده یا خاکه زنگ یا زغال.

۲) حماسه: نوعی از شعر که در آن از جنگ ها و دلاوریها سخن می رود.

۳) شهناز: یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی، گوشه ای از دستگاه شور.

۴) کباده: کمانی از جنس چوب که در دو طرف آن زنجیری وصل شود.

پاسخ گزینه: ۴

۲- در کدام گزینه، معنی بعضی واژه‌ها نادرست است؟

۱) (نوند: اسب) (سهم: تیر) (خایب: سخن چین)

۲) (جیب: یقه) (نژند: زبون) (راغ: صحرا)

۳) (هیئت: ظاهر) (گران: عظیم) (فرط: بسیاری)

۴) (متقارب: همگرا) (مقرون، همراه) (محضر: محل حضور)

پاسخ گزینه: ۱

۳- معنی واژه های زیر، به ترتیب، کدام است؟

«آخته، معوج، سجیه، شگرف»

۱) برکشیده، کج، عادت، نیرومند

۲) کشیده، ناراست، خصلتها، عظیم

۳) بیرون آمده، نادرست، خویها، توانا

۴) تیز و بران، انحراف، عادت، قوی

پاسخ گزینه: ۱

۴- املای کدام گروه واژه ها، همگی درست است؟

۱) منزل غایی – ذنخدان و چانه – توزیع جوایز

۲) رشحه و قطره – عز و ذل – غرس و کاشتن

۳) شاعبه و گمان – آزرم و حیا – منقلب و دگرگون

۴) ملک و حشم – مار قاشیه – اشباح و مانندها

پاسخ گزینه: ۲

۵- در کدام عبارت، غلط املایی وجود دارد؟

۱) شیر در ایثار او افراط کرده و به زلت و سست رایی منسوب گشته

۲) یکی را از آنان که غدر کردند با من دم دوستی بود، ملامت و عتاب کردم.

۳) حاکم این سخن را عظیم بپسندید و اسباب معاش یاران فرمود و معونت ایام تعطیل وفا کرد.

۴) از حدت و سورت پادشاهان برحذر باید بودن که غالب همت ایشان به معلمات امور مملکت متعلق باشد.

پاسخ گزینه: ۳

۶- در کدام بیت، غلط املایی یافت می شود؟

۱) در اقلیم ایران چوخیلش بجنبد *** هزاهز در اقلیم ت وران نماید

۲) خراج اگر نگزارد کسی به طیب نفس *** به قهر از و بستاند کمینه سرهنگی

۳) ولی زباطنش ایمن مباش وغره مشو *** که خبث نفس نگردد به سالها معلوم

۴) همین دو خصلت ملعون کفایت است تو را *** غریب دشمن ومردار خار می بینم

پاسخ گزینه: ۴

۷- کدام آثار «همگی»، «نتر آمیخته به نظم» است؟

۱) اسرارالتوحید، روضه خلد، منطق الطیر، فیه مافیه

۲) مرصادالعباد، روضه خلد، کلیله و دمنه، جوامع الحکایات

۳) بهارستان جامی، تاریخ بیهقی، قصه شیرین و فرهاد، تمهیدات

۴) گلستان سعدی، تذکره الاولیا، حمله حیدری، قصص الانبیا

پاسخ گزینه: ۲

۸- در کدام بیت، بیشترین تشبیه وجود دارد؟

۱) چون تو خورشیدی نتابیده است در ایوان حسن *** ذره ای چون من نرقصیده است در میدان عشق

۲) شب فراق که داند که تا سحر چند است *** مگر کسی که به زندان عشق در بند است

۳) سوزن فکرت شکست رشته طاقت گسیخت *** بس که زنو دوختم چاک گریبان دل

۴) آشفته سخن چو زلف جانان خوشتر *** چون کار جهان بی سروسامان خوشتر

پاسخ گزینه: ۱

۹- واژه «سر» در کدام بیت مجاز نیست؟

۱) کار با عشق فتاد، از سرم ای عقل برو *** چه دهی وسوسه دیدم هنری نیست تو را

۲) عذری بنه اول که تو درویشی و او را *** در مملکت حسن سرتاجوری بود

۳) مگر که سر بدهم ور نه من زسرننهم *** امید وصل در این ره چوپای بنهادم

۴) مشک با حلقه مویت سرسودا دارد *** کج خیالی است مگر مشک ختارا سوداست

پاسخ گزینه: ۱

۱۰- آرایه های مقابل همه ابیات «هر دو» درست است؛ به جز:

۱) کمند زلف تو سر حلقه نجات من است *** که رستم از همه تا صید این کمند شدم (پارادوکس – تشبیه)

۲) صبح امید خنده شادی نمی کند *** تا ناامید از همه دنیا نمیشوی (تشبیه – استعاره)

۳) صبر من بالب شیرین تو ز اندازه گذشت *** تنگ شد حوصله تنگ شکری پیدا نیست (ایهام – تلمیح)

۴) قبول پرتو احسان ز آفتاب مکن *** که ماه یکشبه را منتش دو تا کرده است (حسن تعلیل – استعاره)

پاسخ گزینه: ۳

۱۱- آرایه های «تشبیه، مجاز، حس آمیزی و اسلوب معادله» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟

الف) چون نباشد عید طفلان صحبت رنگین من؟ *** می کند مجنون من دست نگارین سنگ را

ب) از خیال یار دل شد کعبه حاجت مرا *** نقش شیرین در نظرها ساخت شیرین سنگ را

ج) غوطه در خون می دهد دل را فروغ داغ عشق *** می کند خورشید عالمتاب رنگین سنگ را

د) یک دل افسرده بی داغ از دم گرمم نماند *** در بهار از لاله گردد چهره رنگین سنگ را

۱) ب، الف، د، ج

۲) ب، د، الف، ج

۳) ج، ب، د، الف

۴) د، الف، ب، ج

پاسخ گزینه: ۳

۱۲- نمودار کدام ترکیب، درست رسم شده است؟

تجربی 1398 خارج از کشور

۱۳- در کدام مصراع «نهاد + مفعول + مسند + فعل» یافت می شود؟

۱) بساز بامن رنجور ناتوان ای یار

۲) به ناز گر بخرامی جهان خراب کنی

۳) به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید

۴) آب حیات من است خاک سر کوی دوست

پاسخ گزینه: ۲

۱۴- نقش ضمایر متصل مشخص شده، در بیت زیر، به ترتیب، کدام است؟

«چو آیمت که ببینم مرا ز کوی برانی *** چو خواهمت که در آیسم درم به روی ببندی»

۱) نهاد، متمم، مفعول

۲) نهاد، مفعول، مضاف الیه

۳) مفعول، متمم، مضاف الیه

۴) مفعول، مضاف الیه، مفعول

پاسخ گزینه: ۳

۱۵- کاربرد «را» در کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟

۱) گر تشنگان بادیه را جان به لب رسید *** تو خفته در کجاوه به خواب خوش اندری

۲) باد بر بوی نسیم زلف سنبل در ختن *** نافه را چندان دهد دم تا جگر پر خون کند

۳) گلدسته امیدی، برجان عاشقان په *** تارهروان غم را، خار از قدم برآید

۴) ماه روزه است و مرا شربت هجران روزی *** روز توبه است و تو را نرگس جادو سر مست

پاسخ گزینه: ۲

۱۶- کدام واژه ها به ترتیب «اسم وندی، صفت وندی و صفت وندی – مرکب » اند؟

۱) بیتاب، جوشش، مشک به دوش

۲) شکسته، بیدرد، خطر کننده

۳) تشنگی، پرگشوده، نیلی پوش

۴) عرشیان، علمی، دست بسته

پاسخ گزینه: ۴

۱۷- بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟

«چنین است رسم سرای درشت *** گهی پشت زین و گهی زین به پشت»

۱) آن پی مهر تو گیرد که نگیرد غم خویشش *** وان سر وصل تو دارد که ندارد غم سیلاب

۲) ماهیج و جهان هیچ و غم و شادی هیچ *** خوش نیست برای هیچ ناخوش بودن

۳) شادی عالم چو سراسرغم است *** آن که بود شاد به عالم کم است

۴) غم مخور زان که به یک حال نمانده است جهان *** شادی ایدز پی غصه و خیر از پی شر

پاسخ گزینه: ۴

۱۸- کدام بیت با سایر ابیات، قرابت مفهومی ندارد؟

۱) خوش است با غم هجران دوست سعدی را *** که گرچه رنج به جان می رسد امید دواست

۲) مگر در این شب دیر انتظار عاشق کش *** به وعده های وصال تو زنده دارندم

۳) مده به دست فراقم پس از وصال چو چنگ *** که مطربش بزند بعد از آن که بنوازد

۴) همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد *** اگر احتمال دارد به قیامت اتصالی

پاسخ گزینه: ۳

۱۹- همه ابیات با یکدیگر قرابت مفهومی دارند؛ به جز:

۱) گوبرو در پس زانوی سلامت بنشین *** آنکه از دست ملامت به فغان می آید

۲) مترس از جان فشانی گر طریق عشق می پویی *** چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی

۳) زبان تیشه با فرهاد گفتا در دم رفتن *** که راه کوی شیرین را ز سر باید قدم کردن

۴) دل در طلب خنده شیرین تو خون شد *** جان در طمع لعل شکرخای تو افتاد

پاسخ گزینه: ۱

۲۰- مفهوم کدام بیت، با دیگر ابیات تفاوت دارد؟

۱) چون گل رعنا خزان را در قفا دارد بهار *** از ورق گردانی باد خزان غافل مباش

۲) شانه می آید به کار زلف در آشفتگی *** آشنایان را در ایام پریشانی بپرس

۳) وقت بی برگی کرم با بینوایان خوش نماست *** در خزان از بلبلان ای باغبان غافل مباش

۴) گره تامی توانی باز کن از کار محتاجان *** چو بیکاران به ناخن گردن خود را مخار اینجا

پاسخ گزینه: ۱

۲۱- ابیات زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟

«ای نسخه نامه الهی که تویی *** وی آینه جمال شاهی که تویی

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست *** در خود بطلب هر آن چه خواهی که تویی»

١) اگر امروز این عالم نبینی *** در آن عالم به صد حسرت نشینی

۲) گر من در این سرای نبینم در آن سرای *** امروز جای خویش چه باید بصرمرا

۳) سالها دل طلب جام جم از ما می کرد *** و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

۴) دمی با حق نبودی چون زنی لاف شناسایی *** تمام عمر باخود بودی و نشناختی خود را

پاسخ گزینه: ۳

۲۲- مفهوم کلی همه ابیات با یکدیگر تناسب دارند؛ به جز:

۱) چه کوشی بهر یک گوهر به کان تیره هستی *** تو خود هم گوهری گر تربیت یابی و هم کانی

۲) چرا تا زر و داروییت هست از درد بخروشی *** چرا تا دست و بازوییت هست از کار وامانی

۳) چو زرع و خوشه داری از چه معنی خوشه چین هستی *** چو اسب و توشه داری از چه اندر راه حیرانی

۴) چه زنگی می توان از دل ستردن باسیه رایی *** چه کاری می توان از پیش بردن باتن آسانی

پاسخ گزینه: ۴

۲۳- مفهوم آیه « تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ » از کدام بیت، دریافت می شود؟

۱) خدای، کار چوبر بندهای فرو بندد *** به هر چه رنج برد دردسر بیفزاید

۲) صائب به گناه در جهان از کرم او *** نومید نگردی که خداوند کریم است

۳) بلند آن سر، که او خواهد بلندش *** نژند آن دل، که او خواهد نژندش

۴) عزت شاه و گدا زیر زمین یکسان است *** می کند خاک برای همه کس جاخالی

پاسخ گزینه: ۳

۲۴- مضامین ابیات، در کدام گروه مشترک است؟

الف) مرا در نهانی یکی دشمن است *** که بر بخردان این سخن روشن است

ب) فریاد ز دست فلک سفله نواز *** شهزاده به متت و گدازاده به ناز

ج) گهر بی هنر زار و خوار است و سست *** به فرهنگ باشد روان تندرست

د) نهان گشت کردار فرزانگان *** پراکنده شد نام دیوانگان

ه) نرگس ز برهنگی سرافکنده به پیش *** صد پیرهن حریر پوشیده پیاز

۱) الف، ب، ه

۲) ب، ج، د

۳) ب، د، ه

۴) الف، د، ج

پاسخ گزینه: ۳

۲۵- مفهوم همه ابیات یکسان است؛ به جز:

۱) سرفرازی را نباشد جنگ با افتادگی *** دولت خورشید را دارد به پا افتادگی

۲) رفت در بیهوده گردی عمر ما چون گردباد *** ماسبک مغزان کجاییم و کجا افتادگی

۳) از عزیزی می گذارد پا به چشم آفتاب *** هرکه گیرد همچو شبنم از هوا افتادگی

۴) از تواضع دولت افزاید سعادتمند را *** خوش بود چون سایه از بال هما افتادگی

پاسخ گزینه: ۲

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا