زیست‌شناسی (۱)

سوال‌های تشریحی گفتار چهارم فصل دوم زیست دهم براساس کتاب چاپ ۹۶_۹۵

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟

سوالات تشریحی گفتار تنوع گوارش در جانداران فصل دوم زیست دهم براساس کتاب چاپ ۹۶_۹۵

سوال‌های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

۱. کدام جانور فاقد دهان و دستگاه گوارش است؟ این جانور، مواد مغذی را چگونه جذب می کند؟

کرم کدو، فاقد دهان و دستگاه گوارش است و مواد مغذی را از سطح بدن جذب می کند.

۲. نوع گوارش پارامسی چیست؟

گوارش درون یاخته ای

۳. در کدام نوع گوارش کریچه غذایی تشکیل می شود؟

درون یاخته ای

۴. انواع کریچه (واکوئل) های پارامسی کدامند؟

غذایی، گوارشی و دفعی

۵. در پارامسی حرکت چه عاملی غذا را از محیط به حفره دهانی منتقل می کند؟

مژک ها

۶. در پارامسی، در انتهای حفره دهانی کدام کریچه تشکیل می شود؟

واکوئل غذایی

۷. کدام اندامک پارامسی دارای آنزیم های گوارشی است؟

لیزوزوم (کافنده تن)

۸. کدام اندامک پارامسی با پیوستن به کریچه غذایی، آنزیم های خود را به درون آن آزاد می کند؟

لیزوزوم (کافنده تن)

۹. کریچه گوارشی از پیوستن کدام اندامک ها به یکدیگر تشکیل می شود؟

واکوئل غذایی و لیزوزوم

۱۰. کریچه دفعی چگونه در پارامسی تشکیل می شود؟

پس از خروج مواد گوارش یافته از واکوئل گوارشی و باقی ماندن مواد گوارش نیافته

محتویات کریچه دفعی از چه راه و چگونه دفع می شود؟

از راه منفذ دفعی و به روش اگزوسیتوز (برون رانی)

گوارش در کدام جانوران در حفره گوارشی صورت می گیرد؟

در بی مهرگانی مانند هیدر از گروه مرجان ها

در کدام جانوران گوارش ابتدا برون سلولی سپس درون سلولی است؟

بی مهرگانی مانند هیدر از گروه مرجان ها

ذرات غذایی با چه فرایندی وارد یاخته پوشاننده حفره گوارشی هیدر می شوند؟

درون بری (آندوسیتوز) یا ذره خواری (فاگوسیتوز)

انواع یاخته ی پوشاننده حفره گوارشی هیدر چیست؟

تاژکدار و بدون تاژک

حفره گوارشی چند سوراخ برای ورود و خروج مواد دارد؟

فقط یک

در هیدر فرایند گوارش درون یاخته ای چگونه ادامه می یابد؟

ابتدا ذرات غذایی با فرایند فاگوسیتوز وارد یاخته پوشاننده حفره گوارشی می شود. سپس گوارش در کریچه های غذایی ادامه می یابد.

در هیدر، گردش مواد چگونه صورت می گیرد؟

درون حفره گوارشی

لوله گوارش در اثر تشکیل چه عاملی شکل می گیرد؟ و چه امکاناتی در آن فراهم شده است؟

این لوله در اثر تشکیل مخرج، شکل می گیرد و امکان جریان یک طرفۀ غذا را بدون مخلوط شدن غذای گوارش یافته و مواد دفعی فراهم می کند.

در کدام جانوران دستگاه گوارش کامل شکل گرفته است؟

جانوران دارای لوله گوارش

۲۱ کدام عامل لوله گوارش ملخ را برای عبور مواد غذایی لغزنده می کند؟

بزاق

گوارش شیمیایی کدام نوع ماده آلی از دهان ملخ آغاز می شود؟ توسط کدام آنزیم؟

کربوهیدرات-آمیلاز بزاق

در ملخ غذای خرد شده از طریق مری به کدام بخش وارد می شود؟

چینه دان

ملخ قبل از انتقال غذا به دهان چه کاری انجام می دهد؟

با استفاده از آرواره ها، مواد غذایی را خرد و به دهان منتقل می کند.

بخش حجیم انتهای مری ملخ چه نام دارد؟

چینه دان

غذا در کدام اندام لوله گوارش ملخ دخیره و نرم می شود؟

چینه دان

گوارش کدام ترکیبات آلی در چینه دان کربوهیدرات ادامه می یابد؟

کربوهیدرات

غذا پس از چینه دان به کدام بخش لوله گوارش ملخ وارد می شود؟

پیش معده

پیش معده ملخ چگونه به خرد شدن بیشتر مواد غذایی کمک می کند؟

دیوارۀ پیش معده دندانه هایی دارد که به خرد شدن بیشتر مواد غذایی کمک می کنند.

آنزیم های ترشحی کدام بخش ها به پیش معده وارد می شوند؟

معده و کیسه های معده

کدام عوامل باعث تبدیل مواد غذایی به ذرات ریزی در پیش معده ملخ می شوند؟

حرکات مکانیکی پیش معده و عملکرد آنزیم های معده و کیسه های معده

ذرات غذایی حاصل از گوارش در پیش معده ملخ به کدام بخش وارد می شوند؟

کیسه های معده

کدام بخش لوله گوارش ملخ دارای دندانه هایی در دیواره اش است؟

پیش معده

در کدام جانور جذب اصلی در معده صورت می گیرد؟

ملخ

گوارش برون یاخته ای در کدام بخش لوله گوارش ملخ کامل می شود؟

کیسه های معده

مواد گوارش نیافته پس از عبور از روده ملخ به کدام بخش وارد می شوند؟

راست روده

جذب آب و یون ها در کدام بخش لوله گوارش ملخ صورت می گیرد؟

راست روده

کدام جانوران دارای چینه دان می باشند؟

ملخ، کرم خاکی و پرندگان دانه خوار

کدام ساختار لوله گوارش به جانوران امکان می دهد تا با دفعات کمتر تغذیه انرژی خود را تأمین کند؟چرا؟

چینه دان زیرا غذا در آن ذخیره می شود.

کدام جانور فاقد معده در لوله گوارش است؟

کرم خاکی

اولین بخش اتساع یافته لوله گوارش کرم خاکی چیست؟

حلق

از بخش عقبی معده پرندگان دانه خوار کدام بخش تشکیل می شود؟

سنگدان

نقش راست روده ملخ چیست؟

مواد گوارش نیافته، پس از عبور از روده به راست روده وارد و آب و یون های آن جذب می شود.

چرا پرندگان دانه خوار همراه غذا سنگریزه هایی نیز می بلعد؟

فرایند آسیاب کردن غذا را در سنگدان تسهیل می کنند.

معده کدام جانوران چهار قسمتی است؟

پستانداران نشخوارکننده

کدام قسمت معده نشخوارکنندگان معده واقعی است؟

شیردان

حجیم ترین قسمت معده نشخوار کنندگان کدام است؟

سیرابی

نمونه هایی از جانوران نشخوار کننده کدامند؟

گاو و گوسفند

علت احتمالی نشخوارکنندگی گاو و گوسفند چیست؟

این جانوران به سرعت غذا می خورند تا در فرصت مناسب یا مکانی امن، غذا را با نشخوار کردن وارد دهان کنند و بجوند.

غذای نیمه جویده شده که به سرعت در نشخوارکنندگان بلعیده می شود ابتدا به کدام بخش معده وارد می شود؟

ابتدا غذای نیمه جویده شده به سرعت بلعیده و وارد سیرابی می شود.

چه عواملی توده های غذا را در سیرابی نشخوارکنندگان تا حدودی گوارش می دهند؟

میکروب ها به کمک حرارت بدن، ترشح مایعات و حرکات سیرابی، تا حدودی توده های غذا را گوارش می دهند.

توده های غذایی گوارش یافته پس از سیرابی وارد کدام بخش معده می شوند؟

نگاری

غذای نیمه جویده شده که به سرعت در نشخوارکنندگان بلعیده می شود قبل از ورود مجدد به دهان از کدام بخش های معده می گذرند؟

سیرابی و نگاری

پس از ورود مجدد و پس از نشخوار مواد غذایی به سیرابی در نشخوارکنندگان چه تغییری در مواد غذایی ایجاد می شود؟

بیشتر حالت مایع پیدا می کند و سپس به نگاری جریان یابد.

میکروب های گوارش دهنده سلولز در کدام بخش معده نشخوارکنندگان مستقرند؟

سیرابی

میکروب های گوارش دهنده سلولز در کدام بخش های معده نشخوارکنندگان، عمل گوارش میکروبی انجام می دهند؟

سیرابی، نگاری، هزارلا و حتی تا اندازه ای شیردان

نقش هزارلای معده نشخوار کنندگان چیست؟

آبگیری از مواد غذایی

آبگیری از مواد غذایی در کدام بخش معده نشخوارکنندگان صورت می گبرد؟

هزارلا

در کدام محل معده نشخوارکنندگان آنزیم های گوارشی پپسینوژن وارد عمل می شود؟

شیردان

چرا وجود میکروب ها در نشخوار کنندگان ضروری است؟

برای گوارش سلولز زیرا آنان فاقد توانایی تولید آنزیم سلولاز برای گوارش سلولزند.

گوارش سلولز از کدام بخش لوله گوارش نشخوارکنندگان شروع می شود؟

سیرابی

در کدام گیاه خواران عمل گوارش میکروبی پس از گوارش آنزیمی صورت می گیرد؟

گیاه خواران غیرنشخوارکننده

میکروب های گوارش دهنده سلولز در کدام بخش لوله گوارش غیرنشخوارکنندگان زندگی می کنند؟

روده کور

سلولز در کدام بخش لوله گوارش اسب آبکافت می شود؟

روده کور

چرا بخشی از مواد غذایی در اسب دفع می شود؟

زیرا گوارش سلولز در رودۀ باریک این جانور انجام نمی شود بلکه در روده کور انجام می شود.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا