علوم پایه

میلیون، بیلیون (میلیارد)، تریلیون (تریلیارد)، کادریلیون و کـَـنتیلی چند صفر دارند

برای خواندن عددهای خیلی بزرگ نامی را به کار می بریم که اروپائیان از ریشه واژه‌های لاتینی، یا زبانهای دیگر اروپایی برای آنها انتخاب کرده‌اند. بعضی از این عددها اینهاست:

حتماً بخوانید:


دنیای زنده؛ آزمون‌های آنلاین دنیای زنده


گوارش و جذب مواد؛ آزمون‌های آنلاین گوارش و جذب


تبادلات گازی؛ آزمون‌های آنلاین تبادلات گازی

یک میلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

میلیون (million) یعنی هزار هزار، در زبان لاتینی mille به معنی هزار به کار رفته است. در گذشته ما این عدد را دو کـُـرور می‌نامیدیم. کـُـرور واژه ای هندی است که در زبان فارسی به معنی پانصد هزار به کــار می رفت. یک میلیون یک دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک بیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بیلیون (billion) یعنی هزار میلیون. در بعضی کشورها این عدد را میلیارد (milliard) می نامند. در زبان لاتین bi به معنای دو است. یک بیلیون دو دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک تریلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تریلیون (trillion) یعنی هزار بیلیون. در زبان لاتین tri به معنای سه است. یک تریلیون سه دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

برای بیان عددی که ۱۲ تا صفر دارد به جای آن که کلمه “تریلیون” یا “هزارمیلیارد” را به کار ببرند از کلمه تریلیارد استفاده می کنند.

یک کادریلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کادریلیون (quadrillion) یعنی هزار تریلیون. quad به معنی چهار است. یک کادریلیون چهار دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک کـَـنتیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کـَـنتیلیون (quintillion) یعنی هزار کادریلیون. quint به معنی پنج است. یک کنتیلیون پنج دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک سیکستیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سیکستیلیون (sixtillion – séxtillion) یعنی هزار کـَـنتیلیون. séx به معنی شش است. یک سیکستیلیون شش دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک سـِـپتیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سپتیلیون (septillion) یعنی هزار سیکستیلیون. sept به معنی هفت است. یک سپتیلیون هفت دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک اُکتیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اُکتیلیون (octillion) یعنی هزار سپتیلیون. oct به معنی هشت است. یک اکتیلیون هشت دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک نونیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

نونیلیون (nonillion) یعنی هزار اکتیلیون. non به معنی نـه است. یک نونیلیون نه دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک دسیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

دسیلیون (decillion) یعنی هزار نونیلیون. dec به معنی ده است. یک دسیلیون ده دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

عددها بیشمارند. به همین سبب، نامگذاری همه آنها ممکن نیست. همانطور که می دانیم ریاضیدانان برای رهائی از این مشکل و آسانتر کردن کار عددهای بزرگ را به روشی دیگر نشان می دهند. برای مثال، عدد ۱۰۰۰ را به صورت ۱۰۳ و عدد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ را به صورت ۱۰۶ نشان می دهند. یک بیلیون یا یک میلیارد را به صورت ۱۰۹ و یک کادریلیون به صورت ۱۰۱۵ نشان داده می شود. دو هزار را به صورت ۱۰۳ × ۲ و سی میلیون را به صورت ۱۰۶ ×۳۰ یا ۱۰۷ × ۳ نشان می دهند.

امتیاز کاربران

امتیاز کاربران: ۴.۴۸ ( ۲ رای)

Have ever wondered how many zeroes are in a million? A billion? A trillion? Do you know how many zeros there are in a vigintillion? Someday you may need to know this for science or math class. Then again, you might just want to impress a friend or teacher.

 

Numbers Bigger Than a Trillion

The digit zero plays an important role as you count very large numbers. It helps track these multiples of 10 because the larger the number is, the more zeroes are needed. In the table below, the first column lists the name of the number, the second provides the number of zeros that follow the initial digit, and the third tells you how many groups of three zeros you would need to write out each number.

Name Number of Zeros Groups of (3) Zeros
Ten ۱ (۱۰)
Hundred ۲ (۱۰۰)
Thousand ۳ ۱ (۱,۰۰۰)
Ten thousand ۴ (۱۰,۰۰۰)
Hundred thousand ۵ (۱۰۰,۰۰۰)
Million ۶ ۲ (۱,۰۰۰,۰۰۰)
Billion ۹ ۳ (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
Trillion ۱۲ ۴ (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
Quadrillion ۱۵ ۵
Quintillion ۱۸ ۶
Sextillion ۲۱ ۷
Septillion ۲۴ ۸
Octillion ۲۷ ۹
Nonillion ۳۰ ۱۰
Decillion ۳۳ ۱۱
Undecillion ۳۶ ۱۲
Duodecillion ۳۹ ۱۳
Tredecillion ۴۲ ۱۴
Quatttuor-decillion ۴۵ ۱۵
Quindecillion ۴۸ ۱۶
Sexdecillion ۵۱ ۱۷
Septen-decillion ۵۴ ۱۸
Octodecillion ۵۷ ۱۹
Novemdecillion ۶۰ ۲۰
Vigintillion ۶۳ ۲۱
Centillion ۳۰۳ ۱۰۱

 

All of Those Zeroes

A table like the one above can certainly be helpful in listing the names of all of the numbers depending on how many zeros they have. But it can be really mind-boggling to see just what some of those numbers look like. Below is a listing—including all the zeros—for the numbers up to decillion—a little more than just half the numbers listed in the above table.

Ten: 10 (1 zero)
Hundred: 100 (2 zeros)
Thousand: 1000 (3 zeros)
Ten thousand 10,000 (4 zeros)
Hundred thousand 100,000 (5 zeros)
Million 1,000,000 (6 zeros)
Billion 1,000,000,000 (9 zeros)
Trillion 1,000,000,000,000 (12 zeros)
Quadrillion 1,000,000,000,000,000 (15 zeros)
Quintillion 1,000,000,000,000,000,000 (18 zeros)
Sextillion 1,000,000,000,000,000,000,000 (21 zeros)
Septillion 1,000,000,000,000,000,000,000,000 (24 zeros)
Octillion 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (27 zeros)
Nonillion 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (30 zeros)
Decillion 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (33 zeros)

 

Zeros Grouped in Sets of 3

Reference to sets of zeros is reserved for groupings of three zeros, meaning they are not relevant for smaller numbers. We write numbers with commas separating sets of three zeros so that it’s easier to read and understand the value. For example, you write one million as 1,000,000 rather than 1000000.

As another example, it’s much easier to remember that a trillion is written with four sets of three zeros than it is to count out 12 separate zeroes. While you might think that that one is pretty simple, just wait until you have to count 27 zeros for an octillion or 303 zeros for a centillion.

It is then that you will be thankful that you only have to remember nine and 101 sets of zeros, respectively.

 

Numbers With Very Large Numbers of Zeros

The number googol (termed by Milton Sirotta) has 100 zeros after it. Here’s what a googol looks like, including all of its required zeros:

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

Do you think that number is big? How about the googolplex, which is a one followed by a googol of zeros. The googolplex is so large it doesn’t have any meaningful use yet—it is larger than the number of atoms in the universe.۱

 

Million and Billion: Some Differences

In the United States—as well as around the world in science and finance—a billion is 1,000 million, which is written as a one followed by nine zeros. This is also called the “short scale.”

There is also a “long scale,” which is used in France and was previously used in the United Kingdom, in which a billion means one million million. According to this definition of a billion, the number is written with a one followed by 12 zeros. The short scale and long scale were described by French mathematician Genevieve Guitel in 1975.

مشاهده بیشتر
آزمون آنلان زیست

داریوش طاهری

✍ اولین نیستیم ولی امید است بهترین باشیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا