زبان عربیکنکور سراسری

سوالات عمومی کنکور ریاضی ۱۳۹۹ داخل کشور؛ درس زبان عربی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

کنکور ریاضی ۱۳۹۹ داخل کشور

ماده امتحانی: زبان عربی

تعداد سوالات: ۲۵

از شماره ۲۶ تا شماره ۵۰

مدت پاسخگویی ۲۰ دقیقه

■■ عیّن الأنسب للجواب عن الترجمه أو المفهوم من أو إلى العربیه (٣۵-٢۶)

٢۶- «یا أیّها النّاس؛ إنّا خَلقناکم من ذکر و أُنثى و جعلناکم شُعوبًا و قبائلَ لتَعارَفوا…..» : هان ای مردم…

۱) همانا ما شما را از یک نر و یک ماده آفریدیم و شما را ملّتها و قبایل قرار دادیم تا با یکدیگر آشنایی یابید… !

۲) شما را قطعاً به شکل نر و ماده آفریدیم و ملّتها و قبایل را در شما قرار دادیم باشد که با هم انس بگیرید… !

٣) شما را بدون شکل بصورت مذکر و مؤنث آفریده‌ایم و شعبه‌ها و عشیره‌ها از شما قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید… !

۴ ) قطعاً ما شما را از یک مرد و یک زن خلق کردیم و به هیئت اقوام و قبیله‌ها پدید آوردیم تا شاید یکدیگر را بشناسید… !

پاسخ گزینه: ۱

۲۷- «مَن أراد أن یَنجحَ فی حیاته فلیجعلِ السّعیَ صدیقِه الحمیم و التّجربِهَ مُستشاره الحکیم!» :

۱) کسی که خواسته است در زندگیش پیروز گردد، تلاش را دوستی گرم و صمیمی و تجربه را مشاوری حکیم برای خود قرار می‌دهد!

۲) هر کسی که می‌خواهد در زندگی خود موفق شود باید سعی کردن را دوستی صمیمی و تجربه کردن را مشاوری دانا قرار دهد!

٣) آن که پیروز شدن را در زندگیش خواسته است، دوست صمیمی‌اش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار می‌دهد!

۴) هر کس بخواهد در زندگی خود موفّق بشود، باید تلاش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار دهد!

پاسخ گزینه: ۴

۲۸- «إذا نَعیب عملَ أحدِ ثُمّ نَفعم أنّنا کُنّا مخطئین یَجب علینا أن نَعتذر منه مُعترفین بذلک، و هذا دلیلٌ على شجاعتنا» :

۱) آنگاه که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم، باید اعتراف کرده عذرخواهی کنیم، که این دلیل بر شجاعتمان است!

۲) وقتی‌ که از کار فردی عیب می‌گیریم سپس می‌فهمیم که خطا کرده بودیم، باید ضمن اعتراف به آن، از او معذرت‌خواهی کنیم، و این دلیلی بر شجاعت ماست!

٣) اگر عمل کسی را بدانیم آنگاه بفهمیم که خطا کرده‌ایم، بر ما واجب است معذرت‌ خواهی کرده اعتراف کنیم، که این دلیلی بر شجاعت ما می‌باشد!

۴) هر گاه از عمل کسی عیب‌جویی کنیم آنگاه بفهمیم که ما خطاکاریم، حتماً باید به‌ خاطر آن عذرخواهی کنیم درحالیکه به آن اعتراف کننده، و این دلیلی بر شجاعت ما خواهد بود!

پاسخ گزینه: ۲

۲۹- «إن الهُمس الّذی یمنعک عن التعلّم فی الصّف، یضرّک ضررًا لا تتنبّه إلیه إلّا فی نهایه السُنه!» :

۱) آهسته سخن گفتنی که تو را از آموزش در کلاس بازدارد، کاملاً به تو ضرری می‌زند که متوجّه آن نمی‌شوی مگر در پایان سال!

۲) در کلاس درگوشی سخن گفتن، تو را از آموختنی بازمی‌دارد که به تو قطعاً ضرر می‌زند و متوجه آن نمی‌شوی مگر در پایان سال!

۳) آهسته سخن گفتن در کلاس، تو را از یادگیری بازمی‌دارد و به تو ضرر می‌زند به گونه‌ای که فقط در پایان سال متوجهش می‌شوی!

۴) پچ ‌پچ کردنى که تو را از آموختن در کلاس بازدارد، به تو ضرر می‌زند که فقط در پایان سال متوجّه آن می‌شوی!

پاسخ گزینه: ۴

۳۰- «هناک سبعه منیره کمجوعهٍ من الدُّور بین منات آلاف نجمه اُخرى فی الّسماء تُسمَّى الدبّ الأکبر!» :

۱) هفت ستاره نورانی که چون مجموعه‌ای از مروارید درمیان صد هزار ستاره دیگر در آسمان هستند، دب‌ّاکبر را تشکیل می‌دهند!

۲) هفت ستاره درخشان که چون مجموعه‌ای از مرواریدها درمیان صدها و هزاران ستاره دیگر در پهنه آسمانند، دب‌ّاکبر می‌باشند!

۳) هفت ستاره درخشان همچون مجموعه‌ای از مرواریدها درمیان صدها هزار ستاره دیگر در آسمان وجود دارد که دب‌ّاکبر نامیده می‌شود!

۴) هفت ستاره تابان مجموعه‌ای چون مروارید هستند که در میان صدها هزار ستاره دیگر در پهنه آسمان قرار دارند و دب‌ّاکبر نامیده می‌شود!

پاسخ گزینه: ۳

۳۱-«قوهً هذا الأعصار تسحب الأسماکَ إلى مکان بعید على بُعد مانَتَی کیلومترٍ من المُحیط الأطلسی!»:

۱) قدرت این گردباد ماهیها را به مکانی دور، در فاصله دویست‌ کیلومتری از اقیانوس اطلس می‌کشاند!

۲) چنین گردبادی با قدرت، ماهیها را به مکان دور، در دویست کیلومتر دورتر از اقیانوس اطلس می‌اندازد!

۳) نیروی این طوفان ماهیها را به سوی مکان دور، در دویست کیلومتر از آن طرفتر از اقیانوس اطلس می‌کشاند!

۴) این گردباد با نیروی زیاد، ماهیها را به سمت مکانی دوردست، در فاصله دویست‌ کیلومتری اقیانوس اطلس پرتاب می‌کند!

پاسخ گزینه: ۱

۳۲- «عُمر نوعً من هذه الأشجار الطویله العجیبه قد یَصل إلى أکثر من خمسمانه سنهٍ!» :

۱) یک نوع از این درختهای بلند، عمرش شگفت‌انگیز است گاهی به بیش‌ از پانصد سال می‌رسد!

۲) یک نوع از این درختهای بلند شگفت‌انگیز، عمرشان قطعاً بیشتر از پانصد سال است!

۳) عمر نوعی از این درختان که بلند و عجیب هستند قطعاً بیشتر از پانصد سال است!

۴) عمر نوعی از این درختان بلند عجیب گاهی به بیش‌از پانصد سال می‌رسد!

پاسخ گزینه: ۴

۳۳- عیّن الصّحیح:

۱) لن تکون الحیاهُ دون نقص ولِکنّا جمیله دائمًا: زندگی را هرگز بدون نقص نخواهی یافت ولی همیشه زیباست!

۲) ذهبنا ألى غابه و رأینا هناک آیات ربّنا الکبرى: به جنگ رفتیم و در آنجا نشانه‌های پروردگار بزرگمان را دیدیم!

۳) طوبى لمن یَجتنب الکذبَ و إن کان للمزاح: خوشا به حال کسی که از دروغ گفتن دوری می‌کند، اگر چه برای مزاح باشد!

۴) إن العین لا تُدور فی اتّجاهین إلاّ فی بعض الحیوانات کالحرباء: چشم بعضی حیوانات مثل هر بار در دو جهت مختلف می‌چرخد!

پاسخ گزینه: ۳

۳۴-‌ عیّن الخطأ:

۱) تُعیننی المعلّمهُ فی الدّروس الصّعبه إعانهُ: معلّم مرا در درسهای مشکل بدون شک یاری می‌کند!

۲) إنّ العلوم النّافعه تُنیر عقل الإنسان و قلبه: قطعاً علوم سودمند عقل انسان و قلبش را روشن می‌کند!

۳) سیَملأ اللهُ جمیعَ نواحی الأرض سلاماً شاملاً: خداوند همه نواحی زمین را از صلحی فراگیر پر خواهد کرد!

۴) ربّنا هو الّذی یحمینا من شرور الحادثات دائمًا: خدای ما کسی است که در پیش‌ آمدهای بد همواره نگهدار ماست!

پاسخ گزینه: ۴

۳۵- « یک ساعت تفکّر بهتر از هفتاد سال عبادت است» . عیّن الصّحیح

۱) تفکّر ساعهٍ خیرٌ من عباده سبعین سنه!

۲) الساعه فی التفکّر أفضل من سبعین سنه العبادات!

۳) التفکّر فی الساعه خیرٌ من العباده من سبعین السّنه!

۴) ساعه واحده من التفکّرات أفضل من سنه سبعین من العبادات!

پاسخ گزینه: ۱

■■ اقرأ النّص التألی ثمّ أجب عن الأسئله (۴٢-٣۶) بما یناسب النصّ:

یَعدُ (یُعتبر) صیدُ الأسماک من أکثر المهن الّتى یشتغل بها الأنسانُ لیدیر عیشَه خاصّهُ فی المناطق الساحلیّه أو المناطق المُحاطه بالبُحَیرات و الأنهار، بحیث تُشکِّل لحومْ الأسماک واحده من أهمِّ مصادر الغداءِ الَتی یستفید منه الأنسانُ فی العالم. کما کانت الأسماک مَصدرُا غِذائیَّا مُهمًا الأنسان فی العصور القدیمه، و قد وُجدت الکثیر من النُقوش الحجریه القدیمه لعصر الفراعنه الّتی تدل على صَیدهم الأسماکَ و طریقه قیامهم به تَغذْیهم علیها، أضافه ألى هذا لم یجد الانسانُ صعوبه فی الحصول علیها!

تحوّلت مهنهُ صَید الأسماک ألى ریاضهِ محبوبه لدى العدید من النّاس حیثُ یَبلغُ مَن یُمارسونَها حَوالی مَلایینَ من النَاس. فهناک بعضً النّاس حین یذهبون ألی المناطق الّتی تُوجد فیها هذه الأمکانیَهُ یشتغلون باصیّد لکنّه بوسائط بسیطه؛ و تحوَلت طُرقُ عاى مَرَّ الزّمان و تَعددت الطرق المُستخدَمه فی صَید الأسماک!

٣۶- عیّن الصحیح: النقوشُ الحجریّه القدیمه تدلّ على أنّ…..

١) الناس کانوا یتمنون أن یَرفعوا مشکلهَ جوعهم!

٢) صید الأسماک کان مهنهٌ حدیثه لا نتعلَّمها من أجدادنا!

٣) مرور الزمان قد سبّب تحوُّلاً فی کیفیّه صید الأسماک!

۴) مصدرٌا غذائیًّا وحیدًا و مهمًّا من القدیم کان لحم الأسماک!

پاسخ گزینه: ۳

٣٧- عیّن الخطا: لماذا کان صید الأسماک من أهمَ المِهَن من قدیم الزمان للإنسان؟

١) لأُنّ السمک کان ثروهً طبیعیه یَجدها النّاسُ فی الطبیعه!

٢)لأنّهم کانوا یملؤون ساعاتِ فراغهم بالاشتغال بهذا العمل!

٣) لأَنّه کان سهلاً الأنسان أن یحصل علیه لیرفع حوائجَه به!

۴) لأنّ صید ظ الأسماک لا یسدُّ جوعَه فقط بل یُساعده على إداره حیاته!

پاسخ گزینه: ۲

٣٨- عیّن الخطأ: مَضى الزمانً و عَلم الناسُ……

١) السُبل المختلفه لصید الأسماک!

٢) کیفیّهُ استخدام صید الأسماک کریاضه!

٣) کیف یشغلون بالصّید بالوسائط البسیطه!

۴) أن لحم الأسماک هو فی کل مکانٍ أفضلُ مصدرٍ لغذائهم!

پاسخ گزینه: ۴

٣٩- أُذکر ما لم یأت فی النصّ:

١) الصیّادون غیَّروا اُسلوب عَلمهم على مرّ الزمان!

٢) هناک طرقٌ کثیره للصیّد یَعرفها الناس کلّها من القدیم!

٣) بَعضُ النّاس یَملؤون ساعات فراغهم بالقیام بصید المسک!

۴) لم یکن یستفید الناس من الوسائط الثّقیله و الحىیثه للصید!

پاسخ گزینه: ۲

■ عیّن الصحیح فی الأعراب و التحلیل الصرفی (۴٢-۴٠)

۴٠- «یَشتغل»:

١) مضارع – للغائب – حروفه الأصلیه ثلاثه، و مصدره «اشتغال» / فعل و فاعله «الأنسان»

٢) فعل مضارع – للغائب – له ثلاثه خروف أصلیه و حرفان زائدان (- مزید ثلاثی) / فعل و فاعله محذوف

٣) مضارع – مادّته أو حروفه الأصلیه «ش، غ، ل» و مصدره على وزن «انفال» / فعل و فاعله «الإنسان»

۴) فعل مضارع – حروفه الأصلیه ثلاثه و له ثلاثه حروف زائده / فعل و فاعله «الإنسان» والجمله فعلیه

پاسخ گزینه: ۱

۴١- «تُشکَّل»:

١) فعل مضارع – للمفرد المؤنّث الغائب (أی للغائبه) / فعل و فاعله «لحوم» و الجمله فعلیه

٢) مضارع – للغائبه – ماضیه «تَشکَّل» و مصدره «تشکُّل» على وزن تفعّل / فاعله «لحوم»

٣) مضارع – للمخاطب- حروفه الأصلیّه «ش ک ل» و مصدره «تشکیل» على وزن «تفعیل» / مع فاعله جملهٌ فعلیه

۴) مضارع – للمؤنّث – له ثلاثه حروف أصلیّه و حرف واحد زائد (- مزید ثلاثی) / فاعله «الأسماک» و الجمله فعلیه

پاسخ گزینه: ۱

۴٢- «مصادر»:

١) اسم – جمع مکسّر أو تکسیر (مفرده «مصدر» مذکر) / مضاف إلیه، و المضاف: «أهمّ»

٢) جمع مکسّر- اسم مکان ( فعله «صدر» و مصدره «تصدیر» / مضاف، و المضاف إلیه: «الغذاء»

٣) جمع تکسیر – اسم مکان (على وزن «مَفعل» من فعل ثلاثی) / مضاف إلیه، والمضاف: «الغذاء»

۴) اسم – جمع مکسّر (مفرده «مصدر» مذکر) – اسم مغعول (مأخوذ من فعل «صدر») / مضاف ألیه و مضاف

پاسخ گزینه: ۱

■■عیّن المناسب للجواب عن الأسئله (۵۰- ۴۳)

۴۳- عیّن الخطأ فی ضبط حرکات الحروف:

١) ثَمره العِلمِ إخلاص العَمَل!

٢) عالِمٌ یَّنتَفَع بِعلمِهِ خَیرٌ مِن ألْفِ عابِد!

٣) تُؤدّی الدَّلافین دورًا مُهمًا فی الحَربِ و السِّلم!

۴) الشَّجَره الخانَقهُ شَجرهٌ تَنمو فی بَعضِ الغابات الاُستُوانیّه!

پاسخ گزینه: ۴

۴۴- عیّن الصّحیح

١) العُملاء: هم الّذین یعلمون لراحه النّاس!

٢) الحَنیف: هو الّذی لا یَعبد إلاّ الواحد!

٣) البُحیره: یدخل ماء الأنهار فیها و هی أکبر من البحر!

۴) یوم الخمیس: الیوم السادس من الُسبوع و قبله یوم الجمعه!

پاسخ گزینه: ۲

۴۵- عیّن الصّحیح للفراق: «نجح سعیدٌ فی المسابقه و حصل على الجائزه الذهبیّه، فهو الفائز……!»

١) الأحد

٢) الأوّل

٣) الواحد

۴) الاُولى

پاسخ گزینه: ۲

۴۶- عیّن ما فیه اسم التفضیل و اسم المکان معاً:

١) إنّ بعض المتاجر مفتوح إلى نهایه اللّیل!

٢) رأیتُ مکتبه فی مدینتنا کانت من أکابر مکاتب العالم!

٣) نُحبٌ أن نشتری ما نریده بثمن أرخص و نوعیّه أعلى!

۴) یجب أن یکون لون جدار المطابخ خاصه فی الأماکن العامّه أبیض!

پاسخ گزینه: ۲

۴٧- عیّن ما لیس فیه «نون الوقایه»:

١) یُساعدنی کلامُ صدیقی لأصلاح نفسی!

٢) اَقول لزمیلی أعِنِّی فی حلّ هذه المسأله!

٣) یَتمنَّى أخی أن یصل إلى المراحل العالیه فی العلم!

۴) أعاننی صدیقی فی تَعلُّم دروسی الصّعبه فشکرته کثیرّا!

پاسخ گزینه: ۳

۴۸- عیّن الصّحیح للفراغین:

ذهبتُ مع أحدعشر زملائی إلى المکتبه فی الساعه السابعه صباحًا، رجع مِنّا زمیلان اثنان و لکنّنا بقینا خمس ساعات هناک. عند الرجوع کان عددنا…….أشخاص و کانت السّاعه…..

١) عشره / ثانی عشر!

٢) تسعه / ثانی عشر!

٣)عشره / الثانیه عشره!

۴) تسعه / الثانیه عشره!

پاسخ گزینه: ۳

۴٩- عیّن ما فیه الحال:

١) إن شجره الخبز شجره عجیبه و تحمل الأثمار فی نهایه الأغصان!

٢) رأیت شجره الخبز و هی تحمل أثمارها فی نهایه أغصانها!

٣) رأیت شجره الخبز الّتی تحمل الأثمار فی نهایه الأغصان!

۴) شجره الخبز شجره تحمل أثمارها فی نهایه أغصانها!

پاسخ گزینه: ۲

۵٠- عیّن ما لیس فیه المفهوم الحصر:

١) لا نأخذ إلی موقف التّصلیح إلاّ السیّارهَ المعطّله!

٢) لا یسار الناسُ مت یخافون من عواقب جهره!

٣) یتاول هذا المریضُ أنواع الواکه إلاّ التّفاح!

۴) لم تکن الیّلامه إلاّ بالذّهن السّلیم!

پاسخ گزینه: ۳

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا