روانشناسیعلوم انسانی

سوالات تشریحی درس روان‌شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه | پاسخ

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

سوالات تشریحی درس اول روانشناسی یازدهم علوم انسانی همراه پاسخ | بخش دوم

شناخت چیست؟

۱- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص نمایید.

الف) روان‌شناسی نوین، در تبیین موضوعات مورد مطالعه، با واژه «شناخت» بسیار سر و کار دارد.

درست

ب) محیط ما لبریز از محرک‌های مختلف است.

درست

ج) اندیشمندان تمایل ندارند همانند لوح فشرده، حاوی اطلاعات خام باشند، بلکه سعی می‌کنند از اطلاعات موجود در حافظه، استنباط‌های زیادی داشته باشند.

درست

۲- جاهای خالی را تکمیل نماییدـ

الف) محرک‌های مختلف محیطی، گیرنده‌های حسی همچون گوش و چشم را تحریک می‌کنند که به نتیجه آن……… می‌گویند.

احساس

ب) به کمک «………»، یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می‌کنیم؛ سپس محرک انتخاب‌شده را ………… می‌کنیم.

توجه _ تعبیر و تفسیر

ج) بعد از ادراک، تفسیرهای خود را در محفظه‌ای نگهداری می‌کنیم که به آن «……….» می‌گویند.

حافظه

۳- به فرایند تفسیر محرک های انتخابی، چه گفته می‌شود؟

ادراک

۴- مرحله بعد از ادراک چیست؟

حافظه

۵- اندیشمندان چگونه به‌ مراتب بالاتر شناخت دست می‌یابند؟

 اندیشمندان تمایل ندارند همانند لوح فشرده، حاوی اطلاعات خام باشند، بلکه سعی می‌کنند از اطلاعات موجود در حافظه، استنباط‌های زیادی داشته باشند؛ به‌ عبارت‌ دیگر سعی می‌کنند با بازنمایی آنچه در حافظه است به‌ مراتب بالاتر شناخت دست یابند.

۶- فرایند بازنمایی اطلاعات موجود در حافظه، چه نام دارد؟

تفکر

۷- تفکر شامل چه موصوعاتی است؟

استدلال، قضاوت، حل مسئله و تصمیم‌گیری

چگونگی شکل‌گیری سطوح مختلف شناخت

۸- با توجه به مراحل شکل‌گیری شناخت، تفکر به چه چیزی نیاز دارد؟ آیا فردی که حافظه قوی دارد، متفکر است؟

تفکر به توجه، ادراک و حافظه نیاز دارد. لازمۀ تفکر آن است که از اطلاعات حافظه استنباط‌های زیادی داشته باشیم و با بازنمایی محتویات حافظه، به تفکر برسیم؛ بنابراین باید محتویات حافظه به کمک استدلال، قضاوت و حل مسئله و تصمیم گیری به تفکر منتهی شود.

۹- شناخت چیست؟  انواع شناخت را نام ببرید.

از توجه تا تصمیم‌گیری شناخت نامیده می‌شود. شناخت پایه و شناخت عالی

۱٠- جاهای خالی را تکمیل کنید.

الف) متخصصان به فرایندهایی همچون توجه، ادراک و حافظه، «………..» و به انواع تفکر، «……….» می‌گویند.

شناخت پایه _ شناخت عالی

ب) هرچه از شناخت پایه به‌سوی شناخت عالی پیش می‌رویم، عمل …….. پیچیده‌تر می‌شود.

پردازش

ج) برخی از پردازشگران، صرفاً بر ویژگی‌های حسی، همانند اندازه و شکل ظاهری محرک، تکیه‌دارند: نوع پردازش در چنین حالتی، «………..» است.

پردازش ادراکی

د) حل مسئله و تصمیم‌گیری مبتنی بر پردازش……….، کارآمدتر از تصمیم‌گیری مبتنی بر پردازش………… است.

مفهومی _ ادراکی

۱۱- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) انسان‌ها در پردازش به یک شیوه عمل نمی‌کنند.

درست

ب) برخی افراد سعی می‌کنند به ویژگی‌های مشترک محرک‌های مختلف دسترسی داشته باشند؛ به ‌عبارت ‌دیگر به مفهوم می‌رسند. نوع پردازش این قبیل افراد، «پردازش مفهومی» است.

درست

۱۲- پردازش به معنای چیست؟ انواع پردازش را نام ببرید.

«پردازش» به معنای دریافت و فهم بیشتر است. پردازش ادراکی و پردازش مفهومی

 ۱۳- در چه حالتی نوع پردازش ما ادراکی است؟

برخی از پردازشگران، صرفاً بر ویژگی‌های حسی، همانند اندازه و شکل ظاهری محرک، تکیه‌دارند: نوع پردازش در چنین حالتی، «پردازش ادراکی» است.

۱۴- نوع پردازش کدام افراد مفهومی است؟

افرادی که سعی می‌کنند به ویژگی‌های مشترک محرک‌های مختلف دسترسی داشته باشند؛ به ‌عبارت ‌دیگر به مفهوم می‌رسند.

۱۵- در چه صورتی شناخت شکل گرفته،  پایدارتر و کارآمدتد خواهد بود؟

هرچه پردازش ما مفهومی‌تر باشد، شناخت شکل‌ گرفته، پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود.

۱۶- عالی‌ترین مرتبه شناخت چیست؟

عالی‌ترین مرتبه شناخت حل مسئله و تصمیم‌گیری است.

۱۷- موقعیت زیر را مطالعه و نوع پردازش آن را مشخص کنید.

سارا ۵ ساله و سپیده ۱۷ ساله با هم خواهرند و به همراه مادرشان برای خرید لباس به فروشگاه رفته‌اند. سارا با دیدن لباس قرمزی بر خرید آن اصرار دارد. برخلاف سارا، سپیده لباس را از نظر نرمی، کیفیت، دوام و قیمت بررسی می‌کند و سپس تصمیم به خرید می‌گیرد. کدام تصمیم‌گیری کارآمدتر است؟ چرا؟

سارا تنها بر ویژگی حسی و رنگ لباس تأکید دارد (پردازش ادراکی)، اما سپیده بر ویژگی‌های کیفی لباس پرداخته (پردازش مفهومی)؛ بنابراین سپیده با توجه به نکات بیشتر؛ شناخت بهتری کسب کرده و به تصمیم کارآمدتری می‌رسد.

۱۸- عبارت زیر را تکمیل کنید.

همه اعضای بدن مفید و مهم هستند، اما سیستم ………. اهمیت مضاعفی داردـ

مغزی

روش‌های جمع‌آوری اطلاعات در روان‌شناسی

۱۹- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنیدـ

الف) اطلاعات در علم روان‌شناسی با کمک روش‌های مختلفی جمع‌آوری می‌شود.

درست

ب) بسیاری از محققان به مشاهده رفتار حیوانات و آدمیان می‌پردازند.

درست

ج) ما با مشاهده دقیق رفتار حیوانات می‌توانیم رفتار نوع‌دوستانه را به ‌صورت تکاملی مطالعه کنیم.

درست

د) فیلم‌برداری از نوزادان می‌تواند جزئیات الگوهای حرکتی آنان را پس از تولد نشان دهد.

درست

ه) برخی از محققان در محیط آزمایشگاهی به مشاهده رفتار مورد نظر می‌پردازند.

درست

۲٠- اطلاعات در علم روان‌شناسی با کمک روش‌های مختلفی جمع‌آوری می‌شود. آنها را فقط نام ببرید.

مشاهده، پرسش‌نامه،  مصاحبه و آزمون‌ها

۲۱- در مراحل اولیه پژوهش، از چه راهی، موضوع مورد مطالعه تبیین می‌شود؟  چرا؟

در مراحل اولیه پژوهش، بررسی آزمایشگاهی امکان‌پذیر نیست؛ در نتیجه، از راه مشاهده، موضوع مورد مطالعه تبیین می‌شود.

۲۲- در روش‌های جمع‌آوری اطلاعات،  مشاهده باید به چه صورت انجام شود؟

مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به‌ دور از پیش‌داوری شخصی باشد. 

۲۳- در روانشناسی کدام مسائل را می‌توان با استفاده از پرسشنامه‌ها مطالعه کرد؟

مسائلی که با کمک مشاهده مستقیم امکان‌پذیر نیست،

۲۴- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص نمایید.

الف) در پرششنامه‌ها، محقق از خود فرد درباره رفتار یا افکار خاص او می‌پرسد.

درست

ب) از نتایج پرسشنامه‌ها باید با احتیاط استفاده کرد.

درست

ج) پرسشنامه به‌صورت‌های مختلف نمره‌گذاری می‌شود.

درست

د) از نتایج پرسشنامه‌ها باید با احتیاط استفاده کرد.

درست

ه) انواع مصاحبه‌ها با توجه به موقعیت مصاحبه شکل می‌گیرد.

درست

ی) مصاحبه‌ها را به صورت‌های مختلف اجرا می‌کنند.

درست

۲۵- پرسشنامه‌های جمع‌آوری کننده اطلاعات در روانشناسی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

پرسشنامه‌ها باید دقیق و معتبر باشند.

۲۶- محققان در چه صورتی از روش مصاحبه استفاده می‌کنند؟

برخی موضوعات را نمی‌توان به ‌صورت از پیش تعیین ‌شده مشاهده و یا با کمک پرسشنامه‌ها مطالعه کرد؛ محققان در چنین حالتی از روش مصاحبه استفاده می‌کنند.

۲۷- در کدام حالت جمع‌آوری اطلاعات در روانشناسی، محقق بعد از شنیدن پاسخ سؤال قبلی، پرسش بعدی را سازمان می‌دهد؟

مصاحبه

۲۸- فرق مصاحبه با گفتگوی معمولی چیست؟

مصاحبه، برخلاف گفتگوی معمولی، هدفمند و سازمان‌یافته است.

۲۹- دو شکل متداول‌تر مصاحبه چیست؟

کاملاً ساختاریافته و بدون ساختار

۳٠- پاسخ دهنده در کدام نوع مصاحبه‌ با بلی یا خیر و یا انتخاب یکی از گزینه‌ها به سؤال پاسخ می‌دهد؟

در مصاحبه‌های کاملاً ساختار یافته (نظام‌دار) 

۳۱- کدام نوع مصاحبه‌، شبیه پرسشنامه است؟

مصاحبه‌‌ی کاملاً ساختار یافته (نظام‌دار) 

۳۲- چرا مصاحبه ساختار یافته بر پرسش‌نامه ترجیح دارد؟

زیرا امکان اخذ اطلاعات بیشتری وجود دارد.

۳۳- در همه‌پرسی‌ها معمولاً از کدام روش برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کنند؟

مصاحبه ساختار یافته

۳۴- در چه صورت از مصاحبه بدون ساختار (بدون نظام) استفاده می‌شود؟

وقتی نتوانیم موضوعی را به ‌صورت مستقیم از فردی بپرسیم، از مصاحبه بدون ساختار (بدون نظام) استفاده می‌شود.

۳۵- در مصاحبه بدون ساختار (بدون نظام) به چه صورت عمل می‌شود؟

در این شیوه، با پیروی از برخی اصول و طرح کلی، فرد مصاحبه ‌شونده را به سمت پاسخ‌های مورد نظر هدایت می‌کنند.

۳۶- از کدام شیوه جمع آوری اطلاعات برای اخذ اطلاعات عمیق استفاده می‌شود؟

مصاحبه بدون ساختار (بدون نظام)

۳۷- محققان در استفاده از مصاحبه بدون ساختار (بدون نظام) باید به چه نکاتی توجه کنند؟

نکات اخلاقی

۳۸- کدام روش جمع آوری اطلاعات، بسیار وقت‌گیر و نیازمند آموزش‌های ویژه است؟

مصاحبه بدون ساختار (بدون نظام)

۳۹- شاید بیش از هر روشی، افراد عادی جامعه با استفاده از کدام شیوه جمع آوری اطلاعات، مواجه شده باشند؟

آزمون‌های روان‌شناختی

۴٠- کدام ابزارها، برای کمی کردن ویژگی‌های روان‌شناختی است؟

آزمون‌ها

۴۱- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) ساخت آزمون‌ها بسیار دشوار است و فرایند پیچیده‌ای را طی می‌کند.

درست

ب) ترازو در اندازه‌گیری وزن استفاده می‌شود.

درست

ج) وزن به‌دست‌آمده توسط ترازو،  ارتباطی با حجم ندارد.

درست

د) اگرچند بار با یک ترازوی سالم وزن یک شیء را بسنجیم، به یک عدد می‌رسیم.

درست

۴۲- دو ویژگی مهم آزمون چیست؟

آزمون‌ باید دقیقاً چیزی را اندازه‌گیری کند که برای آن ساخته شده است. علاوه بر این، آزمون‌ها در دفعات متعدد اجرا باید نمره یکسان یا تقریباً یکسانی به ما بدهند.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا