زبان و ادبیات فارسیکنکور سراسری

سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۳۹۹ خارج از کشور؛ زبان و ادبیات فارسی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

کنکور عمومی انسانی ۱۳۹۹ خارج از کشور

ماده امتحانی: زبان و ادبیات فارسی

تعداد سوالات: ۲۵

از شماره ۱ تا شماره ۲۵

مدت پاسخگویی ۱۸ دقیقه

کد کنترل: 

در حال ویرایش

۱- مترادف واژه‌های «کوشش، زمین پست، میان دو کتف، طرح اوّلیه» به‌ ترتیب، کدام است؟

۱) اراده، باره، وقب، تقریظ

۲) مناعت، بیغوله، غاشیه، اسلیمی

۳) همّت، خور، غارب، بیرنگ

۴) خواست، معرکه، کَلّه، گرته‌برداری

۲- معنی مقابل چند واژه، نادرست است؟

(فروماندن: متحیّر شدن) (سرسام: هذیان) (شراع: شریعت و دین‌) (عارضه: رخسار) (رضوان: بهشت) (عازم: رهسپار) (تشرّع: طریقت و عرفان) (لطیفه: گفتار نرم و دلپذیر)

۱) دو

۲) سه

۳) چهار

۴) پنج

۳- در همه گزینه‌ها، معنی واژه‌ها در مقابل آن‌ها درست آمده است. به جز:

۱) (اندیشه: اندوه) (کنف: کناره) (کلان؛ رئیس)

۲) (کربت: اندوه) (اعلا: نفیس) (وجنه: چهره)

۳) (آزردم: حیا) (تنیده: درهم بافته) (دستور: مشاور)

۴) (ضجه: شیون) (متقاعد: مجاب شده) (تطاول: ستم و تعدّی)

۴- در متن زیر، چند «غلط املایی» یافت می‌شود؟

«اگر از میان شما یک کس سروّر نباشد که دیگر اِخوان و اولاد و اعوان مطابع رأی و مطاوع فرمان او باشند، مثل مار چند سر باشد که شبی سرمای سخت افتاد، خواستند تا در سوراخ خزند، هر سر که در سوراخ می‌کرد، سر دیگر معاندت می‌نمود و از صورت برودت خلاص نیافتند و بدان سبب هلاک گشتند.»

۱) یک

۲) دو

۳) سه

۴) چهار

۵- در میان گروه واژه‌های داده‌ شده «چند غلط املایی یا رسم‌ الخطى» به چشم می‌خورد؟

«حیثیت و اعتبار اجتماعی، حظّار مجلس، حقّه و صندوق، محتسب و داروغه، درع و ذره، برخاستن مردگان و بعث، دیلاق و لاغر، رأفت و شفقت، راغ و زاغ، سپردن و طی کردن، زایل شدن و نابودی، رزق و وجه معاش، ذل زدن و نگاه کردن، حماقت و فرومایه‌گی»

۱) شش

۲) هفت

۳) هشت

۴) نه

۶- در کدام بیت «غلط املایی» وجود دارد؟

۱) جرعه جام برین تخت‌روان افشانم غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم

۲) همیشه تا بود افلاک مرکز انجام همیشه تا بود ارواح قوّت اشباح

۳) تا ترک سمن عارض بودی نه چنین بود امروز چنین شد که بت مشک عذاری

۴) اندر آن زندان ز ذوق بی‌قیاس بشکفد چون گل ز غرس تن هواس

۷- کدام آثار به‌ ترتیب «منثور، منثور، منظوم، منظوم» ‌است؟

۱) سه دیدار، پرنده‌ای بنام آذر باد، حمله حیدری، تمهیدات

۲) داستان‌های دل‌انگیز فارسی، من زنده‌ام، روزها، لیلی و مجنون

۳) فی حقیقه العشق، از پاریز تا پاریس، قصّه شیرین فرهاد، اسرار التوحید

۴) سندبادنامه، فیه‌ ما فیه، دری به خانه خورشید، پیوند زیتون بر شاخه ترنج

۸- کدام گزینه دو واژه در بیتِ زیر، «ایهام» دارند؟

«از نواهای مخالف می‌کشند آزار خلق گوشمالی نیست حاجت ساز سیر آهنگ را»

۱) نوا، ساز

۲) آهنگ، نوا

۳) نوا، مخالف

۴) ساز، آهنگ

۹- آرایه‌های بیتِ زیر در کدام گزینه درست آمده‌ است؟

«می‌کند خنده خونین به ته پوست نهان پسته از بس خجل از غنچه خندان تو شد»

۱) تناقض، اغراق، مجاز، استعاره

٢) کنایه، استعاره، تشخیص، حسن تعلیل

٣) اغراق، تشخیص، تشبیه، ایهام تناسب

۴) استعاره، جناس، مجاز، حسن تعلیل

۱۰- آرایه «تشبیه» در کدام بیت. بیشتر یافت می‌شود؟

۱) سرسبز گشت باغ رخت از بهار خط یعنی فزود مهر دلم از نگاه تو

۲) روی تو در آینه جان عکس بینداخت تا تخته تن پاک بگشت از همه رنگم

٣) میوه عیش بسی چیدم از آن نخل مراد کی دهد باغ محبت ثمری بهتر از این

۴) حلقه دام نجات است خم طرّه دوست وای بر حالت مرغی که در این دام نبود

۱۱- آرایه‌هایِ مقابل همه ابیات تماماً درست است؛ به‌ جز

۱) اگر سنجی به میزان وفا کوه غم مارا تو را در پله انصاف، سنگ کم کجا ماند؟ (اغراق، جناس)

۲) بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هرسال چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد (ایهام تناسب، استعاره)

۳) در آن دل از هلاک عشقبازان غم کجا ماند؟ گره در خاطر خورشید از شبنم کجا ماند؟ (واج آرایی، استعاره)

۴) مسلسل چون شود امواج، می‌پاشد ز هم کشتی به حال خویش دل در زلف خم در خم کجا ماند؟ (اسلوب معادله ایهام)

۱۲- در کدام بیت، مضاف‌الیه مضاف‌الیه و صفت مضاف‌الیه، هر دو، وجود دارد؟

۱) زنگیان دشمن آیینه بی زنگارند طمع روی دل از تیره دلان نیست مرا

۲) گرچه چون سرو تماشاگه اهل نظرم از جهان جز گره دل ثمری نیست مرا

٣) عرق غیرت پیشانی خورشیدم من نفس صبح قیامت نکند سرد مرا

۴) قسمت یوسف بی‌جرم نشد از اخوان گوشمالی که در این دور هنر داد مرا

۱۳- نقشِ واژه‌های مشخص‌ شده در بیتِ زیر، به‌ ترتیب کدام است؟

«آرام نیست آبله پایان شوق را مانع نگردد از حرکت، آب را حباب»

۱) نهاد، متمم، مضاف‌الیه، نهاد

۲) مسند، نهاد، مضاف‌الیه، نهاد

۳) نهاد، مفعول، مفعول، متمم

۴) مسند، مفعول، مفعول، مضاف‌الیه

۱۴- در متن زیر، چند «صفت پیشین و چند ترکیب وصفی» وجود دارد؟

«یک قرن بیشتر است که اختلافات و جنگ‌های داخلی مثل کاردی بر پهلوی این کشور نشسته‌ است، اما در این فاصله اروپا قدم‌های بزرگی برای پیشرفت برداشته‌ است. آن‌ها کارگاه‌های متعّدد صنعتی ساختند.»

۱) دو – شش

۲) دو – هشت

۳) سه – هفت

۴) سه – هشت

۱۵- در کدام بیت، یک جمله «نهاد + مفعول + فعل» و یک جمله «نهاد + مسند + فعل» یافت می‌شود و فاقد مناداست؟

۱) تا مگر صائب شکست خویش را سازی درست درپی خورشید تابان روز و شب چون ماه باش

۲) همیشه فکرت صائب شکار دل می‌کرد کمند ناله او نیست دل شکار امروز

٣) غیر صائب که دمی می‌زند از سوز جگر اثر از گرمی گفتار نمانده است امروز

۴) مرد نیرنگ خزان و نوبهاران نیستی در بساط خاک صائب غنچه تصویر باش

۱۶- با توجه به رباعیِ زیر، کدام گزینه غلط است؟

«در دام غمت دلم زبون افتاده‌ است دریاب که خسته بی سکون افتاده‌ است

شاید که بپرسی دلم شاد کنی چون می‌دانی که بی‌تو چون افتاده‌ است»

۱ ) جمله پایانی، مفعول جمله پیشین است.

٢) در رباعی فوق «سه ترکیب اضافی» وجود دارد.

٣) زبون و بی‌سکون، هر دو صفت‌اند و نقش «قیدی» دارند.

۴) جمله «دلم شاد کنید» از «نهاد-مفعول + مسند+ فعل» تشکیل شده‌ است.

۱۷- مفهومِ کدام بیت با دیگر ابیات، متفاوت است؟

۱) خلاص بخش خدایا همه اسیران را مگر کسی که اسیر کمند زیبایی است

۲) دیگری را در کمند آور که ما خود بنده‌ایم ریسمان در پای حاجت نیست دست‌آموز را

٣) گفت ز قیدش یابم رهایی لیکن چو آهو سر در کمندم

۴) اگرچه سمبل زلفت به خون من تشنه است رهایی دل از آن عنبرین کمند مباد

۱۸- مفهوم کدام بیت، در مقابل آن «غلط» آمده‌ است؟

۱) به مستوران مگو اسرار مستی حدیث جان مگو با نقش دیوار (پرهیز از سخن گفتن)

۲) سکندر را نمی‌بخشند آبی به‌ زور و زر میسّر نیست این کار (اثر بخشی عنایت معشوق)

۳) سِرّ خدا که عارف سالک به کس نگفت در حیرتم که باده‌ فروش از کجا شنید (الهام شدن راز معرفت)

۴) ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق همان رسید کز آتش به برگِ کاه رسید (فنای عاشق)

۱۹- کدام بیت یا بیتِ زیر، قرابت مفهومی دارد؟

«رزق هرچند بی‌گمان برسد شرط عقل است جستن از درها»

۱) چشم بستن ز تماشای دو عالم سهل است سعی کن سعی که دل را نگران نگذاری

٢) از توکّل در حنا مگذار دست سعی را قفل روزی گر کلیدی دارد ابرام است و بس

٣) در این درگاه سعی هیچ‌کس ضایع نمی‌ماند به‌ قدر آنچه فرمان می‌بری فرمانروا گردی

۴) به اقتضای قضا کار خویش را بگذار که سعی بیهوده پاپوش می‌درد مثل است

۲۰- مفهومِ بیت زیر از کدام بیت، دریافت می‌شود؟

«بسوز ای دل که تا خامی نیاید بوی دل از تو کجا دیدی که بی آتش، کسی را بوی عود آید»

۱) از نگاه گرم روی یار را افروختیم ماز خامی عاقبت در آتش خود سوختیم

۲) طمع خام نشد ز آتش حرمان پخته گر به دوزخ برویم آرزوی حور کنیم

۳) آتش نفسان قیمت میخانه شناسند افسرده دلان را به خرابات چه کار است

۴) گر برآرد عشق دود از خرمن ما گو بر آر چون خلیل از شعله باغ دل‌گشا و دارد سپند

۲۱- بیتِ زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

«بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی»

۱) ما عبث در سینه دریا و نفس را سوختیم گوهر مقصود در دامان ساحل بوده‌ است

٢) چرا صدف نکند چاک سینه را صائب در این زمان که گوهرشناس نایاب است

٣) بی‌کس هاست اگر هست کسی در عالم هست بی‌جایی اگر زیر فلک جای خوشی است

۴) جز خویش را کسی به‌ نظر در نیاورند خودبین کسی که نیست در این عهد، چشم ماست

۲۲- مفهومِ بیتِ زیر از کدام بیت، دریافت می‌شود؟

«چه در کار و چه در کار آزمودن نباید جز به خود محتاج بودند»

۱) نیاز گر بدَرد پیکر مرا از هم نبینی از پی کاری نیاز پیکارم

۲) بی‌ زر نتوان رفت به‌ زور از دریا ور زر داری به‌ زور محتاج نه‌ای

۳) کرده‌ام غنچه صفت باغ خود از خانه خویش نیستم با دل صد پاره به گلشن محتاج

۴) بی‌نیازی سرکشی می‌آورد، زان لطف حق بندگان را مبتلا سازد به درد احتیاج

۲۳- کدام بیت، با بیتِ زیر قرابت مفهومی دارد؟

«هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست به‌ غیر مصلحتش رهبری کند ایام»

۱) در این جهان دل بی‌غم نمی‌شود پیدا اگر برون دهم از دل غم نهانی خویش

٢) روزگارم تیره و بختم سیاه افتاده‌ است گُل به چشم روزنم از مهر و ماه افتاده‌ است

٣) ز کمان قَدر آن تیر که بگریزد کُشدت گرچه سرا پاى شوی رویین

۴) بی مى روشن اگر تیره شد آیینه عیش بس عجب نیست که گیتی همه افسون و دم است

۲۴- کدام بیت با بیتٍ زیر، ارتباط مفهومی دارد؟

«مگو سوخت جان من از فرط عشق خموشی است هان، اوّلین شرط عشق»

۱) هر گروهی بگریزند به عالم دینی عاشقی دین من و بی‌خبری کیش من است

۲) بر بی‌خبری زن که چراغ حرم غیب افروخته از شمع دل بی‌خبران است

۳) وقتی‌ که شدم باخبر از سِرّ دهانش از هستی خود هیچ خبردار نبودم

۴) تا خبر دارم از او بی‌خبر از خویشتنم با وجودش ز من آواز نیاید که منم

٢۵- کدام بیت با بیتِ زیر، قرابت مفهومی دارد؟

«چنان به جاذبه، شوقِ خلیفه می‌بَردم که تر نمی‌شودَم پای از شط بغداد»

۱) بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط ز بس‌ که عارف و عامی به رقص بر جستند

۲) جمال کعبه چنان می‌کشاندم به نشاط که خارهای مغیلان حریر می‌آید

۳) در این زمان چنان پست شد ترانه عشق که در بهار نخیزد ز بلبلان فریاد

۴) کم نشاطی نیست آزادی از این وحشت سرا زیر شمشیر شهادت رقص بسمل کرده‌ایم

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا