زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)

نقدی بر شکل‌ها و متن کتاب زیست‌شناسی دهم فصل اول

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

نقد و بررسی زیست‌شناسی سطوح سازمان‌یابی حیات
یاخته پایین ترین سطح سازمان یابی حیات است. همه جانداران از یاخته تشکیل شده اند.
تعدادی یاخته یک بافت را به وجود می آورند.
هر اندام از چند بافت مختلف تشکیل می شود؛ مانند استخوانی که در اینجا نشان داده شده است.
هر دستگاه از چند اندام تشکیل شده است؛ مثلا دستگاه حرکتی از ماهیچه ها و استخوان ها تشکیل شده است.
جانداری مانند این گوزن، فردی از جمعیت گوزن هاست.
افراد یک گونه که در زمان و مکان خاصی زندگی می، کنند، یک جمعیت را به وجود می آورند.
جمعیت‌های گوناگونی که با هم تعامل دارند، یک اجتماع را به وجود می‌آورند.
عوامل زنده (اجتماع) و غیر زنده محیط و تاثیرهایی که برهم می گذارند بوم سازگان را می سازند.
زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل می شود که از نظر اقلیم (آب و هوا) و پراکندگی جانداران مشابه اند.
زیست کره شامل همۀ زیست بوم های زمین است.

نقد و بررسی اول این مبحث از زیست‌شناسی

هر سطح از سازمان‌یابی، از یاخته تا زیست‌کره، چیزی بیش از اجزای تشکیل دهنده آن است. 

بنابراین مطابق ویژگی کل‌نگری زیست‌شناسی نوین می‌بایست تعریف هر یک از سطوح سازمان‌یابی اصلاح شود: 

به طور مثال: 

هر اندام از چند بافت مختلف و ارتباط بین آنها تشکیل می‌شود. یا بیان شود از تعامل چند بافت با یکدیگر اندام تشکیل می‌شود. چون در تشکیل اندام، ارتباط بین بافت‌های مختلف همانند خود اجزا موثر است.

 

این نقد خود از چندین بخش تشکیل شده است: 

در متن بیان شده: دستگاه حرکتی از ماهیچه‌ها و استخوان‌ها تشکیل شده است. حال آن که ماهیچه‌ها در شکل نشان داده نشده. 

در متن بیان شده: جمعیت‌های گوناگونی که با هم تعامل دارند، یک اجتماع را به وجود می‌آورند. یعنی عوامل زنده. حال آن که در شکل کوه نشان داده شده. 

شکل بوم‌سازگان و اجتماع فقط در خاک فرق می کند. البته باید توجه نمود خاک هم بخش زنده و هم بخش غیرزنده دارد. 

در شکل زیست‌بوم: یکی از اکوسیستم‌ها فاقد بخش غیرزنده است. 😊

خوش و خرم باشید.

 

فهرست کتاب زیست‌شناسی ۱

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـان


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا