زبان و ادبیات فارسیکنکور سراسری

سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۳۹۸ داخل کشور؛ زبان و ادبیات فارسی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

کنکور عمومی انسانی ۱۳۹۸ داخل کشور

ماده امتحانی: زبان و ادبیات فارسی

تعداد سوالات: ۲۵

از شماره ۱ تا شماره ۲۵

مدت پاسخگویی ۱۸ دقیقه

کد کنترل: ۳۱۱-A

۱- معانی مقابل چند واژه، درست است؟

(رایزن: مشاور) زردا: بالاپوش) (استماع: شنوایی) (جلجل: زنگوله) (مألوف: خو گرفتن) (عتاب کردن سرزنش شده) (دانگ: یک ششم چیزی) (طرفه: عجیب)

۱) سه

۲) چهار

۳) پنج

۴) شش

پاسخ گزینه: ۳

۲- واژه های: «گرامیداشت، آرزومند، زبانه و شعله آتش، صیرف» به ترتیب، معانی کدام واژه هاست؟

۱) اعزاز، شایق، التهاب، مجرد

۲) تکریم، شایق، قبضه، معیار

۳) اعزاز، مسرور، شراره، مجرد

۴) اقبال، قایق، التهاب، سبک

پاسخ گزینه: ۱

۳- معنی مقابل کدام واژه، کاملا درست است؟

۱) ولیمه: طعامی که در مهمانی و عروسی می دهند.

۲) پوییدن، حرکت و جست و خیز برای مقصد نامعلوم

۳) در هم: واحد پول طلا که ارزش آن بیش از دینار بوده است.

۴) دینار: واحد پول و سکه نقره که در گذشته رواج داشته است.

پاسخ گزینه: ۱

۴- در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد؟

۱) پادشاهان صورتی چون عمارتی فرمایند، تنگ دارند که به خودی خود دست در گل نهند، به دیگران باز گذارند.

۲) اندیشید و در حال جوابی مختصر چنان که صواب دانستند بر قفای ورق نبشت.

۳) رای زلت بخشای سعادت بخش بر ایشان ترحم فرمود و وی را بنواخت.

۴) هر کار که به قصد نقض عهد منصوب باشد مجال تجاوز فراخ تر باشد.

پاسخ گزینه: ۴

۵- در کدام بیت، غلط املایی وجود دارد؟

۱) زهی ستوده خصالی که بر تو می زیبد *** به جمع حور و پری دعوی حیاکردن

۲) یکی شیر شرزه به چنگال تیز *** زجنگش کجا خواستی رستخیز

۳) و گر به خواست وی آید همی گناه از ما *** نهایم عاصی بل نیک و خوب کرداریم

۴) گر ناقه رانه ناله مجنون شدی حدی *** کی میر بود از کف لیلی زمام را

پاسخ گزینه: ۲

۶- در کدام گروه واژه ها، غلط املایی وجود دارد؟

۱) صنف و گونه، افراط و تفریط، محوطه و صحن

۲) سترگ و عظیم، حلقه و طوق، تلبیس و نیرنگ

۳) متلألئ و درخشان، هرب و نزاع، خوالیگر و طباخ

۴) ثقت و اعتماد، طاعتان و عیب جویان، تلمذ و شاگردی

پاسخ گزینه: ۳

۷- «هم صدا با حلق اسماعیل، سه دیدار و روزها» به ترتیب، از آثار چه کسانی است؟

۱) رسول پرویزی، نادر ابراهیمی، مجید واعظی

۲) حسن حسینی، رسول پرویزی، جلال متینی

۳) مجید واعظی، جلال متینی، اسلامی ندوشن

۴) حسن حسینی، نادر ابراهیمی، اسلامی ندوشن

پاسخ گزینه: ۴

۸- ما در کدام بیت، هر و تشبیه گسترده و فشرده وجود دارد؟

۱) هرکه از مهر تو چون ذره شود سرگردان *** دورش از روی چو خورشید درخشان مگذار

۲) من که با زلف چو چوگان توگویی نزنم *** بیش از این گوی دلم در خم چوگان مگذار

۳) چند چون مرغ کئی سوی گلستان پرواز *** راه آمدشدبستان به صبا باز گذار

۴) توکه یک ذره نداری خبر از آتش مهر *** ذره بی سر و پا را به هوا باز گذار

پاسخ گزینه: ۲

۹- آرایه های بیت زیر، کدام اند؟

«آب آتش میبرد خورشید شب پوش شما می رود آب حیات از چشمه نوش شما»

۱) استعاره، تشخیص، تلمیح، تضاد

۲) مجاز، جناس تام، تضاد، تلمیح

۳) ایهام، استعاره، جناس تام، پارادوکس

۴) مجاز، ایهام، تشخیص، پارادوکس

پاسخ گزینه: ۱

۱۰- هر دو آرایه مقابل کدام بیت، درست است؟

۱) پیمانه حیاتم پر شد فغان که نتوان *** پیمان از او گرفتن پیوند از او بریدن (حسن تعلیل – جناس)

۲) برخیزتابه پای شود روز رستخیز *** وانگه ببین شهید غمت در چه حالت است (تلمیح – ایهام)

۳) شد چمن انجمن از بوی خوشش پنداری *** که من در بغل و گل به گریبان دارد (جناس – حس آمیزی)

۴) اسباب پریشانی جمع است برای من *** جمعیت اگر خواهی زان طره پریشان باش (پارادوکس – مجاز)

پاسخ گزینه: ۴

۱۱- آرایه های «اسلوب معادله، تلمیح، تشبیه، حس آمیزی » به ترتیب، در کدام ابیات یافت می شود؟

الف) وصل، هجران است اگر دلها ز یکدیگر جداست *** هجر باشد وصل اگر دل ها به هم پیوسته است

ب) آبی که زندگانی جاوید می دهد *** دارد اگر وجود، شراب شبانه است

ج) نیست پروا عاشقان را از نگاه تلخ یار *** دود خشک شمع ریحان تر پروانه است

د) از تهی مغزی است امید گشاد از ماه عید *** ناخن تنها برای پشت سر خاریدن است

۱) ج، ب، الف، د

۲) ج، ب، د، الف

۳) د، ب، الف، ج

۴) د، ج، ب، الف

پاسخ گزینه: ۳

۱۲- نوع وابسته وابسته در همه ابیات یکسان است؛ به جز:

۱) دیوانه قلمرو ص حرای وحشتیم *** ما را سواد شهر بود آیه عذاب

۳) ای برق اگر به گوشه آن بام بگذری*** آنجا که باد زهره ندارد خبر بری

۳) چون قضا سلسله زلف توعالم گیر است *** گردنی نیست که در حلقه زنار تو نیست

۴) ناز است سد راه وگرنه در اشتیاق *** و فرقی میانه دل ما و دل تو نیست

پاسخ گزینه: ۲

۱۳- در همه ابیات واژه ای یافت می شود که «هم آوا» دارد؛ به جز:

۱) کدامین طالع این امداد کرده است *** که شاه از مستمندان یاد کرده است

۲) اگر در هم شوی بس ناصواب است *** نه جرم تشنه ونه جرم آب است

۳) تفرج را سوی سرو و سمن شد *** گلستانی به تاراج چمن شد

۴) اسیر محنت ایام بودن *** به کام دشمنان ناکام بودن

پاسخ گزینه: ۱

۱۴- با توجه به بیت زیر، کدام موارد کاملا درست است؟

«گیرند مردم دوستان، نامهربان و مهربان *** هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس»

الف) در بیت دو «واو» عطف وجود دارد.

ب) یک مستند در بیت وجود دارد.

ج) در بیت یک نقش تبعی یافت می شود.

د) در بیت یک صفت مبهم به چشم می خورد.

۱) الف، ب

۳) ب، د

۴) ج، د

٢) الف، ج

پاسخ گزینه: ۳

۱۵ معنی «ساختن» رکدام بیت، متفاوت است؟

۱) بیارید داننده آهنگران *** یکی گرز سازند ما را گران

۲) دیدم که ملک فقر من از ملک جم به است *** زر وام ک ردم از رخ و خ اتم بساختم

۳) کیمیای عشق او از خون دلها ساختند *** عاشقانش در طلب زین روی جانها باختند

۴) دوستان و دشمنان را آب و آتش فعل باش *** بدسگالان را بسوز و نیکخواهان را بساز

پاسخ گزینه: ۴

۱۶- الگوی (نهاد + مفعول + مسند + فعل) در کدام بیت، یافت می شود؟

۱) بدین دو دیده حیران من هزار افسوس *** که با دو آینه رویش عیان نمی بینم

۲) دامن دوست بدست آروز دشمن بگسل *** مرد یزدان شوو فارغ گذر از اهرمنان

۳) دیدن روی تو را دیده جان بین باید *** وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است

۴) راست چون سوسن و گل از آثر صحبت پاک *** بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود

پاسخ گزینه: ۱

۱۷- مفاهیم «اغتنام فرصت، تلاش، توصیه به خویشتن داری، مذمت نفس پرستی» در کدام ابیات، به ترتیب، وجود دارد؟

الف) اگر برخرد چیره گردد هوا *** نخواهد به دیوانگی برگوا

ب) که اندر جهان سود بی رنج نیست *** هم آن را که کاهل بود گنج نیست

ج) هنر باخرد در دل مرد تند *** چو تیغی که گردد ز زنگار کند

د) چو کاهل شود مرد هنگام کار *** از آن پس نیاید چنان روزگار

۱) د، ب، ج، الف

۲) ب، ج، د، الف

۳) الف، ب، ج، د

۴) د، الف، ج، ب

پاسخ گزینه: ۱

۱۸- مفهوم همه ابیات یکسان است؛ به جز:

۱) صبر کن ای دل که آخر رنج توهم بگذرد *** دولت و محنت نماند شادی و غم بگذرد

۲) دامن شادی و غم آسان نمی آید به دست *** پسته را خون می شود دل تا لبی خندان کند ۳

) شاد و بی غم بزی که شادی و غم *** زود می آیند و زود میگذرند

۴) به عیش کوش و مپندار همچو نااهلان *** که عمر را عوض و وقت را قضایی هست

پاسخ گزینه: ۲

۱۹- کدام بیت، «فاقد » مفهوم بیت زیر است؟

«تعلیم زاره گیر در امر معاش *** نیمی سوی خود می کش و نیمی می پاش»

۱) به گیتی ز بخشش بود مرد مه *** توگرگنج داری ببخش و منه

۲) مدار و ببخش آن چه افزون بود *** وز اندازه خ ورد بیرون بود

۳) اگر هزار گنه بینی از سپهر دو رنگ *** بر او ببخش که بخشیدن گناه، خوش است

۴) بخل عیبی است که صد فضل بپوشاند وجود *** کیمیایی است که صد عیب هنر گرداند

پاسخ گزینه: ۳

۲۰- کدام بیت، دربردارنده مفهوم بیت زیر است؟

«رزق هرچند بی گمان برسد *** شرط عقل است جستن از درها»

۱) گر کند آفاق را چون صبح از احسان روسفید *** نیست جز گرد کدورت رزق من زین آسیا

۲) سعی در رزق کسان دل را منور می کند *** کم بود دل های شب بی شمع بالین آسیا

۳) بی تردد، دامن روزی نمی آید به دست *** می کند با کاهلان این نکته تلقین آسیا

۴) پوچ سازد مغزها را چرخ تا روزی دهد *** باشد از ریزش فزون آوازه این آسیا

پاسخ گزینه: ۳

۲۱ همه ابیات با سروه زیر قرایت مفهومی دارد؛ به جز:

«گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده ای *** ستاره ها را هم نمی بینی»

۱) چودی رفت و فردا نیامد به دست *** حساب از همین یک نفس کن که هست

۲) بسی تیر و دی ماه و اردی بهشت *** برآید که ماخاک باشیم و خشت

۳) اگر سختی بری ور کام جویی *** تو را آن روز باشد کاندر اویی

۴) گلستان که امروز باشدبه بار *** توفردا چنی گل نیاید به کار

پاسخ گزینه: ۲

۲۲- کدام بیت، با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟

«اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار *** به سوی تو بود روی سجودم میهن ای میهن»

۱) در میان دلی و این چه عجب *** وطن گنج بود ویرانی

۲) این وطن مصر وعراق و شام نیست *** این وطن جایی است کار را نام نیست

۳) سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است درست *** نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم

۴) کمند جذبه حب الوطن از وادی غربت *** به دریا همچو سیل خوش خرام آورد مستان را

پاسخ گزینه: ۴

۲۳- مفهوم بیت زیر از همه ابیات دریافت می شود؛ به جز:

«نه بدو، ره، نه شکیبایی ازو *** صد هزاران خلق سودایی ازو»

۱) نه سرو نازد چون قامت تو در بستان *** نه ماه تابد چون عارض توبرگردون

۲) نه قوتی که توانم کتاره جستن ازو *** نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم

۳) نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست *** نه احتمال نشستن نه پای رفتارم

۴) نه بخت و دولت آنم که با تو بنشینم *** نه صبر و طاقت آنم که از تو درگذرم

پاسخ گزینه: ۱

۲۴- هر بیت، به ترتیب بیانگر کدام وادی عرفانی است؟

الف) صدهزاران مرد گم گردد مدام *** تا یکی اسرار بین گردد تمام

ب) کس در این وادی بجز آتش مباد *** وانکه آتش نیست عیشش خوش مباد

ج) لیکن از عشقم ندانم آگهی *** هم دلی پر عشق دارم هم تهی

د) گر دو عالم شد همه یک بار نیست *** در زمین ریگی همان انگار نیست

۱) استغنا، حیرت، عشق، قنا

۲) استغنا، طلب، حیرت، معرفت

۳) معرفت، طلب، عشق، فنا

۴) معرفت، عشق، حیرت، استغنا

پاسخ گزینه: ۴

۲۵- مفهوم همه ابیات یکسان است؛ به جز:

۱) از دوستی ام سوخت دل خویش به صد داغ *** بیگانه نکرد آن چه دل خویش به من کرد

۲) گاهی که سنگ حادثه از آسمان رسد *** اول بلا به مرغ بلند آشیان رسد

۳) چوخس را در افکند در دیده کس *** ز خود بایدش گریه کردن نه خس

۴) هر آن کس که اندیشه بد کند *** به فرجام، بدباتن خود کند

پاسخ گزینه: ۲

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا