امتحانات نهاییتاریخ

سوالات امتحان نهایی درس تاریخ رشته علوم انسانی نوبت خرداد ۱۳۹۹

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

«باسمه تعالی»

سوالات امتحان نهایی درس: تاریخ ۳

رشته: ادبیات و علوم انسانی

تعداد صفحه: ۲

تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

ساعت شروع: ۸ صبح

دانش‌آموزان روزانه سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۹

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

الف) بخش الزامی

۱) (به خاطر بیاورید) (۳/۲۵)

الف) جمله‌های صحیح یا غلط را مشخص کنید. (هر مورد ۰/۲۵)

۱- اولین روزنامه ایران را میرزا صالح شیرازی با عنوان کاغذ اخبار در تهران منتشر کرد.

صحیح (درس ۱ ص ۱۲)

۲- سید جمال الدین اسدآبادی یکی از منادیان بیداری و وحدت اسلامی در دوره معاصر بود.

صحیح (درس ۶ ص ۶۳)

۳- نمایندگان مجلس شورای ملی با اعطای امتیاز نفت شمال ایران به شوروی موافقت کردند.

غلط (درس ۹ ص ۱۱۶)

ب) کدام یک از شماره‌های سمت راست با گزینه‌های سمت چپ در ارتباط است؟ (یک مورد اضافی است) (هر مورد ۰/۲۵)

۱- نویسنده کتاب تاریخ بیداری ایرانیان الف- میرزا حسن رشدیه
۲- تلاش‌کننده برای برپایی مراکز آموزشی جدید در ایران ب- محمدحسن خان اعتمادالسلطنه
۳- ترورکننده حاج علی رزم ‌آرا ج- ناظم الاسلام کرمانی
 د- خلیل طهماسبی

۱- با ج- ناظم الاسلام کرمانی (درس ۱ ص ۳)

۲- با الف- میرزا حسن رشدیه (درس ۴ ص ۵۵)

۳- با د- خلیل طهماسبی (درس ۹ ص ۶۲)

ج) جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز پر کنید. (دو مورد اضافی است.) (هر مورد ۰/۲۵)

(انگلیس – سودان – آمریکا – فرانسه – هندوستان)

۱- ایجاد ارتش منظم توسط رضا شاه از جمله برنامه‌های اساسی …………………………. در ایران بود.

انگلیس (درس ۷ ص ۹۳)

۲- انور سادات، رئیس جمهور مصر، نخستین رئیس یک کشور عرب و مسلمان بود که با وساطت …………………… با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد.

آمریکا (درس ۸ ص ۱۱۱)

۳- پیروزی جنبش‌های ضد استعماری مردم ……………………. علیه انگلستان، تأثیر به‌سزایی در مبارزات ملت ایران برای ملی شدن صنعت نفت ایران داشت.

هندوستان (درس ۹ ص ۱۱۸)

د) گزینه‌های مناسب را انتخاب کنید. (هر مورد ۰/۲۵)

۱- بزرگترین دستاورد پیروزی «انقلاب باشکوه» برای پارلمان انگلستان چه بود؟

الف- ﻟﻐﻮ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ

ب- ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﭘﺎدﺷﺎه و ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن

ج- ﻧﻔﯽ ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻬﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ

د- ﻟﻐﻮ اﻣﺘﯿﺎزات ﭘﺮﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ

ج) ﻧﻔﯽ ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻬﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ (درس ۲ ص ۲۶)

۲- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ‌های زیر از ویژگی‌های «ﻋﺼﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد» ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروی ﻧﯿﺴﺖ؟

اﻟﻒ- ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ

ب- ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ

ج- ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺤﺎدﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻧﻈﺎﻣﯽ

د- ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪ و رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻟﻒ) ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ (درس ۸ ص ۱۰۹)

هـ) ﺑﻪ ﺳﺆال زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه دﻫﯿﺪ.

– ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﺎ ارزش ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟ (۰/۵)

آرﺷﯿﻮ ﻣﻠﯽ (درس ۱ ص ۱۳)

۲) اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺮ را در ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ. (ﻫﺮ ﻣﻮرد ۱ ﻧﻤﺮه) (۲)

الف- وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ:

ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻨﺖ ﻣﻌﻤﻮل از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺎه اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد و ﺧﻮد را وﮐﯿﻞ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﯾﺎ وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ خواند. (درس ۲ ص ۲۰)

ب- اسکان عشایر:

ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت رﺿﺎﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی رزﻣﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ روﻧﻖ دامداری و وابستگی کشور از نظر دامی به بیگانه شد. (درس ۷ ص ۹۴)

۳) ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺪﯾﺪه‌ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان در دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮاسته‌های اﯾﺮاﻧﯿﺎن از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ. (۲)

ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان تا ﭘﯿﺶ از انقلاب ﻣﺸﺮوﻃﻪ، پادشاهی مطلقه و استبدادی بود و شاه در رأس هرم قدرت قرار داشت و از اختیارات نامحدود برخوردار بود. (به مفهوم استبداد و قدرت مطلقه اشاره شود کافی است) (درس ۳ ص ۳۷) در این شرایط مردم ایران با اتقلاب مشروطه خواهان تغییر شیوه اداره کشور شدند و درصدد برآمدند که حکومت خودکامه قاجار را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگان خود در مجلش شورای ملی در آورند. (به مفهوم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺠﻠﺲ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ) (درس ۵ ص ۶۱)

۴) ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ. (۱)

«ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸرفت‌های ﺗﻤﺪﻧﯽ اروﭘﺎﯾﯿﺎن و اﺧﺬ ﻓﻨﺎوری ﻣﺪرن ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺳﻔﺮ کرد. در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ او، ﺗﻠﮕﺮاف، ﺗﻠﻔﻦ، ﺑﺎﻧﮏ، ﻣﻮزه، دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از جلوه‌های تمدن جدید غرب علی‌رغم ﺑﺮﺧﯽ مخالفت‌ها وارد اﯾﺮان شد. ناصراﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﻮله عکس و ﻋﮑﺎﺳﯽ علاقه فراوان داشت و یکی از دلایل رواج آن در ایران، علاقه وی به عکاسی بود. او خود عکاسی می‌کرد و در این زمینه مهارت داشت.»

الف- ﻫﺪف ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ اروﭘﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ (۰/۵)

ﻫﺪف ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮفت‌های ﺗﻤﺪﻧﯽ اروﭘﺎ و اﺧﺬ ﻓﻨﺎوری ﻣﺪرن ﻏﺮبی بود. (درس ۴ ص ۶۰)

ب- یکی از دلایل رواج عکاسی در ایران در دوره قاجار چه بود؟ (۰/۵)

یکی از دلایل رواج عکاسی در ایران، علاقه فراوان ناصرالدین شاه به آن بود. (درس ۴ ص ۶۰)

۵) ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﻓﻬﺮﺳﺖ و طبقه‌بندی اﺟﺰا ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی پدیده‌های تاریخی (هر مورد ۱ نمره) (۳)

اﻟﻒ – ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اروﭘﺎ در ﻗﺮن ۱۹ م. ﮐﻪ از زمینه‌ها و ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﻮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

۱- ﺗﺪاوم و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻌﻤﺎر ۲- رشد اندیشه ملی‌گرایی، ﻇﻬﻮر ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ. (درس ۶ ص ۷۶)

ﮐﻠﯿﺪ واژه: (ﺗﺪاوم اﺳﺘﻌﻤﺎر، ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻌﻤﺎر، رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻠﯽ‌ﮔﺮاﯾﯽ، ﻇﻬﻮر ﻗﺪرت‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ)

ب- فاشیست‌های ایتالیا چه گروهی بودند و چه ویژگی داشتند؟

ﻓﺎشیست‌ها ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ‌ﮔﺮای اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دولتِ تک‌حزبی قدرتمند و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. آن‌ها ﺑﺮای آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ارزش و اﻋﺘﺒﺎری ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. (درس ۸ ص ۹۹)

کلیدواژه: (ﻣﻠﯽ‌گرایی، اﻓﺮاﻃﯽ، دوﻟﺖِ تک‌حزبی، دوﻟﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی، اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ آزادی، اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ دموکراسی)

ج- دو مورد از اقدامات انگلستان برای ممانعت (جلوگیری) از ملی شدن نفت ایران را بنویسید.

– ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده دﺳﺘﻤﺰد آﻧﺎن؛

ـ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﺸﺘﯽ‌ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﯾﺎ (ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان) و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ؛

ـ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﯾﺮان در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ؛

ـ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ. (درس ۱ ص ۱۱۹)

۶) اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﻗﻀﺎوت

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻧﻔﺖ در ﯾﮏ‌ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده‌ای ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن گذاشته است؟ (۱)

با ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ در ﯾﮏ‌صد ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده‌ای یافت. ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و دوم اﻫﻤﯿﺖ و ارزش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن را ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ.

کلیدواژه: (اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺜﻞ: ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی، روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی، اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر و… یا اشاره به تحولات منفی ﻣﺜﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن، اﺳﺘﻌﻤﺎر، ﻧﻔﻮذ ﺧﺎرﺟﯽ و…) (درس ۹ ص ۱۱۲)

ﺳﺆاﻻت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ (ﻋﻠﻞ، دﻻﯾﻞ، آﺛﺎر، ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ)

۷) آیت الله ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ نخست‌وزیری اﺣﻤﺪ ﻗﻮام در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ۱۳۳۱ از خود نشان داد؟ (۰/۷۵)

آیت الله ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ضمن مخالفت با نخست‌وزیری قوام، مردم را به مبارزه فراخواند. / ﯾﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ: اﮔﺮ ﻗﻮام ﮐﻨﺎره‌ﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﺪ، اﻋﻼم ﺟﻬﺎد ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ و ﺧﻮدم ﮐﻔﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه، ﺑﺎ ﻣﻠﺖ در ﭘﯿﮑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ. (درس ۹ ص۱۲۰)

۸) چرا آیت الله مدرس با رضاخان در برقراری نظام جمهوری به جای حکومت سلطنتی مخالفت کرد؟ (۱)

آﯾﺖ الله مدرس ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از رﺿﺎﺧﺎن داﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﺑﺰاری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن او ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽ‌داﻧﺴﺖ. (درس ۷ ص ۹۲)

۹) ژاپن در قرن ۲۰ م. به چگونه کشوری تبدیل شد؟ (۱)

ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ. (درس ۸ ص ۱۰۲)

۱۰) مهم‌ترین آثار و نتایج جنگ جهانی دوم را بنویسید. (ذکر دو مورد کافی است.) (۱)

۱- جنگ جهانی دوم مهلک‌ترین و مخرب‌ترین رویداد تاریخ بشر است؛ ۲- حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر انسان بر اثر اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ ۳- ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺷﺪه بودند، ﺑﻪ ﺷﺪت ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪﻧﺪ؛ ۴- به کشورهای درگیر جنگ آسیب‌های اقتصادی فراوانی رسید؛ ۵- گرسنگی، بیماری‌های مسری، یا آوارگی و اختلال‌های روحی و روانی نیز از دیگر مصیبت‌های ناشی از جنگ بود که بسیاری از مردم جهان را به شدت آزار داد. (درس ۸ ص ۱۰۷)

ب) بخش انتخابی

دانش‌آموز ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ۴ ﻧﻤﺮه از ﺳﻮاﻻت ۱۱ تا ۱۸ ﻓﻘﻂ ۴ ﺳﻮال را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

۱۱) نادر افشار برای به دست گرفتن قدرت در دشت مغان چه شرایطی را مطرح کرد؟ (ذکر دو مورد کافی است.) (۱)

۱- ﻣﻮروﺛﯽ ﺷﺪن ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺧﺎﻧﺪان او؛ ۲- ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﺰرﮔﺎن و رؤﺳﺎی ﻃﻮاﯾﻒ از ﺧﺎﻧﺪان ﺻﻔﻮی؛ ۳- حل اختلافات مذهبی با دولت عثمانی. (درس ۲ ص ۱۷)

۱۲) ﻋﻠﻞ ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و روس در زﻣﺎن فتحعلی‌ﺷﺎه ﭼﻪ ﺑﻮد؟ (۱)

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺧﻄﻮط ﻣﺮزی در ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ادﻋﺎﻫﺎی ارضی جدید روس‌ها و دیگری، فریاد کمک‌خواهی ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ واسطه ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﺘﻢ روس‌ها قرار گرفته بودند./ ﮐﻠﯿﺪ واژه: (ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻣﺮز، ادﻋﺎی ارﺿﯽ، ﮐﻤﮏ‌ﺧﻮاﻫﯽ، ﺳﺘﻢ روس‌ها) (درس ۳ ص ۴۲)

۱۳) چه عاملی موجب شد تا آمریکا که در جنگ جهانی اول بی‌طرف بود وارد جنگ شود و به آلمان اعلان جنگ دهد؟ (۱)

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮق ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ آﻟﻤﺎن اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ. (درس ۶ ص ۸۷)

۱۴) ﻧﻘﺶ اﯾﺮان در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از پیش‌روی ارتش آلمان در شوروی در جنگ جهانی دوم چه بود؟ (۱)

کمک‌ﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ انگلستان و آمریکا ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎک اﯾﺮان ﺑﻪ آن‌ها ﻣﯽ‌رﺳﯿﺪ، پیش‌روی ﻧﯿﺮوﻫﺎی آلمانی را متوقف کردند. (درس ۸ ص ۱۰۴)

۱۵) در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی در ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت انجمن‌های ایالتی و ولایتی چه تغییراتی ایجاد شد؟ (ذکر یک مورد کافی است.) (۱)

اﻟﻒ) ﺑﺮداﺷﺘﻦ دو ﻗﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن و ﻣﺮد ﺑﻮدن از ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺨﺎب‌ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن؛ ب) ﺣﺬف ﻗﯿﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ. (درس ۱۰ ص ۱۲۶)

۱۶) ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ۱۳۵۷ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ در ﻣﻮرد اﯾﺮان رﺳﺎﻧﺪ؟ (ذﮐﺮ دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.) (۱)

۱- روی ﮐﺎر آوردن دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ازﻫﺎری نتیجه‌ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛

۲- ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺘﺤﺪ و در اﻃﺎﻋﺖ از رﻫﺒﺮی ﺧﻮد ﻣﺼﻤﻢ و ﺟﺪی هستند؛

۳- آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻬﺮه دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ.(درس۵ ص۱۳۵)

۱۷) ﻋﻠﺖ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ﭼﻪ ﺑﻮد؟ (۱)

تداوم دﺷﻤﻨﯽ‌ﻫﺎ و ﺗﻮﻃﺌﻪ‌های دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺎزه ورود به محمدرضا شاه برای سفر به این کشور.

کلیدواژه: (دﺷﻤﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺗﻮﻃﺌﻪ‌ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ، دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر اﯾﺮان، اجازه سفر محمدرضا شاه) (درس ۱۱ ص ۱۳۸)

۱۸) دو مورد از آثار و نتایج رهبری امام خمینی (ره) در زمان جنگ تحمیلی را بنویسید. (۱)

الف) تبعیت کامل مردم و مسئولان از فرامین امام خمینی (ره) در روند جنگ؛

ب) تقویت اﻧﮕﯿﺰه ﺟﻬﺎد و روحیه ﺷﻬﺎدت‌ﻃﻠﺒﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ؛

پ) اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ روحیه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و رزﻣﻨﺪﮔﺎن؛

ت) اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ مسئله ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن. (درس ۱۲ ص ۱۵۵)

«موفق و پیروز باشید.»

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا