زبان و ادبیات فارسیکنکور سراسری

سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۴۰۰ خارج از کشور؛ زبان و ادبیات فارسی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

کنکور عمومی تجربی ۱۴۰۰ خارج از کشور

ماده امتحانی: زبان و ادبیات فارسی

تعداد سوالات: ۲۵

از شماره ۱ تا شماره ۲۵

مدت پاسخگویی ۱۸ دقیقه

۱- در میان واژه های داده شده، معنی چند واژه «درست» است؟

(نجابت: اصالت) (هژیر: شیر) (تقریظ: بزرگداشت) (فلق: فجر) (پدرام: آراستگی) (ویله: ناله) (شیراوژن: قهرمان شدن) (منت: سپاس) (نزار: پادشاهان روم در گذشته)

۱) چهار

۲) پنج

۳) شش

۴) هفت

پاسخ گزینه: ۱

۲- با توجه به واژه های زیر معنی واژه های «فرد» کدام است؟

«التهاب، مقرون، علت، درایت، خنیده، پالیز، نوند، کوشک»

۱) بیقراری، همراه، مشهور، بینش

۲) ناآرامی، عارضه، معروف، جالیز

۳) نامدار، اسب تندرو، شعله ور شدن، بیماری

۴) اضطراب، نزدیک به هم، پرآوازه، اسب تندرو

پاسخ گزینه: ۳

در ادامه بخوانید: » سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۳۹۸ خارج از کشور؛ زبان و ادبیات فارسی

۳- در کدام ابیات، متضاد واژه های (فاحش، بادی، ممات، جنت) به ترتیب، آمده است؟

الف) به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی *** به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی

ب) ز لب دوختن، غنچه را زندگی است *** چو بشکفت زان پس پراکندگی است

ج) هر آن کس که پیش من آید به جنگ *** نبیند به جز دوزخ و گور تنگ

د) همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید *** آخر نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل¬ها

١) ب – ث – ج – الف

۲) د- الف – ب – ج

۳) د- الف – ج – ب

۴) د- ب – الف – ج

پاسخ گزینه: ۲

۴- در کدام عبارت «غلط املایی» وجود دارد؟

۱) به برکات یکدلی و مخالصت و معاونت از چندین ورطه هایل خلاص یافتند و خردمند باید که در این حکایات به نور عقل اهتمام ورزد

۲) مطاوعت ملک بر من فرض است و بادیه فراق او بی شک دراز و بی پایان خواهد گذشت که همه عمر کعبه اقبال من درگاه او بوده است.

۳) و چون کسی بدین اوصاف آراسته بود و از بوته امتحان بدین نمط که تقریر افتاد بیرون آمد، حرمت او به مدت در دل ها جای گیرد.

۴) هیچ چیز ضایع تر از دوستی کسی نیست که در مذهب خود اهمال حق و نسیان شکر جایز شمرد و سر نگفتن با کسی که سخن چینی صخره بیان و پیشه بنان او باشد.

پاسخ گزینه: ۴

۵- کدام بیت، دارای «غلط املایی» است؟

۱) عجب بر فنخدان آن دل فریب *** که هرگز نبوده است بر سرو سیب

۲) گهی که جرم مرا پیش تو حساب کنند *** تو رشحه¬ای زکرم های بی حساب بریز

۳) خصمی که تیغ کافرش اندر غزا بکشت *** خونش بریخت ابروی همچون کمان دوست

۴) کنون به عرض صله خاطر من آشوب است *** کنون به جای درم در کف من آزار است

پاسخ گزینه: ۱

۶- در متن زیر، چند «غلط املایی» وجود دارد؟

«وزارات هم منصوب است به انواع مشقتها و اصناف رنج ها که وزیر به غربت پادشاه مبتلا بود به صدد کارهای بزرگ. حالی به ثواب آن لایق تر که در کارها غفلت کم رود و مهمات خوار شمرده نیاید.»

۱) یک

۲) دو

۳) سه

۴) چهار

پاسخ گزینه: ۳

۷- کدام ائر در مقابل عبارت داده شده. «غلط» آمده است؟

۱) چون بر رقعه من اطلاع یابد، قیاس کند که مرا اهلیت چیست. (سفرنامه)

۲) رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش. (قابوس نامه)

۳) به عالم عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محبت دو پایه نردبان نسازد. (فی حقیقه العشق)

۴) سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل ها افزون آید. (تذکره الاولیا)

پاسخ گزینه: ۴

۸- در کدام ابیات استعاره و مجاز، دهردو» وجود دارد؟

الف) سر پر ز شرم و بهایی مراست *** اگر بی گناهم رهایی مراست

ب) حسرت نبرم به خواب آن مرداب *** کارام درون دشت شب خفته است

ج) ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست *** شمشاد خرامان کن تاباغ بیارایی

د) به خرابی خوشم امروز که فردا ز کرم *** همت پیر خرابات کند تعمیرم

۱) الف – ب

۲) الف – د

۳) ب – ج

۴) ج – د

پاسخ گزینه: ۴

۹- تعداد «ایهام» در کدام بیت، بیشتر است؟

۱) ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی *** نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

۲) پیش اسبت رخ نهم ز آن رو که غم نبود ز مات *** در وفایت جن ببازم تا کجایایم وفات

۳) چون رود امیدوارم بی تابم و بیقرارم *** من می روم سوی دریا، جای قرار من و تو

۴) دولت صحبت أن شمع سعادت پرتو *** باز پرسید خدا را که به پروانه کیست

پاسخ گزینه: ۲

۱۰- آرایه های مقابل همه ابیات «کاملا» درست است، به جز:

۱) هر سر خبر ز سر محبت کجاشود *** الا سری که سجده آن آستانه کرد (جنسه مجاز)

۲) دل کشید آخر عنن چون مرد میدانت نبود *** صبر پی گم کرد چون همدست دستانت نبود (ابهام، استعاره)

۳) خوبان همه از مهرش مهری به جبین دارند *** خورشید صباحت را طالع ز جبینش بین (جناس، ایهام)

۴) کنار مزرع سبز فلک یکباره تر میشد *** اگر در گریه شبها دیده را فواره می کردم (اشراق، تشبیه)

پاسخ گزینه: ۳

۱۱- آرایه های بیت زیر، کدام اند؟

«گر سرت خود در سر سودای زلفش می رود *** زان سر مویی مکن خاطر پریشان غم مخور»

۱) جناس، مجاز، ایهام، کنایه

۲) استعاره، جناس، تضاد، واج¬آرایی

۳) واجرایی، مراعات نظیر، جناس، تضاد

۴) جناس، استعاره، مراعات نظیر، حسن تعلیل

پاسخ گزینه: ۱

۱۲- تعداد جمله های بیت زیر با کدام بیت، یکسان است؟

«به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم *** بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا»

۱) همه آنی همه حسنی همه لطفی همه ناز *** به چنان حسن و لطافت سردت گرنازی

۲) دلا گفتم غم خود خور که کار از دست شد بیرون *** تو را غم خوردن است ای دل تو غمخواری چه میدانی

۳) همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی *** همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی

۴) تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی *** تو نماینده فضلی توسزاوار ثنایی

پاسخ گزینه: ۲

۱۳- نوع وابسته های وابسته در کدام گزینه، با سروده زیر یکسان است؟

«پهلوان هفت خوان اکنون / طعمه دام و دهان خوان هشتم بود»

۱) بس که خونش رفته بود از تن / بس که زهر زخم هاکاریش

۲) این نخستین بار شاید بود / کان کلید گنج مروارید او گم شد

۳) شیر مرد عرصه ناوردهای هول / پور زال زر، جهان پهلو

۴) آن سکوتش ساکت و گیرا / و دمش، چونان حدیث آشنایش گرم

پاسخ گزینه: ۳

۱۴- اجزای جمله مصراع دوم کدام گزینه، با مصراع اول بیت زیر، یکسان است؟

«خرد را کمر نبخشد روشنایی *** بماند تا ابد در تیره رایی»

۱) چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش *** ز دیوار محرابش آمد به گوش

۲) کزین پس به کنجی نشینم چومور *** که روزی نخوردند پیلان به زور

۳) بلند آن سرکه او خواهد بلندش *** نژند آن دل که او خواهد نژندش

۴) دگر روز باز اتفاق اوفتاد *** که روزی رسان قوت روزش بداد

پاسخ گزینه: ۴

۱۵- کدام گزینه، با توجه به سروده زیر «نادرست» است؟

«باید پنجره را گشود و دید / چند سینه سرخ مهاجر بر شاخسار عریان نشسته اند / و بهار از کدام سمت آسمان به باغ می آید»

۱) در سروده فوق فعل ماضی نقلی و مضارع اخباری وجود دارد.

۲) یک واژه دو تلفظی و دو مفعول در کل سروده یافت می شود.

۳) چهار جمله ساده و یک نقش تبعی در این سروده دیده میشود.

۴) چهار ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی در سروده به چشم می خورد.

پاسخ گزینه: ۳

۱۶- نقش قسمت های مشخص شده در ابیات زیر، به ترتیب، کدام است؟

«چه خوش فرمود آن پیر خردمند / وزین خوشتر نباشد در جهان پند

اگر خونین دلی از جور ایام / لب خندان بیاور چون لب جام»

۱) قید، قید، مسند، مفعول

۲) قید، مسند، مسند، مفعول

۳) مسند، قید، مسند، نهاد

۴) قید، مسند، نهاد، مفعول

پاسخ گزینه: ۱

۱۷- کدام بیت «فاقد» مفهوم بیت زیر است؟

«هر دو گون زنبور خوردند از محل / لیک شد ز آن نیش و زین دیگر عسل»

۱) نه میر وشه بود هر کار کمر بندد کله دارد / که میر وشه کسی باشد که عالم را نگه دارد

۲) نه هر که دارد شمشیر حرب باید ساخت / نه هرکه دارد پازهر زهر بایدخورد

۳) نه چون موسی بود هرکس که عمرانش پدر باشد / نه چون عیسی بود هرکس که باشد، مادرش مریم

۴) به جز شکردهنی نکته هاست خوبی را / به خاتمی نتوان دم زد از سلیمانی

پاسخ گزینه: ۲

۱۸- مفهوم «الدهر یومان یوم لک ویوم علیک» از همه ابیات دریافت می شود، به جز:

۱) زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر / بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست

۲) پشت هر غم شادیی بنهفته، بنگر آسمان / ابر گریان دارد و خورشید خندان غم مخور

۳) نیست غم گربه دل از عشق غباری برسد/ از پس گرد به ناچار سواری برسد

۴) دیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو / امروز می آید از باغ بوی بهار من و تو

پاسخ گزینه: ۱

۱۹- مفهوم کدام ابیات، در مقابل آنها درست آمده است؟

الف) عندلیب دل من نغمه سرا شد روزی / کانجمن را ز رخت صحن گلستان گردی (تجلی معشوق)

ب) بانگ زد بارش که بر در کیست آن / گفت بر در هم تویی ای گلستان (نحیر و سرگشتگی)

ج) گل اگر چه هست بس صاحب جمال / حسن او در هفته ای گیرد زوال عشوه گری)

د) وصلت آن کس یافت کزخود شد فنا / هرکه فانی شد ز خود مردانه ای است (اتحاد عاشق و معشوق)

ه) به شام تیره هجران چه کار خواهم کرد / که هیچ کار نیاید ز ناله سحرم (استیصال)

۱) الف – ب – د

۲) الف – د – ه

۳) ب – د – ه

۴) ب – ج – ه

پاسخ گزینه: ۲

۲۰- کدام بیت، با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟

«خواستم از رنجش دوری بگویم یادم آمد / عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد»

۱) به گناه عشق کشتیم و هنوز برنگشتیم/ ز ارادتی که بودم ز محبتی که هستم ۲)

هر جا که حسن معشوق سرگرم جلوه گردد / جز عاشقی مپندار کار دگر توان کرد

۳) عشق بازی کار بیکاران بود / عاقلش باکار بیکاران چه کار؟

۴) از در و دیوار می بارد بلا در راه عشق / یک سرابم پیش ره نامد که توفانی نداشت

پاسخ گزینه: ۴

۲۱- متن زیر با همه ابیات قرابت مفهومی دارد، به جز:

«گفت: بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه؛ اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت، خفته.»

۱) هوای سیر گل و ساز بلبلم دادی / که بنگرم به گل و سر کنم ثنای تو را

۲) گفتم این شرط آدمیت نیست / مرغ تسبیح گوی و من خاموش

۳) در طبیعت به هر صلا و سکوت / گوش دل واکنی حکایت اوست

۴) هر یک به زخمه خود ساز تو می نوازد / بلبل به نغمه خوانی مطرب به چیره دستی

پاسخ گزینه: ۱

۲۲- مفهوم کلی بیت زیر، در کدام گزینه آمده است؟

«دل چه بندی در این سرای مجاز؟ /همت پست کی رسد به فراز »

۱) چون گل صبح به خون شست همان دم رخسار/ به خوشی یک دو نفس هرکه درین عالم زد

۲) هرکه پشت پای چون شبنم به آب و رنگ زد / در حریم مهر تابان تکیه بر اورنگ زد

۳) دست منعی که فشاندند بزرگان به فقیر / پشت پایی است که بر دولت پاینده زدن

۴) از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق / روز اول، رنگ این ویرانه، ویران ریختند

پاسخ گزینه: ۲

۲۳- مفهوم بیت زبر، در کدام بیت یافت می شود؟

«دل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی / مرداد مه و گاه دی اش نام نهادند»

۱) ایام حیاتش همه ایام بهار است / روز و شب هرکس که برابر شده باشد

۲) کار خامان می توان از پخته گویی ساختن / گرمی اتش کند کوته زبان خار را

۳) زمانه بوته خار از درشت خویی توست / اگر شوی تو ملایم جهان گلستان است

۴) در خزان سرو چو ایام بهاران تازه است / دل چو آزاد شود سود و زیان هر دو یکی است

پاسخ گزینه: ۳

۲۴- کدام بیت، با بیت زیر «تضاد» معنایی دارد؟

«ز من بشنو به خاموش مکن خوی / که خاموشی دلیل جهل باشد»

۱) درست گوی به هنگام گوی و نیکوگوی/ که سخت مشکل کاری است کار گفت و شنود

۲) سخن چو گویی سنجیده گوی در مجلس / که از کلام نسنجیده خوار گردد مرد

۳) سخن گفته دگرباز نباید به دهن / اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد

۴) مهر زن بر لب گفتار که در بزم جهان / شمع اسوده ز کشتن شود از خاموشی

پاسخ گزینه: ۴

۲۵- مفهوم کدام بیت با بیت زیر، متناسب نیست؟

«گریز از کفش در دهان نهنگ / که مردن به از زندگانی به ننگ»

۱) به نام نکوگر بمیرم رو است / مرا نام باید که تن مرگ راست

۲) مرا مرگ بهتر از این زندگی / که سالار باشم کنم بندگی

۳) مرا سر نهان تر شود زیر سنگ / از آن به که نامم برآید به ننگ

۴) هر زمان گویند دل در مهر دیگر بار بند / پادشاهی کرده باشم پاسبانی چون کنم

پاسخ گزینه: ۱

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا