زیست‌شناسی (۳)

سوالات تشریحی گفتار اول فصل سوم زیست دوازدهم براساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟

سوال‌های تشریحی فصل انتقال اطلاعات در نسل‌ها گفتار مفاهیم پایه

سوال های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

سوال تشریحی گفتار مفاهیم پایه۱- کدام موضوع، گویای آن است که ویژگی های والدین به نحوی به فرزندان منتقل می شود؟

شباهت بین فرزندان و والدین

۲- در تولیدمثل جنسی ارتباط بین نسل ها را  چه عاملی  برقرار می کند؟

کامه ها (گامت ها)

۳- ویژگی های هر یک از والدین چگونه به نسل بعد منتقل می شود؟

توسط دستورالعمل هایی که در دِنای موجود در کامه ها قرار دارد.

۴- پیش از کشف قوانین وراثت، تصور در مورد صفات فرزندان نسبت به صفات والدین به چه صورت بود؟

پیش از کشف قوانین وراثت، تصور بر آن بود که صفات فرزندان، آمیخته ای از صفات والدین و حد واسطی از آنهاست.

۵- پیش از کشف قوانین وراثت،  تصور در مورد قد فرزند ی که یکی از والدین او  بلندقد و دیگری کوتاه قد باشد، به چه صورت بود؟

فرزند آنان قدی متوسط خواهد داشت.

۶- چه کسی  توانست قوانین بنیادی وراثت را کشف کند؟ در چه قرن  و در چه شرایطی موفق به این کشف شد؟

دانشمندی به نام گریگور مندل در اواخر قرن نوزدهم، زمانی که هنوز ساختار و عمل دِنا و ژن ها معلوم نبود.

۷- به کمک قوانین بنیادی وراثت، کدام موارد را می توان پیش بینی نمود؟

صفات فرزندان

۸- کدام ویژگی ها را از والدین خود دریافت کرده ایم؟

بعضی از ویژگی ها مثل رنگ چشم، رنگ مو یا گروه خونی.

۹- کدام ویژگی ها ارثی نیستند؟

تغییر تیره شدن رنگ پوست که به علت قرار گرفتن در معرض آفتاب ایجاد شده است.

۱۰- در علم ژن شناسی ویژگی های ارثی جانداران را چه می نامند؟

در علم ژن شناسی ویژگی های ارثی جانداران را صفت می نامند.

۱۱- کدام شاخه از زیست شناسی به چگونگی وراثت صفات از نسلی به نسل دیگر می پردازد؟

ژن شناسی

۱۲- حالت های مو به چه شکل هایی دیده می شود؟

حالت های مو ممکن است به شکل صاف موج دار یا فر دیده شود.

۱۳- به انواع مختلف یک صفت چه می گویند؟

به انواع مختلف یک صفت شکل های آن صفت می‌گویند.

۱۴- وقتی می گویند گروه خونی شخص A+ است چند گروه خونی را برای او مشخص کرده اند؟ آن ها را مشخص کنید؟

وقتی می گویند گروه خونی فردی A+ است در واقع  دو  گروه خونی برای او مشخص کرده‌اند. یکی گرو خونی معروف به ABO است و دیگری گروه خونی ای به نام  Rh.

۱۵- بر اساس بودن یا نبودن پروتئین D در غشای گویچه های قرمز کدام گروه خونی تعیین می شود؟

گروه خونی Rh بر اساس بودن یا نبودن پروتئینی است که در غشای گویچه های قرمز جای دارد و پروتیین D نامیده می شود.

۱۶- گروه خونی Rh بر اساس بودن یا نبودن کدام پروتئین در غشای گویچه های قرمز تعیین می شود؟

گروه خونی Rh بر اساس بودن یا نبودن پروتئینی است که در غشای گویچه های قرمز جای دارد و پروتیین D نامیده می شود.

۱۷- در چه صورتی گروه خونی Rh منفی است؟

اگر پروتئین D در سطح گویچه های قرمز نباشد.

۱۸- در چه صورتی گروه خونی Rh مثبت است؟

اگر پروتئین  D در سطح گویچه های قرمز باشد.

۱۹- بود یا نبود پروتئین D در سطح گویچه های قرمز به چه عاملی بستگی دارد؟

به نوعی ژن بستگی دارد.

۲۰- ژن سازنده پروتئین D احتمالاً در کدام یاخته ها بیان می شود؟

گویچه های قرمز

۲۱- پروتئین D احتمالاً در غشای کدام یاخته ها وجود دارد؟

گویچه های قرمز

۲۲- ژن D و ژن d به ترتیب چه اثری بر غشای گویچه های قرمز دارند؟

ژن D می تواند پروتئین D را بسازد و این پروتئین در غشای گویچه های قرمز قرار دارد و ژن d نمی تواند پروتئین D را بسازد بنابراین چنین پروتئینی در غشا گویچه های قرمز وجود ندارد.

۲۳- ژن D و ژن d به ترتیب در کدام فام تن، جای مشخصی را به خود اختصاص داده اند؟

شماره ۱ و شماره ۱.

۲۴- جایگاه ژن های Rh بر کدام فام تن ها واقع می باشد؟

شماره ۱

۲۵- کدام ژن ها، شکل های مختلف صفت Rh را تعیین می کنند؟

D و d

۲۶- شکل های مختلف Rh چیست؟

Rh+  و Rh_

۲۷- دگره (الل) چیست؟

ژن هایی که جایگاه ژنی یکسانی دارند و شکل های مختلف یک صفت را تعیین می کنند.

۲۸- ما چند الل (دگره)  برای Rh داریم؟ چگونه؟

از آنجا که ما دو فام تن ۱ داریم و جایگاه ژنی این صفت بر این کروموزوم است بنابراین  دو دگره هم برای Rh داریم.

۲۹- در چه صورتی بیان می شود فرد برای صفت Rh خالص است؟

اگر هر دو فام تن شماره ی ۱، D  یا هر دو d را داشته باشند. در این صورت می گویند فرد برای این صفت خاص است.

۳۰- در چه صورت  می گویند: فرد برای صفت Rh ناخالص است؟

اگر یک فام تن D و دیگری d را داشته باشد در این صورت می گویند فرد برای این صفت نا خالص است.

۳۱- گروه خونی هر یک از افراد زیر به چه صورت است؟

الف)  DD: مثبت        ب) dd: منفی        ج)  Dd:  مثبت

۳۲- افراد ناخالص از نظر گروه خونی Rh چه نوع ژنوتیپی دارند؟ و فنو تیپ آن به چه صورت است؟

Dd  _ مثبت

۳۳- بین دگره های D و d چه نوع رابطه ای برقرار است؟

با رز و نهفتگی.

۳۴- کدام الل (دگره)  Rh بارز و نهفته است؟

D

۳۵- حروف بزرگ و حروف کوچک برای الل ها در کدام نوع رابطه بین الل ها کاربرد دارند؟

بارز و نهفتگی

۳۶- چرا گروه خونی فردی که ژنوتیپ او Dd است؛ مثبت خواهد شد؟

به علت رابطه  بارز و نهفتگی بین دگره های گروه خونی Rh. داشتن تنها یک دگره D کافی است تا در غشای گویچه های قرمزپروتئین D مشاهده شود.

۳۷- ژنوتیپ چیست؟

ترکیب دگره ها در فرد ژن نمود (ژنوتیپ) است.

۳۸- فنوتیپ چیست؟

شکل ظاهری یا حالت بروز یافته صفت را رخ نمود (فنوتیپ) می نامیم.

۳۹- ژن نمود های مربوط به گروه خونی + را بنویسید؟

DD ,Dd

۴۰- رابطه بین دگره های گروه خونی Rh چیست؟

بارز و نهفتگی

۴۱- در گروه خونی ABO خون به چه گروهی هایی گروه بندی می شوند؟

در گروه خونی ABO خون به چهار گروه A  ,B ,AB, O گروه بندی می شود.

۴۲- گروه بندی گروه های خونی ABO بر مبنای چیست؟

این گروه بندی بر مبنای بودن یا نبودن دو نوع کربو هیدرات به نام های A,B در غشای گویچه های قرمز است.

۴۳- عامل موثر بر گروه بندی گروه های خونی ABO در غشای کدام یاخته هاست؟

گویچه های قرمز

۴۴- نوع کربوهیدرات در غشای گویچه های قرمز  افراد دارای گروه خونی A  و B به ترتیب چیست؟

وجود کربوهیدرات  A و وجود کربوهیدرات B

۴۵- برای صفت گروه خونی ABO چند دگره وجود دارد؟

برای این صفت سه دگره وجود دارد.

۴۶- انواع دگره های موثر بر صفت گروه خونی ABO کدامند؟

دگره ای که آنزیم A را می سازد. دگره ای که آنزیم B را می سازد و دگره ای که هیچ آنزیمی نمی سازد.

۴۷- مایگاه ژن های گروه خونی ABO در کدام فام تن است؟

فام تن شماره ۹

۴۸- ژن نمود های خالص گروه خونی ABO کدامند؟  فنوتیپ (رخ نمود) هر یک چیست؟

ژن نمودهای خالص AA و BB یا OO است و فنوتیپ این گروه خونی به ترتیبَ  A ،B و O می باشد.

۴۹- ژن نمودهای ناخالص ABO کدامند؟ رخ نمود آنها  چیست؟

BO , AB, AO به ترتیب AB, A و B

۵۰- ژنوتیپ فردی AO است. گروه خونی او چیست؟

A

۵۱- رابطه ی بارز و نهفتگی بین کدام دگره های گروه خونی ABO وجود دارد؟

A و B نسبت به O

۵۲- گروه خونی فردی که BO است چیست؟ چرا؟

B  زیرا الل B نسبت به الل O بارز است. الل A آنزیم A را می سازد اما الل O هیچ آنزیمی نمی سازد.

۵۳- بین دگره های خونی ABO چه رابطه هایی وجود دارد؟

A و B نسبت به O رابطه بارز دارند یعنی رابطه اللی آنها نسبت به هم بارز و نهفتگی است.

A و B نسبت به هم رابطه هم توانی دارند.

۵۴- رابطه بین کدام دگره های گروه خونی ABO از نوع بارز و نهفتگی نیست؟

A و B نسبت به هم رابطه هم توانی دارند.

۵۵- ژن شناسان دگره های خونی را به ترتیب چگونه نشان می دهند؟

ژن شناسان دگره های O و B ،A را به ترتیب با i و IB ،IA نشان می دهند.

۵۶- انواع روابط دگره ای را نام ببرید؟

بارزیت ناقص- بارز و نهفتگی- هم توانی

۵۷- چه موقع رابطه ی بین الل ها را  بارزیت ناقص بدانیم؟

موقعی که صفت ناخالص به صورت حد واسط حالت های خالص مشاهده شود.

۵۸- ژنوتیپ و فنوتیپ های رنگ گل میمونی را بنویسید؟

در حالت RR رنگ گل قرمز و در حالت WW رنگ گل سفید است و در حالت RW رنگ گل صورتی است.

۵۹- رخ نمود هر یک از ژنوتپ های زیر مربوط به رنگ گل میسمونی چیست؟

الف) RR: قرمز

ب)RW: صورتی

ج) WW: سفید

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا