زیست‌شناسی (۳)

سوال‌های تشریحی گفتار تامین انرژی فصل از ماده به انرژی

سوال‌های تشریحی فصل از ماده به انرژی گفتار تأمین انرژی براساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

سوال‌های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

حتماً بخوانید:


دنیای زنده؛ آزمون‌های آنلاین دنیای زنده


گوارش و جذب مواد؛ آزمون‌های آنلاین گوارش و جذب


تبادلات گازی؛ آزمون‌های آنلاین تبادلات گازی

۱- اکنون که در حال مطالعه این درس هستید، یاخته های بدنتان انرژی مصرف می کنند. این انرژی از کجا و چگونه تأمین می شود؟

انرژی مورد نیاز ما از غذایی که می خوریم تأمین می شود و انرژی ذخیره شده در این مواد در تنفس یاخته ای، برای تشکیل مولکول ATP به کار می رود.

۲- چرا ورزش و فعالیت های بدنی شدید، سبب می شوند تا احساس گرما کنیم و مقداری آب به شکل عرق از دست بدهیم؟

فعالیت شدید نیازمند تولید انرژی فراوان است که در طی آن گرما نیز تولید می شود که برای تنظیم دما مقداری آب به شکل عرق از دست می دهیم.

۳- چرا به اکسیژن نیاز داریم؟

نیاز ما به اکسیژن به علت انجام فرایندی به نام تنفس یاخته ای است؛ زیرا در این فرایند ATP تولید می شود.

۴- نیاز ما به اکسیژن به علت انجام چه فرایندی است؟

فرایندی به نام تنفس یاخته ای

۵- علت نیاز ما به انجام فرایندی به نام تنفس یاخته ای چیست؟

زیرا در این فرایند ATP تولید می شود.

۶- انرژی ذخیره شده در گلوکز در چه فرایندی، برای تشکیل مولکول ATP به کار می رود؟

تنفس یاخته ای

۷- انرژی ذخیره شده در گلوکز در تنفس یاخته ای، برای تشکیل کدام مولکول به کار می رود؟

مولکول  ATP

۸- واکنش زیر کدام فرایند را نشان می دهد؟

C۶H۱۲O۶+۶O۲+ADP+P(فسفات)→۶CO۲+۶H۲O+ATP

این واکنش تنفس یاخته ای هوازی را نشان می دهد.

۹- واکنش زیر را تکمیل کنید.

C۶H۱۲O۶+۶O۲+ADP+الف←ب+جH۲O+ATP

الف) P (فسفات)، ب) CO۲ و ج) ۶

۱۰- واکنش تنفس یاخته ای هوازی چیست؟

تجزیه ماده مغذی و تولید ATP با حضور اکسیژن انجام می‌شود.

۱۱- تنفس یاخته ای بی‌هوازی چیست؟

تجزیه ماده مغذی و تولید ATP که بدون نیاز به اکسیژن انجام می شود.

۱۲- کدام جاندار می تواند بدون انرژی زنده بماند، رشد و فعالیت کند؟

هیچ جانداری نمی‌تواند بدون انرژی زنده بماند، رشد و فعالیت کند.

۱۳- حفظ هر یک از ویژگی های جانداران مانند رشد و نمو و تولیدمثل به در اختیار داشتن کدام مولکول پر انرژی وابسته است؟

ATP  یا آدنوزین تری فسفات

۱۴- شکل رایج و قابل استفاده انرژی در یاخته ها چیست؟

ATP یا آدنوزین تری فسفات، شکل رایج و قابل استفاده انرژی در یاخته هاست.

۱۵- مولکولATP یا آدنوزین تری فسفات از چه اجزایی تشکیل شده است؟

نوکلئوتیدی تشکیل شده از باز آلى آدنین، قند پنج کربنی ریبوز (که با هم آدنوزین نامیده می شوند) و سه گروه فسفات است.

۱۶- باز آلى آدنین، قند پنج کربنی ریبوز با هم چه نامیده می‌شوند؟

آدنوزین

۱۷- آدنوزین چیست؟

باز آلى آدنین، قند پنج کربنی ریبوز با هم

۱۸- افزوده شدن فسفات به آدنوزین در چند مرحله روی می دهد؟ آنها به ترتیب کدامند؟

افزوده شدن فسفات به آدنوزین در سه مرحله روی می دهد. در نتیجه در ابتدا AMP (آدنوزین مونو فسفات)، سپس ADP (آدنوزین دی فسفات) و در نهایت ATP (آدنوزین تری فسفات) تشکیل می شود.

۱۹- با افزوده شدن یک فسفات به آدنوزین چه مولکولی تشکیل می شود؟

AMP (آدنوزین مونو فسفات)

۲۰- با افزوده شدن دو فسفات به آدنوزین چه مولکولی تشکیل می شود؟

ADP (آدنوزین دی فسفات)

۲۱- با افزوده شدن سه فسفات به آدنوزین چه مولکولی تشکیل می شود؟

ATP (آدنوزین تری فسفات)

۲۲- مولکول AMP (آدنوزین مونو فسفات) از چه اجزایی تشکیل شده است؟

یک فسفات و آدنوزین (باز آلى آدنین، قند پنج کربنی ریبوز)

۲۳- مولکول ADP (آدنوزین دی فسفات) از چه اجزایی تشکیل شده است؟

دو فسفات و آدنوزین (باز آلى آدنین، قند پنج کربنی ریبوز)

۲۴- به طور معمول ATP از کدام مولکول تشکیل می شود؟

به طور معمول ATP از ADP تشکیل می شود و این دو مولکول به هم تبدیل می شوند.

۲۵- چگونه دو مولکول ATP و ADP به هم تبدیل می شوند؟

هنگام تشکیل مولکول ATP از ADP، پیوندهای پر انرژی بین گروه های فسفات ایجاد و با شکسته شدن این پیوندها انرژی ذخیره شده در آنها آزاد می شود.

۲۶- با شکسته شدن کدام پیوندها در مولکول ATP انرژی ذخیره شده در آنها آزاد می شود؟ و در این صورت به چه مولکولی تبدیل می شود؟

با شکسته شدن پیوندهای پر انرژی بین گروه های فسفات – ADP

۲۷- روش های ساخته شدن ATP به چه صورت هایی است؟

ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده، ساخته شدن اکسایشی و ساخته شدن نوری ATP

۲۸- برای ساخته شدن ATP به کدام مولکول نیاز هست؟

برای ساخته شدن ATP به فسفات نیاز هست.

۲۹- یکی از روش های ساخته شدن ATP برداشته شدن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات‌دار (پیش ماده) و افزودن آن به ADP است. این روش را چه می نامند؟

ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده

۳۰- ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده به چه معناست؟

برداشته شدن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار (پیش ماده) و افزودن آن به ADP که یکی از روش های ساخته شدن ATP است.

۳۱- نمونه ای از ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده بنویسید.

ماهیچه ها برای انقباض به ATP نیاز دارند و یکی از راه های تأمین ATP در ماهیچه ها، برداشت فسفات از مولکول کراتین فسفات و انتقال آن به ADP است.

۳۲- یکی از راه های تأمین ATP در ماهیچه ها، ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده است. در این روش برداشت فسفات از کدام مولکول صورت می گیرد؟

کراتین فسفات

۳۳- یکی از راه های تأمین ATP در ماهیچه ها، ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده است. در این روش احتمالاً پیش ماده چیست؟

کراتین فسفات

۳۴- یکی از راه های تأمین ATP در ماهیچه ها چیست؟

یکی از راه های تأمین ATP در ماهیچه ها، برداشت فسفات از مولکول کراتین فسفات و انتقال آن به ADP است (ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده)

۳۵- نقش کراتین فسفات در ماهیچه ها چیست؟

کراتین فسفات، پیش ماده ای است که فسفات آن برای ساخته شدن ATP به کار می رود.

۳۶- ساخته شدن اکسایشی ATP چگونه صورت می گیرد؟

در ساخته شدن اکسایشی ATP از یون فسفات و انرژی حاصل از انتقال الکترون ها در راکیزه ساخته می شود.

۳۷- در ساخته شدن اکسایشی ATP انرژی از کجا تأمین می شود؟

انرژی حاصل از انتقال الکترون ها در راکیزه

۳۸- در کدام روش ساخته شدنATP، ATP از انرژی حاصل از انتقال الکترون ها در راکیزه ساخته می شود؟

ساخته شدن اکسایشی ATP

۳۹- ساخته شدن اکسایشی ATP در کدام اندامک صورت می گیرد؟

در راکیزه

۴۰- روش ساخته شدنATP در راکیزه به چه صورت است؟

ساخته شدن اکسایشی ATP

۴۱- کدام روش ساخته شدن ATP، در یاخته های انسان انجام نمی شود؟

ساخته شدن نوری ATP

۴۲- کدام روش ساخته شدن ATPدر سبزدیسه انجام می شود؟

ساخته شدن نوری ATP

۴۳- ساخته شدن نوری ATPدر کدام اندامک انجام می شود؟

در سبزدیسه

۴۴- اولین مرحله تنفس یاخته ای چیست؟

قندکافت (گلیکولیز)

۴۵- قندکافت (گلیکولیز) به چه معناست؟

به معنی تجزیه گلوکز است که در ماده زمینه سیتوپلاسم انجام می شود.

۴۶- قندکافت (گلیکولیز) در کجا انجام می شود؟

در ماده زمینه سیتوپلاسم انجام می شود.

۴۷- برای انجام واکنش های مربوط به قندکافت اولین مرحله چیست؟

برای انجام واکنش های مربوط به تجزیه گلوکز انرژی فعال سازی نیاز هست. این انرژی از ATP تأمین می شود.

۴۸- برای انجام واکنش های مربوط به تجزیه گلوکز انرژی فعال سازی نیاز هست. این انرژی چگونه تأمین می­شود؟

این انرژی از ATP تأمین می شود.

۴۹- اولین مرحله قندکافت (گلیکولیز) چیست؟

گلوکز با گرفتن فسفات های ATP فسفات دار یا اصطلاحا فسفاته می شود.

۵۰- فسفاته شدن گلوکز چندمین مرحله قندکافت (گلیکولیز) چیست؟

اولین مرحله

۵۱- گلوکز چگونه فسفاته می شود؟

گلوکز با گرفتن فسفات های ATP فسفات دار یا اصطلاحا فسفاته می شود.

۵۲- اولین تولیدی های قندکافت (گلیکولیز) چیست؟

گلوکز فسفات دار یا اصطلاحا فسفاته و ADP

۵۳- دومین مرحله قندکافت (گلیکولیز) چیست؟

از تجزیه گلوکز فسفاته شده، دو قند سه کربنی فسفاته ایجاد می شود.

۵۴- سومین مرحله قندکافت (گلیکولیز) چیست؟

هر یک از قند سه کربنی تک فسفاته یک گروه فسفات می گیرند و به این ترتیب دارای دو گروه فسفات می شوند.

۵۵- آخرین مرحله قندکافت (گلیکولیز) چیست؟

هر یک از قندهای دو فسفاته بعد از طی مراحلی، به مولکولی سه کربنی به نام پیرووات (بنیان پیروویک اسید) تبدیل می‌شوند.

۵۶- اولین مصرفی های قندکافت (گلیکولیز) چیست؟

گلوکز و ATP

۵۷- کدام مواد در قندکافت (گلیکولیز) مصرف می شوند؟

گلوکز، ATP، NAD+ و ADP

۵۸- کدام مواد در قندکافت (گلیکولیز) تولید می شوند؟

پیرووات (بنیان پیروویک اسید)، ATP ،NADH-H و ADP

۵۹- در قندکافت (گلیکولیز) هر یک از قندهای سه کربنی دو فسفاته بعد از طی مراحلی، به چه مولکولی تبدیل می­شوند؟

به مولکولی سه کربنی به نام پیرووات (بنیان پیروویک اسید)

۶۰- پیرووات (بنیان پیروویک اسید) مولکول چند کربنی است؟

سه کربنی

۶۱- در قندکافت (گلیکولیز) به ترتیب کدام مولکول پرانرژی و کدام مولکول حامل الکترون تشکیل می شوند؟

مولکول ATP و مولکول NADH

۶۲- ویژگی های مولکول NADH چیست؟

NADH حامل الکترون است، دو نوکلئوتید دارد و از +NAD به اضافه الکترون و پروتون تشکیل می شود.

۶۳- NADHحامل الکترون در کدام فرایند است؟

تنفس یاخته ای

۶۴- NADH چند نوکلئوتید دارد؟

دو

۶۵-+NAD و NADH چگونه به همدیگر تبدیل می شوند؟

+NAD و  NADH با گرفتن و از دست دادن الکترون و پروتون، به همدیگر تبدیل می شوند.

۶۶-واکنش زیر اکسایش است یا کاهش؟ آیا در هنگام قندکافت (گلیکولیز) انجام می شود؟

۲H++۲e+NAD+→ NADH+H

کاهش _ بله

۶۷- واکنش زیر اکسایش است یا کاهش؟ آیا در هنگام قندکافت (گلیکولیز) انجام می شود؟

۲H++۲e ++NAD ←  NADH+H

اکسایش – خیر

۶۸- NADH+H حامل چند الکترون است؟

دو

۶۹- محصول واکنش زیر چیست؟ چرا به این صورت بیان می شود؟

………………………… → NAD+۲e+۲H

NADH+H+ چون یک الکترون برای خنثی کردن NAD+ به کار می‌رود. بنابراین محصول به صورت NADH+H نوشته می شود.

۷۰- ساخته شدن ATP در قندکافت (گلیکولیز) با کدام روش انجام می شود؟

ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده

۷۱- ساخته شدن ATP در کدام مرحله قندکافت (گلیکولیز) انجام می شود؟

در مرحله چهارم

۷۲- آیا قندکافت (گلیکولیز) به اکسیژن نیاز دارد؟

خیر

۷۳- در هو هسته ای ها مقصد پیرووات کجاست؟

راکیزه

۷۴- کدام مرحله تنفس یاخته ای به اکسیژن نیاز دارد؟

مرحله ای که در هو هسته ای ها در راکیزه انجام می شود.

۷۵- کدام مرحله تنفس یاخته ای هوازی به اکسیژن نیاز ندارد؟

قندکافت (گلیکولیز)

۷۶- کدام اندامک دو غشا دارد؟

راکیزه

۷۷- راکیزه چند غشا دارد؟ آنها کدامند؟

راکیزه دو غشا دارد: غشای بیرونی صاف، و غشای درونی آن به داخل چین خورده است.

۷۸- فرق غشای درونی و بیرونی راکیزه چیست؟

غشای بیرونی صاف، و غشای درونی آن به داخل چین خورده است.

۷۹- فضای درون راکیزه به چند بخش تقسیم می شود؟

فضای درون راکیزه به بخش داخلی و بخش بیرونی (فضای بین دو غشا) تقسیم می شود

۸۰- چرا فضای درون راکیزه به بخش داخلی و بخش بیرونی (فضای بین دو غشا) تقسیم می شود؟

راکیزه دو غشا دارد: غشای بیرونی صاف، و غشای درونی آن به داخل چین خورده است.

۸۱- راکیزه در بخش داخلی دارای چه بخش هایی است؟

راکیزه ها دارای دنای مستقل از هسته و رناتن مخصوص به خود هستند.

۸۲- پروتئین سازی در کدام اندامک ها انجام می شود؟ چرا؟

راکیزه ها و دارای دنای مستقل از هسته و رناتن مخصوص به خود هستند و پروتئین سازی در آنها انجام می شود.

۸۳- در دنای راکیزه، ژن های مورد نیاز برای ساخته شدن کدام نوع پروتئین ها وجود دارند؟

ژن های مورد نیاز برای ساخته شدن انواعی از پروتئین های مورد نیاز در تنفس یاخته ای وجود دارند.

۸۴- تقسیم راکیزه در کدام مرحله چرخه یاخته ای صورت می گیرد؟

راکیزه همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم می شود.

۸۵- مستقل بودن تقسیم راکیزه از تقسیم یاخته چه اهمیتی دارد؟

موجب می شود یاخته ای که دارای فعالیت زیاد است برای تامین انرژی خود چندین راکیزه داشته باشد.

۸۶- راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاخته ای به پروتئین هایی وابسته است. ژن های آنها در کجا قرار دارند و به وسیله کدام رناتن ها ساخته می شوند؟

در دنای راکیزه، ژن های مورد نیاز برای ساخته شدن انواعی از پروتئین های مورد نیاز در تنفس یاخته ای وجود دارند و پروتئین سازی در رناتن های مخصوص در راکیزه انجام می شود. به هر حال راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاخته ای به پروتئین هایی وابسته است که ژن های آنها در هسته قرار دارند و به وسیله رناتن های سیتوپلاسمی ساخته می شوند.

۸۷- پیرووات از طریق چه فرایندی وارد راکیزه می شود؟ در آنجا اکسایش می یابد یا کاهش؟

انتقال فعال و در آنجا اکسایش می یابد.

۸۸- اکسایش پیرووات در هوهسته ای ها در کجا صورت می گیرد؟

راکیزه

۸۹- اولین تغییر پیرووات در راکیزه چیست؟

پیرووات در راکیزه یک کربن دی اکسید از دست می دهد و به بنیان استیل تبدیل می شود و در این واکنش NADH نیز به وجود می آید.

۹۰- پیرووات در راکیزه با ازدست دادن یک کربن دی اکسید به چه مولکولی تبدیل می شود؟

بنیان استیل و در این واکنش NADH نیز به وجود می آید.

۹۱- پیرووات در راکیزه چه مولکولی را از دست می دهد و به بنیان استیل تبدیل می شود؟

یک کربن دی اکسید و در این واکنش NADH نیز به وجود می آید.

۹۲- استیل حاصل از اکسایش پیرووات به چه مولکولی اتصال می یابد و چه مولکولی را تشکیل می دهد؟

استیل با اتصال به مولکولی به نام کوآنزیم A، استیل کوآنزیم A را تشکیل می دهد.

۹۳- پیرووات در راکیزه یک کربن دی اکسید از دست می دهد و به بنیان استیل تبدیل می شود. این واکنش از نوع اکسایش است یا کاهش؟

اکسایش

۹۴- پیرووات در راکیزه یک کربن دی اکسید از دست می دهد و به بنیان استیل تبدیل می شود. در این واکنش کدام مولکول حامل الکترون تولید می شود؟

NADH

۹۵- مجموعه آنزیمی که اکسایش پیرووات را انجام می دهد در کجا قرار دارد؟

در غشای درونی راکیزه

۹۶- اکسایش استیل کوآنزیم A در چرخه ای از واکنش های آنزیمی انجام می گیرد.

الف) نام این چرخه چیست؟

چرخه کِرِبس

ب) این چرخه در کجا انجام می شود؟

در بخش داخلی راکیزه انجام می گیرد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا