زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۲)

زیست شناسی ۲؛ فعالیت های فصل اول کتاب زیست شناسی یازدهم

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «کتاب مجموعه پرسش های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵ 

 

این کتاب شامل: 

  • بررسی تمامی پرسش‌های کنکوری (از سال ۱۳۹۸  تا ۱۴۰۲) داخل کشور و خارج از کشور؛ 
  • بررسی برخی پرسش‌های کنکوری نظام‌های آموزشی سابق؛ 
  • پاسخ کلیدی پرسش‌ها؛ 
  • پاسخ کامل فعالیت‌های کتاب؛ 
  • مطابق با جدیدترین تغییرات کتاب درسی
  • تفکیک موضوعی پرسش‌ها براساس سرفصل‌های کتاب درسی


برای مشاهده «بخشی از این کتاب الکترونیکی» کلیک کنید. تهیه فایل ورد «کتاب مجموعه پرسش‌های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵

 

فایل ورد شامل:

  • تمام پرسش‌های کتاب به همراه پاسخ کلیدی می‌باشد. 

نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 

 

دانلود کنید:

پرسش‌‌های دو گزینه‌ای و خط به خط

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دهم 

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی یازدهم
 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دوازدهم
 

پاسخ فعالیت‌های کتاب زیست‌شناسی ۲

– یازدهم –

جواب فعالیت‌های فصل اول زیست یازدهم تجربی

پاسخ و حل سوال های فعالیت های گفتار ۱ و ۲ فصل اول کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی

جواب فعالیت های فصل ۱ زیست یازدهم تجربی؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات فعالیت های صفحه ۳، ۵، ۶، ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ گفتار ۱ و ۲ فصل ۱ اول «تنظیم عصبی» کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم رشته تجربی پرداخته ایم.


فصل تنظیم عصبی


فعالیت ۱ صفحه ۳ فصل اول زیست یازدهم

فعالیت ۱: ساختار و کار سه نوع یاخته عصبی را که در شکل ۳ می‌بینید، مقایسه کنید.

یاخته‌های عصبی حسی نسبت به نورون رابط طول بیشتری دارند. اغلب دندریت‌های آن نسبت به آکسون بلندتر و هر دو دارای غلاف میلین می‌باشند.
یاخته‌های عصبی حرکتی نیز نسبت به نورون رابط طول بیشتری دارند. اغلب آکسون میلین دار است که نسبت به دارینه بدون میلین بلندتر است.
یاخته‌های عصبی رابط نسبت به یاخته‌های عصبی حسی و حرکتی کوتاه تر هستند و اغلب آسه و دارینه آنها بدون میلین است.

فعالیت ۲ صفحه ۵ فصل اول زیست یازدهم

فعالیت ۲ در گروه خود درباره پرسش‌های زیر گفت وگو و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

١- کار پمپ سدیم – پتاسیم و کانال‌های نشتی را با هم مقایسه کنید.

۲- چرا در حالت آرامش، بار مثبت درون یاخته‌های عصبی از بیرون آنها کمتر است؟

فعالیت ۳ صفحه ۶ فصل اول زیست یازدهم

فعالیت ۳

وضعیت کانال‌های غشای یاختهٔ عصبی را در ۴ مرحلهٔ شکل ۷ مقایسه کنید.

فعالیت ۴ صفحه ۷ فصل اول زیست یازدهم

فعالیت ۴

پژوهشگران بر این باورند که در گره‌های رانویه، تعداد زیادی کانال دریچه وجود دارد ولی بین گره‌ها، این کانال‌ها وجود ندارند. این موضوع با هدایت جهشی چه ارتباطی دارد؟

فعالیت ۵ صفحه ۱۱ فصل اول زیست یازدهم

فعالیت ۵

با استفاده از آنچه آموختید در گروه خود درباره پرسش های زیر گفت وگو و پاسخ را به کلاس گزارش کنید.

١- هنگام ورزش چگونه تعادل خود را حفظ می کنید؟

٢- هنگام راه رفتن با چشمان بسته، چه تغییری در راه رفتن ایجاد می شود؟ علت تغییر را توضیح دهید.

۳- چگونه ممکن است با وجود سلامت کامل چشم ها، فرد قادر به دیدن نباشد؟

فعالیت ۶ صفحه ۱۳ فصل اول زیست یازدهم

فعالیت ۶

درباره درستی یا نادرستی عبارت های زیر اطلاعاتی را جمع آوری کرده و به کلاس ارائه کنید.

استفاده از قلیان به اندازه سیگار خطرناک نیست.

فرد با یک بار مصرف ماده اعتیادآور، معتاد نمی شود.

مصرف تنباکو با سرطان دهان، حنجره و شش ارتباط مستقیم دارد.

مصرف مواد اعتیادآوری که از گیاهان به دست می آیند، خطر چندانی ندارد.

فعالیت ۷ صفحه ۱۴ فصل اول زیست یازدهم

فعالیت ۷

تشریح مغز

مواد و وسایل لازم: مغز سالم گوسفند یا (گوساله)، وسایل تشریح، دستکش

با کمک معلم مغز را برای تشریح آماده کنید.

١- بررسی بخش‌های خارجی مغز

الف) مشاهده سطح پشتی: مغز را مانند شکل در ظرف تشریح قرار دهید. روی مغز بقایای پرده مننژ وجود دارد. آنها را جدا کنید تا شیارهای مغز بهتر دیده شوند. کدام بخش های مغز را با مشاهده سطح پشتی آن می توانید ببینید؟

ب) مشاهده سطح شکمی مغز: مغز را برگردانید، باقیمانده مننژ را به آرامی جدا کنید و بخش های مغز را در این سطح مشاهده کنید.

مشاهده سطح پشتی مغز

۲- مشاهده بخش های درونی مغز: مغز را طوری در ظرف تشریح قرار دهید که سطح پشتی آن را ببینید. با انگشتان شست، به آرامی دو نیمکره را از محل شیار بین آنها از یکدیگر فاصله دهید و بقایای پرده های مننژ را از بین دو نیمکره خارج کنید تا نوار سفید رنگ رابط پینه ای را ببینید.

در حالی که نیمکره های مخ از هم فاصله دارند، با نوک چاقوی جراحی، در جلوی رابط پینه ای، برش کم عمقی ایجاد کنید و به آرامی فاصله نیمکره ها را بیشتر کنید تا رابط سه گوش را در زیر رابط پینه ای مشاهده کنید. دو طرف این رابط‌ها، فضای بطن های ۱ و ۲ مغز و داخل آنها، اجسام مخطط قرار دارند. شبکه های مویرگی که مایع مغزی-نخاعی را ترشح می کند نیز درون این بطن‌ها دیده می شوند.

مشاهده بخش درونی مغز

در مرحله بعد به کمک چاقوی جراحی در رابط سه گوش، برش طولی ایجاد کنید تا در زیر آن، تالاموس ها را ببینید. دو تالاموس با یک رابط به هم متصل اند و با کمترین فشار از هم جدا می شوند.

در عقب تالاموس‌ها، بطن سوم و در لبه پایین این بطن، اپی فیز را ببینید. در عقب اپی فیز برجستگی های چهارگانه قرار دارند.

در مرحله بعدی کرمینه مخچه را در امتداد شیار بین دو نیمکره برش دهید تا درخت زندگی و بطن چهارم مغز را ببینید.

فعالیت ۸ صفحه ۱۷ فصل اول زیست یازدهم

فعالیت ۸

با استفاده از شکل ۲۰ به این پرسش ها پاسخ دهید:

١- پس از احساس درد، چه رویدادهایی رخ می‌دهد تا فرد دست خود را عقب بکشد؟

۲- در مسیر عقب کشیدن دست، کدام سیناپس‌ها تحریک کننده و کدام مهارکننده اند؟

فعالیت ۹ صفحه ۱۸ فصل اول زیست یازدهم

فعالیت ۹

از بخش‌های تشکیل دهنده دستگاه عصبی، یک نقشه مفهومی تهیه کنید.

 
 
(تفکیک شده بر اساس زمان آزمون) 

» کنکورهای داخل کشور و خارج از کشور
 
(تفکیک شده بر اساس فصل کتاب) 


 
بارم‌بندی زیست‌شناسی یازدهم ۱۴۰۳-۱۴۰۲


بارم بندی زیست شناسی 2 یازدهم 1402 - 1401درس زیست‌شناسی ۲

ارزشیابی از دانش آموزان در این درس به دو صورت مستمر و پایانی انجام می‌شود.
ارزشیابی مستمر براساس فعالیت های گروهی یا انفرادی دانش آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در طول سال تحصیلی انجام می‌شود. این ارزشیابی براساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر فعالیت و بر اساس عملکرد دانش آموزان در انجام فعالیت‌ها، مانند ارائه گزارش، مشارکت در بحث های گروهی، پاسخ به پرسش‌های کتبی و شفاهی انجام می‌شود.
نمره این ارزشیابی برای هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال) ۲۰ نمره است.
ارزشیابی پایانی در دو نوبت به صــورت آزمون کتبی انجام می‌شــود. در نوبت اول ۲۰ نمره از پنج فصــل اول کتاب (تا پایان صفحه ۷۸) است. در نوبت دوم پنج نمره به قسمت اول و ۱۵ نمره به قسمت دوم کتاب اختصاص دارد. بارم بندی فصل ها برای نوبت اول، دوم و شهریور مطابق جدول زیر پیشنهاد می‌شود.
توجه داشته باشید که طرح پرسش از مطالب مربوط به بیشتر بدانید، واژه شناسی، پاورقی ها و پیوست های آخر کتاب در همه آزمونها ممنوع است.

شماره فصل و عنوان نوبت اول نوبت دوم نوبت دوم نهایی، شهریور و دی‌ماه
۱- تنظیم عصبی ۴ ۱ ۲
۲- حواس ۴ ۱ ۲
۳- دستگاه حرکتی ۳/۵ ۱ ۲
۴- تنظیم شیمیایی ۲/۵ ۱ ۱/۵
۵- ایمنی ۴ ۱ ۲
فعالیت‌ها ۲
۶- تقسیم یاخته ۳ ۲
۷- تولید مثل ۴ ۲/۵
۸- تولید مثل نهاندانگان ۳ ۲
۹- پاسخ گیاهان به محرک‌ها ۳ ۲
فعالیت‌ها ۲ ۲
جمع ۲٠ ۲۰ ۲۰


کتاب زیست‌شناسی ۲

فصل ۱- تنظیم عصبی
گفتار ۱. یاخته‌های بافت عصبی
گفتار ۲. ساختار دستگاه عصبی

فصل ۲- حواس
گفتار ۱. گیرنده‌های حسی
گفتار ۲. حواس ویژه
گفتار ۳. گیرنده‌های حسی جانوران

فصل ۳- دستگاه حرکتی
گفتار ۱. استخوان‌ها و اسکلت
گفتار ۲. ماهیچه و حرکت

فصل ۴- تنظیم شیمیایی
گفتار ۱. ارتباط شیمیایی
گفتار ۲. غده‌های درون‌ریز

فصل ۵- ایمنی
گفتار ۱. نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
گفتار ۲. دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی اما سریع
گفتار ۳. سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

فصل ۶- تقسیم یاخته
گفتار ۱. فام‌تن (کروموزوم) 
گفتار ۲. رِشتِمان (میتوز) 
گفتار ۳. کاستمان (میوز) و تولیدمثل جنسی

فصل ۷- تولیدمثل
گفتار ۱. دستگاه تولیدمثل در مرد
گفتار ۲. دستگاه تولیدمثل در زن
گفتار ۳. رشد و نمو جنین
گفتار ۴. تولیدمثل در جانوران

فصل ۸- تولیدمثل نهاندانگان
گفتار ۱. تولیدمثل غیرجنسی
گفتار ۲. تولیدمثل جنسی
گفتار ۳. از یاخته تخم تا گیاه

فصل ۹- پاسخ گیاهان به محرک‌ها
گفتار ۱. تنظیمکننده‌های رشد در گیاهان
گفتار ۲. پاسخ به محیط


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا