روانشناسیعلوم انسانی

سوالات تشریحی درس احساس، توجه، ادراک روانشناسی یازدهم | پاسخ

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

سوالات تشریحی درس سوم روانشناسی یازدهم علوم انسانی همراه پاسخ | قسمت دوم

چگونه می‌توانیم تمرکز ایجاد کنیم؟

۱. جای خالی عبارت زیر را تکمیل کنید.

خوگیری آفت ……. است.

تمرکز

۲. خوگیری چیست؟

خوگیری شامل عادت کردن به محرک خاص است به نحوی که به تدریج کمتر و کمتر به آن محرک می‌پردازیم.

۳. بسیاری از دانش‌آموزان موضوع خاصی را برای مطالعه انتخاب می‌کنند، ولی بر خلاف پیشرفت‌های اولیه، در ادامه تصور می‌کنند قادر به یادگیری نیستند. یکی از دلایل آن، چیست؟

خوگیری

در ادامه بخوانید: » ویژگی‌های رشد در دوره نوجوانی؛ چهار مسئله در هویت‌یابی؛ روانشناسی

۴. کدام عوامل باعث ایجاد خوگیری و عدم تمرکز می‌شوند؟

یکنواختی و ثبات نسبی،  آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه

برخی از موانع تمرکز

۵. برخی دانش‌آموزان برای خارج شدن از یکنواختی و در نتیجه ایجاد تمرکز از چه روش مفیدی استفاده می‌کنند؟

استفاده از رنگ‌های مختلف به هنگام مطالعه و خط کشیدن روی واژگان مهم

۶. وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه شود، فرد ابعاد جدید آن را درنمی‌یابد؟

چون فرد به آن موضوع عادت می‌کند؛ بنابراین بر آن موضوع تمرکز نمی‌کند. 

۷. استفاده از رنگ‌های مختلف به هنگام مطالعه و خط کشیدن روی واژگان مهم به وسیله برخی دانش‌آموزان، برای فایق آمدن بر کدام عامل خوگیری است؟

یکنواختی و ثبات نسبی

۸. اگر بخواهید مطالب این درس را برای آزمون به دقت مطالعه کنید، کدام شیوه مطالعه را انتخاب می‌کنید؟ چرا؟

• مطالعه کل مطالب درس در یک حالت ثابت و بدون وقفه؛

• مطالعه بخشی از درس و سپس قدم زدن، استراحت و خوردن میان وعده و پس از استراحت کوتاه، ادامه مطالعه.

روش دوم را انتخاب می‌کنم. در روش دوم دچار خوگیری (یکنواختی و ثبات نسبی) نشده و تمرکز بهتری خواهم داشت.

در ادامه بخوانید: » عوامل مؤثر در فراموشی؛ چگونه مطالعه کنیم تا حافظه بهتری داشته باشیم

۹. درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنیدـ

الف) تازگی موضوع ارائه شده، تمرکز ایجاد می‌کند.

درست

ب) اگر محرک خاصی به دفعات متعدد ارائه شود، خوگیری شکل می‌گیرد.

درست

ج) آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه، عامل خوگیری است.

درست

۱٠. برای اینکه تمرکزتان هنگام مطالعه افزایش یابد، چگونه باید عمل کنید؟

باید سعی کنیم موضوع مورد مطالعه را به صورت‌های مختلف و از زوایای متفاوت ببینیم. 

عوامل ایجاد تمرکز

۱۱. عوامل ایجاد تمرکز را نام ببرید.

تغییرات درونی محرک‌ها، درگیری و انگیختگی ذهنی

۱۲. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنیدـ

الف) موضوع مورد توجه اگر به لحاظ معنایی، شرایط متنوع و جذابی داشته باشد، عادت را از بین می‌برد.

درست

ب) برخی از محرک‌ها دارای تغییرات درونی بیشتری نسبت به بقیه هستند.

درست

ج) سوخت و ساز فیزیولوژیکی انسان‌های مختلف یکسان نیست.

درست

د) انگیختگی روان‌شناختی انسان‌ها متفاوت است.

درست

۱۳. عبارات زیر را با کلمه مناسب تکمیل کنید.

الف) یک فرش دستباف زیبای ایرانی که حاوی نقوش چشم‌نواز است، در مقایسه با زیرانداز ساده، دارای تغییرات درونی:…….. است.

بیشتری

ب) میزان انگیختگی ذهنی، تحت تأثیر عوامل ……….. و روان‌شناختی است.

فیزیولوژیکی 

ج) تغذیه مناسب و تأمین نیازهای زیستی، یکی از عوامل ……….. ایجاد انگیختگی ذهنی است.

فیزیولوژیکی

۱۴. در چه صورت مطالعه یک صغحه از کتاب ایجاد تمرکز نمی‌کند؟

اگر بدون هر نوع تنوع رنگی و تنوع تصویری باشد (عناصر زیباشناختی متن)

۱۵. برای مورد زیر دلیل علمی بنویسید.

فردی با مطالعه چند صفحه کتاب ابراز خستگی می‌کند در حالی که فرد دیگر می‌گوید: «تازه راه افتاده‌ام».

انگیختگی ذهنی انسان‌ها متفاوت است و میزان آن تحت تأثیر عوامل فیزیولوژیکی و روان‌شناختی است.. 

۱۶. میزان انگیختگی ذهنی تحت تاثیر کدام عوامل است؟

میزان انگیختگی ذهنی، تحت تأثیر عوامل فیزیولوژیکی و روان‌شناختی است. تغذیه مناسب و تأمین نیازهای زیستی، یکی از عوامل فیزیولوژیکی ایجاد انگیختگی ذهنی است. عوامل مهم دیگر نیز (ایجاد هدف و اهمیت‌دهی به آن) در انگیختگی ذهنی مؤثر است.

در ادامه بخوانید: » سوالات روانشناسی در کنکور ۹۸ علوم انسانی همراه پاسخ

کارکردهای توجه

۱۷. کارکردهای توجه کدام‌اند؟

ردیابی درست علامت، گوش به زنگی، جست و جو

۱۸. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) یکی از کارکردهای توجه، ردیابی درست علامت‌های پیرامون ما است.

درست

ب) در هر موقعیت توجه، دو نوع علامت وجود داردـ

درست

ج) تصمیم درست این است که علامت غایب ردیابی نشود.

درست

د) اینکه از دست دادن محرک هدف را فدای هشدار کاذب بکنیم و یا برعکس، بستگی به اهمیت تکلیف دارد.

درست

۱۹. در هر موقعیت توجه، دو نوع علامت وجود دارد. آنها را نام ببرید.

علامت هدف و علائم انحرافی که باعث حواس‌پرتی می‌شوند.

۲۰. منظور از علامت یا محرک هدف چیست؟

منظور از علامت یا محرک هدف، علامتی است که فرد باید آن را برگزیند.

۲۱. عبارات زیر را تکمیل کنید.

الف) منظور از علامت یا محرک…………، علامتی است که فرد باید آن را برگزیند.

هدف

ب) منظور از محرک‌ها یا علائم………….، محرک‌هایی است که همواره مانع انتخاب هدف می‌شود.

انحرافی

ج) فرض کنید شما در یک اتاق تاریک به صفحه‌ای نگاه می‌کنید. از شما خواسته می‌شود هر زمان نقطه نورانی کوچکی بر محل موردنظر تابیده شد گزارش دهید. در این مثال اگر لحظه وقوع تابش آن نور را به درستی گزارش بدهید، تصمیم شما از نوع ردیابی درست علامت …….. است که تصمیم درستی است. در همین زمان اگر تابش نور را گزارش ندهید یعنی علامت ……… را ردیابی نکرده‌اید. این نوع تصمیم‌گیری باعث از دست دادن محرک …….. می‌شود.

در مثال فوق ممکن است نور تابانده نشود، ولی شما آن را گزارش کنید؛ در آن صورت محرکی را ردیابی کرده‌اید که غایب بوده است. این حالت را «هشدار………..» می‌گویند، در حالی که تصمیم درست این بود که علامت غایب ردیابی نشود.

حاضر _ حاضر _ هدف _ کاذب

د) تکالیف مهم‌تر با هشدار……. همراه است.

کاذب

۲۲. منظور از محرک‌ها یا علائم انحرافی چیست؟

منظور از محرک‌ها یا علائم انحرافی، محرک‌هایی است که همواره مانع انتخاب هدف می‌شود.

۲۳.  حالتی که در آن محرک غایبی ردیابی شود، چه نام دارد؟

 هشدار کاذب

۲۴. جدول زیر موقعیت‌های ردیابی علامت را نشان می‌دهد. جدول را تکمیل کنید.

علامت ردیابی علامت ردیابی نشدن علامت
….۱….. اصابت یا تصمیم درست از دست دادن محرک…۲…..
غایب هشدار….۳……. رد ……..۴……

۱: حاضر،  ۲: هدف،  ۳: کاذب،  ۴: درست

در ادامه بخوانید: » سبک‌های تصمیم‌گیری؛ موانع تصمیم‌گیری؛ پیامدهای ناتوانی در تصمیم‌گیری

۲۵. در هر موقعیت ردیابی چه خطاهایی ممکن لست رخ بدهد؟

دو خطا ممکن است رخ بدهد. هشدار کاذب و ازدست دادن محرک هدف

۲۶. هنگام عبور از خروجی‌های بازرسی فرودگاه‌ها، مأموران، همه وسایل، حتی کمربند را هم بازرسی می‌کنند. به نظر شما در این ردیابی، هشدار کاذب وجود دارد یا از دست دادن؟ اگر قرار باشد دو درس با اهمیت متفاوت را مطالعه کنید در کدام درس باید پدیده هشدار کاذب باشد؟ چرا؟

در بازرسی فرودگاه‌ها به دنبال ردیابی علامت غایب هستیم بنابراین هشدار کاذب وجود دارد.

مطالعه‌ی درسی که با اهمیت‌تر است باید با پدیده‌ی هشدار کاذب همراه باشد. زیرا در این هنگام باید مراقب مواردی که توجه را کاهش می‌دهد باشیم.

۲۷. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) کارکرد دوم توجه، گوش به زنگی است.

درست

۲۸. به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طولانی، چه می‌گویند؟

گوش به زنگی

۲۹. جاهای خالی را تکمیل کنیدـ

 الف) کارکرد گوش به زنگی، بعد از………. ساعت، برای گزارش زمان پرش دو ثانیه‌ای عقربه ثانیه شمار کاهش یافت.

نیم

ب) مهم‌ترین عامل گزارش نکردن پرش دوثانیه‌ای عقربه ثانیه شمار،……… است.

خستگی

۳۰. در یک آزمایش از آزمایش شوندگان خواسته شد تا به عقربه ثانیه شمار ساعت توجه کنند. تکلیف این بود که هر زمان عقربه ثانیه شمار به جای یک ثانیه، دو ثانیه پرش داشته است، گزارش کنند. نتیجه این آزمایش به چه صورت بود؟  دلیل چنین نتیجه‌ای چیست؟

آزمایش شوندگان فقط تا نیم ساعت توانستند این تکلیف ساده را انجام دهند و بعد از نیم ساعت هرچه عقربه‌های ثانیه شمار به جای یک ثانیه، پرش دوثانیه‌ای داشت هیچ کس گزارش نمی‌کرد؛ در واقع کارکرد گوش به زنگی، بعد از نیم ساعت، برای این تکلیف خاص کاهش یافت. مهم‌ترین عامل گزارش نکردن پرش دوثانیه‌ای عقربه ثانیه شمار، خستگی است.

در ادامه بخوانید: » احساس، توجه، ادراک؛ حواس؛ محرک‌های محیطی را چگونه انتخاب می‌کنیم

۳۱. شاید به طور مکرر از رسانه‌های جمعی این هشدار متخصصین را شنیده باشید که:

همیشه باید برای مقابله با زلزله آمادگی داشته باشید. در این مثال منتظر وقوع یک رویداد هستیم، ولی نمی‌دانیم چه زمانی به وقوع خواهد پیوست.

آیا مردم اهمیت زلزله را نمی‌دانند؟

در پاسخ باید بگوییم می‌دانند اما چون خسته می‌شوند بعد از چند روز «گوش به زنگی» آن را رها می‌کنند. 

۳۲. چرا بین دو کلاس آموزشی زنگ تفریح برای دانش‌آموزان در نظر گرفته می‌شود؟

برای افزایش گوش به زنگی و جلوگیری از تاثیر عوامل خستگی.

۳۳. آیا دانش‌آموزان دوره‌های مختلف، به زنگ تفریح یکسانی نیاز دارند؟ چرا؟

خیر. دانش آموزان در سنین کمتر و در دوره‌های پایین‌تر به زنگ تفریح طولانی‌تری نیاز دارند.

۳۴. درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.

 کارکرد سوم توجه، جست و جو است.

درست

۳۴. در کدام کارکرد توجه، به دنبال یافتن یک محرک مکانی در زمینه یا بافت مکانی هستیم، اما نمی‌دانیم در چه مکانی است؟

جست و جو

۳۵. از شما می‌خواهیم حرف T را در دو مربع الف و ب شکل زیر پیدا کنید. حرف T را در مربع ب زودتر از مربع الف پیدا می‌کنید؛ چرا؟

علت آن است که تعداد عوامل انحرافی در مربع ب کمتر از مربع الف است.

۳۶. در مربع ج و د دایره توپر را زودتر از حرف T و دایره توخالی پیدا می‌کنیم؛ چرا؟

چون دایره توپر کاملاٌ مشکی بود و از این جهت منحصر به فرد بوده است.

جست و جو روانشناسی

در ادامه بخوانید: » سوالات تشریحی درس روانشناسی رشد کتاب روانشناسی یازدهم | پاسخ

۳۷. جای خالی را تکمیل کنید.

پیدا کردن محرک هدف، تابع تعداد عوامل ……… و ویژگی منحصر به فرد آن هدف است.

انحرافی

۳۸. یافتن یک خودرو در یک پارکینگ خلوت راحت‌تر است یا شلوغ؟

در یک پارکینگ خلوت (اثر اندازه رخ داده است).

یافتن خودرو با رنگ کمیاب چطور؟

در یک پارکینگ خلوت (اثر اندازه رخ داده است).

در این دو مثال کدام یک از دو عامل مؤثر (تعداد عوامل انحرافی و ویژگی منحصر به فرد آن هدف) رخ داده است؟ شما هم سعی کنید مثال‌هایی از این دست بیابید.

در مورد مثال اول عامل «اثر اندازه نمایش» و در مثال دوم عامل «اثر خصیصه» رخ داده است.

مثال‌های دیگر: پیدا کردن یک گل‌سر با رنگ خاص میان گل‌سرهای دیگر، رنگی کردن یک کلمه در یک متن نوشته، خطا در دیده شدن چراغ با نور بنفش جلوتر از چراغ با نور قرمز (اثر خصیصه) و پیدا کردن یک کودک در مه دکودک خلوت، دیده شدن برج میلاد از فاصلۀ دور (اثر اندازه نمایش).

ساماندهی توجه

۳۹. رعایت کدام نکات باعث ساماندهی توجه شما می‌شود؟

۱- در توجه، هر چه آگاهی شما بیشتر باشد، نوع توجه هم ارادی‌تر خواهد بود.

۲- برای حفظ توجه و ایجاد تمرکز، باید از انجام فعالیت در ساعات طولانی پرهیز کرد.

۳- برای ایجاد توجه متمرکز، از حواس مختلف برای انجام دادن یک تکلیف استفاده کنید.

۴- انجام دادن تکلیف هم زمان، کارایی توجه را کاهش می‌دهد.

۳۸. جاهای خالی را تکمیل کنید.

الف)  در توجه، هر چه ……. شما بیشتر باشد، نوع توجه هم ارادی‌تر خواهد بود.

آگاهی

ب) با آزمایش مربوط به ثبت عقربه ثانیه شمار، متوجه شدیم که هر چه مدت انجام تکلیف بیشتر می‌شود، کیفیت انجام آن …….. می‌یابد.

کاهش

ج) اگر حواس مختلف، درگیر انجام دادن یک تکلیف باشد، کارایی ……… خواهد داشت.

خوبی

۳۹. اگر کسی از شما بپرسد ساختمان مسکونی شما چند پله دارد، آیا به‌درستی می‌توانید پاسخ دهید؟ به احتمال زیاد خیر. ناتوانی شما در پاسخ به این سؤال به چه علت است؟

به این علت است که اراده‌ای برای شمارش تعداد پله‌ها نداشته‌اید، در نتیجه میزان آگاهی‌تان نسبت به «پله‌ها» کامل نبوده است.

۴٠. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) برای حفظ توجه و ایجاد تمرکز، باید از انجام فعالیت در ساعات طولانی پرهیز کرد.

درست

ب) بهتر است هر از چند گاهی بعد از مطالعه استراحت کنید.

درست

ج) خواندن یک مطلب علمی همراه با رؤیت تصاویر آن، نمونه‌ای برای استفاده از دو حس برای یک تکلیف است. بسیاری از دانش‌آموزان خلاف آن را انجام می‌دهند؛ مثلاٌ هم درس می‌خوانند و هم فوتبال تماشا می‌کنند. در این صورت توجه به دو بخش تقسیم می‌شود.

درست

۴۱. برآورد دقیق حداکثر مدت زمان مفید برای ایجاد توجه مستمر، به چه عواملی بستگی دارد؟

به ویژگی‌های شخصی و دشواری تکلیف مورد نظر

۴۲. در شرایطی که مجبور می‌شویم به طور همزمان چند تکلیف را انجام دهیم؛ چه عواملی می‌تواند اثر منفی توجه تقسیم شده را کاهش دهد؟

میزان شباهت تکالیف، درجه دشواری و مهارت مورد نیاز آن‌ها

در ادامه شرکت کنید: » آزمون‌های آنلاین روانشناسی یازدهم

۴۳. اگر تمایل داشتید هم زمان با تماشای یک برنامه مستند علمی درس بخوانید کدام کتاب درسی را انتخاب می‌کردید؟ چرا؟

درسی را که علمی نباشد و شباهت زیادی به یک برنامه مستند علمی نداشته باشد مانند تمرین املا.

۴۴. آیا می‌توانید حدس بزنید چرا رنگ تابلوهای «ورود ممنوع» قرمز است؟ اگر سبز می‌بود بر میزان توجه رانندگان چه تأثیری می‌داشت؟ حاصل بررسی‌تان را به دیگر دانش‌آموزان ارائه دهید. درباره «اثر استروپ» جست وجو کنید. حاصل تحقیقتان را در قالب یک گزارش به دیگر هم کلاسی‌ها ارائه دهید.

براساس «اثر استروپ» زمانی که اسم یک رنگ مانند آبی، سبز یا قرمز با رنگ دیگری چاپ شده باشد (مثلاً کلمه «قرمز» با جوهر «آبی» رنگ چاپ شود) بیان رنگ کلمه، در مقایسه با حالتی که رنگ جوهر و کلمه یکی باشند، زمان بیشتری به خود اختصاص داده و با احتمال خطای بالاتری مواجه خواهد بود.

ادراک: محرک‌های محیطی را چگونه تفسیر کنیم؟

۴۵. جای خالی را تکمیل کنید.

بعد از انتخاب دریافت‌های حسی، آن‌ها را ……. می‌کنیم.

تفسیر

۴۶. فرایندی که از طریق آن، محرک‌های مورد توجه را بازشناسی و به آن‌ها معنا می‌بخشیم را چه می‌نامند؟

ادراک

۴۷. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) همه آنچه را که احساس می‌کنیم، تفسیر نمی‌شوند.

درست

ب) بسیاری از محرک‌های حسی در همان حد تحریک گیرنده‌های حسی باقی مانده، وارد فضای ادراکی نمی‌شوند.

درست

ج) گاهی چیزهایی را ادراک می‌کنیم که هیچ موقع احساس نکرده‌ایم.

درست

د) به شکل پایین دقت کنید. همچنان که در این دو شکل می‌بینیم، همه افراد دو مثلث مشکی و سفید را گزارش می‌دهند در حالی که چنین چیزی حس نمی‌شود.

توهم

درست

و) گاهی چیزی را که وجود خارجی دارد ادراک نمی‌کنیم.

درست

ه) گاهی چیزی را ادراک می‌کنیم که احساس نشده است.

درست

۴۸. روان‌شناسان به ادراک پدیده‌های بدون احساس، چه گویند؟

توهم

در ادامه بخوانید: » سوالات روانشناسی در کنکور ۱۳۹۹ علوم انسانی همراه پاسخ

۴۹. به نظر شما بین خطای ادراکی و توهم چه تفاوتی وجود دارد؟

در توهم، ادراک حسی غلط در ارتباط با محرک‌های خارجی غیرواقعی است. اما در خطای ادراکی، ادراک حسی غلط در ارتباط با محرک‌های خارجی واقعی می‌باشد.

۵٠. وجود خطاهای ادراکی نشانگر چیست؟

نشانگر این است که آنچه را حس می‌کنیم الزاماً چیزی نیست که در ذهن خود ادراکش می‌کنیم.

۵۱. الف) به شکل‌های زیر دقت کنید. در شکل الف، با اینکه طول دو خط وسط برابر است، کدام خط را بلندتر ادراک می‌کنیم؟ چرا؟

خط بالاتر. به دلیل خطای خطای پونزو

ب) همین‌طور در شکل ب با دو خط هم‌اندازه مواجه هستیم. یکی از این خطوط دارای پیکان واگرا و دیگری هم گرا است. معمولاً آزمایش شوندگان کدام خط را بلندتر ادراک می‌کنند؟ چرا؟

معمولاً آزمایش شوندگان خط واگرا را بلندتر ادراک می‌کنند. به دلیل خطای مولر – لایر

خطای پونزو و خطای مولر – لایر

۵۲. نوع خطای ادراکی را در هر مورد بنویسید.

خطای پونزو و خطای مولر – لایر

الف) خطای پونزو

ب) مولر – لایر

۵۳. با جست وجو در اینترنت شما نیز چند نمونه از خطاهای ادراکی را جمع‌آوری کرده در کلاس ارائه کنید.

خطای بینایی »»»» هر اندازه یک شئ بزرگ‌تر باشد، به همان اندازه انتظار داریم که سنگین‌تر باشد، اگر دو جسم از یک ماده معین ساخته شوند، اما اندازه‌های متفاوت داشته باشند، در اثر تضاد آنچه کوچک‌تر است سنگین‌تر به نظر می‌رسد.

خطای شنوایی »»» در تشخیص صدا‌های شبیه به هم دچار خطا می‌شویم مانند صدای بوق آمبولانس و آژیر پلیس و یا تشخیص صدای انواع پرندگان.

۵۴. از مطالب مربوط به خطای ادراکی، چه نتایج به دست می‌آید؟

۱- نتیجه اول: اینکه ادراک با احساس متفاوت است. ۲- هرچه تعداد خطاها بیشتر باشد، به عنوان یک «خطای شناختی» وارد نظام ذهنی فرد می‌شود. در آن صورت نتایج آن وخیم‌تر از خطاهای ادراکی همچون خطای مولر- لایر است!

۵۵. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) ادراک با احساس متفاوت است.

درست

ب)

۵۶. جاهای خالی را تکمیل کنید.

هرچه تعداد خطاها بیشتر باشد، به عنوان یک «خطای……..» وارد نظام ذهنی فرد می‌شود. در آن صورت نتایج آن وخیم‌تر از خطاهای…….. همچون خطای……… است!

شناختی _ ادراکی _  پونزو

۵۷. علت جراحی زیبایی مکرر برخی افراد چیست؟

بسیاری از این افراد در ادراک خود از بدنشان مشکل دارند. چه بسا این قبیل افراد بسیار زیبا باشند، اما به دلیل خطای شناختی، به طور مکرر، جراحی مکرر می‌کنند.

۵۸. دانش‌آموزان از درجه دشواری مطالب درسی درک متفاوتی دارند؛ برخی مطالب را سهل و برخی دیگر همان مطلب را دشوار می‌پندارند. علت چیست؟

مشکل بودن یک درس احتمالاً به دلیل روش غلط مطالعه است، نه اینکه واقعا دشوار است.

در ادامه بخوانید: » سوالات روانشناسی در کنکور ۱۴۰۰ علوم انسانی همراه پاسخ

گشتالت

۵۹. جاهای خالی عبارات زیر را پر کنیدـ

الف) «گشتالت» یک واژه …….. به نام کل و هیئت است.

آلمانی

ب) در نزد روان‌شناسان گشتالتی «……….» اهمیت زیادی دارد.

ادراک

ج) روانشناسان گشتالت اعتقاد داشتند «…….. بیشتر از مجموع …….. است.»

کل _ اجزا

د) از نظر روانشناسان ……..  کل، علاوه بر مجموع اجزا، شامل روابط بین اجزا هم می‌شود که از جمع اجزا به دست نمی‌آید.

گشتالتی

۶۰. کدام روان‌شناسان بر این باور بودند که روش‌های جزءنگر، درک جامعی ایجاد نمی‌کند؟

روانشناسان گشتالتی

۶۱. بسیاری از افراد در فضای مجازی، خود را با عکس نیم‌رخشان (پروفایلشان) به دیگران معرفی می‌کنند. به نظر شما کدام شکل زیر موفق‌تر است؟ چرا؟

۱- تصویری تمام قد و کامل از خود؛

۲- تصویری از نمای بسیار نزدیک یا نیمی از صورت خود.

تصویر تمام قد و کامل از خود می‌تواند طبق اعتقاد مکتب گشتالت درک جامعی را در بیننده ایجاد کند. از نظر این مکتب کل بیشتر از مجموع اجزا است و روابط بین اجزا را هم شامل می‌شود.

• برخی از اصول روان‌شناسی گشتالت

۶۲. روان‌شناسان پیرو مکتب گشتالت سعی کردند با استفاده از برخی اصول ساده منظور خود را تبیین کنند. آن اصول را نام ببرید.

اصل شکل و زمینه، مجاورت، مشابهت، استمرار، تقارب

۶۳. هر یک از موارد زیر نشانگر کدام اصل مکتب گشتالت است؟

الف) ادراک ما از یک شکل، تحت تأثیر زمینه‌های مختلف، تغییر می‌کند.

اصل شکل و زمینه

ب) وقتی چند شیء در کنار یکدیگر باشند ما آن‌ها را به صورت یک گروه ادراک می‌کنیم.

مجاورت

ج) ما معمولاً تمایل داریم اشیا را بر اساس شباهت آن‌ها در یک مقوله طبقه‌بندی کنیم.

مشابهت

د) ما گرایش داریم اشکال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم، نه منقطع و غیر پیوسته.

استمرار

و) ما تمایل داریم اشیای ناقص را به صورت کامل ببینیم.

تقارب

۶۴. الف) به شکل پایین توجه کنید. همچنان که می‌بینیم در این شکل حرف B بدون توجه به A و C عدد سیزده خوانده می‌شود. در حالی که همین عدد وقتی با حروف A و C می‌آید حرف B خوانده می‌شود. علت چیست؟

به دلیل اصل شکل و زمینه روانشناسی گشتالت

ب) دو دایره نارنجی وسط دایره‌های مختلف، على رغم اندازه یکسان به صورت متفاوت ادراک می‌شوند. علت چیست؟

به دلیل اصل شکل و زمینه روانشناسی گشتالت

اصل شکل و زمینه

۶۵. هر یک از شکل‌های زیر نشانگر کدام اصل روانشناسی گشتالت است؟

الف) مجاورت

مجاورت

ب) مشابهت

مشابهت

ج)

استمرار

استمرار

د)تقارب

تقارب

۶۶. چرا شکل زیر نشانگر اصل استمرار در روانشناسی گشتالت است؟

استمرار

زیرا اگر به فرد بگوییم این تصویر را ادامه بده همین گونه ادامه خواهد داد. یعنی ما گرایش داریم اشکال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم، نه منقطع و غیر پیوسته.

در ادامه بخوانید: » شناخت چیست؛ چگونگی شکل‌گیری سطوح مختلف شناخت؛ روانشناسی

۶۷. با توجه به شکل زیر عبارت را تکمیل کنید.

«در شکل مقابل ما فقط خطوط بریده بریده را ……… می‌کنیم در حالی که در ……. آن را مثلث می‌بینیم.»

تقارب

احساس _ ادراک

۶۸. درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.

دانش امروزی از ادراک بسیار فراتر از آن چیزی است که روان‌شناسان گشتالت مطرح کردند.

درست

۶۹. جاهای خالی عبارات زیر را تکمیل کنید.

الف) شواهد تجربی جدید نشان می‌دهد که، علاوه بر ویژگی‌های ………..، ادراک به شدت از نوع ……… افراد اثر می‌پذیرد.

حسی _ پردازش

ب) فرض کنید یک فرد نوآموز زبان فارسی و یک فرد مسلط به زبان فارسی، متن داخل شکل زیر را می‌خوانند.

نوع پردازش و ادراک

واژه «را» به وسیله فرد نوآموز……. خوانده می‌شود. در حالی که فرد مسلط به زبان فارسی آن را …….. می‌خواند. فرد اول دارای پردازش……… و فرد دوم دارای پردازش……….. است.

دو بار _ یک بار _ ادراکی _ مفهومی

ج) به واسطه………، محرک‌های بیرونی به اطلاعات روان‌شناختی معنادار تبدیل می‌شود. ما این اطلاعات را در مخزنی به نام…….. نگهداری می‌کنیم.

ادراک _ حافظه

۷۰. فرض کنید یک فرد نوآموز زبان فارسی و یک فرد مسلط به زبان فارسی، متن داخل شکل زیر را می‌خوانند.

نوع پردازش و ادراک

واژه «را» به وسیله فرد نوآموز دوبار خوانده می‌شود. در حالی که فرد مسلط به زبان فارسی آن را یک بار می‌خواند. علت چیست؟

فرد اول دارای پردازش ادراکی و فرد دوم دارای پردازش مفهومی است.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا