زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)

سوال های تشریحی گفتار سوم فصل پنجم زیست شناسی دهم

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

نمونه آزمون زیست‌شناسی دهم
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


سلام و درود

«تکرار مادر مهارت‌هاست»

در راستای افزایش مهارت شما آزمون‌های متنوع و زیادی از خط به خط این گفتار برای شما آماده شده است. هر آزمون دارای ۱۰ سوال ۲ گزینه‌ای است.

برای تثبیت مطلب در حافظه و یادگیری هر چه بیشتر مطلب، در آزمون‌های آنلاین «آینده‌نگاران مغز» شرکت کنید.

برای شرکت در انواع آزمون‌های آنلاین «گفتار ساز و کار دستگاه تنفس در انسان» بر لینک زیر کلیک کنید:

» گفتار ساز و کار دستگاه تنفس در انسان


کتاب الکترونیکی پرسش‌های دو گزینه‌ای

پرسش‌های دو گزینه‌ای و خط به خط گفتارهای زیست‌شناسی چیست و گسترهٔ حیات؛ برای دانلود اینجا کلیک کنید.


برای مشاهده «کتاب الکترونیکی» کلیک کنید.


کتاب الکترونیکی تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی

پرسش‌های جاهای خالی و خط به خط گفتار زیست‌شناسی چیست؛ برای دانلود اینجا کلیک کنید. 


برای مشاهده «کتاب الکترونیکی» کلیک کنید.فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

شامل گفتارهای:

گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

بارم­‌بندی مربوط به این فصل:

نیم­‌سال اول: ۰ نمره
نیم­‌سال دوم: ۲/۵ نمره
شهریور ماه: ۱/۵ نمره» پرسش‌های نهایی این گفتار در لینک زیر: 
 
پس از نهایی شدن


در حال آماده سازی برای طرح پرسش

قدردان شکیبایی شما هستیم!گفتار تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جاندارانسوال‌های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

گفتار تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

۱- در بسیاری از تک یاخته ای ها تنظیم اسمزی با کمک چه فرایندی انجام می شود؟

انتشار

۲- در کدام جانداران تنظیم اسمزی با کمک انتشار انجام می شود؟

در بسیاری از تک یاخته ای ها

۳- در کدام تک یاخته ای آب اضافی به همراه مواد دفعی توسط واکوئل‌های انقباضی دفع می شود؟

پارامسی

۴- در پارامسی، آب در نتیجه چه فرایندی وارد جاندار می شود؟

اسمز

۵- در پارامسی، آبی که در نتیجه اسمز وارد می شود به همراه مواد دفعی توسط چه اندامکی دفع می شود؟

توسط واکوئل‌های انقباضی

۶- کدام جاندار دارای واکوئل‌های انقباضی است؟

پارامسی

۷- نقش واکوئل انقباضی چیست؟

دفع آب و مواد دفعی در پارامسی

۸- کدام جانداران دارای ساختار مشخصی برای دفع هستند؟

برخی تک یاخته ها مانند پارامسی، بیشتر بی مهرگان مانند کرم های پهن و کرم های حلقوی و نرم تنان و برخی سخت پوستان (خرچنگ و میگو) و عمکبوت ها و حشرات و همه مهره داران

۹- نقش ساختارهای نفریدی چیست؟

ساختار مشخصی برای دفع هستند که برای دفع، تنظیم اسمزی یا هر دو مورد به کار می روند.

۱۰- ساختار نفریدی به چه صورت است؟

نفریدی لوله ای است که با منفذی به بیرون باز می شود.

۱۱- انواع نفریدی چیست؟

پروتونفریدی و متانفریدی

۱۲- ساختار سامانه دفعی پروتونفریدی به چه صورت است؟

شبکه ای از کانال هاست که از طریق یک منافذ دفعی به خارج بدن راه می یابند.

۱۳- سامانه دفعی در پلاناریا چیست؟

پروتونفریدی و سطح بدن

۱۴- سامانه دفعی در کدام جانور از نوع پروتونفریدی است؟

در پلاناریا

۱۵- کار اصلی سامانه پروتونفریدی در پلاناریا چیست؟

دفع آب اضافی

۱۶- دفع آب اضافی کار اصلی کدام ساختار در پلاناریا است؟

پروتونفریدی

۱۷- بیشتر دفع نیتروژن در پلاناریا از چه طریقی انجام می‌شود؟

از طریق سطح بدن

۱۸- دفع چه موادی در پلاناریا از طریق سطح بدن انجام می شود؟

دفع نیتروژن

۱۹- دفع نیتروژن در پلاناریا از چه طریقی انجام می شود؟

از طریق سامانه پروتونفریدی و سطح بدن

۲۰- در طول کانال های کدام نوع سامانه نفریدی، یاخته های شعله ای قرار دارند؟

پروتونفریدی

۲۱- ضربان مژه های کدام یاخته، مایعات را به کانال های پروتونفریدی هدایت، و از منافذ دفعی خارج می کند؟

یاخته های شعله ای

۲۲- نقش یاخته های شعله ای در طول کانال های پروتونفریدی چیست؟

مایعات بدن از فضای بین یاخته ای به یاخته های شعله ای وارد می شوند و ضربان مژه های این یاخته، مایعات را به کانال­های دفعی هدایت، و از منافذ دفعی خارج می کند.

۲۳- کدام یاخته ها در طول کانال های پروتونفریدی، دارای مژه می باشند؟

یاخته های شعله ای

۲۴- کدام سامانه دفعی نفریدی پیشرفته تر است؟

متانفریدی

۲۵- سامانه دفعی نفریدی در کدام جانوران دیده می شود؟

در بی مهرگان

۲۶- ساختار سامانه دفعی در بی مهرگان، متانفریدی چیست؟

متانفریدی لوله ای است که در جلو، قیف مژک دار و در نزدیک انتها، دارای مثانه است که به منفذ ادراری در خارج از بدن ختم می شود.

۲۷- در ساختار کدام سامانه دفعی نفریدی، مثانه وجود دارد؟

متانفریدی

۲۸- در ساختار کدام سامانه دفعی نفریدی، قیف مژک دار وجود دارد؟

متانفریدی

۲۹- کدام جانوران سامانه دفعی متانفریدی دارند؟

بیشتر کرم های حلقوی (نظیر کرم خاکی) و نرم تنان.

۳۰- بیشتر کرم های حلقوی (نظیر کرم خاکی) و نرم تنان کدام نوع سامانه دفعی را دارند؟

متانفریدی

۳۱- هر کدام از حلقه های بدن کرم خاکی چند متانفریدی دارند؟

یک جفت

۳۲- ساختار دفعی در عنکبوت ها چیست؟

کیسه های کروی در محل اتصال پا به بدن به نام غدد پیش رانی

۳۳- در عنکبوت ها کیسه های کروی مشاهده می شود که در محل اتصال پا به بدن قرار دارند. این ساختار دفعی چه نامیده می شود؟

غدد پیش رانی

۳۴- نقش غدد پیش رانی در عنکبوت ها چیست؟

ساختار دفعی آنهاست.

۳۵- غدد پیش رانی ساختار دفعی کدام جانوران است؟

عنکبوت ها

۳۶- در سخت پوستان، مواد دفعی نیتروژن دار چگونه دفع می شوند؟

با انتشار ساده، از آبشش ها و برخی از سخت پوستان (مثل میگوها و خرچنگها) غدد شاخکی دارند.

۳۷- در سخت پوستان، مواد دفعی نیتروژن دار با چه فرایندی، از آبشش ها دفع می شوند؟

انتشار ساده

۳۸- در سخت پوستان، مواد دفعی نیتروژن دار با انتشار ساده، از کدام اندام ها دفع می شوند؟

آبشش ها

۳۹- کدام جانوران غدد شاخکی دارند؟

برخی از سخت پوستان (مثل میگوها و خرچنگ‌ها)

۴۰- برخی از سخت پوستان (مثل میگوها و خرچنگ‌ها) مایعات دفعی خود را از طریق کدام ساختار دفع می­‌کنند؟

غدد شاخکی

۴۱- نقش غدد شاخکی میگوها چیست؟

مایعات دفعی، از حفره عمومی به این غده تراوش و از منفذ دفعی نزدیک شاخک، دفع می شوند.

۴۲- نقش غدد شاخکی خرچنگ ها چیست؟

مایعات دفعی، از حفره عمومی به این غده تراوش و از منفذ دفعی نزدیک شاخک، دفع می شوند.

۴۳- مایعات دفعی، از حفره عمومی میگو به کدام غده تراوش و از منفذ دفعی، دفع می شوند؟

غدد شاخکی

۴۴- حشرات چه نوع سامانه دفعی متصل به روده دارند. نام این سامانه چیست؟

لوله های مالپیگی

۴۵- کدام جانوران سامانه دفعی متصل به روده به نام لوله های مالپیگی دارند؟

حشرات

۴۶- سامانه دفعی حشرات (لوله های مالپیگی) به کدام بخش متصل است؟

روده

۴۷- کدام یون ها از همولنف حشرات به لوله های مالپیگی ترشح، و در پی آن کدام ماده وارد این لوله ها می شود؟

یون های پتاسیم و کلر – آب

۴۸- یون های پتاسیم و کلر، آب و اوریک اسید با چه فرایندی از همولنف به لوله های مالپیگی وارد می شوند؟

ترشح، اسمز و ترشح

۴۹- سامانه دفعی حشرات چگونه عمل می کند؟

یون های پتاسیم و کلر از همولنف به لوله های مالپیگی ترشح، و در پی آن آب از طریق اسمز وارد این لوله ها می‌شود. سپس اوریک اسید به لوله ها ترشح می شود. محتوای لوله های مالپیگی به روده، تخلیه و با عبور مایعات در روده، آب و یون ها بازجذب می شوند. اوریک اسید از طریق روده به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می­‌سود.

۵۰- ماده دفعی نیتروژن دار حشرات چیست؟

اوریک اسید

۵۱- محتوای لوله های مالپیگی حشرات به روده، تخلیه و با عبور مایعات در روده، کدام مواد بازجذب می شوند؟

آب و یون ها (پتاسیم و کلر)

۵۲- ماده دفعی نیتروژن دار کدام جانوران فقط اوریک اسید چیست؟

حشرات

۵۳- کدام مواد از طریق روده حشرات دفع می شود؟

اوریک اسید به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش

۵۴- آب و یون های ترشحی از همولنف به لوله های مالپیگی در کدام بخش بازجذب می شوند؟

روده

۵۵- کدام ماده دفعی نیتروژن دار از طریق روده حشرات به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می‌­شود؟

اوریک اسید

۵۶- بیشتر راهکارها در مهره داران برای مقابله با مسائل تنظیم اسمزی، سازگاری هایی در کدام دستگاه است؟

دستگاه ادراری

۸۷- کدام جانوران کلیه دارند؟

همه مهره داران

۸۸- ساختار و عملکرد کلیه در میان مهره داران را با یکدیگر مقایسه نمایید؟

همه مهره داران کلیه دارند که ساختار متفاوت، ولی عملکرد مشابهی در میان آنها دارد.

۸۹- چرا فقط مهره داران کلیه دارند؟

مهره‌داران سیستم گردش خون بسته دارند که خون در آن تحت فشار است، این فشار خون را از غشاها به کلیه ها تراوش می کند.

۹۰- سیستم گردش خون بسته چه کمکی به عملکرد کلیه در مهره داران می کند؟

مهره‌داران سیستم گردش خون بسته دارند که خون در آن تحت فشار است. این فشار، خون را از غشاها به کلیه ها تراوش می کند.

۹۱- چه عاملی خون را از غشاءها به کلیه مهره داران تراوش می کند؟

خون تحت فشار در سیستم گردش خون بسته مهره داران

۹۲- کدام مهره داران علاوه بر کلیه ها، دارای غدد راست روده ای هستند که محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ را به روده ترشح می کنند؟

ماهیان غضروفی (مثل کوسه ها و سفره ماهی‌ها)

۹۳- ماهیان غضروفی (مثل کوسه ها و سفره ماهی‌ها) علاوه بر کلیه ها، دارای چه غددی هستند که محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ را به روده ترشح می کنند؟

غدد راست روده ای

۹۴- نقش غدد راست روده ای کوسه ها چیست؟

محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ را به روده ترشح می کنند.

۹۵- نقش غدد راست روده ای سفره ماهی ها چیست؟

محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ را به روده ترشح می کنند.

۹۶- کدام غدد در کوسه ها، محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ را به روده ترشح می کنند؟

غدد راست روده ای

۹۷- کدام غدد در سفره ماهی ها، محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ را به روده ترشح می کنند؟

غدد راست روده ای

۹۸- غدد راست روده ای کوسه ها محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ را به کدام بخش ترشح می کنند؟

روده

۹۹- غدد راست روده ای سفره ماهی ها، محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ را به کدام بخش ترشح می کنند؟

روده

۱۰۰- غدد راست روده ای سفره ماهی ها، چه محلولی را به روده ترشح می کنند؟

محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ

۱۰۱- غدد راست روده ای کوسه ها، چه محلولی را به روده ترشح می کنند؟

محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ

۱۰۲- سامانه های تنظیم کننده اسمزی ماهیان غضروفی چیست؟

کلیه ها و غدد راست روده ای

۱۰۳- چرا آب می تواند وارد بدن ماهیان آب شیرین شود؟

در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزی مایعات بدن از آب بیشتر است بنابراین آب می تواند وارد بدن شود.

۱۰۴- کدام ماهیان معمولاً آب زیادی نمی نوشند؟

ماهیان آب شیرین

۱۰۵- چرا ماهیان آب شیرین معمولاً آب زیادی نمی نوشند؟

در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزی مایعات بدن از آب بیشتر است بنابراین آب می تواند وارد بدن شود. برای مقابله با چنین مشکلی، ماهیان آب شیرین معمولاً آب زیادی نمی نوشند.

۱۰۶- برای مقابله با چه مشکلی، ماهیان آب شیرین معمولاً آب زیادی نمی نوشند؟

در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزی مایعات بدن از آب بیشتر است بنابراین آب می تواند وارد بدن شود. برای مقابله با چنین مشکلی، ماهیان آب شیرین معمولاً آب زیادی نمی نوشند.

۱۰۷- باز و بسته شدن دهان در کدام ماهیان تنها به منظور عبور آب و تبادل گازها در آبشش هاست؟

ماهیان آب شیرین

۱۰۸- باز و بسته شدن دهان در ماهی قرمز تنها به چه منظوری است؟

تنها به منظور عبور آب و تبادل گازها در آبشش هاست.

۱۰۹- در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزی مایعات بدن از آب بیشتر است بنابراین آب می تواند وارد بدن شود. برای مقابله با چنین مشکلی، ماهیان آب شیرین چه سازوکارهایی یافته اند؟

ماهیان آب شیرین معمولاً آب زیادی نمی نوشند. همچنین بدن آنها با ماده مخاطی ای پوشیده شده است که مانع ورود آب به بدن می شود. جذب نمک و یونها با انتقال فعال از آبشش هاست. این ماهی ها حجم زیادی از آب را به صورت ادرار رقیق دفع می کنند.

۱۱۰- چرا بدن ماهیان آب شیرین با ماده مخاطی ای پوشیده شده است؟

در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزی مایعات بدن از آب بیشتر است بنابراین آب می تواند وارد بدن شود. برای مقابله با چنین مشکلی، بدن آنها با ماده مخاطی ای پوشیده شده است که مانع ورود آب به بدن می شود.

۱۱۱- در ماهیان آب شیرین، جذب نمک و یونها با چه فرایندی از آبشش هاست؟

انتقال فعال

۱۱۲- در ماهیان آب شیرین جذب کدام مواد با انتقال فعال از آبشش هاست؟

نمک و یون‌ها

۱۱۳- در ماهیان آب شیرین، جذب نمک و یونها با انتقال فعال از کدام بخش است؟

آبشش هاست.

۱۱۴- کدام ماهی ها حجم زیادی از آب را به صورت ادرار رقیق دفع می کنند؟

ماهیان آب شیرین

۱۱۵- حجم و غلظت ادرار ماهیان آب شیرین به چه صورت است؟

حجم زیادی از آب را به صورت ادرار رقیق دفع می کنند.

۱۱۶- در کدام ماهیان آب، تمایل به خروج از بدن دارد؟

در ماهیان دریایی

۱۱۷- چرا در ماهیان دریایی آب، تمایل به خروج از بدن دارد؟

در ماهیان دریایی فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از آب دریاست. آب، تمایل به خروج از بدن دارد

۱۱۸- چرا ماهیان دریایی مقدار زیادی آب می نوشند؟

در ماهیان دریایی فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از آب دریاست. آب، تمایل به خروج از بدن دارد. برای جبران، ماهیان دریایی مقدار زیادی آب می نوشند.

۱۱۹- کدام ماهیان مقدار زیادی آب می نوشند؟

ماهیان دریایی

۱۲۰- در کدام ماهیان برخی از یون ها از طریق یاخته های آبشش و برخی، توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ دفع می شوند؟

ماهیان دریایی

۱۲۱- ادرار کدام ماهیان غلیظ است؟

ماهیان دریایی

۱۲۲- در ماهیان دریایی برخی از یون ها چگونه دفع می شوند؟

برخی از طریق یاخته های آبشش و برخی، توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ

۱۲۳- آبشش ماهیان آب شیرین و ماهیان دریایی را از نظر تنظیم اسمزی با هم مقایسه نمایید؟

جذب نمک و یونها با انتقال فعال از آبشش های ماهیان آب شیرین است. در ماهیان دریایی برخی از یون ها از طریق یاخته های آبشش دفع می شوند.

۱۲۴- تنظیم آب در ماهیان آب شیرین و ماهیان آب شور را با هم مقایسه نمایید؟

در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزی مایعات بدن از آب بیشتر است بنابراین آب می تواند وارد بدن شود. برای مقابله با چنین مشکلی، ماهیان آب شیرین معمولاً آب زیادی نمی نوشند. هم‌چنین بدن آنها با ماده مخاطی ای پوشیده شده است که مانع ورود آب به بدن می شود. جذب نمک و یونها با انتقال فعال از آبشش هاست. این ماهی ها حجم زیادی از آب را به صورت ادرار رقیق دفع می کنند. در ماهیان دریایی فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از آب دریاست. آب، تمایل به خروج از بدن دارد. برای جبران، ماهیان دریایی مقدار زیادی آب می نوشند. در این ماهیان برخی از یون ها از طریق یاخته های آبشش و برخی، توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ دفع می شوند.

۱۲۵- کلیه کدام جانوران مشابه ماهیان آب شیرین است؟

دوزیستان

۱۲۶- کلیه دوزیستان مشابه کدام جانوران است؟

ماهیان آب شیرین

۱۲۷- مثانه دوزیستان چه وظایفی دارد؟

مثانه این جانوران محل ذخیره آب و یون هاست. به هنگام خشک شدن محیط، دفع ادرار کم، و مثانه برای ذخیره بیشتر آب بزرگتر می شود و سپس بازجذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا می کند.

۱۲۸- در دوزیستان چگونه به هنگام خشک شدن محیط، دفع ادرار کم می شود؟

مثانه برای ذخیره بیشتر آب بزرگتر می شود و سپس بازجذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا می کند.

۱۲۹- در کدام جانوران به هنگام خشک شدن محیط، بازجذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا می کند؟

دوزیستان

۱۳۰- در دوزیستان به هنگام خشک شدن محیط، برای کاهش دفع ادرار، بازجذب آب از کدام بخش به خون افزایش پیدا می کند؟

مثانه

۱۳۱- کدام جانوران پیچیده ترین شکل کلیه را دارند؟

خزندگان، پرندگان و پستانداران

۱۳۲- علت پیچیدگی شکل کلیه خزندگان، پرندگان و پستانداران چیست؟

متناسب با واپایش تعادل اسمزی مایعات بدن آنهاست.

۱۳۳- ساختار کلیه در خزندگان و کدام جانوران مشابه است؟

خزندگان

۱۳۴- کلیه کدام توانمندی بازجذب آب زیادی دارد؟

خزندگان و پرندگان

۱۳۵- غدد نمکی در کدام جانوران وجود دارد؟

برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک دار مصرف می کنند.

۱۳۶- برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک دار مصرف می کنند می توانند نمک اضافه را از چه طریق دفع کنند؟

غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان، به صورت قطره های غلیظ دفع کنند.

۱۳۷-نقش غدد نمکی چیست؟

برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک دار مصرف می کنند می توانند نمک اضافه را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان، به صورت قطره های غلیظ دفع کنند.

۱۳۸- برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک دار مصرف می کنند می توانند نمک اضافه را از طریق غدد نمکی، به صورت قطره های غلیظ دفع کنند. موقعیت این غدد در بدن به چه صورت است؟

نزدیک چشم یا زبان


» فایل word

تهیهٔ فایل

» فایل pdf

دانلود pdf

کتاب زیست‌شناسی دهم

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـان


 بارم‌بندی زیست‌شناسی دهم ۱۴۰۲-۱۴۰۱


بارم بندی زیست شناسی دهم تجربی 1402 - 1401

درس زیست‌شناسی ۱

ارزشیابی از دانش آموزان در این درس به دو صورت مستمر و پایانی انجام می‌شود.

ارزشیابی مستمر براساس فعالیت های گروهی یا انفرادی دانش آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در طول سال تحصیلی انجام می‌شود. این ارزشیابی براساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر فعالیت و بر اساس عملکرد دانش آموزان در انجام فعالیت‌ها، مانند ارائه گزارش، مشارکت در بحث های گروهی، پاسخ به پرسش‌های کتبی و شفاهی انجام می‌شود.

نمره این ارزشیابی برای هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال) ۲۰ نمره است.

ارزشیابی پایانی در دو نوبت به صــورت آزمون کتبی انجام می‌شــود. در نوبت اول ۲۰ نمره از پنج فصــل اول کتاب (تا آخر گفتار ۲ فصل چهار، آخر صفحه ۶٠) است. در نوبت دوم پنج نمره به قسمت اول و ۱۵ نمره به قسمت دوم کتاب اختصاص دارد. بارم بندی فصل ها برای نوبت اول، دوم و شهریور مطابق جدول زیر پیشنهاد می‌شود.

توجه داشته باشید که طرح پرسش از مطالب مربوط به بیشتر بدانید، واژه شناسی، پاورقی ها و پیوست های آخر کتاب در همه آزمونها ممنوع است.

 
شماره فصل و عنوان نوبت اول ۲۰ نمره قسمت اول کتاب نیمسال دوم (۵ نمره قسمت اول و ۱۵ نمره قسمت دوم)
۱- دنیای زنده ۴/۵ ۱
۲- گوارش و جذب مواد ۶ ۲
۳- تبادلات گازی ۴ ۱
۴- گردش مواد در بدن گفتار ۱ ۲/۵ ۱
فعالیت‌ها ۳  
۵- گردش مواد در بدن گفتارهای ۲ و ۳ و ۴ ۳/۵
۶- تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ۲/۵
۷- از یاخته تا گیاه ۴
۸- جذب و انتقال مواد در گیاهان ۳
فعالیت‌ها ۲
جمع ۲٠ ۲۰

شماره فصل و عنوان شهریور
۱- دنیای زنده ۲
۲- گوارش و جذب مواد ۳
۳- تبادلات گازی ۲
۴- گردش مواد در بدن ۳/۵
۵- تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ۱/۵
۶- از یاخته تا گیاه ۳
۷- جذب و انتقال مواد در گیاهان ۲/۵
فعالیت‌ها ۲/۵
جمع ۲٠
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا