زیست‌شناسی (۲)

سوال‌های تشریحی فصل تنظیم شیمیایی گفتار ارتباط شیمیایی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟

سوال‌های تشریحی فصل تنظیم شیمیایی گفتار ارتباط شیمیایی براساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

سوال های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب چاپ به زودی منتشر خواهد شد.

سوال های تشریحی گفتار ارتباط شیمایی

۱- چرا در پریاختگان دستگاه های ارتباطی وجود دارد؟

زیرا یاخته ها نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند.

۲- مواردی از دستگاه های ارتباطی پریاختگان ذکر نمایید.

ارتباط شیمیایی و دستگاه عصبی

۳- تفاوت و شباهت دستگاه ارتباط شیمیایی و دستگاه عصبی چیست؟

هر دو دستگاه ارتباطی پیکر پریاختگان می باشند. اما دستگاه عصبی با تک تک یاخته های بدن ارتباط ندارد.

۴- مولکولی که پیامی را منتقل می کند، چیست؟

پیک شیمیایی

۵- یاخته ای که پیام پیک شیمیایی را دریافت می کند، چیست؟

یاخته هدف

۶- پیک شیمیایی چگونه یاخته هدف را از میان انبوه یاخته‌ها پیدا می‌کند و پیام را اشتباهی به یاخته‌ی دیگر نمی‌رساند؟

یاخته‌ی هدف برای پیک گیرنده‌ای دارد.

۷- چرا مولکول پیک تنها بر یاخته هدف تاثیر می گذارد؟

زیرا گیرنده آن پیک شیمیایی را دارد.

۸- مولکول پیک، تنها بر کدام یاخته تأثیر می گذارد؟ چرا؟

تنها بر یاخته ای می تواند تأثیر بگذارد که گیرندۀ آن را داشته باشد و این یاخته، همان یاختۀ هدف است.

۹- بر اساس کدام موضوع پیک های شیمیایی را به دو گروه کوتاه بُرد و دوربُرد تقسیم می کنند؟

بر اساس مسافتی که پیک طی می کند تا به یاختۀ هدف برسد.

۱۰- بر اساس مسافتی که پیک طی می کند تا به یاختۀ هدف برسد، پیک ها را به چند گروه تقسیم می کنند؟

دو گروه کوتاه بُرد و دور بُرد

۱۱- نمونه‌ای از پیک کوتاه برد را بنویسید؟

ناقل عصبی

۱۲- کدام نوع پیک بین یاخته هایی ارتباط برقرار می کند که در نزدیکی هم اند و حداکثر چند یاخته با هم فاصله دارند؟

کوتاه بُرد

۱۳- یاخته‌ی هدف ناقل عصبی چیست؟

یاخته پس سیناپس

۱۴- یاخته ترشح کننده ناقل عصبی چیست؟

یاختۀ پیش سیناپسی

۱۵- کدام یاخته برای ناقل عصبی گیرنده دارد؟

یاخته پس سیناپس

۱۶- هورمون‌ها جزء کدام گروه پیک‌های شیمیایی می‌باشند؟

پیک‌های دور بُرد.

۱۷- کدام گروه از پیک‌های شیمیایی به جریان خون می‌ریزند؟

دور برد

۱۸- هورمون ها برای رسیدن به یاخته هدف چه مسافتی را طی می کنند و به کجا می ریزند؟

دور بردند و به خون می ریزند.

۱۹- نورون ها پیک های شیمیایی را به کجا ترشح می کنند؟

گاهی نورون ها، پیک  شیمیایی را به خون ترشح می کنند و گاه در فضای سیناپسی.

۲۰- در چه صورت پیک های شیمیایی ترشح شده از نورون ها ناقل عصبی محسوب نمی شوند؟

هنگامی که پیک شیمیایی خود را به خون ترشح کنند.

۲۱- هورمون ها از کدام یاخته ها ترشح می شوند؟

یاخته های درون ریز

۲۲- نمونه‌هایی از یاخته‌های درون ریز که به صورت پراکنده در اندام ها جای دارند، کدام اند؟

یاخته‌های درون ریز در معده و دوازدهه

۲۳- یاخته‌های درون ریز در معده و دوازدهه کدام هورمون ها را ترشح می کنند؟

به ترتیب هورمون گاسترین و سکرتین را ترشح می‌کنند.

۲۴- در چه صورتی یاخته های درون ریز، غدۀ درون ریز  را تشکیل می‌دهند؟

در صورتی که به صورت مجتمع باشند.

۲۵- انواع غدد کدام اند؟

درون ریز و برون ریز

۲۶- ترشحات کدام غده‌‌ُی بدن به مجرا وارد می‌شود؟

برون‌ریز.

۲۷- ترشحات کدام غدد به خون وارد می‌شود؟

درون ریز

۲۸- دستگاه درون ریز شامل کدام بخش هاست؟

مجموع یاخته ها  و غدد درون ریز و هورمون های آن ها را دستگاه درون ریز می‌نامند.

۲۹- دستگاه های تنظیم کننده فعالیت های بدن کدام اند؟

عصبی و درون ریز.

۳۰- دستگاه های تنظیم کننده به کدام محرک ها پاسخ می‌دهند؟

محرک های بیرونی و درونی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا