زیست‌شناسی (۱)

سوال‌های تشریحی فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد گفتار هم‌ایستایی و کلیه‌ها

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

سوال‌های تشریحی فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

گفتار هم ایستایی و کلیه ها براساس کتاب چاپ ۹۷_۹۶

سوال‌های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

گفتار هم ایستایی و کلیه‌ها

۱- یاخته های در چه محیطی زندگی می کنند؟ چه موضوعی در مورد این محیط حائز اهمیت است؟

گرچه ما انسان ها در خشکی زندگی می کنیم اما تک تک یاخته های ما در محیطی مایع زندگی می کنند. آنچه که در مورد این محیط مایع حائز اهمیت است. مشابه بودن غلظت آن با غلظت درون یاخته ها یا به عبارت دقیق‌­تر مشابه بودن فشار اسمزی آنهاست.

۲- اگر غلظت مایع اطراف یاخته ها رقیق تر یا غلیظ تر از یاخته ها باشد، پیامد آن چیست؟

اگر غلظت مایع اطراف یاخته ها رقیق تر یا غلیظ تر از یاخته ها باشد آنگاه خود به تهدیدی جدی برای ادامه حیات ما مبدل خواهد شد چون ممکن است به ورود بیش از حد آب به یاخته یا خروج آب از آن منجر شود.

۳- چه شرایطی ممکن است به ورود بیش از حد آب به یاخته منجر شود؟

اگر غلظت مایع اطراف یاخته ها رقیق تر از یاخته ها باشد.

۴- چه شرایطی ممکن است به خروج آب از یاخته منجر شود؟

اگر غلظت مایع اطراف یاخته ها غلیظ تر از یاخته ها باشد.

۵- اگر غلظت مایع اطراف یاخته ها رقیق تر یا غلیظ تر از یاخته ها باشد آنگاه خود به تهدیدی جدی برای ادامه حیات ما مبدل خواهد شد. علت چیست؟

چون ممکن است به ورود بیش از حد آب به یاخته یا خروج آب از آن منجر شود.

۶- بدن ما چگونه فشار اسمزی مایع اطراف یاخته ها را تنظیم می کند؟

با فرایند هومئوستازی (هم ایستایی)

۷- بدن ما چگونه ترکیب شیمیایی مایع اطراف یاخته ها را را ثابت نگه می دارد؟

با فرایند هومئوستازی (هم ایستایی)

۸- آیا روش هایی که بدن انسان برای تنظیم فشار اسمزی مایع اطراف یاخته ها به کار می گیرد، در سایر جانوران هم دیده می شوند؟

برخی از آنها در برخی جانوران دیگر هم دیده می شود.

۹- ادرار در بدن انسان چگونه تشکیل می شود؟

فرایند تشکیل ادرار، شامل سه مرحله است که عبارت اند از تراوش، ترشح و بازجذب.

۱۰- ترکیب شیمیایی ادرار چه اطلاعاتی را درباره وضعیت درونی بدن فراهم می کند؟

نشانگر حفظ تعادل در هم ایستایی یا بر هم خوردن هم ایستایی.

۱۱- اگر در یک روز گرم تابستانی ورزش کنید عرق می کنید. در این صورت مقدار ادرار چه تغییری می کند؟ چرا؟

اگر در یک روز گرم تابستانی ورزش کنید عرق می کنید، احتمالاً متوجه خواهید شد که از مقدار ادرار شما کاسته خواهد شد. چون بدن شما در نتیجه عرق کردن، آب از دست می دهد و بنابراین مقدار ادرار را کاهش می دهد تا آب از دست رفته را جبران کند.

۱۲- اگر در یک روز گرم تابستانی ورزش کنید عرق می کنید، احتمالاً متوجه خواهید شد که از مقدار ادرار شما کاسته خواهد شد. این مطلب نشانگر چه نوع فرایندی است؟

هم ایستایی (هومئوستازی).

۱۳- در چه صورت از مقدار ادرار شما کاسته خواهد شد؟

اگر در یک روز گرم تابستانی ورزش کنیم عرق می کنیم. چون بدن ما در نتیجه عرق کردن، آب از دست می­دهد و بنابراین مقدار ادرار را کاهش می دهد تا آب از دست رفته را جبران کند.

۱۴- کمبود کدام مواد از جمله مواردی اند که ادامه حیات را تهدید می کنند؟

کمبود آب، اکسیژن و مواد مغذی

۱۵- انباشته شدن کدام مواد از جمله مواردی اند که ادامه حیات را تهدید می کنند؟

انباشته شدن مواد دفعی یاخته ها مثل کربن دی اکسید و مواد دفعی نیتروژن دار

۱۶- چرا حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده ای ثابت، برای تداوم حیات، ضرورت دارد؟

کمبود آب، اکسیژن و مواد مغذی یا انباشته شدن مواد دفعی یاخته ها مثل کربن دی اکسید و مواد دفعی نیتروژن دار از جمله مواردی اند که ادامه حیات را تهدید می کنند.

۱۷-. چرا حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده ای ثابت، برای تداوم حیات، ضرورت دارد؟

کمبود آب، اکسیژن و مواد مغذی یا انباشته شدن مواد دفعی یاخته ها مثل کربن دی اکسید و مواد دفعی نیتروژن دار از جمله مواردی اند که ادامه حیات را تهدید می کنند. هم ایستایی از ویژگی های اساسی همه موجودات زنده است.

۱۸- وضعیت درونی بدن برای تداوم حیات، چه حالتی دارد؟

حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده ای ثابت، برای تداوم حیات، ضرورت دارد.

۱۹- مجموعه اعمالی را که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی بدن انجام می شود چه می نامند؟

هم ایستایی (هومئوستازی)

۲۰- هم ایستایی (هومئوستازی) از ویژگی های اساسی کدام موجودات زنده است؟

هم ایستایی از ویژگی های اساسی همه موجودات زنده است.

۲۱- حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده ای ثابت، برای تداوم حیات، ضرورت دارد. علت چیست؟

اگر وضعیت درونی بدن از تعادل خارج شود بعضی از مواد، بیش از حد لازم یا کمتر از حد لازم به یاخته ها می­رسند. بسیاری از بیماری ها در نتیجه برهم خوردن هم ایستایی پدید می آیند.

۲۲- بسیاری از بیماری ها در نتیجه چه فرایندی پدید می آیند؟

در نتیجه برهم خوردن هم ایستایی

۲۳- کدام بیماری ها در نتیجه برهم خوردن هم ایستایی پدید می آیند؟

بسیاری از بیماری ها

۲۴- در کدام بیماری، مقدار قند خون افزایش می یابد؟

دیابت شیرین

۲۵- علت دیابت شیرین چیست؟

در نتیجه برهم خوردن هم ایستایی پدید می آید یعنی قند خون افزایش می یابد.

۲۶- عوارض جدی دیابت شیرین چیست؟

عوارضی جدی چون بیماری قلبی، نابینایی و نارسایی کلیه را در بر دارد.

۲۷- کدام بیماری، عوارضی جدی چون بیماری قلبی، نابینایی و نارسایی کلیه را در بر دارد؟

دیابت شیرین

۲۸- کدام دستگاه در حفظ هم ایستایی بدن نقش اساسی دارد؟

دستگاه دفع ادرار

۲۹- حفظ تعادل آب، اسید-باز، یونها و نیز دفع مواد سمی و مواد زائد نیتروژن دار، از جمله وظایف کدام اندام اند؟

کلیه

۳۰- از جمله وظایف کلیه چیست؟

حفظ تعادل آب، اسید – باز، یونها و نیز دفع مواد سمی و مواد زائد نیتروژن دار

۳۱- حفظ تعادل آب، اسید – باز، یونها و نیز دفع مواد سمی و مواد زائد نیتروژن دار، از جمله وظایف کلیه اند این وظایف چگونه به انجام می رسد؟

با ساختن ادرار

۳۲- ساختار بیرونی کلیه به چه صورت است؟

کلیه ها، اندام هایی لوبیایی شکل اند. اندازه کلیه در فرد بالغ، تقریباً به اندازه مشت بسته اوست.

۳۳- موقعیت کلیه در بدن به چه صورت است؟

به تعداد دو عدد در طرفین ستون مهره ها و پشت شکم قرار دارند به علت موقعیت قرارگیری و شکل کبد، کلیه راست قدری پایین تر از کلیه چپ واقع است.

۳۴- کلیه راست قدری پایین تر از کلیه چپ واقع است. علت چیست؟

به علت موقعیت قرارگیری و شکل کبد، کلیه راست قدری پایین تر از کلیه چپ واقع است.

۳۵- حفاظت از کلیه ها چگونه صورت می گیرد؟

دنده ها از بخشی از کلیه محافظت می کنند. علاوه بر این، پرده شفافی از جنس بافت پیوندی رشته ای به نام کپسول کلیه اطراف هر کلیه را احاطه کرده است. چربی اطراف کلیه، علاوه بر اینکه کلیه را از ضربه محافظت می کند در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد.

۳۶- پرده شفافی از جنس بافت پیوندی رشته ای اطراف هر کلیه را احاطه کرده است. نام آن چیست؟

کپسول کلیه

۳۷- جنس بافت کپسول کلیه چیست؟

بافت پیوندی رشته ای

۳۸- کدام عامل حفاظتی مانعی در برابر نفوذ میکروب ها به کلیه ایجاد می کند؟

کپسول کلیه

۳۹- نقش کپسول کلیه چیست؟

این پرده، مانعی در برابر نفوذ میکروب ها به کلیه ایجاد می کند.

۴۰- کدام عامل حفاظتی، کلیه را از ضربه محافظت می کند؟

چربی

۴۱- وظایف چربی اطراف کلیه چیست؟

چربی اطراف کلیه، علاوه بر اینکه کلیه را از ضربه محافظت می کند در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد.

۴۲- کدام عامل حفاظتی کلیه در حفظ موقعیت آن نقش مهمی دارد؟

چربی

۴۳- چرا آنهایی که برنامه کاهش وزن شدید و سریع را به کار می گیرند. در معرض خطرند؟

چربی اطراف کلیه، در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد. اگر این چربی بیش از حد تحلیل رود؛ گاهی خطری را متوجه آنهایی می کند که برنامه کاهش وزن شدید و سریع را به کار می گیرند. کلیه ها ممکن است دچار افتادگی نسبی از موقعیت خود شوند. این رویداد، احتمال تاخوردگی میزنای را به دنبال دارد در این صورت، فرد با خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیه مناسب ادرار از کلیه روبه رو می شود که در نهایت به نارسایی کلیه خواهد انجامید.

۴۴- ممکن است برنامه کاهش وزن شدید و سریع، در نهایت به نارسایی کلیه بنجامد. علت چیست؟

چربی اطراف کلیه، در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد. اگر این چربی بیش از حد تحلیل رود؛ گاهی خطری را متوجه آنهایی می کند که برنامه کاهش وزن شدید و سریع را به کار می گیرند. کلیه ها ممکن است دچار افتادگی نسبی از موقعیت خود شوند. این رویداد، احتمال تاخوردگی میزنای را به دنبال دارد در این صورت، فرد با خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیه مناسب ادرار از کلیه روبه رو می شود که در نهایت به نارسایی کلیه خواهد انجامید.

۴۵- چرا آنهایی که برنامه کاهش وزن شدید و سریع را به کار می گیرند. ممکن است کلیه ها دچار افتادگی نسبی از موقعیت خود شوند؟

چربی اطراف کلیه، در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد. اگر این چربی بیش از حد تحلیل رود ممکن است کلیه ها دچار افتادگی نسبی از موقعیت خود شوند.

۴۶- در چه شرایطی ممکن است کلیه ها دچار افتادگی نسبی از موقعیت خود شوند؟

اگر چربی اطراف کلیه به دلیل برنامه کاهش وزن شدید و سریع بیش از حد تحلیل رود.

۴۷- اگر کلیه ها دچار افتادگی نسبی از موقعیت خود شوند. نتیجه این رویداد چیست؟

این رویداد، احتمال تاخوردگی میزنای را به دنبال دارد در این صورت، فرد با خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیه مناسب ادرار از کلیه روبه رو می شود که در نهایت به نارسایی کلیه خواهد انجامید.

۴۸- چرا اگر کلیه ها دچار افتادگی نسبی از موقعیت خود شوند ممکن است در نهایت به نارسایی کلیه بینجامد؟

احتمال تاخوردگی میزنای را به دنبال دارد در این صورت، فرد با خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیه مناسب ادرار از کلیه روبه رو می شود که در نهایت به نارسایی کلیه خواهد انجامید.

۴۹- آیا تغییر در موقعیت اندام ها می تواند به از بین رفتن هم ایستایی منجر شود؟ مثال بزنید.

بله. چربی اطراف کلیه، در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد. اگر این چربی بیش از حد تحلیل رود؛ گاهی خطری را متوجه آنهایی می کند که برنامه کاهش وزن شدید و سریع را به کار می گیرند. کلیه ها ممکن است دچار افتادگی نسبی از موقعیت خود شوند. این رویداد، احتمال تاخوردگی میزنای را به دنبال دارد در این صورت، فرد با خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیه مناسب ادرار از کلیه روبه رو می شود که در نهایت به نارسایی کلیه خواهد انجامید.

۵۰- چربی اطراف کلیه، در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد. اگر این چربی بیش از حد تحلیل رود؛ گاهی خطری را متوجه آنهایی می کند که برنامه کاهش وزن شدید و سریع را به کار می گیرند. کلیه ها ممکن است دچار افتادگی نسبی از موقعیت خود شوند. این رویداد، احتمال تاخوردگی میزنای را به دنبال دارد در این صورت، فرد با خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیه مناسب ادرار از کلیه روبه رو می شود که در نهایت به نارسایی کلیه خواهد انجامید. این مثال نشان دهنده چه موضوعی است؟

نشان می دهد تغییر در موقعیت اندام ها می تواند به از بین رفتن هم ایستایی منجر شود

۵۱- رگهای خونی و لنفی، اعصاب و میزنای چگونه با کلیه ارتباط برقرار می کنند؟

با گذر از ناف کلیه

۵۲- کدام موارد با گذر از ناف کلیه، با کلیه ارتباط برقرار می کنند؟

رگ های خونی و لنفی، اعصاب و میزنای با گذر از ناف کلیه، با کلیه ارتباط برقرار می کنند

۵۳- کدام غده (غدد) در تنظیم کار کلیه نقش مهمی ایفا می کند؟

غده فوق کلیه به عبارت دقیق تر هیپوتالاموس و هیپوفیز پیشین و غدد فوق کلیه

۵۴- نقش غده فوق کلیه چیست؟

در تنظیم کار کلیه نقش مهمی ایفا می کند.

۵۵- ساختار درونی کلیه به چه صورت است؟

در برش طولی کلیه، سه ناحیه مشخص دیده می شود که از بیرون به درون عبارت اند از بخش قشری، بخش مرکزی و لگنچه.

۵۶- در برش طولی کلیه، سه ناحیه مشخص دیده می شود. از بیرون به درون به ترتیب به چه صورت اند؟

بخش قشری، بخش مرکزی و لگنچه

۵۷- در بخش مرکزی، تعدادی ساختار هرمی شکل دیده می شود نام آنها چیست؟

هرم­‌های کلیه

۵۸- هرم های کلیه در کدام کدام بخش دیده می شوند؟

بخش مرکزی

۵۹-  هرم های کلیه به چه صورت در بخش مرکزی دیده می شوند؟

قاعده هرم‌­ها به سمت بخش قشری و رأس آنها به سمت لگنچه است.

۶۰- قاعده و رأس هرم های کلیه به ترتیب به سمت کدام بخش های کلیه است؟

قاعده هرم‌­ها به سمت بخش قشری و رأس آنها به سمت لگنچه است.

۶۱- هر هرم کلیه و ناحیه قشری مربوط به آن را چه می نامند؟

لپ کلیه

۶۲- لپ کلیه چیست؟

هر هرم و ناحیه قشری مربوط به آن را یک لپ کلیه می نامند.

۶۳- در فاصله بین هرم­ها، انشعاباتی از بخش قشری دیده می شود. نام آنها چیست؟

ستون های کلیه

۶۴- ستون های کلیه انشعاباتی از کدام بخش کلیه می باشند و این ساختارها در کدام بخش کلیه دیده می شوند؟

انشعاباتی از بخش قشری که بخش مرکزی دیده می شود.

۶۵- کدام بخش کلیه ساختاری شبیه به قیف دارد؟

لگنچه

۶۶- چرا لگنچه ساختاری شبیه به قیف دارد؟

زیرا ادرار تولید شده به آن وارد و به میزنای هدایت می شود تا کلیه را ترک کنند.

۶۷-. ادرار تولید شده ابتدا به کدام بخش کلیه وارد و به میزنای هدایت می شود تا کلیه را ترک کند؟

لگنچه

۶۸- نقش بخش لگنچه کلیه چیست؟

لگنچه ساختاری شبیه به قیف دارد. ادرار تولید شده به آن وارد و به میزنای هدایت می شود تا کلیه را ترک کند.

۶۹- واحد ساختاری و عملکردی کلیه چیست؟

گردیزه (نفرون)

۷۰- هر کلیه از حدود چند گردیزه تشکیل شده است؟

حدود یک میلیون نفرون

۷۱- فرایند تشکیل ادرار در کجا آغاز می شود؟

گردیزه (نفرون)

۷۲- نقش گردیزه (نفرون) چیست؟

واحد ساختاری و عملکردی کلیه که فرایند تشکیل ادرار در آن آغاز می شود

۷۳- ابتدای گردیزه شبیه قیف است. این بخش چه نام دارد؟

کپسول بومن

۷۴- کدام بخش های نفرون لوله ای شکل است؟

لوله پیچ خورده نزدیک، قوس هنله و لوله پیچ خورده دور

۷۵- قسمت های مختلف نفرون چیست؟

کپسول بومن، لوله پیچ خورده نزدیک، قوس هنله و لوله پیچ خورده دور

۷۶- کدام بخش گردیزه، U شکل است؟

قوس هنله

۷۷- کدام بخش نفرون، گردیزه را به مجرای جمع کننده متصل می کند؟

لوله پیچ خورده دور

۷۸- لوله پیچ خورده دور، گردیزه را به کدام بخش متصل می کند؟

مجرای جمع کننده

۷۹- گردیزدها بر چه اساس تقسیم می شوند؟

برحسب موقعیت قرارگیری در کلیه

۸۰- گردیزدها برحسب موقعیت قرارگیری در کلیه به چه گروه هایی تقسیم می شوند؟

به دو دسته قشری و مجاور مرکز

۸۱- موقعیت قرارگیری گردیزه های قشری در کلیه به چه صورت است؟

گردیزه های قشری تقریباً به طور کامل در بخش قشری قرار دارند.

۸۲- موقعیت قرارگیری گردیزه های مجاور مرکز در کلیه به چه صورت است؟

بخش بزرگی از قوس هنله تا اعماق بخش مرکزی نفوذ کرده است و بنابراین، قوس هنله در آنها طولانی تر است.

۸۳- قوس هنله در کدام نوع گردیزه طولانی تر است؟

گردیزه های مجاور مرکز

۸۴- فرق گردیزه های قشری و مجاور مرکز کلیه چیست؟

موقعیت قرارگیری در کلیه یعنی گردیزه های قشری تقریباً به طور کامل در بخش قشری قرار دارند. در گردیزه های مجاور مرکز، بخش بزرگی از قوس هنله تا اعماق بخش مرکزی نفوذ کرده است و بنابراین، قوس هنله در آنها طولانی تر است.

۸۵- حدود ۲۰ درصد گردیزه های کلیه از چه نوع اند؟

مجاور مرکز

۸۶- چند درصد گردیزه های کلیه از نوع مجاور مرکزند؟

حدود ۲۰ درصد

۸۷- منشأ ادرار چیست؟

خون

۸۸- چرا بین گردیزه و رگهای خونی، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؟

چون منشأ ادرار از خون است

۸۹- تبادل مواد از طریق کدام رگ ها صورت می گیرد؟

مویرگ ها

۹۰- چرا شاهد پدید آمدن شبکه های مویرگی وسیع در کلیه هستیم؟

زیرا منشأ ادرار از خون است. بنابراین بین گردیزه و رگهای خونی، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. و همچنین تبادل مواد از طریق مویرگ ها رخ می دهد بنابراین شاهد پدید آمدن شبکه های مویرگی هستیم.

۹۱- چند شبکه مویرگی در ارتباط با گردیزه مشاهده می شود؟

دو

۹۲- دو شبکه مویرگی در ارتباط با گردیزه مشاهده می شود. آنها کدام اند؟

کلافک (گلومرول) و دور لوله ای

۹۳- کدام شبکه مویرگی درون کپسول بومن قرار دارد؟

کلافک (گلومرول)

۹۴- کلافک (گلومرول) در ارتباط با کدام بخش گردیزه مشاهده می شود؟

درون کپسول بومن

۹۵- شبکه مویرگی دور لوله ای اطراف کدام قسمت های گردیزه را فراگرفته است؟

لوله پیچ خورده نزدیک، قوس هنله و لوله پیچ خورده دور

۹۶- کدام شبکه مویرگی اطراف قسمت های لوله ای شکل نفرون قرار دارد؟

دور لوله ای

۹۷- به هر کلیه، چند سرخرگ وارد می شود؟

یک

۹۸- انشعابات سرخرگ ورودی به کلیه چگونه به بخش قشری می رسد؟

انشعابات این سرخرگ از فواصل بین هرم ها عبور می کند

۹۹- گردش خون کلیه به چه صورت است؟

سرخرگ کلیه- انشعابات سرخرگ بین هرمی-سرخرگ های کوچک تر بخش قشری-سرخرگ آوران-کلافک-سرخرگ وابران- شبکه مویرگی دور لوله ای-سیاهرگ های کوچک-سیاهرگ بین هرمی-سیاهرگ کلیه

۱۰۰- کدام شبکه مویرگی به سیاهرگ ختم نمی شود؟

کلافک (گلومرول)

۱۰۱- خون از طریق کدام رگ به کلافک وارد می شود؟

سرخرگ آوران

۱۰۲-خون از طریق سرخرگ آوران به کدام شبکه مویرگی وارد می شود؟

کلافک (گلومرول)

۱۰۳- خون از طریق سرخرگ وابران، کدام شبکه مویرگی را ترک می کند؟

کلافک (گلومرول)

۱۰۴- خون از طریق کدام رگ، کلافک (گلومرول) را ترک می کند؟

سرخرگ وابران

۱۰۵-کدام شبکه مویرگی از دو سمت به سرخرگ ختم می شود؟

کلافک (گلومرول)

۱۰۶- ورودی و خروجی شبکه مویرگی گلومرول به ترتیب چیست؟

سرخرگ آوران-سرخرگ وابران

۱۰۷- سرخرگ وابران در اطراف لوله های پیچ خورده و قوس هنله کدام شبکه مویرگی را می سازد؟

دور لوله ای

۱۰۸- کدام سرخرگ در اطراف لوله های پیچ خورده و قوس هنله، شبکه مویرگی دور لوله ای را می سازد؟

سرخرگ وابران

۱۰۹- ورودی و خروجی شبکه مویرگی گلومرول به ترتیب چیست؟

سرخرگ وابران _ سیاهرگ کوچک

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا