زیست‌شناسی (۲)

سوال‌های تشریحی فصل دستگاه حرکتی گفتار استخوان‌ها و اسکلت

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟

سوال‌های تشریحی فصل دستگاه حرکتی گفتار استخوان ها و اسکلت براساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

سوال‌ های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب چاپ به زودی منتشر خواهد شد.

سوال تشریحی گفتار استخوان ها و اسکلت

۱- خوشبختانه امروزه افراد دارای نقص عضو چگونه می توانند تا حدودی بر محدودیت های حرکتی چیره شوند؟

با استفاده از اعضای مصنوعی

۲- کدام موارد، مهندسان را قادر ساخته تا در افراد دارای نقص عضو، اندام های پیچیده را جایگزین بخش های آسیب دیده یا ناقص کنند؟

مطالعات دقیق ساختار ماهیچه ها، مفاصل و استخوان ها، به همراه پیشرفت در علوم مربوط به مواد

۳- کارآمدی اندام های مصنوعی که افراد دارای نقص عضو استفاده می کنند چقدر است؟

کارآمدی بعضی از اندام های مصنوعی آن قدر بالاست که در پارالمپیک برای جلوگیری از رقابت نابرابر، قوانین سختگیرانه ای برای استفاده از این اندام ها وضع شده است.

۴- اسکلت انسان شامل چه بخش هایی است؟

اسکلت انسان شامل دو بخش محوری و جانبی است.

۵-  کدام بخش اسکلت انسان از ساختارهایی مانند مغز و قلب حفاظت می کند؟

بخش محوری

۶- علت نام بخش محوری اسکلت انسان چیست؟

بخش محوری همان طور که از نامش مشخص است، محور بدن را تشکیل می دهد و از ساختار هایی مانند مغز و قلب حفاظت می کند.

۷- بخش محوری اسکلت چه نقش هایی دارد؟

محور بدن را تشکیل می دهد و از ساختار هایی مانند مغز و قلب حفاظت می کند. گرچه بخش هایی از آن هم در جویدن، شنیدن، صحبت کردن و حرکات بدن نیز نقش دارند.

۸- به ترتیب کدام بخش(های) اسکلت انسان در جویدن، شنیدن، صحبت کردن و حرکات بدن نقش دارند؟

بخش محوری _ بخش محوری _ بخش محوری _ بخش های جانبی و محوری

۹- استخوان های دست و پا از اجزای کدام بخش اسکلت اند؟

جانبی اند.

۱۰- کدام استخوان ها از اجزای اسکلت جانبی اند؟

استخوان های دست و پا از اجزای اسکلت جانبی اند.

۱۱- کدام استخوان ها، نقش بیشتری در حرکت بدن دارند؟

استخوان های دست و پا از اجزای اسکلت جانبی اند. این استخوان ها نسبت به اسکلت محوری، نقش بیشتری در حرکت بدن دارند.

۱۲- ران و کشکک جز کدام بخش اسکلت اند؟

جانبی اند.

۱۳- اعمال استخوان ها چیست؟

حفاظت و پشتیبانی اندام ها، به کمک ماهیچه ها موجب حرکت بدن می شوند. تولید یاخته های خونی، ذخیره مواد معدنی و کمک به شنیدن، تکلم و جویدن

۱۴- جاهای خالی را در جدول زیر تکمیل کنید.

وظیفه توضیح
….۱….. استخوان ها شکل بدن را تعیین و نیز چارچوبی را ایجاد می کنند تا اندام ها بر روی آنها مستقر شوند.
حرکت اتصال ماهیچه های  اسکلتی به استخوان ها و انقباض آنها باعث انتقال نیروی ماهیچه به استخوان و حرکت آن می شود.
……۲…… اسکلت استخوانی، بخش های حساسی، مانند نخاع، قلب، مغز و شش ها را حفاظت می کند.
تولید یاخته‌های خونی بسیاری از استخوان ها ……۳…. دارند. این بافت یاخته های خونی را تولید می کند.
ذخیره مواد معدنی استخوان ها محل ذخیره مواد معدنی، مانند ……۴…. و …۵….. اند.
کمک به شنیدن، تکلم و اعمال دیگر استخوان های کوچک گوش در شنیدن و استخوان های ……۶…. در تکلم و ….۷…. نقش دارند.

۱: پشتیبانی، ۲: حفاظت اندام های درونی، ۳: مغز قرمز، ۴: فسفات، ۵: کلسیم، ۶: آرواره و ۷: جویدن

۱۵- انواع استخوان چیست؟

استخوان های دراز، استخوان های کوتاه، استخوان های پهن و استخوان های نامنظم

۱۶- اشکال مختلف استخوان ها کدام اند؟

استخوان های دراز، استخوان های کوتاه، استخوان های پهن و استخوان های نامنظم

۱۷- استخوان ران و بازو جز کدام نوع استخوان ها هستند؟

استخوان های دراز

۱۸- استخوان های مچ جز کدام انواع استخوان‌ها می‌باشند؟

کوتاه اند.

۱۹- استخوان جمجمه به کدام استخوان ها تعلق دارند؟

پهن

۲۰- استخوان های ستون مهره از نوع کدام استخوان ها می باشند؟

استخوان های نامنظم

۲۱- هر یک از استخوان های زیر جز کدام انواع استخوان ها می باشند؟

الف) استخوان ران و بازو: دراز

ب) استخوان های مچ: کوتاه

ج) استخوان جمجمه: پهن

د) استخوان های ستون مهره: نامنظم

۲۲- استخوان‌های بدن از نظر اندازه به چه صورت می‌باشند؟

استخوان های بدن اندازه های متفاوتی دارند، از استخوان های کوچک گوش میانی تا استخوان بزرگ لگن.

۲۳- هر استخوان از چند بافت استخوانی تشکیل شده است؟ آنها کدام اند؟

هر استخوان از دو نوع بافت استخوانی فشرده و اسفنجی تشکیل شده است.

۲۴- استخوان های مختلف از نظر نوع بافت چه تفاوت هایی دارند؟

میزان و محل قرارگیری هر نوع بافت استخوانی در استخوان های مختلف متفاوت است.

۲۵- کدام بافت استخوانی در طول استخوان ران، به صورت واحدهایی به نام سامانۀ هاورس قرار گرفته است؟

فشرده

۲۶- بافت استخوانی فشرده در طول استخوان ران، به صورت واحدهایی قرار گرفته است. نام این واحدها چیست؟

سامانۀ هاورس

۲۷- سامانه های هاورس به چه صورت قرار گرفته اند؟

این سامانه ها به صورت استوانه هایی هم مرکز از یاخته های استخوانی اند که مادۀ زمینه ای از پروتئین هایی مانند کلاژن و مواد معدنی تشکیل شده است.

۲۸- ماده زمینه ای سامانه هاورس از چه موادی تشکیل شده است؟

مادۀ زمینه ای از پروتئین هایی مانند کلاژن و مواد معدنی تشکیل شده است.

۲۹- کدام عوامل ارتباط بافت زنده استخوان را با بیرون برقرار می کنند؟ این عوامل در کجا قرار گرفته اند؟

اعصاب و رگ های درون مجرای مرکزی هر سامانه، ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار می کنند.

۳۰- سطح درونی تنه استخوان ران چه نوع بافتی دارد؟

سطح درونی تنۀ این استخوان نیز بافت اسفنجی دارد.

۳۱- سطح خارجی استخوان ران، توسط چه نوع بافتی احاطه شده است؟

سطح خارجی این استخوان، توسط بافت پیوندی احاطه شده است.

۳۲- رگ ها و اعصاب استخوان چگونه به بیرون ارتباط دارند؟

از راه مجراهایی

۳۳- انتهای برآمدۀ استخوان ران توسط چه نوع بافت استخوانی پر شده است؟

انتهای برآمدۀ استخوان ران توسط بافت اسفنجی پر شده است.

۳۴- ساختار بافت استخوانی اسفنجی به چه صورت است؟

در بافت استخوانی اسفنجی، تیغه های استخوانی به صورت نامنظم قرار گرفته اند. بین تیغه ها، حفره هایی وجود دارد که توسط رگ ها و مغز استخوان پر شده اند.

۳۵- تفاوت ساختار بافت استخوانی اسفنجی و بافت استخوانی متراکم چیست؟

بافت استخوانی فشرده در طول استخوان ران، به صورت واحدهایی به نام سامانه هاورس قرار گرفته است. این سامانه ها به صورت استوانه هایی هم مرکز از یاخته های استخوانی اند که مادۀ زمینه ای از پروتئین هایی مانند کلاژن و مواد معدنی تشکیل شده است. اعصاب و رگ های درون مجرای مرکزی هر سامانه، ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار می کنند. در بافت استخوانی اسفنجی، تیغه های استخوانی به صورت نامنظم قرار گرفته اند. بین تیغه ها، حفره هایی وجود دارد که توسط رگ ها و مغز استخوان پر شده اند.

۳۶- بخش نرمی است که درون استخوان را پر می کند، چیست؟

مغز استخوان

۳۷- کدام مغز استخوان محل تشکیل یاخته های خونی است؟ و درون کدام بافت استخوانی را پر کرده است؟

مغز قرمز، فضای درون استخوان اسفنجی را پر می کند و محل تشکیل یاخته های خونی است.

۳۸- محل تشکیل یاخته های خونی کجاست؟

مغز قرمز، درون استخوان اسفنجی

۳۹- کدام نوع مغز استخوان، مجرای مرکزی استخوان های دراز را پر می کند؟

بیشتر مغز زرد نیز از چربی تشکیل شده است و مجرای مرکزی استخوان های دراز را پر می کند.

۴۰- مغز زرد کدام بخش استخوان را پر می کند؟

مجرای مرکزی استخوان های دراز

۴۱- در چه شرایطی مغز زرد می تواند به مغز قرمز تبدیل شود؟

در کم خونی های شدید، مغز زرد می تواند به مغز قرمز تبدیل شود.

۴۲- استخوان چگونه تشکیل می شود؟

در دوران جنینی، استخوان ها از بافت­های نرمی تشکیل و به تدریج با افزوده شدن نمک­های کلسیم سخت  می­شوند.

۴۳-پس از تشکیل استخوان از بافت نرم، این بافت چگونه سخت می شود؟

و به تدریج با افزوده شدن نمک های کلسیم سخت می شود

۴۴- توده و تراکم استخوانی تا اواخر سن رشد چه تغییری می کند؟

یاخته های استخوانی تا اواخر سن رشد، مادۀ زمینه ای ترشح می کنند و بنابراین، تودۀ استخوانی و تراکم آن افزایش پیدا می کند.

۴۵- علت کاهش توده استخوانی با افزایش سن پس از سن رشد چیست؟

با افزایش سن، یاخته های استخوانی کم کار می شوند و تودۀ استخوانی به تدریج کاهش پیدا می کند.

۴۶- تغییرات استخوانی در دوران های مختلف زندگی چیست؟

در دوران جنینی، استخوان ها از بافت های نرمی تشکیل و به تدریج با افزوده شدن نمک­های کلسیم سخت  می­شوند. یاخته های استخوانی تا اواخر سن رشد، مادۀ  زمینه ای ترشح می کنند و بنابراین، تودۀ استخوانی و تراکم آن افزایش پیدا می­کند. با افزایش سن، یاخته­های استخوانی کم کار می­شوند و تودۀ استخوانی به تدریج کاهش پیدا می­کند. در همۀ این مراحل، تغییرات استخوانی در حال انجام است.

۴۷- فعالیت بدنی مانند ورزش، چه تأثیری بر توده و تراکم استخوانی دارد؟

استخوان ها در اثر فعالیت بدنی مانند ورزش، ضخیم، متراکم تر و محکم تر می شوند.

۴۸- افزایش وزن، چه تأثیری بر توده و تراکم استخوانی دارد؟

استخوان ها در اثر افزایش وزن، ضخیم، متراکم تر و محکم تر می شوند.

۴۹- استخوان هایی که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند از نظر تراکم استخوانی چه تغییری می یابند؟

استخوان هایی که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند ظریف تر می شوند.

۵۰- تراکم استخوانی در فضانوردان چه تغییری می کند؟ چرا؟

در فضانوردان که در محیط بی وزنی تراکم استخوانشان کاهش می یابد.

۵۱- علل شکستگی های استخوان چیست؟

استخوان های بدن به طور پیوسته دچار شکستگی های میکروسکوپی می شوند که نتیجه حرکات معمول بدن اند. شکستگی های دیگر می توانند ناشی از ضربه یا برخورد باشند.

۵۲- آسیب در اثر شکستگی استخوان چگونه بهبود می یابد؟

یاخته های نزدیک محل شکستگی، یاخته­های جدید استخوانی می سازند و پس از چند هفته آسیب بهبود پیدا می کنند.

۵۳- از عوامل مهم استحکام استخوان ها چیست؟

تراکم تودۀ استخوانی

۵۴- علت پوکی استخوان چیست؟

کاهش تراکم تودۀ استخوانی

۵۵- کاهش تراکم تودۀ استخوانی باعث کدام بیماری می شود؟

پوکی استخوان

۵۶- در کدام بیماری، تخریب استخوانی افزایش می یابد؟

در پوکی استخوان، تخریب استخوانی افزایش می یابد.

۵۷- چرا در پوکی استخوان، استخوان ها ضعیف و شکننده می شوند؟

زیرا تخریب استخوانی افزایش می یابد.

۵۸- کدام عوامل باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان می شوند؟

کمبود ویتامین D و کلسیم غذا، مصرف نوشیدنی های الکلی و دخانیات با جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوان ها، باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان می شوند. اختلال در ترشح بعضی هورمون ها و مصرف نوشابه های گازدار نیز در کاهش تراکم استخوان نقش دارند.

۵۹- مصرف نوشیدنی های الکلی و دخانیات چگونه باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان می شوند؟

با جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوان ها

۶۰- محل اتصال استخوان ها با هم چیست؟

مفصل

۶۱- قابلیت حرکتی استخوان ها در مفصل ها به چه صورت است؟

در بعضی مفصل ها، استخوان ها حرکت نمی کنند. نمونه این مفصل ها، استخوان جمجمه است. اما در بیشتر مفصل ها، استخوان ها قابلیت حرکت دارند.

۶۲- در کدام مفصل، استخوان ها حرکت نمی کنند؟

در بعضی مفصل ها مانند استخوان جمجمه

۶۳- استخوان جمجمه چگونه شکل گرفته است؟

استخوان جمجمه از چندین استخوان تشکیل شده است که لبه های دندانه دار آنها در هم فرو رفته و محکم شده اند.

۶۴- نوع مفصل در استخوان های جمجمه چیست؟

مفصل ثابت

۶۵- سر استخوان ها در محل مفصل های متحرک به چه صورت است؟

سر استخوان ها در محل این مفصل ها توسط بافت غضروفی پوشیده شده است.

۶۶- نمونه هایی از مفاصل متحرک چیست؟

مفصل های زانو، انگشتان و لگن

۶۷- مایع مفصلی مربوط به کدام نوع مفصل هاست؟

مفصل هایی که در آنها استخوان ها قابلیت حرکت دارند (مفصل های متحرک)

۶۸- نوع بافت کپسول مفصلی چیست؟

بافت پیوندی رشته ای

۶۹- در مفصل های متحرک، کدام عوامل به استخوان ها امکان می دهد که سالیان زیادی در مجاور هم لیز بخورند و اصطکاک چندانی نداشته  باشند؟

مایع مفصلی و سطح صیقلی غضروف

۷۰- نقش مایع مفصلی چیست؟

مایع مفصلی لغزنده است و به استخوان ها امکان می دهد که سالیان زیادی در مجاور هم لیز بخورند و اصطکاک چندانی نداشته باشند.

۷۱- چرا سر استخوان ها در محل مفصل های متحرک توسط بافت غضروفی پوشیده شده است؟

به استخوان ها امکان می دهد که سالیان زیادی در مجاور هم لیز بخورند و اصطکاک چندانی نداشته باشند.

۷۲- کدام عوامل به کنار یکدیگر ماندن استخوان ها در محل مفصل کمک می کنند؟

کپسول مفصلی، رباط ها و زردپی ها به کنار یکدیگر ماندن استخوان ها کمک می کنند.

۷۳- نوع بافت رباط چیست؟

بافت پیوندی رشته ای

۷۴- نقش رباط چیست؟

رباط، بافت پیوندی رشته ای محکمی است که استخوان ها را به هم متصل می کند به عبارت دیگر به کنار یکدیگر ماندن استخوان ها کمک می کند.

۷۵- علل تخریب بخش صیقلی غضروف ها در مفاصل چیست؟

بخش صیقلی غضروف ها در اثر کارکرد زیاد، ضربات، آسیب‌ها و بعضی بیماری

۷۶- کدام عوامل می تواند باعث بیماری های مفصلی شود؟

بخش صیقلی غضروف ها در اثر کارکرد زیاد، ضربات، آسیب‌ها و بعضی بیماری ها تخریب می شود، ولی بدن دوباره آن را ترمیم می کند. اگر سرعت تخریب بیش از ترمیم باشد، می تواند باعث بیماری های مفصلی شود.

۷۷- انواع مفصل متحرک چیست؟

گوی ـ کاسه ای، لولایی و لغزنده

۷۸- نوع مفصل لگن چیست؟

متحرک از نوع گوی و کاسه

۷۹- نوع مفصل آرنج چیست؟

متحرک از نوع لولایی

۸۰- نوع مفصل مهره های ستون فقرات چیست؟

متحرک از نوع لغزنده

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا