زیست‌شناسی (۱)

سوال‌های تشریحی گفتار رگ‌های خونی فصل گردش مواد در بدن

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟

سوال‌های تشریحی گفتار رگ ها فصل گردش مواد در بدن براساس کتاب چاپ ۹۷_۹۶

سوال های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

سوال‌های تشریحی گفتار رگ‌ها

۱. در دستگاه گردش خون ما، چند نوع رگ در شبکه‌­ای مرتبط به هم وجود دارد؟

در دستگاه گردش خون، سه نوع رگ در شبکه­ای مرتبط به هم وجود دارد.

۲. انواع رگ در دستگاه گردش خون، چگونه یا یکدیگر مرتبط اند؟

در شبکه­‌ای مرتبط به هم وجود دارد. این شبکه، که از قلب شروع می­‌شود و پس از عبور از بافت ها به قلب باز می­‌گردد.

۳. در دستگاه گردش خون، شبکه رگی از چه نوع رگ هایی تشکیل شده است؟

از سرخرگ ها، مویرگ ها و سیاهرگ ها

۴. ساختار هر یک از رگ های دستگاه گردش خون با چه عاملی تناسب دارد؟

ساختار هر یک از این رگ ها متناسب با کاری است که انجام می دهد.

۵. دیواره همه سرخرگ ها و سیاهرگ ها از چند لایه اصلی تشکیل شده است؟

سه لایه اصلی

۶. دیواره کدام رگ ها از سه لایه اصلی تشکیل شده است؟

دیواره همه سرخرگ ها و سیاهرگ ها از سه لایه اصلی تشکیل شده است.

۷. دیواره همه سرخرگ ها و سیاهرگ ها از سه لایه اصلی تشکیل شده است. آن سه لایه کدامند؟

لایه داخلی آنها بافت پوششی سنگفرشی است که در زیر آن، غشای پایه قرار گرفته است. لایه میانی آن، ماهیچه ای صاف است که همراه این لایه رشته های کشسان (الاستیک) زیادی وجود دارد. آخرین لایه نیز، بافت پیوندی دیگری است که لایه خارجی آنها را می سازد.

۸. لایه داخلی سرخرگ ها و سیاهرگ ها چیست؟

لایه داخلی آنها بافت پوششی سنگفرشی است که در زیر آن، غشای پایه قرار گرفته است.

۹. لایه میانی سرخرگ ها و سیاهرگ ها چیست؟

لایه میانی آن، ماهیچه ای صاف است که همراه این لایه رشته های کشسان (الاستیک) زیادی وجود دارد.

۱۰. کدام لایه دیواره سرخرگ ها و سیاهرگ ها، بافت پوششی سنگفرشی است که در زیر آن، غشای پایه قرار گرفته است؟

داخلی

۱۱.  کدام لایه دیواره سرخرگ ها و سیاهرگ ها، ماهیچه ای صاف است که همراه این لایه رشته های کشسان (الاستیک) زیادی وجود دارد؟

میانی

۱۲. همراه کدام لایه دیواره سرخرگ ها و سیاهرگ ها، رشته های کشسان (الاستیک) زیادی وجود دارد؟

میانی

۱۳. کدام لایه دیواره سرخرگ ها و سیاهرگ ها، بافت پیوندی است؟

لایه خارجی

۱۴. لایه خارجی دیواره سرخرگ ها و سیاهرگ ها چیست؟

آخرین لایه دیواره آنها، بافت پیوندی دیگری است که لایه خارجی آنها را می سازد.

۱۵. شباهت دیواره سرخرگ ها و سیاهرگ ها چیست؟

ساختار پایه ای سرخرگ ها با سیاهرگ ها شباهت دارد. دیواره همه سرخرگ ها و سیاهرگ ها از سه لایه اصلی تشکیل شده است. لایه داخلی آنها بافت پوششی سنگفرشی است که در زیر آن، غشای پایه قرار گرفته است. لایه میانی آن، ماهیچه ای صاف است که همراه این لایه رشته های کشسان (الاستیک) زیادی وجود دارد. آخرین لایه نیز، بافت پیوندی دیگری است که لایه خارجی آنها را می سازد.

۱۶. فرق ساختاری سرخرگ ها با سیاهرگ ها چیست؟

ضخامت لایه ماهیچه ای و پیوندی در سرخرگ­ها به طور معنی داری بیشتر است تا بتوانند فشار زیاد وارد شده از سوی قلب را تحمل و هدایت کنند. به همین دلیل سرخرگ ها در برش عرضی، بیشتر گرد دیده می شوند، در حالی که سیاهرگ های هم اندازه آنها، دیواره­ای نازک تر دارند و حفره داخل آنها گسترده تر و بیشتر است. در عین حال، بسیاری از سیاهرگ ها دریچه هایی دارند که جهت حرکت خون را یک طرفه می کنند.

۱۷. کدام رگ ها در برش عرضی، بیشتر گرد دیده می شوند؟

سرخرگ ها

۱۸. چرا سرخرگ ها در برش عرضی، بیشتر گرد دیده می شوند؟

ضخامت لایه ماهیچه ای و پیوندی در سرخرگ­ها به طور معنی داری بیشتر است تا بتوانند فشار زیاد وارد شده از سوی قلب را تحمل و هدایت کنند.

۱۹‌. ضخامت لایه ماهیچه ای و پیوندی در کدام رگ ها به طور معنی داری بیشتر است؟ چرا؟

سرخرگ­ها تا بتوانند فشار زیاد وارد شده از سوی قلب را تحمل و هدایت کنند.

۲۰‌. بسیاری از سیاهرگ ها دریچه هایی دارند. علت چیست؟

تا جهت حرکت خون را یک طرفه کنند.

۲۱. کدام رگ ها دریچه هایی دارند که جهت حرکت خون را یک طرفه می کنند؟

بسیاری از سیاهرگ ها

۲۲. بسیاری از سیاهرگ ها چگونه جهت حرکت خون را یک طرفه می کنند؟

دریچه هایی دارند که جهت حرکت خون را یک طرفه می کنند

۲۳. ساختار مویرگ ها به چه صورت است؟

مویرگ ها فقط یک لایه بافت پوششی همراه با غشای پایه دارند.

۲۴. مویرگ ها فقط یک لایه بافت پوششی همراه با غشای پایه دارند. علت چیست؟

این ساختار با وظیفه آنها که تبادل مواد بین خون و آب میان بافتی است، هماهنگی دارد

۲۵. وظیفه کدام رگ ها تبادل مواد بین خون و آب میان بافتی است؟

مویرگ ها

۲۶. وظیفه مویرگ ها چیست؟

وظیفه آنها تبادل مواد بین خون و آب میان بافتی است

۲۷‌. در دیواره کدام رگ ها لایه ماهیچه ای نیست؟

مویرگ ها

۲۸‌. در ابتدای بعضی از مویرگ ها از جمله مویرگ های روده، حلقه ای ماهیچه ای هست که میزان جریان خون در آنها را تنظیم می کند و به آن چه می گویند؟

بنداره مویرگی

۲۹‌. بنداره مویرگی چیست؟

در ابتدای بعضی از مویرگ ها از جمله مویرگ های روده، حلقه ای ماهیچه ای هست که میزان جریان خون در آنها را تنظیم می کند و به آن بنداره مویرگی می گویند.

۳۰‌.  نقش بنداره مویرگی چیست؟

میزان جریان خون در مویرگ ها را تنظیم می کند

۳۱.  در ابتدای کدام مویرگ ها بنداره مویرگی هست؟

در ابتدای بعضی از مویرگ ها از جمله مویرگ های روده.

۳۲‌. چه عواملی میزان جریان خون در مویرگ ها را تنظیم می کند؟

بنداره مویرگی (حلقه ای ماهیچه ای در ابتدای بعضی از مویرگ ها از جمله مویرگ های روده) و انقباض و انبساط سرخرگ های کوچک بر اساس نیاز بافت به اکسیژن و مواد مغذی

۳۳‌. تنظیم اصلی جریان خون در مویرگها بر اساس چه عاملی است؟

بر اساس نیاز بافت به اکسیژن و مواد مغذی با انقباض و انبساط سرخرگ های کوچک انجام می شود که قبل از مویرگ ها قرار دارند.

۳۴. انقباض و انبساط سرخرگ های کوچک قبل از مویرگ ها بر چه اساسی است؟ و چه نقشی دارد؟

بر اساس نیاز بافت به اکسیژن و مواد مغذی – تنظیم اصلی جریان خون در مویرگها

۳۵. کدام رگ ها خون را از قلب خارج می کنند و به بافت های بدن می رسانند؟

سرخرگ ها

۳۶‌. کدام رگ ها باعث حفظ پیوستگی جریان خون می شود؟

سرخرگ ها

۳۷‌. وظایف سرخرگ ها چیست؟

سرخرگ ها خون را از قلب خارج می کنند و به بافت های بدن می رسانند. علاوه بر این باعث حفظ پیوستگی جریان خون و هدایت آن در همین رگ ها می شوند.

۳۸. دیواره سرخرگ از ماهیچه های صاف و بافت های کشسان ساخته شده است. این ویژگی های ساختاری چه اهمیتی دارند؟

وقتی بطن منقبض می شود، ناگهان مقدار زیادی خون از آن به درون سرخرگ پمپ می شود. سرخرگ ها در این حالت گشاد می شوند تا خون رانده شده از بطن را در خود جای دهند. در هنگام استراحت بطن یعنی وقتی که دیگر خونی از قلب خارج نمی شود، دیواره کشسان سرخرگ ها جمع می شود و خون را با فشار به جلو می راند. این فشار باعث هدایت خون در رگ ها و جلوگیری از منقطع شدن حرکت خون در هنگام استراحت قلب می شود.

به عبارت دیگر: باعث حفظ پیوستگی جریان خون و هدایت آن در همین رگ ها می شوند.

۳۹. کدام ویژگی های ساختاری دیواره سرخرگ باعث هدایت خون در رگ ها و جلوگیری از منقطع شدن حرکت خون در هنگام استراحت قلب می شود؟

دیواره سرخرگ از ماهیچه های صاف و بافت های کشسان ساخته شده است.

۴۰‌. سرخرگ ها چگونه باعث هدایت خون در رگ ها و جلوگیری از منقطع شدن حرکت خون در هنگام استراحت قلب می شود؟

دیواره سرخرگ از ماهیچه های صاف و بافت های کشسان ساخته شده است. وقتی بطن منقبض می شود، ناگهان مقدار زیادی خون از آن به درون سرخرگ پمپ می شود. سرخرگ ها در این حالت گشاد می شوند تا خون رانده شده از بطن را در خود جای دهند. در هنگام استراحت بطن یعنی وقتی که دیگر خونی از قلب خارج نمی شود، دیواره کشسان سرخرگ ها جمع می شود و خون را با فشار به جلو می راند. این فشار باعث هدایت خون در رگ ها و جلوگیری از منقطع شدن حرکت خون در هنگام استراحت قلب می شود.

۴۱.  تغییر حجم کدام رگ، به دنبال هر انقباض بطن، به صورت موجی در طول آن رگ پیش می رود و به صورت نبض احساس می شود؟

سرخرگ

۴۲. علت احساس نبض در سرخرگ ها چیست؟

تغییر حجم سرخرگ، به دنبال هر انقباض بطن، به صورت موجی در طول سرخرگ ها پیش می رود و به صورت نبض احساس می شود.

۴۳‌. در سرخرگ های کوچک تر، چه عاملی باعث می شود با ورود خون، قطر این رگ ها تغییر زیادی نکند؟

در سرخرگ های کوچک تر، میزان لایه کشسان، کمتر و ضخامت لایه ماهیچه ای صاف، بیشتر است.

۴۴‌. سرخرگ های کوچک تر چگونه میزان ورود خون به مویرگ ها را تنظیم می کند؟

در سرخرگ های کوچک تر، میزان لایه کشسان، کمتر و ضخامت لایه ماهیچه ای صاف، بیشتر است. این ساختار باعث می شود با ورود خون، قطر این رگ ها تغییر زیادی نکند و با وجود دهانه باریک، در برابر جریان خون مقاومت کنند، میزان این مقاومت در زمان انقباض ماهیچه صاف دیواره، بیشتر و در هنگام استراحت، کمتر می­شود. کم و زیاد شدن این مقاومت، میزان ورود خون به مویرگ ها را تنظیم می کند.

۴۵. علت نوسان مقاومت دیواره سرخرگ های کوچک تر در برابر جریان خون چیست ؟

در سرخرگ های کوچک تر، میزان لایه کشسان، کمتر و ضخامت لایه ماهیچه ای صاف، بیشتر است. این ساختار باعث می شود با ورود خون، قطر این رگ ها تغییر زیادی نکند و با وجود دهانه باریک، در برابر جریان خون مقاومت کنند، میزان این مقاومت در زمان انقباض ماهیچه صاف دیواره، بیشتر و در هنگام استراحت، کمتر می­شود.

۴۶. میزان مقاومت دیواره سرخرگ های کوچک در برابر جریان خون در چه زمان، بیشتر و در چه زمان، کمتر می­شود؟

میزان این مقاومت در زمان انقباض ماهیچه صاف دیواره، بیشتر و در هنگام استراحت، کمتر می­شود.

۴۷. فرق سرخرگ ها و سیاهرگ ها از نظر موقعیت در اندام ها به چه صورت است؟

بیشتر سرخرگ های بدن در قسمت های عمقی هر اندام قرار گرفته اند، در حالی که سیاهرگ ها بیشتر در سطح قرار دارند.

۴۸. سرخرگ ها و سیاهرگ ها را از نظر موقعیت در اندام ها با یکدیگر مقایسه کنید؟

بیشتر سرخرگ های بدن در قسمت های عمقی هر اندام قرار گرفته اند، در حالی که سیاهرگ ها بیشتر در سطح قرار دارند.

۴۹. بیشتر سرخرگ های بدن در قسمت های عمقی هر اندام قرار گرفته اند، در حالی که سیاهرگ ها بیشتر در سطح قرار دارند. به نظر شما علت چیست؟

اگر سرخرگی در بدن بریده شود، خون با سرعت زیاد از آن بیرون خواهد ریخت و بسیار خطرناک است. بنابراین برای حفاظت از آنها در قسمت های عمقی هر اندام قرار گرفته اند.

۵۰. نیرویی که از سوی خون بر دیواره رگ وارد می شود و ناشی از انقباض دیواره بطن­ها یا سرخرگ هاست، چیست؟

فشار خون

۵۱. اگر کدام رگ در بدن بریده شود، خون با سرعت زیاد از آن بیرون خواهد ریخت و بسیار خطرناک است؟ چرا؟

اگر سرخرگی در بدن بریده شود، خون با سرعت زیاد از آن بیرون خواهد ریخت و بسیار خطرناک است. این خونریزی، ناشی از فشار خون زیاد درون سرخرگ است.

۵۲. علت فشار خون زیاد درون سرخرگ چیست؟

چنین فشاری برای کار طبیعی دستگاه گردش خون لازم است.

۵۳. فشار خون ناشی از انقباض دیواره های کدام بخش هاست؟

ناشی از انقباض دیواره بطن­ها یا سرخرگ ها

۵۴. بریده شدن کدام رگ در بدن بسیار خطرناک است؟ چرا؟

اگر سرخرگی در بدن بریده شود، خون با سرعت زیاد از آن بیرون خواهد ریخت و بسیار خطرناک است. این خونریزی، ناشی از فشار خون زیاد درون سرخرگ است.

۵۵‌. فشار خون درون کدام رگ زیاد است؟ چرا؟

سرخرگ. چنین فشاری برای کار طبیعی دستگاه گردش خون لازم است.

۵۶. معمولاً فشار خون را چگونه بیان می کنند؟

معمولاً فشار خون را با دو عدد (مثلاً ۱۲۰ روی ۸۰) بیان می کنند. این دو عدد به ترتیب، معرف فشار بیشینه و فشار کمینه برحسب میلی متر جیوه است.

۵۷. واحد سنجش فشار خون چیست؟

میلی متر جیوه

۵۸. کدام نوع فشار خون، فشاری است که انقباض بطن روی سرخرگ وارد می کند؟

فشار بیشینه

۵۹. فشارخون بیشینه حاصل کدام انقباض است؟

فشاری است که انقباض بطن روی سرخرگ وارد می کند.

۶۰. علت فشار خون بیشینه چیست؟

فشاری است که انقباض بطن روی سرخرگ وارد می کند.

۶۱. فشار خون بیشینه در کدام مرحله از چرخه ضربان قلب ایجاد می شود؟

انقباض بطنی

۶۲. معمولاً فشار خون را با دو عدد (مثلاً ۱۲۰ روی ۸۰) بیان می کنند. هر یک از این اعداد معرف کدام فشار خون است؟ و واحد سنجش آنها چیست؟

این دو عدد به ترتیب، معرف فشار بیشینه و فشار کمینه برحسب میلی متر جیوه است.

۶۳. کدام نوع فشار خون، در هنگام استراحت قلب، فشاری است که دیواره سرخرگ باز شده، در هنگام بسته شدن به خون وارد می کند؟

فشار کمینه

۶۴. فشارخون کمینه حاصل کدام انقباض است؟

فشارخون در هنگام استراحت قلب، فشاری است که دیواره سرخرگ باز شده، در هنگام بسته شدن به خون وارد می کند.

۶۵. علت فشار خون کمینه چیست؟

فشاری است که دیواره سرخرگ باز شده، در هنگام بسته شدن به خون وارد می کند.

۶۶. فشار خون کمینه در کدام مرحله از چرخه ضربان قلب ایجاد می شود؟

فشارخون در هنگام استراحت قلب

۶۷. میزان فشار خون بیشینه و فشارخون کمینه در یک فرد سالم بر حسب میلی متر جیوه چقدر است؟

۱۲۰ و ۸۰

۶۸. کدام عوامل می توانند روی فشار خون تأثیر بگذارند؟

عوامل مختلفی می تواند روی فشار خون تأثیر بگذارد. از جمله: چاقی، تغذیه نامناسب به ویژه مصرف چربی و نمک زیاد، دخانیات، استرس (فشار روانی) و سابقه خانوادگی.

۶۹. سرخرگ های کوچک به کدام رگ ها منتهی می شوند؟

مویرگ

۷۰. کوچکترین رگ های بدن چیست؟

مویرگ

۷۱. تبادل مواد بین خون و یاخته های بدن، در کدام رگ ها انجام می شود؟

مویرگ

۷۲. کدام ویژگی های مویرگ امکان تبادل مناسب مواد را در مویرگ ها فراهم می کند؟

دیواره نازک و جریان خون کند، امکان تبادل مناسب مواد را در مویرگ ها فراهم می کند. در عین حال مویرگ ها شبکه وسیعی را در بافت ها ایجاد می کنند به طوری که فاصله بیشتر یاخته های بدن تا مویرگ ها حدود ۰۲/۰ میلی­متر (۲۰ میکرومتر) است. این فاصله کم، مبادله سریع مولکول ها را از طریق انتشار، آسان تر می کند.

۷۳. اهمیت دیواره نازک و جریان خون کند در مویرگ ها چیست؟

امکان تبادل مناسب مواد را در مویرگ ها فراهم می کند.

۷۴. وطیفه مویرگ ها چیست؟

تبادل مواد بین خون و یاخته های بدن، در این رگ ها انجام می شود

۷۵. مویرگ ها شبکه وسیعی را در بافت ها ایجاد می کنند. علت چیست؟

زیرا تبادل مواد بین خون و یاخته های بدن، در این رگ ها انجام می شود و این شبکه وسیع موجب می شود فاصله بیشتر یاخته های بدن تا مویرگ ها حدود ۰.۰۲ میلی متر (۲۰ میکرومتر) است. این فاصله کم، مبادله سریع مولکول­ها را از طریق انتشار، آسان تر می کند.

۷۶. فاصله بیشتر یاخته های بدن تا مویرگ ها حدود ۰.۰۲ میلی متر (۲۰ میکرومتر) است. علت چیست؟

این فاصله کم، مبادله سریع مولکول­ها را از طریق انتشار، آسان تر می کند.

۷۷. فاصله بیشتر یاخته های بدن تا مویرگ ها حدود چند میکرومتر است؟

حدود ۰.۰۲ میلی متر (۲۰ میکرومتر) است.

۷۸. نوع بافت پوششی دیاره مویرگ چیست؟

دیواره مویرگها، فقط از یک لایه یاخته های پوششی سنگ فرشی ساخته شده است و ماهیچه صاف ندارد.

۷۹. دیواره کدام رگ ها ماهیچه صاف ندارد؟

دیواره مویرگها

۸۰. دیواره کدام رگ ها فقط از یک لایه یاخته های پوششی سنگ فرشی ساخته شده است؟

دیواره مویرگها

۸۱. چگونگی شکل گیری منافذ مویرگ به چه صورت است؟ نقش این منافذ چیست؟

لبه یاخته های پهن و نازک، روی هم قرار گرفته است و در همان قسمت، منافذی به وجود می آیند که عبور مواد را امکان پذیر می سازند.

۸۲‌. تفاوت مویرگ های بافت های مختلف بدن چیست؟

اندازه و تعداد منافذ مویرگ ها در بافتهای مختلف بسیار متفاوت است

۸۳. تفاوت مویرگ های مغز و مویرگهای جگر و طحال چیست؟

مویرگ های مغز ممکن است هیچ منفذی نداشته باشند، حال اینکه در مویرگهای جگر و طحال، منافذ بسیار بزرگی هست که مولکول های درشت می توانند از آنها بگذرند.

۸۴. اندازه و تعداد منافذ مویرگ های مغز به چه صورت است؟

مویرگ های مغز ممکن است هیچ منفذی نداشته باشند

۸۵. اندازه و تعداد منافذ مویرگ های جگر و طحال، به چه صورت است؟

در مویرگهای جگر و طحال، منافذ بسیار بزرگی هست که مولکول های درشت می توانند از آنها بگذرند.

۸۶. سطح بیرونی مویرگ ها را چه بخشی احاطه می کند؟

سطح بیرونی مویرگ ها را غشای پایه احاطه می کند.

۸۷. سطح بیرونی مویرگ ها را غشای پایه احاطه می کند. نقش این غشای پایه چیست؟

نوعی صافی مولکولی برای محدود کردن عبور مولکول های بسیار درشت به وجود می آورد.

۸۸. کدام بخش در مویرگ ها نوعی صافی مولکولی برای محدود کردن عبور مولکول های بسیار درشت به وجود می آورد؟

غشای پایه که سطح بیرونی مویرگ ها را احاطه می کند

۸۹. بر چه اساس مویرگ ها در سه گروه قرار می گیرند؟

بر اساس اندازه و تعداد منافذ مویرگ ها

۹۰. انواع مویرگ ها چیست؟

مویرگ های پیوسته، مویرگهای منفذدار و مویرگ های ناپیوسته

۹۱. ویژگی های مویرگ های پیوسته چیست؟

در مویرگ های پیوسته یاخته های بافت پوششی با همدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند که ورود و خروج مواد در آنها به شدت تنظیم می شود.

۹۲. یاخته های بافت پوششی در کدام گروه مویرگی با همدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند؟

در مویرگ های پیوسته

۹۳. در کدام گروه مویرگی ورود و خروج مواد در آنها به شدت تنظیم می شود؟ چرا؟

در مویرگ های پیوسته. یاخته های بافت پوششی آن با همدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند.

۹۴. مویرگ های پیوسته در کدام بخش های بدن یافت می شوند؟

در ماهیچه ها، شش ها، بافت چربی و دستگاه عصبی مرکزی یافت می شود

۹۵. نوع مویرگ های ماهیچه ها چیست؟

مویرگ های پیوسته

۹۶. نوع مویرگ های شش ها چیست؟

مویرگ های پیوسته

۹۷. نوع مویرگ های بافت چربی چیست؟

مویرگ های پیوسته

۹۸. نوع مویرگ های دستگاه عصبی مرکزی چیست؟

مویرگ های پیوسته

۹۹. ماهیچه ها و شش ها را از نظر نوع مویرگ با هم مقایسه نمایید؟

نوع مویرگ هر دو پیوسته است.

۱۰۰. مویرگ های منفذدار در کدام بخش های بدن وجود دارند؟

مویرگهای منفذدار در کلیه ها، غدد درون ریز و روده وجود دارند.

۱۰۱. الف. کدام نوع مویرگ در کلیه ها وجود دارند؟

مویرگهای منفذدار

ب. کدام نوع مویرگ در غدد درون ریز وجود دارند؟

مویرگهای منفذدار

۱۰۲. الف. کدام نوع مویرگ در روده وجود دارند؟

مویرگ‌های منفذدار

ب. ویژگی های این مویرگ‌ها چیست؟

این مویرگها با داشتن منافذ گسترده، مشخص می شوند که با لایه ای پروتئینی پوشیده شده اند. لایه پروتئینی، عبور مولکول های درشت مثل پروتئین ها را محدود می کند.

۱۰۳. مویرگ های ناپیوسته در کدام بخش های بدن یافت می شوند؟

مغز استخوان، جگر و طحال

۱۰۴. کدام نوع مویرگ در مغز استخوان یافت می شود؟

مویرگ های ناپیوسته

۱۰۵. کدام نوع مویرگ در جگر یافت می شود؟

مویرگ های ناپیوسته

۱۰۶. کدام نوع مویرگ در طحال یافت می شود؟

مویرگ های ناپیوسته

۱۰۷. ویژگی های مویرگ های ناپیوسته چیست؟

فاصله یاخته های بافت پوششی در این مویرگ ها آن قدر زیاد است که به صورت حفره هایی در اندام دیده می شود.

۱۰۸- بسیاری از مولکول های محلول در خون یا مایع میان بافتی از چه راهی در مویرگ ها مبادله می شوند؟

راه انتشار

۱۰۹- کدام مولکول از راه انتشار در مویرگ ها مبادله می شوند؟

بسیاری از مولکول های محلول در خون یا مایع میان بافتی از راه انتشار مبادله می شوند؛ مانند اکسیژن، گلوکز و کربن دی اکسید.

۱۱۰- در تبادل مواد در مویرگ ها جهت انتشار را چه عاملی تعیین می کند؟

در همه موارد، جهت انتشار را شیب غلظت تعیین می کند.

۱۱۱- مولکول های محلول از چه راه هایی از خون به مایع میان بافتی راه یابند؟

مولکول های محلول می توانند هم از راه منافذ پر از آب دیواره مویرگ منتشر شوند و هم به طور مستقیم از غشای یاخته های بافت پوششی می­توانند عبور کنند.

۱۱۲- مولکول های محلول می توانند هم از راه منافذ پر از آب دیواره مویرگ منتشر شوند و هم به طور مستقیم از غشای یاخته های بافت پوششی می­توانند عبور کنند. راه عبور را چه عاملی تعیین می کند؟

راه عبور را میزان انحلال مواد در لیپیدهای غشا یا آب تعیین می کند.

۱۱۳- مولکول هایی مثل گلوکز و یون های سدیم و پتاسیم از چه طریق از خون به مایع میان بافتی راه می یابند؟

مولکول هایی که انحلال آنها در لیپیدهای غشا، کم است مثل گلوکز و یون های سدیم و پتاسیم از طریق منافذ منتشر می شوند.

۱۱۴- کدام مولکول ها از طریق منافذ غشای مویرگ منتشر می شوند؟

مولکول هایی که انحلال آنها در لیپیدهای غشا، کم است مثل گلوکز و یون های سدیم و پتاسیم از طریق منافذ منتشر می شوند.

۱۱۵- مولکول هایی مثل اکسیژن، کربن دی اکسید و اوره از چه طریق از خون به مایع میان بافتی و یا از مایع میان بافتی به خون راه می یابند؟

مولکول هایی مثل اکسیژن، کربن دی اکسید و اوره که انحلال آنها در لیپیدهای غشا بیشتر است می توانند از غشای یاخته های دیواره مویرگ منتشر شوند.

۱۱۶- کدام مولکول ها می توانند از غشای یاخته های دیواره مویرگ منتشر شوند؟

مولکول هایی مثل اکسیژن، کربن دی اکسید و اوره که انحلال آنها در لیپیدهای غشا بیشتر است می توانند از غشای یاخته های دیواره مویرگ منتشر شوند.

۱۱۷- مولکول ها می توانند هم از راه منافذ دیواره مویرگ منتشر شوند و هم به طور مستقیم از غشای یاخته های بافت پوششی می­توانند عبور کنند. کدام مولکولها از هر دو روش از دیواره مویرگ منتشر می شوند؟

مولکولهای آب از هر دو روش از دیواره مویرگ منتشر می شوند.

۱۱۸- پروتئین های درشت، که نمی توانند از منافذ غشای یاخته های بافت پوششی عبور کنند. تبادل آنها از مویرگ چگونه صورت می گیرد؟

پروتئین های درشت، که نمی توانند از منافذ غشای یاخته های بافت پوششی عبور کنند، درون کیسه هایی از جنس غشا قرار می گیرند و با درون بری وارد یاخته های پوششی شده و با برون رانی از آنها خارج می شوند.

۱۱۹- تبادل پروتئین های درشت از مویرگ چگونه صورت می گیرد؟

درون کیسه هایی از جنس غشا قرار می گیرند و با درون بری وارد یاخته های پوششی شده و با برون رانی از آنها خارج می شوند.

۱۲۰-کدام مواد برای تبادل از مویرگ، درون کیسه هایی از جنس غشا قرار می گیرند و با درون بری وارد یاخته های پوششی شده و با برون رانی از آنها خارج می شوند؟

پروتئین های درشت

۱۲۱- انواع روش های مبادله مواد در مویرگ ها کدامند؟

انتشار از طریق منافذ مویرگ، انتشار از طریق غشای یاخته پوششی، درون بری و برون رانی، جریان توده ای

۱۲۲- جریان توده ای چیست؟

یکی از روش هایی است که به مبادله مواد در مویرگ ها کمک می کند و در این روش انتقال مواد از منافذ دیواره مویرگ ها صورت می گیرد که عامل آن اختلاف فشار میان درون و بیرون مویرگ است.

۱۲۳- در روش جریان توده ای انتقال مواد از کدام بخش دیواره مویرگ صورت می گیرد؟

از منافذ دیواره مویرگ ها

۱۲۴- عامل جریان توده ای چیست؟

عامل آن اختلاف فشار میان درون و بیرون مویرگ است.

۱۲۵- دو نیروی مؤثر در تبادل مواد بین مویرگ و مایع میان بافتی چیست؟

فشار اسمزی حاصل از وجود پروتئین ها در خون و باقیمانده فشار خون که فشار تراوشی نام دارد؛ دو نیروی مؤثر در تبادل مواد بین مویرگ و مایع میان بافتی است.

۱۲۶- نیروهای مؤثر در تبادل مواد بین مویرگ و مایع میان بافتی چگونه موجب جریان توده ای می شوند؟

بیشتر بودن فشار تراوشی در سمت سرخرگی، باعث خروج توده­ای از مواد از مویرگ می شود. و این مواد در اختیار یاخته ها قرار می گیرد و در طرف سیاهرگی، بیشتر بودن فشار اسمزی نسبت به فشار تراوشی باعث بازگشت توده ای مواد به مویرگ می شود که به این رفت و برگشت، جریان توده ای می گویند.

۱۲۷- علت خروج توده ای مواد از سمت سرخرگی چیست؟

فشار تراوشی در سمت سرخرگی

۱۲۸- علت برگشت توده ای مواد از سمت سیاهرگی چیست؟

بیشتر بودن فشار اسمزی نسبت به فشار تراوشی در طرف سیاهرگی

۱۲۹- علامت و علت خیز یا اِدم چیست؟

کمبود پروتئین های خون و افزایش فشار درون سیاهرگ ها می تواند از سرعت بازگشت توده ای مایعات از بافت به خون بکاهد. در نتیجه، مواد خارج شده از مویرگ به خون باز نمی گردند. در این حالت، بخش هایی از بدن، متورم می شود که به آن «خیز» یا «اِدم» می گویند. مصرف زیاد نمک و مصرف کم مایعات نیز می تواند به خیز منجر شود.

۱۳۰- کدام عوامل می تواند از سرعت بازگشت توده ای مایعات از بافت به خون بکاهد؟

کمبود پروتئین های خون و افزایش فشار درون سیاهرگ ها می تواند از سرعت بازگشت توده ای مایعات از بافت به خون بکاهد.

۱۳۱- در نتیجه چه فرایندی، مواد خارج شده از مویرگ به خون باز نمی گردند؟

کمبود پروتئین های خون و افزایش فشار درون سیاهرگ ها می تواند از سرعت بازگشت توده ای مایعات از بافت به خون بکاهد.

۱۳۲- کمبود پروتئین های خون و افزایش فشار درون سیاهرگ ها می تواند از سرعت بازگشت توده ای مایعات از بافت به خون بکاهد. نتیجه چیست؟

مواد خارج شده از مویرگ به خون باز نمی گردند. در این حالت، بخش هایی از بدن، متورم می شود که به آن «خیز» یا «اِدم» می گویند.

۱۳۳- کدام رگ ها، می توانند بیشتر حجم خون را در خود جای دهند؟

سیاهرگ ها

۱۳۴- چرا سیاهرگ ها، می توانند بیشتر حجم خون را در خود جای دهند؟

با داشتن فضای داخلی وسیع و دیواره ای با مقاومت کمتر

۱۳۵- چرا لازم است عواملی به جز فشارخون به جریان خون در سیاهرگ ها کمک کند؟

به دلیل کاهش شدید فشار خون و جهت حرکت خون در سیاهرگ ها که در بیشتر آنها به سمت بالا است

۱۳۶- کدام عوامل به جریان خون در سیاهرگ ها کمک می کند؟

فشار خون، تلمبه ماهیچه اسکلتی، دریچه های لانه کبوتری و فشار مکشی قفسه سینه

۱۳۷- دریچه های لانه کبوتری به جریان خون در کدام رگ ها کمک می کند؟

سیاهرگ های دست و پا

۱۳۸- فشار مکشی قفسه سینه به جریان خون در کدام رگ ها کمک می کند؟

سیاهرگ ها

۱۳۹- تلمبه ماهیچه اسکلتی به جریان خون در کدام رگ ها کمک می کند؟

در سیاهرگ ها به ویژه در اندام های پایین تر از قلب

۱۴۰- تلمبه ماهیچه اسکلتی چگونه به جریان خون در کدام رگ ها کمک می کند؟

حرکت خون در سیاهرگ ها به ویژه در اندام های پایین تر از قلب، به مقدار زیادی به انقباض ماهیچه های اسکلتی وابسته است. انقباض ماهیچه های دست و پا، شکم و دیافراگم، به سیاهرگ های مجاور خود فشاری وارد می کنند که باعث حرکت خون در سیاهرگ به سمت قلب می شود.

۱۴۱- وجود چه عاملی در سیاهرگ های دست و پا، جریان خون را یک طرفه و به سمت بالا هدایت می کند؟

دریچه های لانه کبوتری

۱۴۲- اهمیت وجود دریچه های لانه کبوتری در سیاهرگ های دست و پا چیست؟

وجود آنها در سیاهرگ های دست و پا، جریان خون را یک طرفه و به سمت بالا هدایت می کند. در هنگام انقباض هر ماهیچه در سیاهرگ مجاور آن، دریچه های بالایی باز و دریچه های پایین، بسته می شوند.

۱۴۳- دریچه های لانه کبوتری در کدام سیاهرگ ها وجود دارد؟

در سیاهرگ های دست و پا

۱۴۴- علت فشار مکشی قفسه سینه چیست؟

در هنگام دم، که قفسه سینه باز می شود، فشار از روی سیاهرگ های نزدیک قلب برداشته می شود و درون آنها فشار مکشی ایجاد می شود.

۱۴۵- فشار مکشی قفسه سینه چگونه به جریان خون کمک می کند؟

در هنگام دم، که قفسه سینه باز می شود، فشار از روی سیاهرگ های نزدیک قلب برداشته می شود و درون آنها فشار مکشی ایجاد می شود که خون را به سمت بالا می کشد.

۱۴۶- اجزای دستگاه لنفی چیست؟

دستگاه لنفی شامل رگ های لنفی در اندازه های مختلف، گره های لنفی و اندام های لنفی است.

۱۴۷- وظیفه اصلی دستگاه لنفی چیست؟

وظیفه اصلی آن، تصفیه و بازگرداندن آب و مواد دیگری است که از مویرگ ها به فضای میان بافتی نشت پیدا کرده، و نتوانسته اند به مویرگ برگردند.

۱۴۸- وظیفه اصلی کدام دستگاه، تصفیه و بازگرداندن آب و مواد دیگری است که از مویرگ ها به فضای میان بافتی نشت پیدا کرده و نتوانسته اند به مویرگ برگردند؟

دستگاه لنفی

۱۴۹- نشت آب و مواد دیگر از مویرگ ها به فضای میان بافتی بر اثر کدام عوامل افزایش قابل توجهی پیدا می کند؟

نشت این مواد در جریان ورزش و بعضی بیماری ها، افزایش قابل توجهی پیدا می کند.

۱۵۰- به مجموعه مایعات و مواد وارد شده به رگ های لنفی چه گفته می شود؟

لنف

۱۵۱- لنف چیست؟

به مجموعه مایعات و مواد وارد شده به رگ های لنفی لنف گفته می شود.

۱۵۲- وظایف دستگاه لنفی چیست؟

وظیفه اصلی آن، تصفیه و بازگرداندن آب و مواد دیگری است که از مویرگ ها به فضای میان بافتی نشت پیدا کرده، و نتوانسته اند به مویرگ برگردند. وظیفه دیگر دستگاه لنفی، انتقال چربی های جذب شده از دیواره روده کوچک به خون است. همچنین تولید و وجود لنفوسیت ها در گره ها و اندام های لنفی، به از بین بردن عوامل بیماری زا کمک می کند.

۱۵۳- سرنوشت لنف پس از تصفیه شدن چیست؟

لنف پس از تصفیه شدن به دستگاه گردش خون بر می گردد.

۱۵۴- لنف پس از تصفیه شدن چگونه به دستگاه گردش خون بر می گردد؟

جریان لنف از مویرگ های لنفی به رگهای لنفی بزرگتر می پیوندد و با اتصال دو مجرای لنفی به سیاهرگ های سینه (زیر ترقوه ای چپ و راست) پایان می پذیرد.

۱۵۵- جریان لنف با اتصال مجاری لنفی به کدام رگ ها پایان می پذیرد؟

سیاهرگ های سینه (زیر ترقوه ای چپ و راست)

۱۵۶- مجموعاً به لوزه ها، تیموس، طحال و آپاندیس چه می گویند؟

اندام های لنفی

۱۵۷- اندام های لنفی کدامند؟

لوزه ها، تیموس، طحال و آپاندیس

۱۵۸- مراکز تولید لنفوسیت ها چیست؟

مغز قرمز استخوان، اندام های لنفی (لوزه ها، تیموس، طحال و آپاندیس) و گره های لنفی

۱۵۹- وظایف اندام های لنفی چیست؟

مراکز تولید لنفوسیت ها هستند

۱۶۰- یاخته های اصلی دستگاه ایمنی چیست؟

لنفوسیت ها

۱۶۱- وظیفه گره لنفی چیست؟

مرکز تولید لنفوسیت

۱۶۲- چرا دستگاه لنفی در پخش یاخته های سرطانی در قسمت های مختلف بدن مؤثر است؟

با داشتن مویرگ های سوراخ دار در پخش یاخته های سرطانی در قسمت های مختلف بدن مؤثر است.

۱۶۳- نوع مویرگ های دستگاه لنفی چیست؟ این نوع مویرگ در پخش کدام یاخته ها در قسمت های مختلف بدن مؤثر است؟

مویرگ های سوراخ دار. پخش یاخته های سرطانی

۱۶۳- دستگاه گردش خون در حالت عادی چگونه تنظیم می شود؟

گره ضربان ساز، تکانه های منظمی را ایجاد و در قلب منتشر می کند تا چرخه ضربان قلب به طور منظم تکرار شود. در حالت عادی این ضربان و برون ده قلبی ناشی از آن، نیاز اکسیژن و مواد مغذی اندام های بدن را برطرف می کند.

۱۶۴- در حالت عادی چه عاملی موجب می شود چرخه ضربان قلب به طور منظم تکرار شود؟

گره ضربان ساز، تکانه های منظمی را ایجاد و در قلب منتشر می کند تا چرخه ضربان قلب به طور منظم تکرار شود. در حالت عادی این ضربان و برون ده قلبی ناشی از آن، نیاز اکسیژن و مواد مغذی اندام های بدن را برطرف می کند. ۱۶۵- در چه زمانی فعالیت گره ضربان ساز برای تنظیم دستگاه گردش خون کفایت نمی کند؟

در هنگام فعالیت ورزشی یا در حالت استراحت

۱۶۶- چه زمانی نسبت به حالت عادی برون ده قلب باید تغییر یابد؟

در هنگام فعالیت ورزشی یا در حالت استراحت

۱۶۷- تنظیم ضربان و برون ده قلبی با کدام ساز و کارهای مختلفی انجام می شود؟

نقش دستگاه عصبی (اعصاب هم حس و پادهم حس)، نقش هورمون ها، تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها و ساز و کارهای انعکاسی برای حفظ فشار سرخرگی

۱۶۸-کدام بخش دستگاه عصبی در تنظیم دستگاه گردش خون نقش دارد؟

اعصاب هم حس و پادهم حس

۱۶۹- تحریک کدام اعصاب خودمختار فعالیت قلب را افزایش می دهد؟ این اعصاب در بین کدام یاخته ها پخش هستند؟

تحریک اعصاب هم حس (سمپاتیک)- در بین یاخته های ماهیچه ای بطنها پخش هستند

۱۷۰- تحریک اعصاب هم حس چه تاثیری بر فعالیت قلب دارد؟

فعالیت قلب را افزایش داده

۱۷۱- کدام اعصاب خودمختار در بین یاخته های ماهیچه ای بطنها پخش هستند؟

اعصاب هم حس (سمپاتیک)

۱۷۲- تحریک کدام اعصاب خودمختار فعالیت قلب را کاهش می دهد؟ این اعصاب به کدام یاخته ها متصل هستند؟

اعصاب پادهم حس – به گره های شبکه هادی متصل هستند

۱۷۳- تحریک اعصاب پادهم حس چه تاثیری بر فعالیت قلب دارد؟

فعالیت قلب را کاهش می دهد

۱۷۴- کدام اعصاب خودمختار به گره های شبکه هادی متصل هستند؟

اعصاب پادهم حس

۱۷۵-چرا اعصاب هم حس به رگ های خونی کلیه ها، روده ها، طحال و پوست متصل هستند؟

تا در حالت فعالیت یا فشار روانی، رگهای خونی این اندام ها را تنگ کنند.

۱۷۶- اعصاب هم حس چه تأثیری بر رگ های خونی کلیه ها، روده ها، طحال و پوست دارند؟

در حالت فعالیت یا فشار روانی، رگهای خونی این اندام ها را تنگ می کنند

۱۷۷-. مرکز هماهنگی اعصاب خودمختار برای تنظیم دستگاه گردش خون در کجا قرار دارد؟

در بصل النخاع و پل مغزی و در نزدیکی مرکز تنظیم تنفس قرار دارد و همکاری این مراکز، نیاز بدن به مواد مغذی و اکسیژن را در شرایط خاص به خوبی تأمین می کند.

۱۷۸- همکاری کدام مراکز، نیاز بدن به مواد مغذی و اکسیژن را در شرایط خاص به خوبی تأمین می کند؟

همکاری مرکز هماهنگی اعصاب خودمختار تنظیم کننده دستگاه گردش خون در بصل النخاع و پل مغزی و در نزدیکی مرکز تنظیم تنفس

۱۷۹- وقتی در حالت های ویژه فشار روانی مثل نگرانی، ترس و استرس امتحان قرار می گیریم، ترشح کدام هورمون ها افزایش می یابد؟

بعضی از هورمون ها از غدد درون ریز مثل فوق کلیه، افزایش می یابد.

۱۸۰- در چه حالت هایی ترشح بعضی از هورمون ها از غدد درون ریز مثل فوق کلیه، افزایش می یابد؟

وقتی در حالت های ویژه فشار روانی مثل نگرانی، ترس و استرس امتحان قرار می گیریم.

۱۸۱- وقتی در حالت های ویژه فشار روانی مثل نگرانی، ترس و استرس امتحان قرار می گیریم ترشح هورمون از کدام غدد افزایش می یابد؟

از غدد درون ریز مثل فوق کلیه

۱۸۲- نقش هورمون ها در تنظیم دستگاه گردش خون چیست؟

در حالت های ویژه فشار روانی با افزایش ترشح بعضی هورمون ها از غدد درون ریز مثل فوق کلیه و اثر آنها روی بعضی اندام ها مثل قلب، کبد و کلیه، فشار خون و ضربان قلب را افزایش می دهند.

۱۸۳- کدام هورمون ها وقتی در حالت های ویژه فشار روانی مثل نگرانی، ترس و استرس امتحان قرار می گیریم فشار خون و ضربان قلب را افزایش می دهند؟ چگونه؟

ترشح بعضی از هورمون ها از غدد درون ریز مثل فوق کلیه. با اثر روی بعضی اندام ها مثل قلب، کبد و کلیه

۱۸۴- نتیجه ترشح بعضی از هورمون ها از غدد درون ریز مثل فوق کلیه چیست؟

این هورمون ها با اثر روی بعضی اندام ها مثل قلب، کبد و کلیه، فشار خون و ضربان قلب را افزایش می دهند.

۱۸۵- کدام مواد گشاد کننده رگی هستند؟

کربن دی اکسید، یون های پتاسیم و هیدروژن از جمله مواد گشادکننده رگی هستند که با تأثیر بر ماهیچه های صاف دیواره رگ ها، سرخرگهای کوچک را گشاد و بنداره های مویرگی را باز می کنند تا میزان جریان خون در آنها افزایش یابد.

۱۸۶- کدام مواد سرخرگهای کوچک را گشاد می کنند؟

کربن دی اکسید، یون های پتاسیم و هیدروژن

۱۸۷- کدام مواد بنداره های مویرگی را باز می کنند؟

کربن دی اکسید، یون های پتاسیم و هیدروژن

۱۸۸- کدام مواد جریان خون در سرخرگ‌های کوچک و شبکه های مویرگی را افزایش می دهد؟

کربن دی اکسید، یون های پتاسیم و هیدروژن

۱۸۹- کربن دی اکسید، یون های پتاسیم و هیدروژن چگونه میزان جریان خون در سرخرگ‌های کوچک را افزایش می دهد؟

با تأثیر بر ماهیچه های صاف دیواره رگ ها، سرخرگهای کوچک را گشاد و بنداره های مویرگی را باز می کنند.

۱۹۰- ورود کدام مواد به درون مایعات بدن باعث تنگی رگ ها می شود؟

بعضی از مواد مانند یون کلسیم

۱۹۱- تغییر مقدار کدام مواد در بافت ها باعث تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها می شود؟

کربن دی اکسید، یون های پتاسیم و هیدروژن میزان جریان خون در سرخرگ‌های کوچک و مویرگ ها را افزایش می­‌دهد و ورود بعضی از مواد مانند یون کلسیم به درون مایعات بدن نیز باعث تنگی رگ ها می شود.

۱۹۲- گیرنده های فشاری مربوط به ساز و کارهای انعکاسی برای حفظ فشار سرخرگی در کدام بخش قرار دارند؟

در دیواره سرخرگ های گردش عمومی

۱۹۳- گیرنده های شیمیایی مربوط به ساز و کارهای انعکاسی برای حفظ فشار سرخرگی کدامند؟

گیرنده های حساس به کمبود اکسیژن و گیرنده‌های حساس به افزایش کربن دی­‌اکسید و یون هیدروژن

۱۹۴- کدام انواع گیرنده ها پس از تحریک، به مراکز عصبی پیام می فرستند تا فشار سرخرگی در حد طبیعی حفظ، و نیازهای بدن در شرایط خاص تأمین شود؟

گیرنده های فشاری که در دیواره سرخرگ های گردش عمومی قرار دارند و هم­چنین گیرنده های حساس به کمبود اکسیژن و گیرنده های حساس به افزایش کربن دی­اکسید و یون هیدروژن که گیرنده های شیمیایی نام دارند.

۱۹۵- کدام نوع گیرنده در دیواره سرخرگ های گردش عمومی قرار دارند و در سازوکارهای انعکاسی برای حفظ فشار سرخرگی نقش دارد؟

گیرنده‌های فشاری

۱۹۶- کدام انواع گیرنده‌ها در ساز و کارهای انعکاسی برای حفظ فشار سرخرگی نقش دارند؟

گیرنده‌های فشاری که در دیواره سرخرگ‌های گردش عمومی قرار دارند و هم­چنین گیرنده های حساس به کمبود اکسیژن و گیرنده‌های حساس به افزایش کربن دی­اکسید و یون هیدروژن که گیرنده های شیمیایی نام دارند.

۱۹۷- گیرنده های فشاری و گیرنده های شیمیایی چگونه فشار سرخرگی را حفظ می کنند؟

با ساز و کارهای انعکاسی پس از تحریک، پیامی به مراکز عصبی پیام می فرستند تا فشار سرخرگی در حد طبیعی حفظ، و نیازهای بدن  در شرایط خاص تأمین شود.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

‫۲ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا