زیست‌شناسی (۲)

سوال‌های تشریحی فصل حواس گفتار حواس وِیژه

سوال‌های تشریحی فصل حواس گفتار حواس ویژه براساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

سوال های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

سوال های تشریحی گفتار حواس ویژه

۱- گیرنده های حواس ویژه  شامل کدام گیرنده‌هاست  و در کدام اندام ها قرار دارند؟

گیرنده های حواس ویژه شامل گیرنده های حس بینایی، شنوایی، تعادل، بویایی وچشایی اند که در اندام های حسّی سر انسان قرار دارند.

۲- هر یک از این گیرنده ها جزء کدام نوع حواس می‌باشند؟

الف) درد: پیکری

ب) بینایی: ویژه

ج) تعادل: ویژه

د) وضعیت: پیکری

۳- بیشتر اطلاعات محیط پیرامون را چگونه دریافت می کنیم؟

بیشتر اطلاعات محیط پیرامون را از راه دیدن و به کمک اندام حس بینایی، یعنی چشم دریافت می کنیم.

۴- کره چشم چگونه حرکت می کند؟

ماهیچه‌هایی که به کرۀ چشم متصل اند، آن را حرکت می‌دهند.

۵- چه عواملی از چشم محافظت می کند؟

پلک ها، مژه ها، بافت چربی روی کرۀ چشم و اشک از چشم حفاظت می کنند.

۶- نوری بازتابی از اجسام توسط کدام بخش دریافت می‌شود؟

نوری را که از اجسام بازتاب پیدا می کند، گیرنده های نوری شبکیه دریافت می کنند.

۷- نور برای رسیدن به  یاخته های شبکیه از چه مسیری عبور می کند؟

قرنیه، زلالیه، سوراخ مردمک، عدسی و زجاجیه

۸- خارجی ترین لایۀ کرۀ چشم از کدام بخش ها تشکیل شده است؟

خارجی ترین لایۀ کرۀ چشم از صُلبیّه و قرنیه تشکیل شده است.

۹- پرده سفیدرنگ، محکم از  لایه خارجی کره چشم و پرده شفاف جلوی چشم از لایه خارجی کره چشم به ترتیب  چیست؟

صلبیّه پرده ای سفید رنگ، محکم و قرنیه پردۀ شفاف جلوی چشم است.

۱۰- لایه میانی کره چشم شامل چه بخش هایی است؟

لایۀ میانی چشم شامل مَشیمیّه، جسم مژگانی و عنبیّه است.

۱۱- هر یک از بخش های زیر جزء کدام لایه چشم می باشد؟

الف) صلبیه: خارجی

ب) عنبیه: میانی

ج) شبکیه: داخلی ترین لایه

د)مشیمیه: میانی

۱۲- لایه رنگدانه دار چشم کدام است؟

مشیمیّه لایه ای رنگدانه دار  است.

۱۳- لایه پر از مویرگ های خونی چشم کدام است؟

مشیمیّه

۱۴- شبکیّۀ چشم  چگون تغذیه می  شود؟

مشیمیه پر از مویرگ های خونی است که شبکیّۀ چشم را تغذیه می کند.

۱۵- حلقه بین مشیمیه و عنبیه چیست؟

جسم مژگانی، حلقه ای بین مشیمیّه و عنبیّه

۱۶- نوع بافت جسم مژگانی چیست؟

ماهیچه های مژگانی

۱۷- بخش رنگین پشت قرنیه چشم چیست؟

عنبیّه بخش رنگین چشم در پشت قرنیه است.

۱۸- سوراخ مردمک در وسط کدام بخش چشم قرار دارد؟

عنبیه

۱۹- عامل تنگ و گشاد کننده مردمک چشم چیست؟

دو گروه ماهیچه صاف عنبیّه، مردمک را (در نور زیاد) تنگ و (در نور کم) گشاد می کنند. ماهیچه های تنگ کننده را اعصاب پاراسمپاتیک و ماهیچه های گشاد کننده را اعصاب سمپاتیک عصب دهی می کنند.

۲۰- ماهیچه های تنگ کننده  و ماهیچه های گشاد کننده را به ترتیب کدام اعصاب خودمختار عصب دهی می کنند؟

ماهیچه های تنگ کننده را اعصاب پاراسمپاتیک و ماهیچه‌های گشاد کننده را اعصاب سمپاتیک عصب دهی می کنند.

۲۱- ویژگی های عدسی چشم چیست؟

عدسی چشم همگرا، انعطاف پذیر و با رشته هایی به نام تار های آویزی به جسم مژگانی متصل است.

۲۲- عدسی چشم چگونه به جسم مژگانی متصل است؟

با رشته هایی به نام تار های آویزی به جسم مژگانی متصل است.

۲۳- مایع شفاف که فضای جلوی عدسی چشم را پر کرده چیست؟

مایعی شفاف به نام زلالیه فضای جلوی عدسی چشم را پر کرده است.

۲۴- منشاء مایع زلالیه پر کننده فضای جلوی عدسی چشم چیست؟

از مویرگ ها ترشح می شود.

۲۵- زلالیه مواد غذایی و اکسیژن را برای کدام بخش ها فراهم می کند؟

عدسی و قرنیه

۲۶- نقش زلالیه چشم چیست؟

زلالیه مواد غذایی و اکسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم و مواد دفعی آنها را جمع آوری می کند و به خون می دهد.

۲۷-ماده ی ژله ای و شفاف که در فضای پشت عدسی قرار دارد چه نام دارد؟

زجاجیه

۲۸- عامل حفظ شکل کروی چشم چیست؟

زجاجیه

۲۹- نقش  و ویژگی های زجاجیه چیست؟

ماده ای ژله ای و شفاف به نام زجاجیه در فضای پشت عدسی قرار دارد که شکل کروی چشم را حفظ می کند.

۳۰- داخلی ترین لایه چشم چیست؟

شبکیه داخلی ترین لایۀ چشم است.

۳۱- شبکیه چشم شامل کدام یاخته هاست؟

گیرنده های نوری، یعنی یاخته های مخروطی و استوانه ای و نیز یاخته های عصبی در آن قرار دارند.

۳۲- گیرنده های نوری شبکیه کدام اند؟

یاخته های مخروطی و استوانه ای

۳۳- یاخته های مخروطی و استوانه ای در کدام لایه چشم قرار دارند؟

شبکیه

۳۴- عصب بینایی چگونه تشکیل می شود؟

آکسون یاخته های عصبی، عصب بینایی را تشکیل می دهند که پیام های بینایی را به مغز می برد.

۳۵- محل خروج عصب بینایی از شبکیه، چه نام دارد؟

نقطۀکور نام دارد.

۳۶- مادۀ حساس به نور در کدام بخش چشم وجود دارد؟

درون گیرنده‌های نوری لایه شبکیه مادۀ حساس به نور وجود دارد.

۳۷- چرا پرتوهای نور با گذشتن از قرنیه همگرا می شوند؟

پرتوهای نور از قرنیه می گذرند و به علّت انحنای آن همگرا می شوند.

۳۸- نقش عدسی چشم چیست؟

عدسی، پرتوهای نور را روی شبکیه و گیرنده های نوری آن متمرکز می کند.

۳۹- به ترتیب کدام گیرنده های نوری چشم در نور کم و کدام در نور زیاد تحریک می شوند؟

یاخته های استوانه ای در نور کم و یاخته های مخروطی در نور زیاد تحریک می شوند.

۴۰- نقش گیرنده های مخروطی چشم چیست؟

گیرنده های مخروطی، تشخیص رنگ و جزئیات اجسام را امکان پذیر می کنند.

۴۱- کدام گیرنده نوری، تشخیص رنگ و جزئیات اجسام را امکان پذیر می کند؟

گیرنده های مخروطی

۴۲- بخشی از شبکیه را که در امتدادمحور نوری کره چشم قرار دارد، چه می نامند؟

بخشی از شبکیه را که در امتدادمحور نوری کره چشم قرار دارد، لکۀ زرد می نامند.

۴۳- کدام بخش چشم در دقت و تیزبینی اهمیت دارد؟ چرا؟

لکه زرد زیرا گیرنده های مخروطی در آن فراوان ترند.

۴۴- گیرنده های مخروطی در کدام بخش شبکیه فراوان تر است؟

لکه زرد

۴۵- در لکه زرد تراکم کدام نوع گیرنده نوری فراوان تر است؟

مخروطی

۴۶- چه عاملی منجر به ایجاد  پیام عصبی در گیرنده های نوری  می شود؟ چگونه؟

با برخورد نور به شبکیه، مادۀ حساس به نور، درون گیرنده های نوری تجزیه می شود واکنش هایی را به راه می اندازد که به ایجاد پیام عصبی منجر می شود.

۴۷- کدام ویتامین  برای ساخت مادۀ حساس به نور لازم است؟

ویتامین A

۴۸- نقش ویتامین A در گیرنده های نوری چیست؟

برای ساخت مادۀ حساس به نور لازم است.

۴۹- چگونه می توان اجسام دور و نزدیک را واضح دید؟

با تغییر همگرایی عدسی چشم، می توان اجسام دور و نزدیک را واضح دید.

۵۰- با تغییر همگرایی عدسی چشم، می توان اجسام دور و نزدیک را واضح دید. این فرایند چه نام دارد؟

تطابق

۵۱- هنگام دیدن اشیاى نزدیک، وضعیت ماهیچه های مژگانی و قطر عدسى چگونه می شود؟

هنگام دیدن اشیاى نزدیک، با انقباض ماهیچه های مژگانی، عدسى ضخیم مى شود.

۵۲- چه موقع قطر عدسی ضخیم می شود؟و این تغییر قطر نتیجه عملکرد چیست؟

هنگام دیدن اشیاى نزدیک، با انقباض ماهیچه های مژگانی، عدسى ضخیم مى شود.

۵۳- وقتى به اشیاى دور نگاه مى کنیم، قطر عدسی چه تغییری می کند؟ چرا؟ چگونه؟

وقتى به اشیاى دور نگاه مى کنیم با استراحت  ماهیچه های مژگانی، عدسى باریک تر مى شود تا تصویر روى شبکیه تشکیل می شود.

۵۴- برای دیدن درست اجسام،  کدام بخش های چشم  باید شکل ویژ ه ای داشته باشند، تا پرتوهای نور به طور دقیق روی شبکیّه متمرکز شوند؟

برای دیدن درست اجسام، قرنیه، عدسی و کرۀ چشم باید شکل ویژه‌ای داشته باشند، تا پرتوهای نور به طور دقیق روی شبکیّه متمرکز شوند.

۵۵- اندازه کره چشم در افراد نزدیک بین به چه صورت است؟

در افراد نزدیک بین، کرۀ چشم بیش از اندازه بزرگ است.

۵۶- چرا فرد نزدیک بین، اجسام دور را واضح نمی بیند؟

در افراد نزدیک بین،کرۀ چشم بیش از اندازه بزرگ است و پرتوهای نوراجسام دور، در جلوی شبکیه متمرکز می شوند.

۵۷- در کدام بیماری چشم، پرتوهای نوراجسام دور، در جلوی شبکیه متمرکز می شوند؟ چرا؟

نزدیک بین زیرا کرۀ چشم بیش از اندازه بزرگ است.

۵۸- در افراد نزدیک بین، پرتوهای نوراجسام دور، در کجا متمرکز می شوند؟

در جلوی شبکیه

۵۹- اندازه کره چشم در افراد دور بین به چه صورت است؟

کرۀ چشم از اندازۀ طبیعی کوچک تر است.

۶۰- چرا فرد  دوربین، اجسام نزدیک را واضح نمی بیند؟

در فرد دوربین، کرۀ چشم از اندازۀ طبیعی کوچک تر است و پرتوهای نور اجسام نزدیک در پشت شبکیّه متمرکز می‌شوند.

۶۱- در کدام بیماری چشم، پرتوهای نوراجسام نزدیک، در پشت شبکیه متمرکز می شوند؟ چرا؟

دور بین زیرا کرۀ چشم از اندازۀ طبیعی کوچک تر است.

۶۲- در افراد نزدیک بین، پرتوهای نوراجسام دور، در کجا متمرکز می شوند؟

در پشت شبکیه

۶۳- چرا اگر چشم دچار آستیگماتیسم باشد، تصویر واضحی تشکیل نمی شود؟

اگر سطح عدسی یا قرنیه کاملاً کروی و صاف نباشد، پرتوهای نور به طور نامنظم به هم می رسند و روی یک نقطۀ شبکیّه متمرکز نمی شوند. در نتیجه تصویر واضحی تشکیل نمی شود. در این حالت، چشم دچار آستیگماتیسم است.

۶۴- اصلاح دید، چشمان آستیگماتیسم چگونه انجام می شود؟

برای اصلاح دید این فرد از عینکی استفاده می کنند که عدسی آن عدم یکنواختی انحنای قرنیه یا عدسی را جبران می کند.

۶۵- علت عدم تمرکز پرتوهای نور روی یک نقطه از شبکیه در چشم آستیگماتیسم چیست؟

زیرا سطح عدسی یا قرنیه کاملاً کروی و صاف نمی باشد و  پرتوهای نور به طور نامنظم به هم می رسند و روی یک نقطۀ شبکیّه متمرکز نمی شوند.

۶۶- آستیگماتیسم حاصل عدم کروی  بودن سطح کدام بخش های چشم است؟

سطح عدسی یا قرنیه

۶۷- در کدام بیماری چشم تطابق دشوار می شود؟

پیرچشمی

۶۸- علت پیرچشمی چیست؟

با افزایش سن، انعطاف پذیری عدسی چشم کاهش پیدا می کند و تطابق دشوار می شود. این حالت را پیر چشمی می گویند

۶۹- پیرچشمی چگونه اصلاح می شود؟

به کمک عینک های ویژه اصلاح می شود.

۷۰- در پیرچشمی کدام بخش چشم  نمی تواند نقش خود را به خوبی ایفاء نماید؟

عدسی

۷۱- نوع گیرنده های درون گوش چیست؟

گیرنده های مکانیکی

۷۲- گیرنده های مکانیکی درون گوش، در  کدام حواس بدن نقش دارند؟

شنیدن و حفظ تعادل

۷۳- گیرنده های مکانیکی گوش در کدام بخش های گوش قرار گرفته اند؟

گیرنده های تعادل در بخش دهلیزی گوش داخلی و گیرنده‌های شنوایی در بخش حلزونی گوش داخلی.

۷۴- گوش از چند بخش تشکیل شده است؟

از سه بخش بیرونی، میانی و درونی.

۷۵- کدام قسمت ها بخش بیرونی گوش را تشکیل می دهند؟

لالۀ گوش و مجرای آن بخش بیرونی گوش را تشکیل می دهند.

۷۵- نقش لاله گوش و مجرای گوش چیست؟

لالۀ گوش امواج صوتی را جمع آوری و مجرای شنوایی، آنها را به بخش میانی منتقل می کند. موهای کرک مانند درون مجرا و موادی که غده های درون مجرا ترشح می کنند، نقش حفاظتی دارند.

۷۶- نقش موهای کرک مانند مجرای گوش چیست؟

موهای کرک مانند درون مجرا و موادی که غده های درون مجرا ترشح می کنند، نقش حفاظتی دارند.

۷۷- کدام بخش های گوش را استخوان گیجگاهی حفاظت می کند؟

انتهای مجرا و بخش های میانی و درونی گوش را استخوان گیجگاهی حفاظت می کند.

۷۸- کدام پرده در انتهای مجرای شنوایی و بین گوش بیرونی و میانی قرار دارد؟

پردۀ صماخ در انتهای مجرای شنوایی و بین گوش بیرونی و میانی قرار دارد

۷۹-  پردۀ صماخ بین کدام بخش های گوش  قرار دارد؟

گوش بیرونی و میانی

۸۰- درون گوش میانی و پشت پردۀ صماخ ، به ترتیب کدام استخوان ها  قرار دارند؟

سه استخوان کوچک چکشی، سندانی و رکابی

۸۱- کدام بخش، حلق را به گوش میانی مرتبط می کند؟

شیپوراستاش

۸۲- شیپوراستاش، کدام بخش ها را به هم مرتبط می کند؟

حلق را به گوش میانی

۸۳- نقش شیپور استاش چیست؟

با ارتباط حلق به گوش میانی. هوا از راه این مجرا به گوش میانی منتقل می شود، تا فشار آن در دو طرف پردۀ صماخ یکسان شود و پرده به درستی بلرزد.

۸۴- هوا از راه کدام مجرا به گوش میانی منتقل می شود؟

شیپور استاش

۸۵- هوا از راه شیپور استاش به کدام گوش منتقل می شود؟

گوش میانی

۸۶- شیپور استاش چگونه موجب می شود پرده صماخ  به درستی بلرزد؟

هوا از راه این مجرا به گوش میانی منتقل می شود، تا فشار آن در دو طرف پردۀ صماخ یکسان شود و پرده به درستی بلرزد.

۸۷- کدام بخش موجب می شود فشار هوا  در دو طرف پردۀ صماخ یکسان شود؟

شیپور استاش

۸۸- گوش درونی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

گوش درونی از دو بخش حلزونی و دهلیزی تشکیل شده است.

۸۹- به ترتیب کدام بخش های گوش درونی  در شنوایی و  در تعادل نقش دارد؟

بخش حلزونی در شنوایی و بخش دهلیزی در تعادل نقش دارد.

۹۰- امواج صوتی پس از عبور از مجرای شنوایی، به چه بخشی برخورد می کنند و آن را به ارتعاش درمی آورند؟

پرده صماخ

۹۱- دستۀ کدام استخوان گوش میانی روی پردۀ صماخ چسبیده و با ارتعاش آن می لرزد و لرزش آن کدام استخوان ها  را  به ارتعاش درمی آورد؟

دستۀ استخوان چکشی روی پردۀ صماخ چسبیده و با ارتعاش آن می لرزد و استخوان های سندانی و رکابی را نیز به ارتعاش درمی آورد.

۹۲- کف کدام استخوان طوری روی  دریچۀ بیضی قرار گرفته است که لرزش آن، دریچه را می لرزاند؟

کف استخوان رکابی طوری روی دریچه ای به نام دریچۀ بیضی قرار گرفته است که لرزش آن، دریچه را می لرزاند.

۹۳- کف استخوان رکابی روی کدام دریچه قرار گرفته است که لرزش آن، دریچه را می لرزاند؟

دریچه بیضی

۹۴- در پشت دریچه بیضی،  کدام بخش  گوش قرار دارد؟

بخش حلزونی

۹۵- بخش حلزونی را چه ماده ای پر کرده است؟

بخش حلزونی را مایعی پر کرده است.

۹۶- لرزش دریچۀ بیضی،  کدام بخش را به لرزش درمی آورد؟

مایع درون حلزون

۹۷- ویژگی های گیرنده های درون بخش حلزونی چیست؟

یاخته های مژک داری  که مژک هایشان با پوششی ژلاتینی تماس دارند. این یاخته ها، گیرنده های مکانیکی اند که با لرزش مایع درون بخش حلزونی، مژک های آنها خم می شود. کانال‌های یونی غشای آنها باز و این یاخته ها تحریک می‌شوند.

۹۸- بخش شنوایی عصب گوش از کجا منشاء می گیرد؟

از یاخته های مژک دار  در بخش حلزونی

۹۹- پیام عصبی شنوایی چگونه ایجاد می شود؟

در بخش حلزونی یاخته های مژک داری قرار دارند که مژک هایشان با پوششی ژلاتینی تماس دارند. این یاخته ها، گیرنده های مکانیکی اند که با لرزش مایع درون بخش حلزونی، مژک های آنها خم می شود. کانال های یونی غشای آنها باز و این یاخته ها تحریک می شوند.

۱۰۰-آخرین گام در ایجاد پیام عصبی شنوایی چیست؟

باز شدن کانال های یونی غشای یاخته های مژک دار بخش حلزونی گوش درونی

۱۰۱- یاخته های مژک دار حسّ تعادل درون کدام بخش قرار گرفته اند؟

در بخش دهلیزی گوش داخلی سه مجرای نیم دایره ای شکل عمود برهم (در سه جهت فضا) وجود دارد که یاخته های مژک دار حسّ تعادل درون آنها قرار گرفته اند

۱۰۲- بخش دهلیزی گوش درونی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

سه مجرای نیم دایره ای شکل عمود برهم (در سه جهت فضا) وجود دارد. درون مجاری نیم دایره از مایعی پر شده است و مژک های یاخته های گیرنده حس تعادل نیزدر ماده ای ژلاتینی قرار دارند.

۱۰۳- ویژگی های گیرنده های حس تعادل چیست؟

یاخته های مژک دار حسّ تعادل که درون سه مجرای نیم دایره ای شکل عمود برهم قرار گرفته اند. مژک های این یاخته ها در ماده ای ژلاتینی قرار دارند.

۱۰۴- چه عاملی یاخته های مژک دار درون مجاری نیم دایره ای شکل گوش درونی را تحریک می کند؟

حرکت سر این یاخته ها را تحریک می کند.

۱۰۵- پیام عصبی تعادل در بخش حلزونی کوش چگونه ایجاد می شود؟

با چرخش سر، مایع درون مجرای نیم دایره  به حرکت در می آید و مادۀ ژلاتینی اطراف   مژک های یاخته های گیرنده را به یک طرف خم می کند. مژک های یاخته های گیرنده، خم و این گیرنده ها تحریک می شوند.

۱۰۶- آکسون یاخته های عصبی حسّی در مجاری نیم دایره کدام شاخه عصب گوش را تشکیل می دهند؟

آکسون یاخته های عصبی حسّی که شاخۀ دهلیزی (تعادلی) عصب گوش را تشکیل می دهند.

۱۰۷- کدام شاخه عصب گوش، پیام را از گیرنده های مجاری نیم دایره به مغز می برد؟

شاخۀ دهلیزی (تعادلی)

۱۰۸- نتیجه ارسال پیام عصبی از مجاری نیم دایره گوش درونی به مغز چیست؟

مغز  را از موقعیت سر آگاه می کند و در نهایت حفظ تعادل

۱۰۹- برای حفظ تعادل مغز از کدام گیرنده ها پیام دریافت می کند؟

برای حفظ تعادل بدن، مغز از گیرنده های تعادل بخش حلزونی گوش درونی و گیرنده های  دیگر مانند گیرنده های وضعیت  پیام دریافت می کند.

۱۱۰- چگونه مغز از موقعیت سر آگاه می شود؟

درون مجاری نیم دایره از مایعی پر شده است و مژک های یاخته های گیرنده نیزدر ماده ای ژلاتینی قرار دارند. با چرخش سر، مایع درون مجرا به حرکت در می آید و مادۀ ژلاتینی را به یک طرف خم می کند. مژک های یاخته های گیرنده، خم و این گیرنده ها تحریک می شوند. آکسون یاخته های عصبی حسّی که شاخۀ دهلیزی (تعادلی) عصب گوش را تشکیل می دهند، پیام را به مغز می برد.

۱۱۱- گیرنده های بویایی در کجا قرار دارند؟

گیرنده های بویایی در سقف حفره بینی قرار دارند.

۱۱۲- کدام گیرنده یاخته عصبی یا دندریت های مژک دار است؟

گیرنده های بویایی

۱۱۳- چه عاملی گیرنده های بویایی را تحریک می کند؟

مولکول های بودارِ هوای تنفسی این یاخته ها را تحریک می کنند.

۱۱۴- پیام های بویایی چگونه به لوب های بویایی می رسند؟

آکسون های گیرنده های بویایی آنها را به لوب هایی بویایی می برند.

۱۱۵- آکسون گیرنده های بویایی،پیام های بویایی را به کجا می برند؟

به لوب های بویایی مغز

۱۱۶- پیام بویایی سرانجام به کجا ارسال می شود؟

پیام بویایی سرانجام به قشر مخ ارسال می شود.

۱۱۷- جوانه های چشایی در کجا قرار گرفته اند؟

در دهان و برجستگی های زبان جوانه های چشایی و درون این جوانه ها گیرنده های چشایی قرار گرفته اند.

۱۱۸- گیرنده های چشایی در کجا قرار گرفته اند؟

درون جوانه های چشایی در دهان و برجستگی های زبان

۱۱۹- در چه صورتی گیرنده های چشایی تحریک می شود؟

ذره های غذا در بزاق حل می شوند و یاخته های گیرندۀ چشایی را تحریک می کنند.

۱۲۰- انسان کدام مزه ها را احساس می کند؟

انسان پنج مزۀ اصلی شیرینی، شوری، ترشی، و تلخی و مزۀ اومامی را احساس می کند.

۱۲۱- اومامی به معنای چیست؟ و برای توصیف چیست؟

اومامی، کلمه ای ژاپنی به معنای لذیذ است که برای توصیف یک مزۀ مطلوب که با چهار مزۀ دیگر تفاوت دارد، به کار می‌رود.

۱۲۲- اومامی مزه غالب غذاهای دارای کدام آمینواسید است؟

آمینواسید گلوتامات

۱۲۳- مزه غالب عصارۀ گوشت چیست؟چرا؟

اومامی. زیرا آمینواسید گلوتامات دارند مانند عصارۀ گوشت

۱۲۴- چرا وقتی سرماخورده و دچارگرفتگی بینی شده ایم، مزۀ غذاها را به درستی تشخیص نمی دهیم؟

زیرا حسّ بویایی در درک درست مزۀ غذا تأثیر دارد.

۱۲۵- کدام حواس در درک مزه غذا تأثیر دارند؟

حس چشایی و حس بویایی

۱۲۶- کی مزۀ غذاها را به درستی تشخیص نمی دهیم؟

وقتی سرماخورده و دچارگرفتگی بینی شده ایم، مزۀ غذاها را به درستی تشخیص نمی دهیم.

۱۲۷- با وجود یکسان بودن ماهیت پیام عصبی که از گیرنده های گوناگون بدن به دستگاه عصبی مرکزی می رسند، مغز چگونه آنها را به شکل های متفاوتی مانند صدا، تصویر، یا مزه تفسیر می کند؟

پیام هایی که هر نوع از گیرنده های حسی ارسال می کنند، به بخش یا بخش های ویژه ای از دستگاه عصبی مرکزی و قشر مخ وارد می شوند

۱۲۸- پیام های بینایی قبل از رسیدن به قشر مخ از کدام بخش های دیگر  مغز  و کدام محل می گذرند؟

نهنج و چلیپای (کیاسمای) بینایی

۱۲۹-محلی  که بخشی از آکسون های عصب بینایی یک چشم به نیم کرۀ مخ مقابل می روند، چه نام دارد؟

چلیپای (کیاسمای) بینایی  محلی است که بخشی از آکسون های عصب بینایی یک چشم به نیم کرۀ مخ مقابل می روند.

۱۳۰- پیام های بینایی سرانجام به کدام  لوب های  مخ وارد می شوند؟

لوب های پس سری قشر مخ

۱۳۱- پیام های بینایی در کجا پردازش می شوند؟

لوب‌های پس سری

۱۳۲- لوب‌های پس سری محل پردازش کدام پیام هاست؟

بینایی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا