مغز و اعصابنوروفارماکولوژی

سوالات نوروفارماکولوژی دکتری علوم اعصاب ۹۰-۸۹؛ همراه پاسخ

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب شامل تمامی‌مباحث نوروفارماکولوژی»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۸۰

 

این کتاب شامل تمامی‌پرسش‌های نوروفارماکولوژی دکتری علوم اعصاب از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۴۰۰ همراه پاسخ کلیدی پرسش‌ها برای مشاهده «بخشی از کتاب الکترونیکی نوروفارماکولوژی» کلیک کنید. نمونه آزمون‌ نوروفارماکولوژی
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. گزینه صحیح در مورد داروهای مؤثر بر پارکینسون کدام است؟

الف) Tolcapone مهار کننده آنزیم MAO می‌باشد.

ب) Pramipexole از طریق گیرنده‌های دوپامینی عمل می‌کند و به تنهایی در درمان پارکینسون مصرف می‌گردد.

ج) آمانتادین در پارکینسون مقاوم به L-dopa مصرف می‌گردد.

د) از موارد منع مصرف آنتی کولینرژیک‌های مؤثر بر پارکینسون هیپرتروفی پروستات می‌باشد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


پاسخ صحیح را انتخاب نمایید.

الف) بعد از چند سال مصرف کربی‌دوپا (carbidopa) به علت افزایش عوارض جانبی و یا کاهش اثر اولیه دچار مشکل در مصرف می‌شویم.

ب) عارضه شایع مصرف لوودوپا، عوارض گوارشی می‌باشد.

ج) Dyskinesia ناشی از مصرف لوودوپا را می‌توان با تجویز کربی‌دوپا جلوگیری کرد.

د) تجویز همزمان ویتامین B۱ با افزایش فعالیت آنزیم دوپا دکربوکسیلاز باعث کاهش اثر L-Dopa می‌گردد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


کدام‌یک از اثرات زیر مربوط به آتروپین نمی‌باشد؟

الف) فلج تطابق

ب) اتساع برونش‌ها

ج) برادی‌کاردی ابتدایی در دوزهای کم

د) تنگی عروق و افزایش فشارخون


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


کدامیک از داروهای زیر جهت درمان مسمومیت با داروهای اورگانوفسفره به کار می‌روند؟

الف) پرالیدوکسیم

ب) ادروفونیوم

ج) فیزوستیگمین

د) بتانکول


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


کدامیک از عوامل ذیل قادر به ایجاد علائم پارکینسون می‌باشد؟

الف) Selegiline

ب) Primidone

ج) Amantadine

د) Sulpiride


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


ماده Psychoactive گیاه شاهدانه (Canabis sativa) کدام است؟

الف) دوپامین

ب) Δ-THC

ج) Muscimol (موسیمول)

د) Enkephlin


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


کدامیک از داروهای ذیل مستقیماً از طریق گیرنده‌های دوپامین اثر ضد پارکینسون دارند؟

الف) Carbidopa

ب) Bromocriptine

ج) Physostigmine

د) Bupropion


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


کدامیک از گیرنده‌های ذیل مستقیما از طریق کانال یونی در CNS عمل می‌کند؟

الف) M۲

ب) ۵HT۳

ج) GABAB

د) آدنوزین مغزی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


کدامیک از اثرات زیر از عوارض جدی مرفین است؟

الف) افسردگی

ب) تشنج

ج) دپرسیون تنفسی

د) آریتمی قلبی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


کدام‌یک از داروهای ضد افسردگی دارای فعالیت دوپامین است؟

الف) Bupropion

ب) Fluxetine

ج) Imipramine

د) Trazodon


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

الف) گاباپنتین وقفه آنزیم گابا آمینو ترانسفراز را باعث می‌شود.

ب) حساسیت پوستی شدید از عوارض نادر داروی لاموتریجین است.

ج) مکانیسم عمل فنوباربیتال مشابه لاموتریجین می‌باشد.

د) فلبامات اثر ضد پارکینسون قوی دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

الف) ماپروتیلین آنتاگونیست گیرنده‌های ۵HT۲A می‌باشد.

ب) اثرات آنتی‌کولینرژیک داروهای سه حلقه‌ای کمتر از SSRI می‌باشد.

ج) Moclobemide مهار کننده برگشت‌پذیر MAO-A می‌باشد.

د) بوپروپیون منحصراً از بازجذب سروتونین عمل می‌کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

الف) فنی‌توئین موجب هیپرپلازی لثه می‌شود.

ب) فنی‌توئین فراهمی زیستی فوق العاده بالایی دارد.

ج) فنی‌توئین موجب درمان بیماری دو قطبی می‌شود.

د) خواب آلودگی از اثرات دوزهای بسیار کم فنی‌توئین است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


کدام‌یک از داروهای زیر باعث تخلیه ناقل عصبی در محل سیناپس عصبی می‌شود؟

الف) رزرپین

ب) آمفتامین

ج) کوکائین

د) استریکنین


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


کدام‌یک از داروهای ذیل فقط بر گیرنده K (کاپا) اثر آگونیستی دارد؟

الف) مپریدین

ب) نالترکسون

ج) پنتازوسین

د) فنتانیل


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


کدام‌یک از داروهای ذیل اثر Neuroprotective (نوروپروتکتیو) دارد؟

الف) Amantadine

ب) Selegiline

ج) Pramipexole

د) ب و ج


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


کدام‌یک از داروهای زیر از طریق گیرنده D۲ اثر ضد پسیکوز دارد؟

الف) Sulpiride

ب) Pisperidone

ج) Olanzapine

د) Questiapine


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


کدام‌یک از داروهای زیر با تحریک گیرنده ۵HT۱A اثر بالینی خود را اعمال می‌کند؟

الف) Zolpidem

ب) Diazepam

ج) Buspirone

د) Meprobamate


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


در کدام‌یک از محل‌های ذیل استیل کولین عمل میانجی را ندارد؟

الف) عقده‌های سمپاتیک

ب) عقده‌های پاراسمپاتیک

ج) محل اتصال عصب و عضله

د) در عروق خونی بزرگ


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


کدام گیرنده از طریق IP۳ (اینوزیتول تری فسفات) و DAG (دی آسیل گلیسرول) اثرات خود را اعمال می‌نماید؟

الف) گیرنده M۵ موسکارینی

ب) گیرنده M۲ موسکارینی

ج) گیرنده نیکوتینی گانگلیون‌ها

۴) گیرنده a۲ آدرنرژیک


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


کدام‌یک از موارد زیر جزء موارد مصرف درمانی داروهای مقلد پاراسمپاتیک است؟

الف) آسم

ب) میاستنی گراویس

ج) پارکینسون

د) اولسر پپتیک


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


کدام‌یک از اثرات زیر مربوط به مصرف مقادیر معمول آتروپین نیست؟

الف) یبوست

ب) برادی کاردی

ج) خشکی دهان

د) میدریاز


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


کدامیک از داروهای زیر وارد مغز می‌شود؟

الف) دوپامین به طور خوراکی

ب) نئوستیگمین

ج) ایپراتروپیوم (Ipratropium)

د) آتروپین


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


کدام‌یک از گیرنده‌های زیر در هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات توسط داروهای آدرنرژیک مهار می‌گردد؟

الف) گیرنده ɑ۱A

ب) گیرنده ɑ۲A

ج) گیرنده ɑ۲B

د) گیرنده ɑ۲D


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


کدامیک از اثرات زیر مربوط به Zolpidem می‌باشد؟

الف) یک داروی بنزودیازپینی است.

ب) یک داروی خواب آور می‌باشد.

ج) اثر آن با فلومازنیل برگشت داده نمی‌شود.

۴) تولرانس به آن بیش از باربیتوریک‌هاست.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


کدام‌یک از گزینه‌های زیر درباره مکانیسم ضد صرع صحیح است؟

الف) اتوسوکسیمید از طریق گابا عمل می‌نماید.

ب) فنوباربیتال اثر خود را از طریق جلوگیری از بازجذب سروتونین اعمال می‌کند.

ج) فنی‌توئین از طریق کانال سدیم عمل می‌کند.

د) Buspirone خواب آور و از طریق گابا عمل می‌کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


در صورت مصرف کدامیک از داروهای زیر در دوران حاملگی احتمال بروز عارضه Spina bifida در نوزادان افزایش می‌دهد؟

الف) کاربامازپین

ب) فنی‌توئین

ج) والپروات

د) پریمیدین


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه‌های الف و ج


کدامیک از عبارات زیر درباره Baclofen صحیح می‌باشد؟

الف) در ضایعات نخاعی موثر می‌باشد.

ب) به GABAc پس سیناپسی متصل شده و سبب شل شدن عضله می‌شود.

ج) اثر آنالژزیک خود را از طریق گیرنده‌های اوپیوئیدی اعمال می‌کند‌. 

د) سبب بالا بردن آستانه تشنج در بیماران مبتلا به صرع می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


کدامیک از داروهای زیر در صرع نوزادان بیشتر اثر دارد؟

الف) کلونازپام

ب) فنوباربیتال

ج) تیاگاباین

د) لاموتریژین


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


کدام گزینه زیر صحیح است؟

الف) LSD از طریق گیرنده‌های دوپامین D۲ اثر خود را اعمال می‌نماید.

ب) مپریدین حاوی ترکیب Δ۹-THC می‌باشد.

ج) L_DOPA از طریق گیرنده هیاسروتونرژیک باعث عوارض رفتاری می‌شود.

د) متادون به عنوان داروی جانشینی در درمان اعتیاد به اوپیوئیدها استفاده می‌گردد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه دآیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا