زیست‌شناسی (۱)

سوال‌های تشریحی فصل گردش مواد در بدن گفتار خون

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

سوال‌های تشریحی فصل گردش مواد در بدن گفتار خون براساس کتاب چاپ ۹۷_۹۶

سوال‌های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

سوال تشریحی گفتار خون

۱- خون چه نوع بافتی است؟

خون، نوعی بافت پیوندی است.

۲- خون دارای چند بخش است؟ آنها کدامند؟

خون دارای دو بخش است: خوناب که حالت مایع دارد و بخش یاخته ای که گویچه های قرمز، گویچه های سفید و گرده ها (پلاکت) را شامل می شود.

۳- بخش یاخته ای خون شامل چه مواردی می شود؟

بخش یاخته ای که گویچه های قرمز، گویچه های سفید و گرده ها (پلاکت) را شامل می شود.

۴- چگونه می توان دو بخش خون را از هم جدا کرد و درصد هرکدام را مشخص کرد؟

اگر مقداری از خون را گریزانه (سانتریفیوژ) کنیم، دو بخش خون از هم جدا می شود و می توان درصد هرکدام را مشخص کرد.

۵- معمولاً در فرد سالم و بالغ به ترتیب چند درصد حجم خون را خوناب و چند درصد را یاخته های خونی تشکیل می دهند؟

معمولاً در فرد سالم و بالغ ۵۵ درصد حجم خون را خوناب و ۴۵ درصد را یاخته های خونی تشکیل می دهند.

۶- به درصد حجمی یاخته های خونی، چه می گویند؟

خون بهر (هماتوکریت)

۷- خون بهر (هماتوکریت) چیست؟

به درصد حجمی یاخته های خونی، خون بهر (هماتوکریت) می گویند.

۸- معمولاً در فرد سالم و بالغ خون بهر (هماتوکریت) چقدر است؟

۴۵ درصد

۹- افزایش غلظت خون به چه معناست؟

افزایش خون بهر (هماتوکریت) تا ۵۰ درصد مشکلی ایجاد نمی کند ولی بیش از آن باعث افزایش غلظت خون می شود و خطرناک است.

۱۰- وظایف خون چیست؟

انتقال مواد غذایی، اکسیژن، کربن دی اکسید، هورمون ها و مواد دیگر است. تنظیم دمای بدن و یکسان کردن دما در نواحی مختلف بدن. نقش اساسی در ایمنی و دفاع در برابر عوامل خارجی. جلوگیری از هدر رفتن خون در هنگام خون ریزی

۱۱- خون چگونه ارتباط شیمیایی بین یاخته های بدن را امکان پذیر می سازد؟

با انتقال

۱۲- خوناب از چه موادی تشکیل شده است؟

بیش از ۹۰ درصد خوناب، آب است که در آن پروتئین ها، مواد غذایی، یون ها و مواد دفعی حل شده اند.

۱۳- نقش پروتئین های خوناب چیست؟

پروتئین های خوناب نقش های گوناگونی دارند از جمله حفظ فشار اسمزی خون، انتقال مواد، تنظیم pH، انعقاد خون و ایمنی بدن.

۱۴- کدام پروتئین خوناب در حفظ فشار اسمزی خون نقش دارد؟

آلبومین

۱۵- نقش آلبومین خوناب چیست؟

آلبومین، در حفظ فشار اسمزی خون و انتقال بعضی از داروها مثل پنی سیلین نقش دارد.

۱۶- کدام پروتئین خوناب در انتقال بعضی از داروها مثل پنی سیلین نقش دارد؟

آلبومین

۱۷- آلبومین خوناب در انتقال کدام داروها نقش دارد؟

بعضی از داروها مثل پنی سیلین

۱۸- نقش فیبرینوژن خوناب چیست؟

در انعقاد خون اهمیت دارد

۱۹- کدام پروتئین خوناب در انعقاد خون اهمیت دارد؟

فیبرینوژن

۲۰- کدام پروتئین های خوناب در ایمنی و مبارزه با عوامل بیماری زا اهمیت دارند؟

گلوبولین ها

۲۱- نقش گلوبولین های خوناب چیست؟

در ایمنی و مبارزه با عوامل بیماری زا اهمیت دارند و انواع گلوبولین ها با جذب و انتقال یون ها می توانند در تنظیم pH  خون مؤثر واقع شوند.

۲۲- کدام پروتئین های خوناب می توانند در تنظیم pH خون مؤثر واقع شوند؟

انواع گلوبولین ها و هموگلوبین

۲۳- انواع گلوبولین ها و هموگلوبین چگونه می توانند در تنظیم pH خون مؤثر واقع شوند؟

با جذب و انتقال یون ها

۲۴- کدام پروتئین های خوناب در جذب و انتقال یون ها نقش دارند؟

انواع گلوبولین ها و هموگلوبین

۲۵- انواع گلوبولین ها و هموگلوبین با جذب و انتقال یون ها در کدام نقش موثرند؟

تنظیم pH خون

۲۶- واحد ساختاری گلبولین و فیبرینوژن به ترتیب چیست؟

آمینواسید – آمینواسید

۲۷- وجود کدام یون ها در خوناب، اهمیت زیادی دارد؟ چرا؟

وجود یون های پتاسیم و سدیم در خوناب، اهمیت زیادی دارد چون در فعالیت یاخته های بدن نقش کلیدی دارند.

۲۸- کدام یون ها در فعالیت یاخته های بدن نقش کلیدی دارند؟

یون های پتاسیم و سدیم

۲۹- مواد غذایی خوناب شامل چه مواردی است؟

مواد غذایی خوناب شامل کربوهیدرات ها و آمینواسیدها است.

۳۰- مواد دفعی خوناب کدامند؟

اوره، کربن دی اکسید و لاکتیک اسید نیز از جمله مواد دفعی آن هستند.

۳۱- یاخته های خونی کدامند؟

گویچه های قرمز و گویچه های سفید

۳۲- آیا گرده (پلاکت) یاخته خونی است؟

خیر. گرده ها، قطعاتی از یاخته هستند.

۳۳- در یک فرد بالغ، تولید کدام یاخته ها در مغز قرمز استخوان انجام می شود؟

یاخته های خونی و گرده ها

۳۴- در یک فرد بالغ، تولید یاخته های خونی و گرده ها در کجا انجام می شود؟

در یک فرد بالغ، تولید یاخته های خونی و گرده ها در مغز قرمز استخوان انجام می شود.

۳۵- بخش یاخته ای خون در افراد بالغ چگونه تولید می شود؟

در مغز استخوان یاخته های بنیادی وجود دارند که با تقسیمات خود، این بخش خون را تولید می کنند.

۳۶- کدام یاخته ها در مغز استخوان با تقسیمات خود، بخش یاخته ای خون را تولید می کنند؟

یاخته های بنیادی

۳۷- در دوران جنینی، یاخته های خونی در کدام اندام ها ساخته می شود؟

کبد، طحال و مغز استخوان

۳۸- ویژگی های یاخته های بنیادی مغز استخوان چیست؟

یاخته های بنیادی مغز استخوان، یاخته هایی هستند که توانایی تقسیم و تولید چندین نوع یاخته را دارند.

۳۹- ابتدا یاخته های بنیادی مغز استخوان تقسیم می شوند و دو نوع یاخته را ایجاد می کنند. آنها کدامند؟

یاخته های بنیادی لنفوئیدی و یاخته های بنیادی میلوئیدی

۴۰- کدام نوع یاخته های بنیادی مغز استخوان در جهت تولید لنفوسیت ها عمل می کنند؟

لنفوئیدی

۴۱- یاخته های بنیادی لنفوئیدی در جهت تولید کدام یاخته های خونی عمل می کنند؟

لنفوسیت ها

۴۲- یاخته های بنیادی میلوئیدی منشأ کدام یاخته های خونی هستند؟

منشاء همه یاخته های خونی به جز لنفوسیت ها.

۴۳- کدام نوع یاخته های بنیادی مغز استخوان منشاء گویچه های قرمز هستند؟

یاخته های بنیادی میلوئیدی

۴۴- کدام نوع یاخته های بنیادی مغز استخوان منشاء نوتروفیل ها هستند؟

یاخته های بنیادی میلوئیدی

۴۵- کدام نوع یاخته های بنیادی مغز استخوان منشاء ائوزینوفیل ها هستند؟

یاخته های بنیادی میلوئیدی

۴۶- در انسان چند درصد یاخته های خونی را گویچه های قرمز تشکیل می دهند؟

بیش از ۹۹ درصد

۴۷- علت ظاهر قرمزرنگ خون چیست؟

در انسان بیش از ۹۹ درصد یاخته های خونی را گویچه های قرمز تشکیل می دهند که به خون، ظاهری قرمزرنگ می دهند.

۴۸- در انسان بیشترین درصد یاخته های خونی را کدام یاخته ها تشکیل می دهند؟

گویچه های قرمز

۴۹- ویژگی های گویچه های قرمز چیست؟

این یاخته های کروی که از دو طرف، حالت فرو رفته دارند، در هنگام تشکیل در مغز استخوان، هسته خود را از دست می دهند و میان یاخته آنها از هموگلوبین پر می شود.

۵۰- کدام یاخته خونی فاقد هسته است؟

گویچه های قرمز

۵۱- گویچه های قرمز چه هنگامی هسته خود را ازدست می دهند؟

در هنگام تشکیل در مغز استخوان، هسته خود را از دست می دهند.

۵۲- نقش اصلی گویچه های قرمز چیست؟

نقش اصلی گویچه های قرمز، انتقال گازهای تنفسی است.

۵۳- نقش اصلی کدام یاخته های خونی، انتقال گازهای تنفسی است؟

گویچه های قرمز

۵۴- متوسط عمر گویچه های قرمز چند روز است؟

۱۲۰ روز

۵۵- چند درصد از گویچه های قرمز، روزانه تخریب می شود و باید جایگزین شود؟

تقریباً یک درصد از گویچه های قرمز، روزانه تخریب می شود و باید جایگزین شود.

۵۶- تخریب یاخته های خونی آسیب دیده و مرده در کدام اندام ها انجام می شود؟

تخریب یاخته های خونی آسیب دیده و مرده در طحال و کبد انجام می شود.

۵۷- سرنوشت آهن آزاد شده در فرایند تخریب گویچه های قرمز آسیب دیده و مرده چیست؟

آهن آزاد شده در این فرایند یا در کبد ذخیره می شود و یا همراه خون به مغز استخوان می رود و در ساخت دوباره گویچه های قرمز مورد استفاده قرار می گیرد.

۵۸- آهن آزاد شده در فرایند تخریب گویچه های قرمز آسیب دیده و مرده ممکن است در کجا ذخیره شود؟

آهن آزاد شده در این فرایند ممکن است در کبد ذخیره می شود

۵۹- برای ساخته شدن گویچه های قرمز در مغز استخوان وجود کدام ماده معدنی و کدام ویتامین ها لازم است؟

آهن – فولیک اسید و ویتامین B۱۲

۶۰-  چرا برای ساخته شدن گویچه های قرمز در مغز استخوان وجود آهن لازم است؟

آهن به صورت گروه هم به پروتئین گلوبین می چسبد و هموگلوبین را می سازد

۶۱- فولیک اسید چه نوع ویتامینی است؟

فولیک اسید، نوعی ویتامین از خانواده B است یعنی محلول در آب است.

۶۲- چرا برای ساخته شدن گویچه های قرمز در مغز استخوان وجود فولیک اسید و ویتامین B۱۲ لازم است؟

فولیک اسید برای تقسیم طبیعی یاخته ای لازم است. کمبود آن باعث می شود یاخته ها به ویژه در مغز استخوان، تکثیر نشوند و تعداد گویچه های قرمز کاهش یابد. کارکرد صحیح فولیک اسید به وجود ویتامین B۱۲ وابسته است.

۶۳- کدام ویتامین برای تقسیم طبیعی یاخته ای لازم است؟

فولیک اسید برای تقسیم طبیعی یاخته ای لازم است و کارکرد صحیح آن به وجود ویتامین B۱۲ وابسته است.

۶۴- کمبود کدام ویتامین باعث می شود یاخته ها به ویژه در مغز استخوان، تکثیر نشوند و تعداد گویچه های قرمز کاهش یابد؟

فولیک اسید کارکرد صحیح فولیک اسید به وجود ویتامین B۱۲ وابسته است

۶۵- کارکرد صحیح فولیک اسید به وجود کدام ویتامین وابسته است؟

ویتامین B۱۲

۶۶- کدام مواد غذایی از منابع آهن و فولیک اسیدند؟

سبزیجات با برگ سبز تیره، حبوبات، گوشت قرمز و جگر از منابع آهن و فولیک اسیدند.

۶۷- کدام ویتامین فقط در غذاهای جانوری وجود دارد؟

ویتامین B۱۲

۶۸- کدام ویتامین در روده بزرگ تولید می شود؟

ویتامین B۱۲

۶۹- ویتامین B۱۲ در کدام اندام تولید می شود؟

روده بزرگ

۷۰- در بدن ما تنظیم میزان گویچه های قرمز، به ترشح کدام هورمون بستگی دارد؟

اریتروپویتین

۷۱- در بدن ما تنظیم میزان کدام یاخته ها، به ترشح هورمونی به نام اریتروپویتین بستگی دارد؟

گویچه های قرمز

۷۲- اریتروپویتین توسط یاخته های کدام اندام اندام ها ترشح می شود؟

این هورمون توسط گروه ویژه ای از یاخته های کلیه و کبد به درون خون ترشح می شود.

۷۳- گروه ویژه ای از یاخته های کلیه و کبد کدام هورمون ترشح می کنند؟

هورمون اریتروپویتین

۷۴- هورمون اریتروپویتین روی کدام یاخته ها اثر می کند؟ و نتیجه این اثر چیست؟

روی مغز استخوان اثر می کند تا سرعت تولید گویچه های قرمز را زیاد کند.

۷۵- هورمون اریتروپویتین چگونه سرعت تولید گویچه های قرمز را زیاد می کند؟

روی مغز استخوان اثر می کند تا سرعت تولید گویچه های قرمز را زیاد کند.

۷۶- هورمون اریتروپویتین به طور طبیعی به چه مقدار ترشح می شود؟ چرا؟

این هورمون به طور طبیعی به مقدار کم ترشح می شود تا کاهش معمولی تعداد گویچه های قرمز را جبران کند.

۷۷- چه هنگامی مقدار هورمون اریتروپویتین خون به طور معنی داری افزایش می یابد؟

هنگام کاهش مقدار اکسیژن خون، این هورمون به طور معنی داری افزایش می یابد که این حالت در کم خونی، بیماری های تنفسی و قلبی، ورزش های طولانی یا قرار گرفتن در ارتفاعات، ممکن است رخ دهد.

۷۸- هنگام کاهش مقدار اکسیژن خون، مقدار کدام هورمون به طور معنی داری افزایش می یابد؟

هورمون اریتروپویتین

۷۹- در کم خونی، ممکن است مقدار کدام هورمون به طور معنی داری افزایش می یابد؟

هورمون اریتروپویتین

۸۰- ورزش های طولانی یا قرار گرفتن در ارتفاعات ممکن است مقدار کدام هورمون به طور معنی داری افزایش می یابد؟

هورمون اریتروپویتین

۸۱- کدام یاخته های خونی ضمن گردش در خون، در بافت های مختلف بدن نیز پراکنده می شوند؟

گویچه های سفید

۸۲- نقش اصلی گویچه های سفید چیست؟

دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است.

۸۳- نقش اصلی کدام یاخته ها، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است؟

گویچه های سفید

۸۴- کدام یاخته های خونی هسته دارند؟

گویچه های سفید

۸۵- ویژگی های بازوفیل ها چیست؟

هسته دو قسمتی روی هم افتاده – میان یاخته با دانه های تیره

۸۶- هسته دو قسمتی روی هم افتاده ویژگی کدام گویچه سفید است؟

بازوفیل

۸۷- میان یاخته کدام گویچه های سفید دارای دانه است؟

بازوفیل، ائوزینوفیل و نوتروفیل

۸۸- میان یاخته کدام گویچه های سفید بدون دانه است؟

مونوسیت و لنفوسیت

۸۹- کدام گویچه های سفید هسته دوقسمتی دارند؟

بازوفیل و ائوزینوفیل

۹۰- کدام گویچه های سفید هسته چندقسمتی دارند؟

نوتروفیل

۹۱- کدام گویچه های سفید هسته تکی دارند؟

مونوسیت و لنفوسیت

۹۲- ویژگی های ائوزینوفیل چیست؟

هسته دوقسمتی دمبلی – میان یاخته با دانه های روشن درشت

۹۳- هسته دوقسمتی دمبلی ویژگی گویچه سفید است؟

ائوزینوفیل

۹۴- ویژگی های نوتروفیل ها چیست؟

هسته چند قسمتی – میان یاخته با دانه های روشن ریز

۹۵- ویژگی های مونوسیت ها چیست؟

هسته تکی خمیده یا لوبیایی – میان یاخته بدون دانه

۹۶- هسته تکی خمیده یا لوبیایی از ویژگی های کدام گویچه های سفید است؟

مونوسیت ها

۹۷- ویژگی های لنفوسیت ها چیست؟

هسته تکی گرد یا بیضی – میان یاخته بدون دانه

۹۸- هسته تکی گرد یا بیضی از ویژگی های کدام گویچه های سفید است؟

لنفوسیت ها

۹۹- ویژگی های گرده ها (پلاکت ها) چیست؟

قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون هسته ای هستند که درون خود دانه های زیادی دارند و از گویچه های خون کوچکترند. گرده ها در مغز استخوان، زمانی تولید می شوند که بخش میان یاخته ای یاخته های بزرگی به نام مگاکاریوسیت قطعه قطعه و وارد جریان خون می شوند.

۱۰۰- قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون هسته ای چیست؟

گرده ها (پلاکت ها)

۱۰۱- در زمان تولید گرده ها در مغز استخوان، بخش میان یاخته ای کدام یاخته ها قطعه قطعه و وارد جریان خون می شود؟

یاخته های بزرگی به نام مگاکاریوسیت

۱۰۲- با قطعه قطعه شدن بخش میان یاخته ای یاخته های بزرگی به نام مگاکاریوسیت کدام وارد جریان خون می شود؟

گرده ها (پلاکت ها)

۱۰۳- چگونگی تولید گرده ها (پلاکت ها) چیست؟

گرده ها در مغز استخوان، زمانی تولید می شوند که بخش میان یاخته ای یاخته های بزرگی به نام مگاکاریوسیت قطعه قطعه و وارد جریان خون می شوند.

۱۰۴- نقش دانه های کوچک درون پلاکت چیست؟

درون هر یک از قطعات، دانه های کوچک پر از ترکیبات فعال وجود دارند. با آزاد شدن یکی از این ترکیبات از گرده ها و ورود به خوناب، فرایندی آغاز می شود که منجر به تشکیل لخته در محل خونریزی می گردد.

۱۰۵- با آزاد شدن یکی از ترکیبات فعال دانه های کوچک از گرده ها و ورود به خوناب، چه فرایندی آغاز می شود؟

فرایندی آغاز می شود که منجر به تشکیل لخته در محل خونریزی می گردد.

۱۰۶- پلاکت ها دارای کدام پروتئین های انقباضی هستند؟ نقش این پروتئین ها چیست؟

دارای پروتئین های انقباضی مثل اکتین و میوزین هستند که پس از جلوگیری از خونریزی، به انقباض لخته و جمع شدن آن کمک می کنند.

۱۰۷- نقش پلاکت ها چیست؟

گرده ها به چند طریق از هدر رفتن خون جلوگیری می کنند.

۱۰۸- گرده ها در خونریزی های محدود چگونه از هدر رفتن خون جلوگیری می کنند؟

در خونریزی های محدود، که دیواره رگها آسیب جزئی می بیند، در محل آسیب، گرده ها دور هم جمع می شوند، به هم می چسبند و ایجاد درپوش می کنند. این درپوش جلوی خروج خون از رگ آسیب دیده را می گیرد.

۱۰۹- در کدام نوع خونریزی درپوش ایجاد می شود؟

در خونریزی های محدود، که دیواره رگ‌ها آسیب جزئی می بیند.

۱۱۰- در خونریزی های محدود، که دیواره رگ‌ها آسیب جزئی می بیند، در محل آسیب، چه عواملی دور هم جمع می شوند، به هم می چسبند و ایجاد درپوش می کنند؟

پلاکت ها

۱۱۱- در خونریزی های شدیدتر، چه عاملی در تولید لخته خون، نقش اصلی دارند؟

پلاکت ها

۱۱۲- در کدام نوع خونریزی لخته خون ایجاد می شود؟

در خونریزی های شدید

۱۱۳- کدام عوامل لخته را در خونریزی های شدید ایجاد می کنند؟

پلاکت ها با ترشح مواد و با کمک پروتئین های خون مثل فیبرینوژن و ترومبین، لخته را ایجاد می کنند. رشته های پروتئینی فیبرین که یاخته های خونی و گرده ها را در برگرفته و لخته را تشکیل داده اند

۱۱۴- نقش لخته در محل خونریزی های شدید چیست؟

تشکیل لخته در محل زخم، جلوی خونریزی را می گیرد.

۱۱۵- وجود کدام ویتامین و کدام یون در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته لازم است؟

وجود ویتامین K و یون Ca در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته لازم است.

۱۱۶- وجود ویتامین K و یون Ca در انجام کدام فرایند لازم است

انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته لازم است.

۱۱۷- کدام یاخته ها هنگام تشکیل لخته، آنزیم پروترومبیناز ترشح می کنند؟

بافت ها و گرده های آسیب دیده

۱۱۸- بافت ها و گرده های آسیب دیده هنگام تشکیل لخته، کدام آنزیم را ترشح می کنند؟

آنزیم پروترومبیناز

۱۱۹- آنزیم پروترومبیناز کدام واکنش را سرعت می بخشد؟

ترومبین→ پروترومبین

۱۲۰- واکنش زیر توسط کدام آنزیم انجام می شود؟

ترومبین→ پروترومبین

آنزیم پروترومبیناز

۱۲۱- واکنش زیر توسط کدام ماده انجام می شود؟

فیبرین→ فیبرینوژن

ترومبین

۱۲۲- ترومبین کدام واکنش را انجام می دهد؟

فیبرین→ فیبرینوژن

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا