زیست‌شناسی (۱)

سوال‌های تشریحی گفتار تنوع گردش مواد در جانداران فصل گردش مواد در بدن

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

سوال‌های تشریحی گفتار تنوع گردش مواد در جانداران فصل گردش مواد در بدن براساس کتاب چاپ ۹۷_۹۶

سوال های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

سوال‌های تشریحی گفتار تنوع گردش مواد در جانداران

۱- در تک یاختگان، تبادل گاز، تغذیه و دفع بین محیط و یاخته چگونه انجام می شود؟ چرا؟

در تک یاختگان به دلیل اندازه کوچک، نسبت سطح به حجم زیاد است و تبادل گاز، تغذیه و دفع بین محیط و یاخته از سطح آن انجام می شود.

۲- در کدام جانداران، تبادل گاز، تغذیه و دفع بین محیط و یاخته از سطح آن انجام می شود؟

تک یاختگان

۳- در کدام جانداران لازم است، دستگاه گردش موادی به وجود آید؟

جانداران پریاخته ای

۴- چرا لازم است در جانداران پریاخته ای دستگاه گردش موادی به وجود آید؟

به دلیل زیاد بودن تعداد یاخته ها، همه یاخته ها با محیط بیرون ارتباط ندارند و لازم است در آنها دستگاه گردش موادی به وجود آید تا یاخته ها نیازهای غذایی و دفع مواد زائد خود را با کمک آن برطرف کنند.

۵- یاخته ها در جانداران پریاخته ای نیازهای غذایی و دفع مواد زائد خود را چگونه برطرف می کنند؟

برای برطرف کردن این نیازها در آنها دستگاه گردش مواد به وجود آمده است.

۶- دستگاه های گردش مواد در جانوران مختلف به چه صورت هایی است؟

سامانه گردش آب، حفره گوارشی، سامانه گردش خون باز و سامانه گردش خون بسته

۷- کدام جانوران سامانه انتقال ویژه ای به نام سامانه گردش آب دارند؟

برخی از بی مهرگان به عنوان مثال اسفنج ها

۸- سامانه انتقال مواد اسفنج ها به چه صورت است؟

سامانه گردش آب

۹- سامانه گردش آب در اسفنج ها به چه صورت است؟

به جای گردش درونی مایعات، آب از محیط بیرون از طریق سوراخ های دیواره به حفره یا حفره هایی وارد، و پس از آن از سوراخ یا سوراخ های بزرگ تری خارج می شود. عامل حرکت آب، یاخته های یقه دار هستند که تاژک دارند.

۱۰- عامل حرکت آب، در سامانه گردش آب چیست؟

یاخته های یقه دار هستند که تاژک دارند.

۱۱- عامل حرکت آب، در کدام سامانه انتقال مواد، یاخته های یقه دار هستند؟

سامانه گردش آب

۱۲- کدام یاخته های اسفنج تاژک دارند؟

یاخته های یقه دار

۱۳- نقش یاخته های یقه دار چیست؟

عامل حرکت آب، یاخته های یقه دار هستند که تاژک دارند.

۱۴- فرق ورودی و خروجی های آب در سامانه گردش آب اسفنج ها چیست؟

سوراخ های ورودی آب از محیط به حفره یا حفره هایی در دیواره اسفنج ها می باشند. اما سوراخ یا سوراخ های خروج بزرگ ترند.

۱۵- دستگاه های گردش مواد در کدام جانوران به صورت حفره گوارشی است؟

مرجانیان مثل هیدر آب شیرین و عروس دریایی و کرم های پهن آزادزی مثل پلاناریا

۱۶- دستگاه گردش مواد در مرجانیان مثل هیدر آب شیرین به چه صورت است؟

به صورت حفره گوارشی

۱۷- وظایف کیسه گوارشی هیدر آب شیرین چیست؟

کیسه گوارشی پر از مایعات علاوه بر گوارش، وظیفه گردش مواد را نیز بر عهده دارد.

۱۸- در عروس دریایی گردش مواد چگونه صورت می گیرد؟

در عروس دریایی، سامانه حفره گوارشی انشعاب های متعددی دارد که به گردش مواد در چتر و بازوهای جانور کمک می کند. در این جانور حرکات بدن به جابه جایی مواد کمک می کند.

۱۹- دستگاه گردش مواد در عروس دریایی به چه صورت است؟

به صورت حفره گوارشی

۲۰- دستگاه گردش مواد در کرم های پهن آزادزی مثل پلاناریا به چه صورت است؟

به صورت حفره گوارشی

۲۱- در کرم های پهن آزادزی مثل پلاناریا، گردش مواد چگونه صورت می گیرد؟

در کرم های پهن آزادزی مثل پلاناریا، انشعابات آن به تمام نواحی بدن نفوذ می کند به طوری که فاصله انتشار مواد تا یاخته ها بسیار کوتاه است. در این جانور حرکات بدن به جابه جایی مواد کمک می کند.

۲۲- چه عاملی در عروس دریایی، به گردش مواد در چتر و بازوهای عروس دریایی کمک می کند؟

انشعاب های متعدد سامانه حفره گوارشی

۲۳- در مرجانیان علاوه بر حفره گوارشی چه عامل دیگری به جابه جایی مواد کمک می کند؟

حرکات بدن

۲۴- فضای سلوم یا حفره عمومی بدن در کدام جانوران شکل گرفته است؟

در جانوران دارای لوله گوارش

۲۵- فاصله بین بخش خارجی دستگاه گوارش و دیواره داخلی بدن، فضایی شکل می گیرد، این فضا چه نامیده می شود؟

سلوم یا حفره عمومی بدن

۲۶- سلوم یا حفره عمومی بدن در چه فاصله ای از بدن جانوران شکل گرفته است؟

بین بخش خارجی لوله گوارش و دیواره داخلی بدن

۲۷- در کدام جانوران حفره عمومی بدن با مایعی پر می شود که از آن برای انتقال مواد استفاده می شود؟

در بی مهرگانی مثل کرم های لوله ای

۲۸- در بی مهرگانی مثل کرم های لوله ای انتقال مواد چگونه صورت می گیرد؟

در بی مهرگانی مثل کرم های لوله ای، حفره عمومی بدن با مایعی پر می شود که از آن برای انتقال مواد استفاده می­شود.

۲۹- در جانوران پیچیده تر که دستگاه اختصاصی برای گردش مواد شکل گرفته است. در این جانوران چه نوع سامانه گردش مواد مشاهده می شود؟

سامانه گردش خون باز و سامانه گردش خون بسته

۳۰- در سامانه گردش خون باز، قلب مایعی را به حفره های بدن پمپ می کند. نام این مایع چیست؟

همولنف

۳۱- در کدام نوع سامانه، قلب مایعی به نام همولنف را به حفره های بدن پمپ می کند؟

سامانه گردش خون باز

۳۲- کدام مایع نقش های خون، لنف و آب میان بافتی را بر عهده دارد؟

همولنف

۳۳- همولنف نقش های کدام مایعات را بر عهده دارد؟

خون، لنف و آب میان بافتی

۳۴- کدام جانوران دارای سامانه گردش خون، مویرگ ندارند؟

جانوران دارای سامانه گردش خون باز یعنی بندپایان و بیشتر نرم تنان

۳۵- کدام جانوران سامانه گردش خون باز دارند؟

بندپایان و بیشتر نرم تنان

۳۶- در بندپایان و بیشتر نرم تنان گردش مواد چگونه صورت می گیرد؟

دارای سامانه گردش خون باز می باشند. در این سامانه، قلب مایعی به نام همولنف را به حفره های بدن پمپ می­کند. این جانوران مویرگ ندارند و همولنف مستقیماً به فضای بین یاخته های بدن وارد می شود و در مجاورت آنها جریان می یابد. همولنف نقش های خون، لنف و آب میان بافتی را بر عهده دارد.

۳۷- در بندپایان و بیشتر نرم تنان گردش مواد به چه صورت است؟

به صورت سامانه گردش خون باز

۳۸- ساده ترین سامانه گردش خون بسته در کدام جانوران وجود دارد؟

در کرم های حلقوی، نظیر کرم خاکی

۳۹- رگ های خونی در کدام جانوران به صورت شبکه ای از سرخرگ، مویرگ و سیاهرگ است؟

جانوران دارای گردش خون بسته

۴۰- کدام نوع رگ تبادل مواد غذایی، دفعی و گازها را انجام می دهد؟

مویرگ

۴۱- در حشرات گردش مواد به چه صورت است؟

به صورت سامانه گردش خون باز

۴۲- وضعیت دریچه های قلب حشرات هنگام انقباض و استراحت به چه صورت است؟

در هنگام انقباض قلب، بسته و هنگام استراحت باز می باشند.

۴۳- در حشرات همولنف چگونه به قلب برمی گردد؟

از طریق منافذ دریچه دار به قلب

۴۴- در کرم خاکی کدام رگ به صورت قلب اصلی عمل می کند و خون را به کدام جهت می راند؟

رگ پشتی-جلو

۴۵- در کرم خاکی کدام رگ ها به صورت قلب کمکی عمل می کنند و خون را به کدام سمت می رانند؟

در قسمت جلویی بدن ۵ جفت کمان رگی در اطراف لوله گوارش به صورت قلب کمکی عمل می کنند و خون را به سمت پایین و سپس به عقب می رانند.

۴۶- مویرگ ها در کدام قسمت های بدن کرم خاکی وجود دارند؟

مویرگ ها در همه قسمت های بدن، بین رگ پشتی و شکمی وجود دارند.

۴۷- سامانه گردش مواد ملخ را با کرم خاکی مقایسه کنید؟

در ملخ سامانه گردش باز می باشد – قلب همولنف را از طریق رگ هایی به حفراتی پمپ می کند مویرگ در این سامانه وجود ندارد – همولنف نقش خون، لنف و مایع بین بافتی را دارد – همولنف از طریق دریچه های قلبی که در هنگام استراحت باز می باشند به قلب برمی گردد – قلب لوله ای در سطح پشتی شکم واقع است.

در کرم خاکی سامانه گردش خون بسته دارای قلب لوله ای اصلی در سطح پشتی و ۵ جقت کمان آبششی در جلوی بدن به عنوان قلب کمکی است. در همه قسمت های بدن، دارای شبکه مویرگی بین رگ پشتی و شکمی است.

۴۸- دستگاه گردش مواد تمام مهره داران به چه صورت است؟

سامانه گردشی بسته

۴۹- کدام جانوران سامانه گردشی بسته دارند؟

تمام مهره داران و برخی بی مهرگان از جمله کرم های حلقوی، نظیر کرم خاکی

۵۰- گردش خون در مهره داران به چه صورت است؟

سامانه گردشی بسته است که به صورت ساده و یا مضاعف است.

۵۱- سامانه گردش بسته در کدام جانوران به صورت گردش ساده است؟

ماهی و نوزاد دوزیستان

۵۲- در ماهی و نوزاد دوزیستان سامانه گردش بسته به چه صورت است؟

به صورت ساده

۵۳- منظور از گردش خون ساده چیست؟

خون، ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب دو حفره ای عبور می کند.

۵۴- قلب مهره داری که دارای گردش خون ساده است چند حفره دارد؟

دو حفره

۵۵- مزیت سیستم گردش خون ساده چیست؟

مزیت این سیستم، انتقال یکباره خون اکسیژن دار به تمام مویرگهای اندام هاست.

۵۶- کدام مهره داران قلب دو حفره ای دارند؟

مهره دارانی که گردش خون ساده (ماهی و نوزاد دوزیستان) دارند.

۵۷- در ماهی خون تمام بدن از طریق کدام رگ وارد دهلیز می شود؟

سیاهرگ شکمی

۵۸- در ماهی خون کدام بخش های بدن از طریق سیاهرگ شکمی وارد دهلیز و سپس به بطن وارد می شود؟

تمام بدن

۵۹- در ماهی خون از طریق سیاهرگ شکمی به کجا وارد می شود؟

ابتدا سینوس سیاهرگی سپس دهلیز قلب

۶۰- در ماهی انقباض بطن، خون را از طریق کدام رگ به آبشش ها می فرستد؟

سرخرگ شکمی

۶۱- در ماهی انقباض بطن، خون را از طریق سرخرگ شکمی به کجا می فرستد؟

آبشش ها

۶۲-در ماهی پس از تبادل گازهای تنفسی، خون از طریق کدام رگ به تمام بدن می رود؟

سرخرگ پشتی

۶۳- رگ قبل و بعد از مویرگ های آبششی ماهی به ترتیب چیست؟

سرخرگ شکمی – سرخرگ پشتی

۶۴- خون سرخرگ شکمی چه فرقی با سرخرگ پشتی دارد؟

خون سرخرگ شکمی تیره ولی خون سرخرگ پشتی روشن است.

۶۵- مسیر گردش خون در ماهی به ترتیب به چه صورت است؟

دهلیز-بطن-مخروط سرخرگی-سرخرگ شکمی-مویرگ های آبششی-سرخرگ پشتی-مویرگ های بدن-سیاهرگ شکمی-سینوس سیاهرگی

۶۶- در ماهی قبل از دهلیز و بعد از بطن به ترتیب چه بخشی قرار دارد؟

سینوس سیاهرگی مخروط سرخرگی

۶۷- در گردش خون ماهی جایگاه سینوس سیاهرگی و مخروط سرخرگی به چه صورت است؟

قبل از دهلیز، سینوس سیاهرگی و بعد از بطن، مخروط سرخرگی قرار دارد.

۶۸- گردش خون مضاعف در کدام جانوران دیده می شود؟

در مهره داران به جز ماهی ها و نوزاد دوزیستان

۶۹- منظور از گردش خون مضاعف چیست؟

خون ضمن یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می کند. در این سامانه، قلب به صورت دو تلمبه عمل می­کند.

۷۰- گردش خون دوزیستان به چه صورت است؟

نوزاد دوزیستان به صورت گردش خون بسته و ساده و بالغ دوزیستان به صورت گردش خون بسته و مضاعف

۷۱- در کدام سامانه گردش خون قلب به صورت دو تلمبه عمل می کند؟

در گردش خون مضاعف

۷۲- در گردش خون مضاعف قلب به صورت چند تلمبه عمل می کند؟ آنها کدامند؟

در این سامانه، قلب به صورت دو تلمبه عمل می کند: یک تلمبه با فشار کمتر برای تبادلات گازی و تلمبه دیگر با فشار بیشتر برای گردش عمومی، فعالیت می کند.

۷۳- قلب دوزیستان چند حفره ای است؟ آنها کدامند؟

دوزیستان، قلب سه حفره ای با دو دهلیز و یک بطن دارند

۷۴- گردش خون مضاعف در دوزیستان به چه صورت است؟

بطن، خون را یک بار به شش ها و پوست و سپس به بقیه بدن تلمبه می کند.

۷۵- جدایی کامل بطنها در قلب کدام جانوران رخ می دهد؟

جدایی کامل بطنها در پرندگان و پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل ها رخ می دهد

۷۶- جدایی کامل بطنها در قلب کدام خزنده رخ می دهد؟

برخی خزندگان مثل کروکودیل ها

۷۷- جدایی کامل بطنها در پرندگان و پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل ها رخ می دهد. مزیت این حالت چیست؟

این حالت، حفظ فشار در سامانه گردشی مضاعف را آسان می کند. فشار خون بالا برای رساندن سریع مواد غذایی و خون غنی از اکسیژن به بافت ها در جانورانی با نیاز انرژی زیاد، مهم است.

۷۸- اهمیت فشار خون بالا چیست؟

فشار خون بالا برای رساندن سریع مواد غذایی و خون غنی از اکسیژن به بافت ها در جانورانی با نیاز انرژی زیاد، مهم است.

۷۹- کدام حالت، حفظ فشار در سامانه گردشی مضاعف را آسان می کند؟

جدایی کامل بطن‌ها

۸۰- فشار خون در کدام جانوران نسبت به سایر جانوران بالاست؟

جانورانی که جدایی کامل بطن‌های قلب در آنها رخ داده است یعنی در پرندگان و پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل ها.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا