زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)زیست‌شناسی (۲)زیست‌شناسی (۳)کنکور سراسری

سوالات زیست‌شناسی کنکور علوم تجربی داخل کشور نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۳ میانگین: ۳.۷]

نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۱
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 

 

نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 

 

نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۳
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 

 

پرسش‌های دو گزینه‌ای و خط به خط
تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دهم 
تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی یازدهم
تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دوازدهم

داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضاء در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ……….. با شماره داوطلبی …………. با آگاهی کامل یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می‌نمایم.

امضاء

۱- چند مورد معرف نوعی واکنش کاهشی در جانداران است؟

الف: تبدیل اتانال به اتانول در گیاهان غرقابی

ب: تبدیل پیرووات به لاکتات در یاخته‌های ماهیچه اسکلتی انسان

ج: تبدیل پیرووات به بنیان استیل در یاخته‌های کبدی انسان

د: تبدیل مولکول پنج کربنی به مولکول چهار کربنی در سیانوباکتری‌ها

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. موارد (ج) و (د) اکسایشی هستند.

(آیا از کتاب حال حاضر می‌توان اکسایشی یا کاهشی بودن مورد «د» را کشف نمود؟)


 ۲- مطابق با مطلب کتاب درسی کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در نوعی جاندار که می‌تواند………….»

۱) با جذب CO2 گازی بیرنگ با بویی شبیه به تخم مرغ گندیده را تجزیه، کند، رونوشت میانه (اینترون‌)ها در رنای پیک (mRNA) حذف می‌شود

۲) در اطراف دهانه آتشفشان‌های زیر آب زندگی کند، فام‌تن (کروموزوم) اصلی دارای یک مولکول دنای حلقوی است

۳) آمونیوم موجود در خاک را به نیترات تبدیل کند، رنابسپاراز به مجموعه راه انداز – عوامل رونویسی هدایت می‌شود.

۴) بخشی از پیکر رشته ای خود را به درون ریشه گیاه نهاندانه وارد کند فقط یک نوع رنابسپاراز وجود دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. جانداران گزینه‌های ۱، ۲ و ۳ انواعی از باکتری‌ها هستند که فاقد اینترون، اگزون و عوامل رونویسی هستند. ولی آنچه در گزینه ۲ ذکر شده، درباره باکتری‌ها صدق می‌کند. جانداران گزینه ۴ قارچ‌ها هستند که یوکاریوت هستند و دارای بیش از یک نوع رنابسپاراز هستند. 


 ۳- برای تکمیل عبارت زیر کدام گزینه نامناسب است؟

اغلب تارهای ماهیچه دوسر بازوی یک ورزشکار دوی استقامت در مقایسه با اغلب تارهای ماهیچه دوسر بازوی یک وزنه‌بردار حرفه‌ای …………. . (با فرض اینکه این دو ورزشکار قبل از شروع تمرینات ورزشی، توده عضلاتی مشابهی داشته باشند)

۱) در مجاورت رگ‌ها و مویرگ‌های خونی گسترده‌تری قرار دارند

۲) حاوی مقادیر بیشتری از نوعی مولکول زیستی آهن‌دار هستند

۳) سریع‌تر کلسیم را به داخل مادۀ زمینۀ سیتوپلاسم وارد می‌کنند

۴) حاوی مقادیر بسیار زیادتری از آنزیم‌های مربوط به زنجیره انتقال الکترون هستند


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. ورزشکار دوی استقامت دارای تارهای ماهیچه‌ای کند بیشتری هستند. این تارها مقدار زیادی رنگدانه قرمز به نام میوگلوبین دارند (یعنی گزینه ۲) که می‌توانند مقدار اکسیژن را ذخیره کنند این تارها بیشتر انرژی خود را به روش هوازی (یعنی گزینه‌های ۱ و ۴) به دست می‌آورند. از سوی دیگر تارهای تند سرعت انقباض بیشتری دارند و به همین دلیل کلسیم را با سرعت بیشتری به درون سیتوپلاسم وارد می‌کنند. 


۴- کدام مورد به ترتیب می‌تواند معرف ژن‌نمود (ژنوتیپ) درون دانه و لپه یک دانه ذرت باشد؟
۱) BAA و AB
۲) BAA و AA
۳) BBA و BB
۴) BBB و AB


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱. درون دانه (آندوسپرم: BAA) حاصل لقاح یکی از زامه‌ها (B) با سلول دو هسته‌ای (AA) است و لپه (AB) بخشی از رویان (AB) است که حاصل نمو تخم اصلی (AB) است. تخم اصلی حاصل آمیزش یکی از زامه‌ها (B) با یاخته تخم‌زا (A)ست. به عبارت دیگر آلل زامه‌ها باید با یکدیکر مشابه باشد و آلل یاخته تخم‌زا باید با آلل‌های مشابه سلول دو هسته‌ای باید مشابه باشد. 


 ۵- شامپانزه از تکه‌های چوب یا سنگ برای شکستن پوسته سخت میوه‌ها استفاده می‌کند از میان موارد زیر چند مورد درباره این رفتار صادق است؟

الف) منجر به ایجاد پاسخی غریزی و یک بازتاب طبیعی نیز می‌شود.

ب) منحصراً با روش آزمون و خطا آموخته شده است.

ج) به منظور سازگار شدن جانور با محیط رخ داده است.

د) حاصل ارتباط برقرار کردن میان تجربه‌های گذشته و موقعیت‌های جدید جانور است. 

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. رفتار مفروض در پرسش از نوع حل مسئله است که موارد (الف)، (ج) و (د) در مورد این نوع رفتار صدق می‌کند. مورد (الف) را به دلیل برهم کنش غریزه و یادگیری می‌توان درست در نظر گرفت. 


 ۶- با توجه به مراحل ایجاد گیاهان زراعی تراژنی از طریق مهندسی ژنتیک در بین مرحله چهارم و ششم کدام مورد انجام می‌شود؟

۱) تبدیل گیاهچه به گیاه تراژنی

۲) وارد کردن دنای نوترکیب به یاخته میزبان

۳) تکثیر یاخته‌های نوترکیب در محیط کشت

۴) بررسی دقیق ایمنی زیستی گیاه تراژنی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴. مراحل ایجاد گیاهان زراعی تراژنی از طریق مهندسی ژنتیک را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱- تعیین صفت یا صفات مطلوب ۲- استخراج ژن یا ژن‌های صفت موردنظر ۳- آماده‌سازی و انتقال ژن به گیاه ۴- تولید گیاه تراژنی ۵- بررسی دقیق ایمنی زیستی و اثبات بی‌خطر بودن برای سلامت انسان و محیط زیست ۶- تکثیر و کشت گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی زیستی.


۷- برای تکمیل عبارت زیر کدام مورد مناسب نیست؟

«هر بسپاری که به طور کامل ساخته شده و محصول مستقیم یکی از رشته‌های دنا (DNA)ی هسته اوگلناست ………………. است.»

۱) در طی ساخته شدن به تدریج از رشته الگو جدا شده

۲) حاصل فعالیت بیش از یک کاتالیزور زیستی

۳) در طی فرایندی سه مرحله ای تولید شده

۴) دارای دو انتهای متفاوت


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۸- نخستین جزء از زنجیره انتقال الکترون یک راکیزه میتوکندری که هم الکترون‌های مربوط به NADH و هم الکترون‌های مربوط به FADH2 را دریافت می‌کند چه مشخصه ای دارد؟

۱) پروتون‌ها را به فضای بین دو غشا پمپ می‌کند.

۲) ابتدا باعث می‌شود تا اکسیژن به یون اکسید تبدیل شود.

۳) ابتدا الکترون‌ها را به دومین محل پمپ کننده پروتون‌ها منتقل می‌کند.

۴) می‌تواند مستقیماً تحت تأثیر یون سیانید قرار گیرد و به صورت غیرفعال در آید.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. منظور پروتئین کوچک رابط بین دو پمپ اول زنجیره انتقال الکترون است. با توجه به شکل در مورد این پروتئین فقط گزینه ۳ صدق می‌کند. سیانید روی آخرین پروتئین زنجیره انتقال الکترون اثر می‌گذارد. زنجیره انتقال الکترون در راکیزه و تشکیل ATP


۹- چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«به طور معمول ………………. یاخته‌های ماهیچه قلب یک انسان بالغ، …………  .» 
الف: همه – گیرنده پیک دوربرد را دارند
ب: فقط بعضی از – قابلیت تحریک خود به خودی را دارند
ج: همه – توانایی هدایت پیام الکتریکی را دارند
د: فقط بعضی از – به رشته‌های کلاژن موجود در بافت پیوندی متصل هستند

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴. نظر سازمان سنجش همه موارد درست است. اما فقط مورد (د) نادرست است. همه یاخته‌ها برای هورمون‌های تیروئیدی، گیرنده دارند. برخی یاخته‌ها (یاخته‌های شبکه هادی قلب) قابلیت تحریک خود به خودی دارند. یاخته‌های شبکه هادی قلب و دیگر یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب توانایی هدایت پیام الکتریکی را دارند. اما در مورد (د) بسیاری از یاخته‌های… 


 ۱۰- مطابق با مطلب کتاب درسی انواعی از جانوران می‌توانند به طور طبیعی موقعیت خود را نسبت به میدان مغناطیسی زمین احساس و با استفاده از آن جهت‌یابی کنند. کدام مورد ویژگی مشترک این جانوران است؟

۱) کارآیی تنفس، آنها به سبب داشتن کیسه‌های هوادار افزایش یافته است.

۲) به منظور انجام لقاح نیازمند دستگاه تولیدمثلی با اندام‌های تخصص یافته هستند.

۳) اندازه نسبی مغز در آنها نسبت به سایر مهره داران بیشتر است.

۴) کلیه و مثانه آنها توانایی زیادی در بازجذب آب دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. منظور لاک‌پشت‌های دریایی است که دارای لقاح داخلی است و… 

گزینه (۱) در مورد پرندگان صدق می‌کند. گزینه (۳) در مورد پرندگان و پستانداران صدق می‌کند. گزینه (۴) در مورد دوزیستان صدق می‌کند. 


 ۱۱- با توجه به گیاه کدوی مطرح شده در کتاب درسی کدام عبارت نادرست است؟

۱) در هر گیاه کدو، اجزای حلقه دوم گل به یکدیگر اتصال دارند.

۲) در هر گیاه کدو اجزای موجود در حلقه سوم و چهارم گل در کنار هم قرار دارند.

۳) فقط در گل‌های بعضی از کدوها پایین‌ترین جزء حلقه چهارم، گل به صورت متورم درآمده است.

۴) فقط در گل‌های بعضی از کدوها بالاترین جزء حلقه سوم گل، حاوی یاخته‌هایی با دیواره منفذدار است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. گل‌های کدو ناکامل هستند یعنی حلقه‌های سوم و چهارم را با هم ندارند. اجزای حلقه دوم (گلبرگ‌ها) به یکدیگر اتصال دارند. فقط در گل‌های ماده کدو پایین‌ترین جز حلقه چهارم (تخمدان) به صورت متورم درآمده است. فقط در گل‌های نر بالاترین جز حلقه سوم (بساک) حاوی دانه‌های گرده با دیواره منفذدار است. 


 ۱۲- با توجه به غدد مطرح شده در کتاب درسی کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در انسان همه غدد درون ریزی که در ………….. قرار دارند ……………..  .»

۱) نزدیکی حنجره – در حفظ تعادل یون‌ها در محدوده ای ثابت نقش مؤثری دارند

۲) ناحیه نای – در دوران نوزادی و کودکی بیش از سایر دوران زندگی فعالیت می‌کنند

۳) نزدیکی کلیه – با افزایش ترشح، سدیم فشارخون را افزایش می‌دهند

۴) ناحیه مغز – در درون استخوان کف جمجمه مستقر هستند


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱.

در گزینه ۱» غده تیروئید و غدد پاراتیروئید در نزدیکی حنجره هستند. هورمون پاراتیروئید در تنظیم کلسیم نقش دارند.

در گزینه ۲» غدد تیموس، تیروئید و پاراتیروئید در ناحیه نای قرار دارند. فقط غده تیموس در دوران کودکی فعالیت بیشتری دارد. (با توجه به متن واضح کتاب برای تکمیل عبارت مناسب نیست.)

در گزینه ۳» غدد پانکراس و فوق کلیه در نزدیکی کلیه هستند که غدد فوق کلیه در فشار خون نقشی دارند.

در گزینه ۴» غدد هیپوفیز، اپی‌فیز و هیپوتالاموس در ناحیه مغز قرار دارند. فقط هیپوفیز در درون استخوان کف جمجمه استقرار دارد.(با توجه به متن واضح کتاب برای تکمیل عبارت مناسب نیست.)

بین دو گزینه ۱ و ۳» گزینه ۱ منطقی‌تر است زیرا هم ید در ساختار هورمون‌های تیروئیدی به کار رفته است. و هم این هورمون‌ها میزان انرژی در دسترس غددی که به صورت مستقیم در هومئوستازی یون‌ها نقش دارند را تنظیم می‌کنند.


۱۳- در ارتباط با یاخته‌های ایمنی، انسان چند مورد درست است؟

الف: چابک‌ترین یاخته‌های شرکت کننده در فرایند، التهاب درشت خوارند و هسته چند قسمتی دارند.

ب: یاخته دارینه‌ای با ارائه پادگن (آنتی‌ژن) به یاخته ایمنی، فعال زمینه شناسایی میکروب مهاجم را فراهم می‌کند. 

ج: بزرگترین لنفوسیت‌های حاصل از پاسخ ایمنی اولیه، هسته‌ای غیرمرکزی و شبکه آندوپلاسمی وسیعی دارند. 

د: همه لنفوسیت‌ها می‌توانند عامل غیرخودی را به طور اختصاصی شناسایی کنند.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴. فقط مورد (ج) درست است. منظور از بزرگ‌ترین لنفوسیت‌های حاصل از پاسخ ایمنی، یاخته‌های پادتن‌ساز است که دارای ویژگی‌های ذکر شده هستند. در مورد (الف)، منظور نوتروفیل‌ها هستند که درشت‌خوار نیستند. در مورد (ب)، یاخته‌های دارینه‌ای‌، آنتی‌ژن را به یاخته‌های غیرفعال ارائه می‌کنند. مورد (د)، درباره یاخته‌های کشنده طبیعی که در خط دوم دفاعی فعالیت دارند صدق نمی‌کند. 


۱۴- در انسان با اتصال مولکول‌های پیام‌رسان به گیرنده نوعی یاخته عصبی ابتدا کدام اتفاق قبل از سایرین رخ می‌دهد؟

۱) برهم کنش‌های آب گریز نوعی بسپار (پلیمر) تغییر می‌کند.

۲) تغییری در پتانسیل غشا به وجود می‌آید.

۳) فعالیت نوعی پروتئین تغییر می‌یابد.

۴) بیان نوعی ژن تنظیم می‌شود. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


 ۱۵- مطابق با مطالب کتاب درسی «در یاخته‌های پارانشیم نرده‌ای برگ گیاه نعنا نوعی ترکیب شیمیایی منشأ الکترون‌های پرانرژی برای ساخت مولکول‌های قند است.» کدام عبارت درباره این ترکیب، نادرست است؟

۱) در پی کاهش تراکم پروتون‌ها در بستره به وجود می‌آید.

۲) توسط نوعی زنجیره انتقال الکترون در سامانه‌ای غشایی تولید می‌شود. 

۳) ضمن تبدیل مولکول‌های شش کربنی به مولکول‌های پنج کربنی به وجود می‌آید. 

۴) ساختار نوکلئوتیدی دارد و الکترون‌های خود را از فتوسیستم I دریافت می‌کند. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. منظور پرسش، مولکول‌های NADPH است. واکنش گزینه ۳ مربوط به چرخه کربس است که در طی آن با توجه به کتاب درسی چنین مولکولی تولید نمی‌شود. دیگر گزینه‌ها را می‌توان یا توجه به شکل زیر تایید کرد. 

زنجیره‌های انتقال الکترون در فتوسنتز


۱۶- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«به طور معمول، …………….  یاخته‌های برگ یک گیاه تک لپه‌ای،  ………………  .»

۱) در همه – پروتئین‌های ساخته شده در سیتوپلاسم، سرنوشت‌های متفاوتی پیدا می‌کنند

۲) فراوان‌ترین – علاوه بر فقدان فضاهای بین یاخته ای، بر تبخیر سریع آب نیز تأثیر می‌گذارند

۳) سطحی‌ترین – مجاور یاخته‌هایی هستند که آب و CO2 را به روش انتشار جذب می‌‌کنند

۴) همه – می‌توانند انرژی موجود در ماده مغذی را آزاد کنند


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. شکل ب، برگ گیاه تک لپه‌ای را نشان می‌دهد. سطحی‌ترین یاخته‌های برگ یک گیاه تک لپه‌ای (یاخته‌های روپوست) مجاور یاخته‌های زنده میانبرگ هستند که آب و CO2 را به روش انتشار جذب می‌‌کنند. گزینه‌های ۱ و ۴ به دلیل یاخته‌های مرده آوند چوبی نادرست هستند. فراوان‌ترین یاخته‌های برگ یک گیاه تک لپه‌ای، یاخته‌های میانبرگ هستند که در برخی تک لپه‌ای‌ها پارانشیم اسفنجی است و دارای فضاهای بین یاخته‌ای است.ترسیمی از برگ الف) نمونه‌ای گیاه دولپه ب) نمونه‌ای گیاه تک لپه


۱۷- با توجه به مطالب کتاب درسی و با توجه به انواع روش‌های تولیدمثلی در جاندارانی که فاقد دیواره یاخته‌ای هستند به طور معمول چند مورد زیر درست است؟

الف) یک فرد پریاخته‌ای می‌تواند یاخته جنسی خود را به درون بدن فرد نر منتقل کند.

ب) یک فرد پریاخته‌ای می‌تواند با دارا بودن گامت‌هایی با ساختار متفاوت به تنهایی تولیدمثل کند.

ج) یک فرد دولاد (دیپلوئید) می‌تواند از طریق تقسیمی یک مرحله‌ای یاخته‌های جنسی را به وجود آورد.

د) یک فرد تک‌لاد‌ (هاپلوئید) می‌تواند از طریق تقسیمی یک مرحله‌ای زاده‌هایی متفاوت با جنسیت خود ایجاد کند.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. فقط موارد الف و ب درست است. مورد الف دربارهٔ اسبک‌ماهی صدق می‌کند. مورد ب دربارهٔ جانوران هرمافرودیت مثل کرم کبد. مورد ج: در کتاب جانوری دیپلوئید که بتواند با تقسیم یک مرحله‌ای یعنی میتوز سلول جنسی تولید کند نداریم. مورد د: در کتاب تنها فرد هاپلوئیدی که با تقسیم یک مرحله‌ای یعنی میتوز سلول جنسی (نه زاده!) تولید می‌کند زنبور عسل نر است. 


۱۸- کدام مورد درست است؟

۱) هر نوع تغییر در ماده وراثتی جانور که ممکن است مفید مضر و یا خنثی باشد نوعی جهش محسوب می‌شود. 

۲) هر زیست بوم متشکل از بوم سازگان‌هایی است که از نظر اقلیم و پراکندگی جانداران متفاوت هستند.

۳) برای شناخت افراد یک، جمعیت کافی است هم‌گونه بودن آن افراد مورد تأیید قرار گیرد.

۴) زیست فناوری و تشریح مقایسه‌ای شواهدی مبنی بر تشخیص خویشاوندی گونه‌ها ارائه می‌دهند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴. مقایسه گونه‌ها را می‌توان در سطح اجزای پیکر جانداران (در تشریح مقایسه‌ای) و در تراز ژنگان (در سطح مولکولی) انجام داد. تراز ژنگان در حوزه زیست‌فناوری است. هر دو شواهدی مبنی بر تشخیص خویشاوندی گونه‌ها ارائه می‌دهند. رد گزینه ۱: تغییر ماندگار (نه هر نوع تغییر!) در نوکلئوتیدهای مادهٔ وراثتی را جهش می‌نامند. رد گزینه ۲: هر زیست بوم متشکل از بوم سازگان‌هایی است که از نظر اقلیم و پراکندگی جانداران مشابه (نه متفاوت!) هستند. رد گزینه ۳: برای شناخت افراد یک، جمعیت نه تنها هم‌گونه بودن آن افراد بلکه هم زمان و هم مکان زندگی آنها نیز مورد تأیید قرار گیرد.


۱۹- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«به طور معمول، فقط بعضی از یاخته‌های موجود در دستگاه تولیدمثل یک مرد که ………….  .» 
۱) با ترشحات خود تمایز زامه (اسپرم‌)‌ها را سبب می‌شوند در داخل لوله‌های زامه (اسپرم)‌زا قرار دارند. 

۲) با ترشحات خود باعث تحریک رشد اندام‌های جنسی می‌شوند در فعالیت زامه (اسپرم‌)ها نیز نقش دارند. 

۳) در تأمین انرژی زامه (اسپرم)ها نقش دارند مستقیماً تحت تأثیر هورمون هیپوفیزی قرار می‌گیرند. 

۴) ترشحات خود را به درون میزراه وارد می‌کنند در مجاورت مثانه قرار دارند. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. تستوسترون باعث تحریک رشد اندام‌های جنسی می‌شود. این هورمون، به دلیل تحریک زامه‌ (اسپرم)زایی در فعالیت زامه‌ها نیز نقش دارد. همه‌ی (نه بعضی!) یاخته‌های بینابینی این هورمون را ترشح می‌کنند.

در مورد گزینه ۱: یاخته‌های سرتولی و یاخته‌های برخاگ (اپیدیدیم) در تمایز زامه‌ها نقش دارند. فقط یاخته‌های سرتولی در لوله‌های زامه‌زا قرار دارند.

در مورد گزینه ۳: یاخته‌های کیسه منی و یاخته‌های سرتولی در تامین انرژی زامه‌ها نقش دارند. فقط یاخته‌های سرتولی مستقیماً تحت تأثیر هورمون FSH هیپوفیز قرار می‌گیرند.

در مورد گزینه ۴: غدد پیازی میزراهی، کیسه منی و پروستات ترشحات خود را به درون میزراه وارد می‌کنند در حالی که فقط یاخته‌های کیسه منی و پروستات در مجاورت مثانه قرار دارند.


 ۲۰- CO۲ حاصل از یاخته‌های انسان می‌تواند با محصول واکنش دیگری ترکیب شود و در تنظیم pH محیط مؤثر باشد. کدام ویژگی فقط درباره بعضی از این یاخته‌ها صادق است؟

۱) با تولید یک مولکول بدون فسفات از ترکیب دو فسفاته انرژی لازم برای تولید ترکیباتی فسفات‌دار را فراهم می‌کنند. 

۲) می‌توانند از محصول نوعی واکنش آب‌کافت (هیدرولیز) در اولین مرحله از قندکافت (گلیکولیز) استفاده کنند. 

۳) قادرند با روش‌های متفاوتی شکل رایج و قابل استفاده انرژی یاخته را بسازند.

۴) آنزیم‌های لازم برای دریافت الکترون از حاملین الکترون را دارند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۲۱- با در نظر گرفتن شرایط عادی محیط چند مورد برای هر دو نوع صفت مطرح شده در فصل سوم و چهارم کتاب دوازدهم درست است؟

الف) تولد دختری بیمار از مادری بیمار و پدری سالم

ب) تولد دختری سالم از پدری بیمار و مادری سالم

ج) تولد پسری سالم از مادری بیمار و پدری سالم

د) تولد پسری بیمار از پدری بیمار و مادری سالم

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۳

۴) ۱


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۲۲- با توجه به مطلب کتاب درسی در فاصله دومین و سومین نقطه وارسی چرخه یاخته پوششی روده باریک انسان کدام اتفاق رخ می‌دهد؟

۱) شیار تقسیم عمود بر دوک تقسیم ظاهر می‌شود

۲) از یک مولکول دنا (DNA) دو مولکول یکسان ایجاد می‌شود.

۳) تجزیه پروتئین‌های اتصالی در ناحیه سانترومرها ممکن می‌شود.

۴) رشته‌های دوک طویل شده بعضی از آنها از کنار هم می‌گذرند 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۲۳- با توجه به مثال‌های مطرح شده در کتاب درسی کدام عبارت نادرست است؟

۱) رفتار دگرخواهی در دم عصایی برخلاف رفتار دگرخواهی در پرنده یاریگر، می‌تواند به منظور نفع رساندن به زاده‌های خود جانور انجام شود.

۲) رفتار دگرخواهی در دم عصایی برخلاف رفتار دگرخواهی در خفاش خون آشام می‌تواند به شدت حیات خود جانور را به مخاطره بیندازد.

۳) رفتار دگرخواهی در زنبور عسل کارگر همانند رفتار دگرخواهی در خفاش خون آشام براساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است.

۴) رفتار دگرخواهی در پرندۀ یاریگر همانند رفتار دگرخواهی در زنبور عسل می‌تواند باعث بالا رفتن شانس بقای افراد دیگر شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۲۴- چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در گروهی از یاخته‌ها تنظیم بیان ژن از حالت طبیعی خارج شده است این یاخته‌ها ………….. .»

الف: به طور حتم در مقایسه با یاخته‌های طبیعی مقدار و زمان استفاده از ژن‌هایشان افزایش می‌یابد. 

ب: ممکن است در مقایسه با یاخته‌های طبیعی گیرنده‌های سطحی کمتری داشته باشند. 

ج: به طور حتم بدون دریافت علایمی دستخوش مرگ یاخته‌ای می‌شوند. 

د: ممکن است از هر سه نقطه وارسی چرخه یاخته‌ای عبور کند. 

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۲۵- مطابق با مطلب کتاب درسی در نوعی جاندار مولکولی یافت شده است که می‌تواند به اشکال مختلفی در آید و پادگن (آنتی‌ژن)های متفاوتی را شناسایی کند کدام ویژگی دربارهٔ این جاندار، صادق است؟

۱) پیام‌های مربوط به انواع مولکول‌ها توسط بخشی حاوی چندین گره عصبی به هم جوش خورده، مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

۲) مواد دفعی نیتروژن دار به طور مستقیم از طریق منقذ سامانه دفعی از بدن خارج می‌شود. 

۳) منافذ تنفسی آن در ابتدا و انتهای لوله‌های منشعب و مرتبط به هم قرار دارد.

۴) هر یک از واحدهای بینایی چشم تصویری موزائیکی را به وجود می‌آورد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۲۶- ویژگی مشترک همۀ ساختارهای کیسه مانند موجود در بدن انسان کدام است؟

۱) در جدار خود، یک یا چند لایه یاخته ای دارند.

۲) در بین یاخته‌های خود فضای بین یاخته ای زیادی ندارند

۳) حاوی مولکول‌هایی هستند که در دنیای غیرزنده دیده نمی‌شود

۴) توسط شبکۀ مویرگی مجاور خود تغذیه و اکسیژن رسانی می‌شوند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۲۷- عاملی که باعث می‌شود تا در گذر زمان جمعیت غیرمقاوم باکتری‌ها نسبت به پادزیست در پاسخ به محیط به جمعیتی مقاوم تغییر یابد کدام مشخصه زیر را ندارد؟

۱) همانند نوترکیبی باعث افزایش گوناگونی افراد جمعیت می‌شود.

۲) برخلاف بعضی از جهش‌ها بر تغییر رخ نمود (فنوتیپ) افراد بی تأثیر است.

۳) همانند رانش دگره‌ای می‌تواند به جدایی تولید مثلی افراد یک گونه کمک کند.

۴) برخلاف آمیزش، تصادفی فراوانی نسبی دگره (الل‌)های جمعیت را تغییر می‌دهد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۲۸- با توجه به مطالب کتاب درسی وجه مشترک دو تنظیم مثبت و منفی در باکتری اشرشیا کلای کدام است؟

۱) رنابسپار از ابتدا توالی نوکلئوتیدی مجاور نخستین ژن را شناسایی می‌کند.

۲) بسیار آمینواسیدی متصل به نخستین، ژن در تولید رنای نابالغ نقش دارد.

۳) توالی نوکلئوتیدی مجاور راه انداز به نوعی پروتئین چسبیده به قند متصل می‌شود.

۴) در پی اتصال نوعی بسیار آمینواسیدی به راه انداز پیوند میان دو رشته دنا (DNA) باز می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۲۹- به طور معمول و با توجه به شکل زیر چند مورد درست است؟

سوالات زیست‌شناسی کنکور علوم تجربی داخل کشور نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱

الف) بخش ۳ نسبت به بخش ۴، لایه ماهیچه ای و پیوندی ضخیم‌تری دارد. 

ب) بخش ۱ برخلاف بخش ۲، در تشکیل کلافک (گلومرول) دخالت دارد.

ج) بخش ۴ برخلاف بخش ۳، محتویات خود را به داخل کبد وارد می‌کند. 

د) بخش ۱ نسبت به بخش ۲ حاوی دی اکسید کربن بیشتری است.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. موارد «الف» و «ب» درست هستند. 


۳۰- کدام مورد درباره اسبک مغز (هیپوکامپ) انسان درست است؟

۱) بخشی از دیواره بطن چهارم مغزی را می‌سازد.

۲) در مجاورت مرکز تنظیم تشنگی و گرسنگی است.

۳) در داخل لوب گیجگاهی قرار دارد.

۴) جزئی از مغز میانی محسوب میشود. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۳۱- در خصوص پروتئین سازی کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

در زمانی که ………. به طور حتم جایگاه ……….. رناتن (ریبوزوم) خالی است.

۱) tRNA حامل یک آمینواسید در جایگاه A استقرار می‌یابد – E

۲) تنها tRNA موجود در رناتن، در جایگاه P قرار دارد – A و E

۳) پیوند پپتیدی بین دو آمینواسید برقرار می‌شود – E

۴) tRNA از جایگاه E رناتن آزاد می‌شود – A


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۳۲- صفت رنگ در نوعی، ذرت دارای سه جایگاه ژنی است که هر کدام دو دگره (الل) دارد و برای نشان دادن ژن‌ها در این سه جایگاه از حروف بزرگ و کوچک B ،A و C استفاده می‌کنیم دگره (الل)های بارز نشانگر رنگ قرمز و دگره‌های نهفته رنگ سفید را به وجود می‌آورند. کدام دو ذرت از نظر، رنگ شباهت بیشتری به یکدیگر دارند؟

۱) ذرتی که دو جایگاه ژنی خالص بارز و یک جایگاه ژنی نهفته دارد و ذرتی که فقط یک جایگاه ژنی ناخالص و فقط یک جایگاه ژنی نهفته دارد. 

۲) ذرتی که دو جایگاه ژنی ناخالص و یک جایگاه ژنی خالص بارز دارد و ذرتی که دو جایگاه ژنی خالص بارز و یک جایگاه ژنی ناخالص دارد. 

۳) ذرتی که یک جایگاه ژنی خالص بارز و دو جایگاه ژنی ناخالص دارد و ذرتی که یک جایگاه ژنی خالص بارز و دو جایگاه ژنی نهفته دارد.

۴) ذرتی که دو جایگاه ژنی خالص بارز و یک جایگاه ژنی نهفته دارد و ذرتی که دو جایگاه ژنی ناخالص و یک جایگاه ژنی خالص بارز دارد. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۳۳- چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«به طور معمول گیاهی با رگبرگ‌های موازی ……………. گیاهی با رگبرگ‌های منشعب …………….  .» 
الف: نسبت به – پوست نازک‌تری در منطقه ساقه دارد
ب: برخلاف ـ می‌تواند دانه ای با لپه‌های بزرگ تولید کند
ج: نسبت به – تعداد دستجات آوندی کمتری در بخش ساقه دارد
د: همانند – دارای نوار کاسپاری در دیواره پشتی یاخته درون پوست ریشه است

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۳

۴) ۱


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۳۴- مطابق با مطالب کتاب درسی کدام عبارت درباره عملکرد گروهی از یاخته‌هایی که توانایی تراگذری (دیاپدز) دارند درست است؟

۱) ضمن تولید نوعی مولکول متصل شونده به یاخته‌های ایمنی، دیگر آنتی ژن‌های غیرفعال شده را نیز شناسایی می‌کنند. 

۲) به طور ختم از طریق نوعی پروتئین ساختاری به دو پادگن (آنتی ژن) یکسانی متصل میشوند که به دو یاخته مجزا تعلق دارند.

۳) ابتدا از طریق مولکولهای آنزیمی‌خود منافذی در غشای یاخته هدف ایجاد می‌کنند. 

۴) با تولید هیستامین ابتدا گویچه‌های سفید خون را در محل التهاب افزایش می‌دهند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۳۵- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«در انسان با توجه به خون بخش‌هایی از لوله گوارش و اندام‌هایی که به طور مستقیم به قلب برنمی‌گردند و در سمت چپ بدن واقع شده‌اند می‌توان بیان داشت که خون خارج شده از ……….. دارد / دارند ……………..» 

۱) اندام کیسه مانند لوله گوارش و غده ای که ترشحات درون ریز – در نزدیکی محل اتصال مجرای لنفی راست و چپ با هم یکی می‌شود. 

۲) اندامی لنفی و اندامی گوارشی که سه نوع لایه ماهیچه ای صاف – در نزدیکی دوازدهه با هم یکی می‌شوند. 

۳) پخشهای بدون پرز لوله گوارش و بخشهایی که چین پرز و ریزپرز – ابتدا به رگ واحدی می‌ریزد. 

۴) همۀ اندام‌هایی که بدون دخالت مغز و نخاع نیز توانایی فعالیت – به سیاهرگ باب می‌ریزد. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۳۶- چند مورد درباره یاخته‌های عصبی انسان درست است؟
الف: میزان عبور مولکول‌های آب از عرض غشا با کاهش اختلاف غلظت یون‌های دو سوی غشا بیشتر می‌شود.

ب: عبور یون‌ها برخلاف شیب غلظت از عرض هر غشا فقط در پی هیدرولیز نوعی مولکول پرانرژی ممکن می‌شود.

ج: عبور مولکول‌های درشت از عرض غشا می‌تواند در پی تغییر تعداد مولکول‌های سازنده آن غشا صورت بگیرد.

د: عبور مواد برخلاف شیب غلظت از عرض غشا به طور حتم در پی تغییر وضعیت قرارگیری بعضی از پروتئین‌های غشا رخ می‌دهد.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۳۷- در ارتباط با مری انسان، کدام مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«در بافت پیوندی سستی که به لایه زیرمخاط تعلق دارد رشته‌های کلاژن ………………… رشته‌های کشسان ………………. .»

۱) برعکس – تراکم بسیار کمی‌ دارند. 

۲) نسبت به – قطر بیشتری دارند. 

۳) همانند ـ به صورت دستجاتی موازی با هم قرار گرفته‌اند. 

۴) برخلاف – در مجاورت یاخته‌هایی با هسته کشیده واقع شده‌اند. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۳۸- به طور معمول در یک خانم جوان و با در نظر گرفتن یاخته‌هایی که می‌توانند مراحل تخمک زایی را طی کنند کدام مورد نادرست است؟

۱) هر یاخته ای که توانایی تشکیل جدار لقاحی را دارد بعد از دوران بلوغ به وجود آمده است.

۲) هر یاخته ای که دو مجموعه فام‌تن (کروموزوم) دارد، در دوران جنینی به وجود آمده است.

۳) هر یاخته ای که قامتن کروموزوم‌های دو فامینکی (کروماتیدی) دارد. در درون غده جنسی تشکیل شده است.

۴) هر یاخته ای که ساختار چهار فامینکی (کروماتیدی) دارد تحت تأثیر هورمون‌های تخمدانی شروع به رشد و تمایز می‌کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۳۹- با توجه به اینکه استخوان آرواره، پایین استخوانی است که دندان‌های پایین بر روی آن محکم شده اند، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟
«در انسان یکی از استخوان‌های متصل به استخوان آرواره پایین………….  .»

۱) با استخوان منطقه، پیشانی مفصل تشکیل داده است

۲) با استخوان ناحیه پس سر، مفصل شده است

۳) لوب آهیانه مغز را در برگرفته است

۴) گوش درونی را در برگرفته است


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


چند مورد در ارتباط با یک یاخته گیاهی فعال درست است؟
در پی اتصال و یا ادغام یک اندامک به نوعی غشای زیستی ممکن است……..
الف: با کمک انواعی از پیش سازها نوعی ساختار یاخته ای تشکیل شود.

ب: بسپار (پلیمر)هایی از اندامک خارج شود و تک پار (مونومر)هایی را به وجود آورد.

ج: واکنش‌های شیمیایی از نوع سنتز آبدهی و یا آب کافت (هیدرولیز) به انجام برسد.

د: نوعی فعالیت آنزیمی‌به انجام برسد و فراورده یا فراورده‌های آن وارد اندامک دیگری شود.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۴۱- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«فرض کنید که در گیاه گل مغربی (۲n) جدا نشدن فام‌تن (کروموزوم‌)ها در یکی از تقسیمات دوم میوز صورت بگیرد. در صورتی که گامت‌های این گیاه با گامت‌های گیاه چارلاد (تتراپلوئید) لقاح انجام دهد، تعداد زاده‌هایی که  ………….  هستند بیش از زاده‌هایی است که …………. را دارند.» 
۱) حامل کمترین فام‌تن – بیشترین فام‌تن

۲) دارای سه مجموعه فام‌تن – دو مجموعه فام‌تن

۳) فقط زیستا – چهار مجموعه فام‌تن

۴) حامل ژن‌های هر دو والد – فقط ژن‌های یک والد


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۴۲- کدام، ویژگی در ارتباط با بخشی از چشم انسان که مشیمیه را به عنبیه مرتبط می‌کند درست است؟ 

۱) به لایه سفید و محکم چشم تعلق دارد

۲) باعث تغییر قطر ساختاری انعطاف پذیر میشود.

۳) در تنظیم مقدار نور وارد شده به چشم نقش اصلی را دارد. 

۴) با ماده ژله ای و شفاف فضای جلوی عدسی در تماس است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۴۳- کدام مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟
«تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ‌های دست انسان برعهده رگ‌هایی است که این رگ‌ها نسبت به انشعابات اولیه آئورت …………  کمتری دارند.» 

۱) در ابتدای خود حلقه‌های ماهیچه ای

۲) در دیواره خود تعداد لایه

۳) ماهیچه‌های صاف

۴) رشته‌های ارتجاعی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۴۴- مطابق با مطلب کتاب درسی کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«هر تنظیم کننده رشد گیاهی که …………….. می‌شود…………….» 

۱) باعث رشد طولی یاخته‌ها – برای تولید میوه‌های بدون دانه مورد استفاده قرار می‌گیرد

۲) باعث تولید و فعالیت آمیلاز دانه غلات – بر فعالیت ریشه زایی بی تأثیر است

۳) موجب رسیدن میوه‌ها – بر روند رشد گیاه تأثیر گذارست

۴) مانع رویش دانه – در ریزش برگ‌های ساقه نقش دارد


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۴۵- مطابق با مطلب کتاب درسی کدام ویژگی مربوط به همه عواملی است که استخوان‌های مفصل زانوی انسان را در کنار هم نگه می‌دارند؟

۱) رشته‌های کلاژن فراوان دارند 

۲) دارای یاخته‌های گیرنده تعادل هستند. 

۳) سطح اصطکاک میان استخوانها را کاهش می‌دهند. 

۴) در صورت لزوم دو استخوان درشت‌نی و ران را به میزان زیادی به سمت هم می‌کشند. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱ 
(تفکیک شده بر اساس زمان آزمون) 

» کنکورهای داخل کشور و خارج از کشور
 
(تفکیک شده بر اساس فصل کتاب) 

فهرست کتاب زیست‌شناسی ۱

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـان


فهرست کتاب زیست‌شناسی ۲

فصل ۱- تنظیم عصبی
گفتار ۱. یاخته‌های بافت عصبی
گفتار ۲. ساختار دستگاه عصبی

فصل ۲- حواس
گفتار ۱. گیرنده‌های حسی
گفتار ۲. حواس ویژه
گفتار ۳. گیرنده‌های حسی جانوران

فصل ۳- دستگاه حرکتی
گفتار ۱. استخوان‌ها و اسکلت
گفتار ۲. ماهیچه و حرکت

فصل ۴- تنظیم شیمیایی
گفتار ۱. ارتباط شیمیایی
گفتار ۲. غده‌های درون‌ریز

فصل ۵- ایمنی
گفتار ۱. نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
گفتار ۲. دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی اما سریع
گفتار ۳. سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

فصل ۶- تقسیم یاخته
گفتار ۱. فام‌تن (کروموزوم) 
گفتار ۲. رِشتِمان (میتوز) 
گفتار ۳. کاستمان (میوز) و تولیدمثل جنسی

فصل ۷- تولیدمثل
گفتار ۱. دستگاه تولیدمثل در مرد
گفتار ۲. دستگاه تولیدمثل در زن
گفتار ۳. رشد و نمو جنین
گفتار ۴. تولیدمثل در جانوران

فصل ۸- تولیدمثل نهاندانگان
گفتار ۱. تولیدمثل غیرجنسی
گفتار ۲. تولیدمثل جنسی
گفتار ۳. از یاخته تخم تا گیاه

فصل ۹- پاسخ گیاهان به محرک‌ها
گفتار ۱. تنظیمکننده‌های رشد در گیاهان
گفتار ۲. پاسخ به محیط

 

فهرست کتاب زیست‌شناسی ۳

فصل ۱- مولکول‌های اطلاعاتی
نوکلئیک اسیدها
همانندسازی دِنا
پروتئین‌ها

فصل ۲- جریان اطلاعات در یاخته
رونویسی
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن

فصل ۳- انتقال اطلاعات در نسل‌ها
مفاهیم پایه
انواع صفات

فصل ۴- تغییر در اطلاعات وراثتی
تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
تغییر در جمعیت‌ها
تغییر در گونه‌ها

فصل ۵- از ماده به انرژی
تأمین انرژی
اکسایش بیشتر
زیستن مستقل از اکسیژن

فصل ۶- از انرژی به ماده
فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
واکنش‌های فتوسنتزی
فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل ۷- فناوری‌های نوین زیستی
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فناوری مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست فناوری

فصل ۸- رفتارهای جانوران
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
ارتباط و زندگی گروهی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا