زیست‌شناسی (۱)زیست‌شناسی (۲)زیست‌شناسی (۳)

سوالات زیست‌شناسی کنکور ۱۳۹۹؛ پاسخ زیست‌شناسی کنکور ۱۳۹۹

۱۵۶. کدام عبارت، فقط درباره بعضی از بی‌مهرگانی صادق است که نوعی نفریدی دارند؟

۱) به کمک یاخته و یا بخشی از آن، اثر محرک را دریافت می‌نماید.

۲) به منظور تنظیم فشار اسمزی بدن خود، از کریچه‌های انقباضی استفاده می‌کنند.

۳) ساختاری جهت بستن منافذ موجود در ابتدای لوله‌های منشعب و مرتبط تنفسی دارند.

۴) یاخته‌های حفره گوارشی آنها، ذره‌های مواد غذایی را از طریق فاگوسیتوز دریافت می‌کنند.

پاسخ گزینه: ۴

۱۵۷. کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در گیاهان، تنظیم‌کننده رشدی که به واسطه عامل چیرگی رأسی در جوانه‌های جانبی تولید و افزایش می‌یابد،…………. شود.»

۱) نمی‌تواند باعث تأخیر در پیرشدن اندام‌های هوایی

۲) می‌تواند سبب ایجاد ساقه از یاخته‌های تمایزیافته

۳) نمی‌تواند باعث تحریک تولید آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره یاخته‌ها

۴) می‌تواند در شرایط نامساعد سبب کاهش عمل تعرق و مانع رویش دانه

پاسخ گزینه: ۱

۱۵۸. کدام مورد، در ارتباط با هورمون‌های FSH و LH یک دختر بالغ همواره درست است؟

۱) باعث تکمیل مراحل تخمک‌زایی می‌شوند.

۲) با سازوکار بازخورد منفی کنترل می‌گردند.

۳) با زیادشدن ضخامت آندومتر، افزایش می‌یابند.

۴) تحت تأثیر دو نوع هورمون مترشحه از مغز تنظیم می‌شوند.

پاسخ گزینه: ۴

۱۵۹. در خانواده‌ای که والدین هر دو سالم‌اند، دختری فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل‌آلانین با گروه خونی B و پسری فاقد عامل انعقادی شماره هشت با گروه خونی A متولد گردید. با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین، تولد کدام فرزند در این خانواده ممکن است؟

۱) پسری با گروه خونیO و فاقد عامل انعقادی شماره ۸ و دارای آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین

۲) پسری با گروه خونیAB ، دارای عامل انعقادی شماره ۸ و فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین

۳) دختری با گروه خونیO و فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین و دارای عامل انعقادی شماره ۸

۴) دختری با گروه خونیAB و فاقد عامل انعقادی شماره ۸ و دارای آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین

پاسخ گزینه: ۲

۱۶۰. چند مورد در ارتباط با طریقه عمل سیانید بر یاخته جانوری صحیح است؟
الف. ابتدا بر تجزیه NADH تاثیر می‌گذارد.
ب. مانع تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه (میتوکندری) می‌شود.
ج. آنزیمATPساز موجود در غشای خارجی راکیزه (میتوکندری) را غیر فعال می‌کند.
د. از پمپ شدن پروتون‌ها به فضای داخلی راکیزه (میتوکندری) ممانعت به عمل میآورد.
۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

پاسخ گزینه: ۱. تنها مورد «ب» درست است.

۱۶۱. کدام عبارت در ارتباط با انسان صحیح است؟

۱) در همه افراد، بروز یک ویژگی خاص همواره ناشی از حضور دو دگره (الله) است.

۲) اثر دو دگره (الل) مربوط به دو فام‌تن (کروموزوم) غیرجنسی، می‌تواند همراه با هم ظاهر شود.

۳) دو نوع کربوهیدرات، با حضور دو نوع دگره (الل) موجود در غشای گویچه‌های قرمز تولید می‌شوند.

۴) وجود پروتئین D بر غشای گویچه‌های قرمز به طور حتم وابسته به حضور دو دگره (الل) یکسان است.

پاسخ گزینه: ۲

۱۶۲. کدام مورد، درباره جانوران مهره‌داری صادق است که هر دو نوع خون موجود در قلب آنها، همراه با هم وارد رگی می‌شود که ابتدا به دو شاخه تقسیم می‌گردد؟

۱) همانند پرندگان، پیچیده‌ترین شکل کلیه را دارند.

۲) برخلاف خزندگان، ابتدایی‌ترین طناب عصبی شکمی را دارند.

۳) برخلاف خزندگان، به کمک ساده‌ترین اندام تنفسی هم، به تبادلات گازی می‌پردازند.

۴) همانند پرندگان، نسبت به سایر مهره‌داران، انرژی بیشتری را به هنگام حرکت مصرف می‌کنند.

پاسخ گزینه: ۳

۱۶۳. کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«در انسان، ………………….ماهیچه‌های حلقوی (اسفنکترهای) لوله گوارش، فقط………………………»

۱) بعضی از _ یاخته‌های تک‌هسته‌ای دارند.

۲) همۀ _ هنگام عبور مواد از انقباض رها می‌شوند.

۳) همۀ _ تحت تأثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارند.

۴) بعضی از ا در شرایط خاصی، مواد غذایی را با سرعت به سمت دهان می‌رانند.

پاسخ گزینه: ۳

۱۶۴. در نهاندان‌گان کدام عبارت، درباره بزرگترین بخش رویان هر دانه صحیح است؟

۱) تنها بخش ذخیره‌ای دانه محسوب می‌شود.

۲) به دنبال تقسیم نامساوی یاختۀ تخم ایجاد می‌شود.

۳) به طور موقت می‌تواند مواد آلی را از مواد معدنی بسازد.

۴) نخستین بخشی است که هنگام رویش دانه خارج می‌گردد.

پاسخ گزینه: ۲

۱۶۵. چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در جاندارانی بی‌مهره که دستگاه عصبی، مسئول یک‌پارچه‌کردن اطلاعات دریافتی از هر یک از واحدهای بینایی است و فرد ماده، گاهی اوقات به تنهایی تولیدمثل می‌کند،…………………..»
الف. آب، اوریک اسید و بعضی از یونها به روش فعال به سامانۀ دفعی هر فرد وارد می‌شود.
ب. هر دو نوع غدد جنسی نر و ماده، در محوطه شکم هر فرد یافت می‌شود.
ج. پوشش سخت و ضخیم روی بدن، به عنوان تکیه‌گاه عضلات عمل می‌کند.
د. نوعی ترکیب شیمیایی مترشحه از یک فرد می‌تواند بر عملکرد و پاسخ رفتاری فرد دیگر تاثیرگذار باشد.
۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

پاسخ گزینه: ۲. فقط «ج و د» درست هستند.

۱۶۶. کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«قبل از ورود کیموس به بخشی از لوله گوارش انسان که مراحل پایانی گوارشی مواد غذایی در ان آغاز می‌شود،………………. .»

۱) کربوهیدرات‌ها به مونوساکارید تبدیل می‌گردند.

۲) تحت تأثیر پروتئازها، پروتئین‌ها به آمینواسیدها تجزیه می‌گردند.

۳) فراوان‌ترین لیپیدهای رژیم غذایی، به طور کامل گوارش می‌یابند.

۴) یاخته‌های پوششی سطحی و بعضی یاخته‌های غدد، ماده مخاطی زیادی ترشح می‌کنند.

پاسخ گزینه: ۴

۱۶۷. کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟

«عدسی چشم انسان به وسیله رشته‌هایی، به بخشی متصل شده است که ………………………. دارد».

۱) به ساختار رنگین چشم اتصال

۲) با جزیی از دستگاه عصبی محیطی ارتباط

۳) با داخلی‌ترین لایۀ چشم تماس

۴) در مجاورت مایع مترشحه از مویرگ‌ها قرار

پاسخ گزینه: ۳

۱۶۸. کدام مورد، در ارتباط با تیغه‌های آبششی یک ماهی استخوانی صحیح است؟

۱) محل انجام تبادلات گازی تنفسی هستند.

۲) آب را از درون خود عبور می‌دهند.

۳) مانع خروج مواد غذایی از شکاف‌های آبششی می‌شوند.

۴) بر روی خارهای آبششی قرار دارند.

پاسخ گزینه: ۱

۱۶۹. در یک یاخته گیاهی در حال تقسیم برگ، کدام مورد، قبل از شروع مراحل مربوط به تقسیم میان‌یاخته (سیتوپلاسم) رخ می‌دهد؟

۱) پوشش هسته‌ای در اطراف هر مجموعه کروموزمی بازسازی می‌شود.

۲) فام‌تن (کروموزوم)های کوتاه و فشرده شده، شروع به باز شدن می‌نمایند.

۳) فام‌تن (کروموزوم)های تک کروماتیدی در دو قطب یاخته تجمع مییابند.

۴) فام‌تن (کروموزوم)های غیر هم ساخت در وسط یاخته، به صورت ردیف در می‌آیند.

پاسخ گزینه: ۴

۱۷۰. چند مورد، برای تکمیل زیر مناسب است؟

«در هر جاندار پر یاخته ای، به منظور بروز پاسخ به هر محرک شیمیایی داخلی یا خارجی لازم است تا ………………………»

الف. اثر محرک به پیام عصبی تبدیل شود.

ب. نفوذپذیری غشای یاخته پس سیناپسی تغییر نماید.

ج. مولکول‌های شیمایی به گیرنده‌های اختصاصی خود متصل گردند.

د. محتویات ریز کیسه (وزیکول)های ترشحی در فضای سیناپسی تخلیه شوند.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

پاسخ گزینه: ۱. تنها عبارت «ج» درست است.

۱۷۱. باتوجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام مورد از نظر رخ‌نمود (فنوتیپ) به ذرتی با ژن‌نمود (ژنوتیپ) aaBBCC شباهت کمتری دارد؟

۱) AAbbCc

۲) AABBCC

۳) aaBbCc

۴) Aabbcc

 پاسخ گزینه: ۴

۱۷۲. باتوجه به شکل زیر، کدام عبارت نادرست است؟

شکل زیست کنکور

۱) بخش ۲ همانند بخش ۴، در آینده نقشی در تغذیۀ جنین دارد.

۲) بخش ۱ برخلاف بخش ۳، در آینده مانع تخمک‌گذاری فرد باردار می‌شود.

۳) بخش ۳ برخلاف بخش ۴، در آینده همۀ بافتهای مختلف جنین را می‌سازد.

۴) بخش ۴ همانند بخش ۱، در آینده بر قطر هر دو نوع رگ خونی آن افزوده می‌گردد.

پاسخ گزینه: ۳

۱۷۳. با توجه به اپران لک در باکتری E. coli، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟

«ترکیبی که به عنوان ……………………. شناخته می‌شود ،…………………………….»

۱) مهارکننده _ به توالی خاصی از DNA بیش از نوعی قند تمایل دارد.

۲) آنزیم ویژه رونویسی _ نیازمند پروتئین‌هایی برای شناسایی راه انداز است.

۳) فعال‌کننده _ پس از اتصال به نوعی قند، به جایگاه ویژه خود اتصال می‌یابد.

۴) محرک فعالیت رنابسپاراز (RNAپلیمراز) _ نوعی دی‌ساکارید به حساب می‌آید.

پاسخ گزینه: ۴

۱۷۴. در همه بیماری‌های مطرح شده در بخش ژنتیک (فصل سوم) کتاب درسی، با فرض این که پدر بیمار و مادر سالم باشد. وجود کدام مورد غیر ممکن خواهد بود؟

۱) فرزندی با ژن‌نمود (ژنوتیپ) پدر

۲) دختری بیمار و پسری سالم

۳) فرزندی با ژن‌نمود (ژنوتیپ) مادر

۴) دختری سالم با ژن‌نمود (ژنوتیپ) خالص

پاسخ گزینه: ۴

۱۷۵. به طور معمول چند مورد، در ارتباط با یک یاخته عصبی فاقد میلین انسان صحیح است؟

الف. ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشته عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطه مجاورش وابسته است.

ب. سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطه متوالی یک رشته عصبی (باقطر یکنواخت) مقدار ثابتی است.

ج. در زمانی که اختلاف پتانسیل دو سوی غشا به بیشترین حد خود می‌رسد، فقط یک نوع یون از غشا می‌گذرد.

د. با بسته‌شدنِ هر دو نوع کانال دریچه‌دار یونی، مقدار اختلاف پتانسیل دو سوی غشا بدون تغییر خواهد ماند.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

پاسخ گزینه: ۱. تنها مورد «د» صحیح است.

۱۷۶. کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«آن دسته از تارهای ماهیچه اسکلتی که …………………….. در آنها بیش از سایر تارهاست، ……………………….»

۱) فعالیت آنزیم تجزیه کننده ATP سر میوزین _ در مقابل خستگی مقاومت اندک دارند.

۲) مقدار رنگ دانۀ قرمز _ فعالیت آنزیمهای مؤثر در چرخه کربس آنها مهار گردیده است.

۳) مقدار انرژی آزاد شده از مواد مغذی _ با سرعت کندتری سارکومرهای خود را کوتاه می‌کنند.

۴) سرعت آزاد شدن یونهای کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی _ در سیتوپلاسم خود، ساختارهای دو غشایی اندکی دارند.

پاسخ گزینه: ۲

۱۷۷. در انسان، اندامی که در دوران جنینی، یاخته‌های خون را می‌سازد و جزئی از دستگاه لنفی یک فرد بالغ محسوب نمی‌شود، چه مشخصه‌ای دارد؟

۱) در تنظیم تولید گویچه‌های قرمز خون نقش دارد.

۲) همه مویرگ‌های آن، مانع عبور مولکولهای درشت میشود.

۳) هنگام خونریزی شدید، در تولید لختۀ خون نقش اصلی را ایفا می‌کند.

۴) در دفع ماده حاصل از تخریب هموگلوبین گویچه‌های قرمز خون، فاقد نقش است.

پاسخ گزینه: ۱

۱۷۸. کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در همه گیاهانی که تثبیت کربن در آنها، فقط به هنگام روز صورت می‌گیرد، آنزیمی باعث ………………… می‌شود.»

۱) ترکیب شدن O2 با مولکولی پنج کربنه و فسفاتدار
۲) افزوده شدن CO2 به مولکولی پنج کربنه دو فسفاته
۳) تجزیه مولکول پنج کربنه به دو مولکول سه کربنه و دو کربنه
۴) ترکیب شدن CO2 با اسید سه کربنه و تشکیل اسید چهارکربنه

پاسخ گزینه: ۲

۱۷۹. چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟

«به طور معمول در انسان، همه رگ‌هایی که به دهلیز راست قلب وارد می‌شوند، …………………. همه رگ‌هایی که به دهلیز چپ وارد می‌شوند،……………….»

الف. برخلاف _ ترکیب آهن‌دار یاخته‌های خون آنها، سهم کمتری در حمل اکسیژن دارد.

ب. همانند _ خون اندام‌های بالاتر یا پایین‌تر از قلب را دریافت می‌کنند.

ج. همانند _ در لایۀ میانی دیواره، رشته‌های کشسان زیادی دارند.

د. برخلاف _ تحت تاثیر تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی خون در آنها به جریان در می‌آید.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

پاسخ گزینه: ۲. عبارت‌های «الف و ج» درست است.

۱۸۰. در ارتباط با همه سازوکارهایی که باعث ایجاد گونه جدید می‌شود، کدام مورد به طور حتم صادق است؟

۱) به وجود آمدن کامه (گامت)هایی متفاوت (از نظر محتوی ژنی) با کامه (گامت)های طبیعی والدین الزامی است.

۲) انتخاب طبیعی با ایجاد تغییر در افراد، فراوانی دگره (الل)های جمعیت را تغییر می‌دهد.

۳) در ابتدا رانش دگره‌ای، به شدت بر میزان تفاوت بین دو جمعیت می‌افزاید.

۴) مانع جغرافیایی از شارش ژن، جلوگیری می‌نماید.

پاسخ گزینه: ۱

۱۸۱. در انسان، به منظور تولید یک پروتئین ترشحی توسط لنفوسیت B، پس از برقرار شدن دومین پیوند پپتیدی، کدام اتفاق رخ می‌دهد؟

۱) tRNA بدون آمینواسید در جایگاه E ریبوزوم قرار می‌گیرد.

۲) پیوند بین زنجیره پلی‌پپتیدی و دومین tRNA سست میشود.

۳) آمینواسید جایگاه A از رنای ناقل (tRNA) خود جدا می‌شود.

۴) tRNA حامل سومین آمینواسید به جایگاه A ریبوزوم وارد می‌گردد.

پاسخ گزینه: ۱

۱۸۲. کدام عبارت، نادرست است؟

۱) همۀ تک‌یاخته‌ای‌های موثر در ساخت نیترات از آمونیوم، با استفاده از فسفات معدنی و واکنش انتقال الکترون‌ها، ATP می‌سازند.

۲) همۀ تک‌یاخته‌ای‌های ایجاد کننده لاکتات، در مرحله‌ای از تنفس یاخته‌ای خود NAD تولید می‌کنند.

۳) همۀ تک‌یاخته‌ای‌های تولیدکننده اکسیژن، با کمک مواد معدنی، مواد آلی مورد نیاز خود را می‌سازد.

۴) همۀ تک‌یاخته‌ای‌های تثبیت کننده‌کربن، رنگیزه‌های فتوسنتزی دارند.

پاسخ گزینه: ۴

۱۸۳. کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«در انسان به هنگام التهاب، ………………… یاخته‌هایی که با تولید پیک‌های شیمیایی، گویچه‌های سفید را به موضع آسیب هدایت می‌کنند، ………………………»

۱) بعضی از _ عوامل بیگانه را بر اساس ویژگی‌های عمومی آنها شناسایی می‌نمایند.

۲) همه _ متنوع‌ترین گروه مولکول‌های زیستی را در بخش‌هایی از ساختار خود می‌سازند.

۳) بعضی از _ از طریق گیرنده‌های متنوع دفاع اختصاصی خود به یاخته‌های هدف متصل می‌گردند.

۴) همه _ می‌توانند در صورت ادامه حیات و هنگام مواجهه با عوامل بیماری‌زا پروتئین دفاعی بسازد.

پاسخ گزینه: ۳

۱۸۴. چند مورد، در ارتباط با گیرنده‌های موجود در بخش دهلیزی گوش انسان صحیح است؟

الف. از طریق مژک‌های خود، با مایع پیرامونی تماس دارند.

ب. در صدور بخشی از پیام‌های مربوط به وضعیت بدن دخالت می‌نمایند.

ج. پس از حرکت مایع پیرامونی، ابتدا کانال‌های یونی غشای آنها باز میشود.

د. پیام‌های خود را به بخشی در پشت ساقۀ مغز که با نوعی بافت‌پیوندی پوشیده شده، ارسال می‌کنند.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

پاسخ گزینه: ۲. موارد «ب و د» صحیح است.

۱۸۵. کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«در فردی که تازه وارد مرحله پس از زایمان شده و نوعی ………………………….. مبتلا گردیده است، ………………………………»

۱) کم‌کاری غده پاراتیروئید _ عمل عضلات مختل می‌شود و با افزایش تولید ترومبین، روند انعقاد خون دچار مشکل می‌شود.

۲) کم ترشحی بخش پسین غده زیر مغزی (هیپوفیز) _ ترشح شیر کاهش می‌‌یابد و برغلظت ادرار افزوده می‌شود.

۳) پرکاری قشر غده فوق کلیه _ فعالیت مغز استخوانها ضعیف می‌شود و علائمی از خیز مشاهده می‌گردد.

۴) پرکاری غدهه سپردیس (تیروئید) _ضربان قلب کاهش می‌یابد و عضلات ضعیف می‌شود.

پاسخ گزینه: ۳

۱۸۶. کدام عبارت در ارتباط با زیست‌شناسان صحیح است؟

۱) افراد دارای ساختارهای همتا را دارای یک نیای مشترک می‌دانند.

۲) ساختارهای آنالوگ را به عنوان شواهدی برای تغییر گونه‌ها در نظر می‌گیرند.

۳) توالی های آمینواسیدی حفظ شده پروتئینها را فقط خاص افراد یک گونه میدانند.

۴) معتقدند، اندامهای وستیجیال در همه جانداران تکامل یافته، دارای نقش بسیار جزیی است.

پاسخ گزینه: ۱

۱۸۷. کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نادرست است؟

«در بخش هادی دستگاه تنفسی انسان، گروهی از یاخته‌های …………………………………..«

۱) سنگفرشی به گرم‌شدن هوای دم کمک میکند.

۲) ترشحی، لایه‌ای با ضخامت متفاوت را به وجود می‌آورند.

۳) پوششی و مویرگی از غشای پایه مشترک استفاده می‌کنند.

۴) غیرپیوندی، زوائدی به داخل ترشحات محتوی مواد ضد میکروبی می‌فرستند.

پاسخ گزینه: ۳

۱۸۸. ویژگی مشترک جانوری که زاده‌هایشان را به کمک غدد شیری خود تغذیه می‌کنند کدام است؟

۱) گوارش میکروبی در آنها پس از گوارش آنزیمی صورت می‌گیرد.

۲) فشار خون ریوی در آنها، کمتر از فشار خون گردش عمومی بدن است.

۳) هوا به کمک مکش حاصل از فشار مثبت به شش‌های آنها، وارد می‌شود.

۴) به هنگام بارداری نوعی پرده جنینی از اختلاط خون مادر و جنین جلوگیری می‌کند.

پاسخ گزینه: ۲

۱۸۹. در ارتباط با تحریک‌های ایجاد شده در بخش‌های مختلف قلب انسان، چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کنند؟
«به طور معمول در انسان زمانی که موج الکتریکی به ………………………. منتقل می‌شود ………………………. .»

الف. تارهای ماهیچه‌ای درون دیواره بطن‌ها ـ انقباض دهلیزها آغاز می‌گردد.

ب. لایه عایق بین دهلیزها و بطنها ـ انقباض بطنها پایان می‌یابد.

ج. گره دهلیزی بطنی ـ مرحله انقباض بطنها آغاز شده است.

د. تارهای ماهیچه‌ای دیواره بین بطنها ـ انقباض دهلیزها پایان یافته است.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

پاسخ گزینه: ۱. تنها مورد «د» درست است.

۱۹۰.کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«نوعی آنزیم می‌تواند ………………………….. »

۱) با کمک فرایند انرژی‌زا، نوعی واکنش انرژی خواه را به انجام رساند.

۲) پیوندی را که در یک مرحله ایجاد کرده است، در مرحله دیگری بشکند.

۳) از طریق کاهش انرژی فعالسازی، واکنش‌های انجام نشدنی را ممکن سازد.

۴) از طریق اتصال با مولکول‌های دیگر تمایل خود را به پیش ماده تنظیم کند.

پاسخ گزینه: ۳

۱۹۱. کدام عبارت درباره نوعی اسفنج صادق است؟

۱) یاخته‌های سازنده منفذ فقط در مجاورت یاخته‌های تاژکدار قرار دارند.

۲) آب از طریق سوراخ کیسۀ گوارشی به خارج از بدن راه پیدا می‌کند.

۳) یاخته‌های یقه‌دار فقط در سطح داخلی بدن یافت می‌شود.

۴) آب فقط به کمک یاخته‌های تاژکدار وارد بدن می‌شود.

پاسخ گزینه: ۳

۱۹۲. در ارتباط با کمبود ترشح کلریک اسید بدن انسان، کدام مورد غیر ممکن است؟

۱) میزان خون‌بَهر (هماتوکریت) بدن فرد تغییر یابد.

۲) هضم پروتئین‌های فرد دستخوش اختلال شود.

۳) اختلالی در عملکرد شبکه‌های یاخته‌های عصبی رخ داده باشد.

۴) همۀ ترشحات برون‌ریز در طول لوله گوارش فرد کاهش یابد.

پاسخ گزینه: ۴

۱۹۲. کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در بخشی از لوله گوارش …………………………..»

۱) گاو که آنزیم‌های گوارشی جانور ترشح می‌گردند، مواد غذایی تا حدود زیادی آبگیری می‌شوند.

۲) اسب که در محل اتصال روده بزرگ و روده کوچک قرار دارد، سلولاز جانور وارد عمل می‌شود.

۳) پرنده که فرایند آسیاب کردن غذا انجام میشود، آنزیمهای گوارشی جانور ترشح میگردد.

۴) ملخ که غدا نرم و ذخیره می‌ نهشود، مواد غذایی تا حدی گوارش یافته‌اند.

پاسخ گزینه: ۴

۱۹۳. چند مورد، در رابطه با انسان صحیح است؟

الف. در نوعی بیماری کلیوی، میزان فشار اسمزی خون کاهش و بخش‌هایی از بدن متورم می‌گردد.

ب. در نوعی بیماری مربوط به کم کاری کبد، میزان اوره خون پایین و میزان آمونیاک خون بالا می‌رود.

ج. در نوعی بیماری مفصلی، میزان ماده دفعی نیتروژن‌دار در مجاورت نوعی بافت پیوندی افزایش می‌یابد.

د. در نوعی بیماری مربوط به کم‌کاری غده فوق کلیه، مقدار زیادی از آب نوشیده شده، دفع می‌گردد.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

پاسخ گزینه: ۴

۱۹۴. در انسان، بخشی از دستگاه عصبی مرکزی که منشأ اعصابی است که پیام‌های سریع و غیر ارادی را به دست‌ها ارسال می‌کند………………………….

۱) مدت زمان دم را تنظیم می‌نماید.

۲) در بالای مرکز تنظیم دمای بدن و گرسنگی و خواب قرار دارد.

۳) در نزدیکی بخش مربوط به تنظیم فشار خون و ضربان قلب قرار دارد.

۴) فعالیت ماهیچه‌ها و حرکات بدن را با کمک مغز و نخاع هماهنگ می‌نماید.

پاسخ گزینه: ۳

۱۹۵. به طور معمول کدام مورد درباره هر یاخته یک گل دوجنسی که توانایی انجام لقاح را دارد، نادرست است؟

۱) فاقد بخش حرکتی است.

۲) در بخش متورم مادگی یافت می‌شود.

۳) تنها یک مجموعه فام‌تن (کروموزوم) دارد.

۴) حاصل رشتمان (میتوز) یاخته‌ای تک‌لاد (هاپلوئید)ی است.

پاسخ گزینه: ۳

۱۹۶. کدام عبارت درباره بخش مورد نظر صحیح است؟

شکل کنکور

۱) برخلاف بخشی که استخوان‌ها را به هم متصل می‌کند، انعطاف پذیری کمی دارد.

۲) همانند بخشی که هر دسته تار ماهیچه‌ای را احاطه می‌نمایند ماده زمینه‌ای اندکی دارد.

۳) همانند بخشی که یاخته‌های پوششی روده باریک را پشتیبانی می‌کند، دارای یاخته‌های زیادی است.

۴) برخلاف بخشی که یاخته‌های پوششی معده را به یک دیگر متصل نگه می‌دارد واجد رشته‌های گلیکوپروتئین است.

پاسخ گزینه: ۲

۱۹۷. چند مورد، در ارتباط با انسان صحیح است؟

الف. به دنبال تحلیل لایۀ مخاطی معده، فرد به نوعی کم خونی مبتلا می‌شود.

ب. به دنبال تنش‌های مداوم و طولانی‌ مدت، گلوکز خوناب (پلاسما) افزایش می‌یابد.

ج. به دنبال انسداد مجرای صفراوی، در روند انعقاد خون اختلال ایجاد می‌شود.

د. به دنبال هر اختلال در بخشهای درون ریز لوزالمعده، تراکم Na+ در یاخته‌های عصبی کاهش می‌یابد.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

پاسخ گزینه: ۳. فقط مورد «د» نادرست است.

۱۹۸. کدام عبارت در ارتباط با بدن انسان، نادرست است؟

۱) فاصله کلیۀ راست تا مثانه بیش از فاصلۀ کلیۀ چب تا مثانه است.

۲) تعداد لوب‌های شش راست بیش از تعداد لوب‌های شش چب است.

۳) به هنگام دم، نیمه چب دیافراگم پایین‌تر از نیمه راست آن قرار می‌گیرد.

۴) قطر رگ لنفی نیمه راست که به سیاهرگ زیر ترقوه‌ای می‌پیوندد، کمتر از قطر رگ مشابه در نیمه چپ است.

پاسخ گزینه: ۱

۱۹۹. در ارتباط با وسیع‌ترین بخش ساقه اصلی (تنه) یک درخت ده ساله، کدام مورد صحیح است؟

۱) دو نوع سرلاد (مریستم) پسین دارد.

۲) فاقد یاخته‌هایی با دیواره چوپ پنبه‌ای است.

۳) در هدایت شیره‌خام گیاه فاقد نقش اصلی است.

۴) یاخته‌های نرم آکنه (پارانشیم) و عدسک‌های فراوان دارد.

پاسخ گزینه: ۲

۲۰۰. به هنگام تجزیه یک مولکول گلوکز، طی اولین مرحله تنفس در یاخته ماهیچه‌ای انسان و به منظور تولید هر ترکیب غیرقندی سه کربنی دو فسفاته، کدام مورد به ترتیب تولید و مصرف می‌‌شود؟

۱) ۲ADP و +۱NAD

۲) ۲ATP و -۲NAD

۳) ۲NADH و ۲ATP

۴) +۱NAD و ۲ADP

پاسخ گزینه: ۱

۲۰۱. در ارتباط با هر مولکول حاوی اطلاعات وراثتی در هسته‌ای (یوکاریوت)ها، کدام مورد صحیح است؟

۱) هر رشتۀ آن دو سر متفاوت دارد.

۲) همانندسازی آن در دو جهت انجام می‌‌گیرد.

۳) واحدهای سه بخشی آن توسط نوعی پیوند به هم متصل می‌شوند.

۴) تعداد جایگاه های همانندسازی آن بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم می‌شود.

پاسخ گزینه: ۳

۲۰۳. چند مورد، درباره همه موادی صحیح است که توسط یاخته‌های دستگاه ایمنی و در پاسخ به عوامل خارجی موجود در بافتها به خوناب (پلاسما) وارد می‌شوند؟

الف. توانایی اتصال به غشای یاختۀ بیگانه را دارند.

ب. به عنوان گیرنده‌های دفاع اختصاصی عمل می‌کنند.

ج. بر فعالیت مولکول‌هایی مؤثرند که در تب بسیار بالا تغییر ساختار می‌دهند.

د. به کمک ساختارهای حلقه مانند باعث مرگ یاخته می‌شوند.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

پاسخ گزینه: ۱. فقط عبارت «ج» درست است.

۲۰۴. کدام عبارت، درباره ساختار پروتئین قرمز رنگ موجود در تار ماهیچه‌ای کند انسان، صحیح است؟

۱) بخشی که دارای اتم آهن مرکزی است، جزیی از زنجیره پپتیدی محسوب می‌شود.

۲) زنجیره های تاخورده آن، از طریق پیوندهای غیراشتراکی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

۳) همۀ آمینواسیدهای موجود در ساختار دوم، از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند.

۴) در یک زنجیره، گروه CO یک آمینواسید به گروه NH آمینواسید غیرمجاورش نزدیک و پیوند برقرار می‌نماید.

پاسخ گزینه: ۴

۲۰۵. بخشی از بدن یک فرد بالغ که توسط مویرگ‌های ناپیوسته خون‌رسانی می‌شود و تعدادی از یاخته‌های آن می‌توانند به رگ‌های خونی تمایز یابند، در کدام مورد نقش ندارند؟

۱) انتقال مواد و تنظیم pH خون

۲) فاگوسیت‌شدن همۀ انگل‌های فعال

۳) بروز نوعی اختلال دستگاه ایمنی

۴) ترشح عامل تنظیم کننده تولید گویچه‌های قرمز

پاسخ گزینه: ۲

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا