زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)زیست‌شناسی (۲)زیست‌شناسی (۳)کنکور سراسری

سوالات زیست شناسی سیستم آموزشی ۳_۳_۶ کنکور ۹۸ داخل کشور

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۳ میانگین: ۴]

نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۱
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 

 

نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۳
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


دانلود کنید:


پرسش‌‌های دو گزینه‌ای و خط به خط

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دهم

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی یازدهم
 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دوازدهم
 

۱۵۶– کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«یکی از شرایط ………………. گیاه است.»

۱) افزایش خروج قطرات آب از انتها یا لبه برگ‌ها، افزایش مقدار فشار ریشه‌ای

۲) حرکت آب و املاح در آوندهای چوبی، مکش ناشی از سطح بخش های هوایی

۳) باز شدن روزنه‌های هوایی، جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاخته‌های نگهبان روزنه های

۴) کاهش خروج آب از منفذ بین یاخته های نگهبان روزنه های هوایی، کاهش بخار آب در هوای اطراف


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۵۷- سامانه دفعی در زنبور برخلاف سامانه دفعی در کرم خاکی چه مشخصه ای دارد؟

۱) به روده تخلیه می شود.

۲) در دو انتها باز است.

۳) نزدیک به انتها به صورت مثانه در آمده است.

۴) در بخشی از طول با شبکه مویرگی ارتباط دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۵۸- کدام مورد، درباره سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کره چشم انسان می شود، صحیح است؟

۱) ناحیه وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می کند.

۲) در مجاورت داخلی ترین لایه کره چشم منشعب می شود.

۳) انشعابات آن در مجاورت مایعی غیر شفاف و ژله ای قرار دارد.

۴) انشعابات انتهایی آن به پرده شفاف جلوی چشم وارد می شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۵۹- امروزه پژوهشگران می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه‌های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند استفاده کنند. کدام عبارت، درباره این رفتار صحیح است؟

۱) همانند رفتار شرطی شدن فعال، فقط تحت تاثیر پاداش آموخته می شود.

۲) همانند رفتار حل مسئله، حاصل بر هم کنش ژن‌ها و اثرهای محیطی است.

۳) برخلاف رفتار نقش پذیری، بر اساس تجارب گذشته و موقعیت جدید برنامه ریزی می گردد.

۴) برخلاف رفتار شرطی شدن کلاسیک، انجام آن نیازمند یک محرک شرطی یا محرک طبیعی است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۶۰- کدام گزینه، در مورد رانش دگره ای نادرست است؟

۱) در اثر حوادث طبیعی رخ می دهد.

۲) باعث خارج شدن جمعیت از حالت تعادل می شود.

۳) در جمعیت هایی با اندازه کوچکتر تاثیر بیشتری دارد.

۴) باعث سازگاری دگره (الل‌های) باقی‌مانده جمعیت با محیط می شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۶۱- در هر یاخته غده سپردیس (تیروئید) انسان، به منظور تغییر محصول نهایی قند کافت (گلیکولیز) و ورود آن به چرخه کربس لازم است تا این محصول ابتدا ……………….

۱) در راکیزه (میتوکندری)، CO۲  تولید کند.

۲) در درون راکیزه (میتوکندری)، به کوآنزیم A متصل شود.

۳) در ماده زمینه میان یاخته (سیتوپلاسم) NADH بسازد.

۴) در غشای خارجی راکیزه (میتوکندری)، ATP  تولید نماید.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۶۲- کدام عبارت، در ارتباط با گیاهان صحیح است؟

۱) ضخامت دیواره در یاخته‌های آوند لاندار یکنواخت است.

۲) در دیواره عرضی یاخته های آوند مارپیچی، صفحه آبکشی وجود دارد.

۳) میان یاخته (سیتوپلاسم) یاخته های آوند حلقوی از بین رفته است.

۴) یاخته های آوند نردبانی، در جابه جا نمودن شیره پرورده نقش اصلی را دارند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۶۳- کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد، درست است؟

۱) دارای شبکه مویرگی ترشح کننده مایع مغزی – نخاعی است.

۲) یکی از اجزای سامانه کناره ای (لیمبیک) محسوب می شود.

۳) در مجاورت مرکز انعکاس های عطسه و سرفه قرار دارد.

۴) حاوی برجستگی‌های چهارگانه مغزی است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


 ۱۶۴- چند مورد می تواند از پیامدهای وقوع جهش در دنا  (DNA)ی باکتری اشرشیاکلای باشد؟

الف- تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کننده لاکتوز   

ب- عدم اتصال مهار کننده به بخشی از ژن

ج- عدم اتصال لاکتوز به نوعی پروتئین

د- افزایش فعالیت رنابسپاراز (RNA) پلی مراز

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه از دیدگاهی پاسخ می‌تواند ۳ و از منظر دیگر می‌تواند ۴ باشد.


۱۶۵– کدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین، درست است؟

۱) بخشی از زنجیره C در ساختار انسولین فعال به کار رفته است.

۲) پیوند شیمیایی بین دو زنجیره A و B فقط در پیش انسولین وجود دارد.

۳) زنجیره B نسبت به زنجیره A به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیک تر است.

۴) در انسولین فعال، بخشی از زنجیره A و B پیش انسولین حذف گردیده است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۶۶- سامانه گردشی مضاعف برای نخستین بار در گروهی از جانوران شکل گرفت. کدام ویژگی، درباره این گروه از جانوران نادرست است؟

۱) هوا به وسیله مکش حاصل از فشار منفی به شش های آنها وارد می شود.

۲) لاروی آنها دارای آبشش‌های خارجی بیرون زده از سطح بدن است.

۳) در شرایطی، بازجذب آب از مثانه آنها به خون افزایش می یابد.

۴) بیشتر تبادلات گازی آنها، از طریق پوست انجام می گیرد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۶۷- چند مورد، در ارتباط با کلیه‌های یک فرد سالم صحیح است؟

الف- در پی حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته می شود.

ب- سرخرگ آوران در اطراف بخش های مختلف گردیزه (نفرون) منشعب می شود.

ج- نوعی ترشح درون ریز به طور حتم بر دومین مرحله ساخت ادرار تأثیرگذار است.

د- به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه (نفرون) فرایند بازجذب آغاز می شود.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۶۸– کدام عبارت، در مورد ساقه یک گیاه علفی دولپه ای صادق است؟

۱) مرز بین پوست و استوانه آوندی غیرمشخص است.

۲) دسته های آوندی بر روی دوایر متحدالمرکز قرار گرفته اند.

۳) تعداد دسته های آوندی در سمت خارج بیش از سمت داخل است.

۴) مغز که بخشی از سامانه بافت زمینه ای است، به وضوح دیده می شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


 ۱۶۹- به طور معمول در گوش انسان، با ارتعاش دریچه بیضی، ابتدا کدام اتفاق رخ می دهد؟

۱) استخوان چکشی شروع به لرزش می‌کند.

۲) مایع درون بخش حلزونی به لرزش در می‌آید.

۳) کانال‌های یونی غشای یاخته‌های عصبی باز می شوند.

۴) مژک‌های یاخته‌های درون بخش دهلیزی خم می شوند. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۷۰- کدام عبارت، در ارتباط با شبکه های یاخته های عصبی دستگاه عصبی روده ای لوله گوارش انسان درست است؟

۱) فقط در لایه ماهیچه ای دیواره روده نفوذ می کند.

۲) فقط میزان ترشح را در بخش روده تنظیم می نماید.

۳) می تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند.

۴) به ندرت تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار می گیرد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۷۱- در انسان، به منظور ورود مولکول های گلوکز به یاخته‌های پوششی پرز روده، چند مورد زیر ضروری است؟

الف- حضور مولکول‌های ویژه پروتئینی در غشای یاخته

ب- فعالیت پروتئین انتقال دهنده سدیم_پتاسیم

ج- انرژی حاصل از شیب غلظت سدیم

د- تشکیل کیسه‌های غشایی

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۷۲_ با قطع جوانه رأسی در ساقه یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه های جانبی گیاه افزایش و مقدار نوع دیگری هورمون در این جوانه ها کاهش خواهد یافت. در یک گیاه دارای جوانه رأسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب کدام است؟

۱) ریزش برگ با تشکیل لایه جداکننده – تحریک ریشه‌زایی

۲) تاخیر در پیر شدن اندام های هوایی – رشد طولی یاخته‌ها

۳) تحریک تقسیم یاخته ای – بستن روزنه‌های هوایی در شرایط خشکی

۴) کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی – ایجاد یاخته های جدید


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۷۳- در انسان، همه یاخته هایی که در طی مراحل تخمک زایی و یا تقسیم نامساوی سیتوپلاسم به وجود آمده اند و در رشدونمو جنین فاقد نقش اند، از نظر ……. به یکدیگر شباهت و از نظر ……………… با یکدیگر تفاوت دارند.

۱) داشتن فام تن (کروموزوم) های همتا – تعداد فامینک (کروماتید) های هسته

۲) مقدار دنا  (DNA)ی هسته – تعداد فامتن (کروموزوم) های هسته

۳) تعداد سانترومرهای موجود در هسته – محل به وجود آمدن

۴) تعداد میانک (سانتریول) ها – عدد کروموزومی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۷۴ کدام عبارت، درباره اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شده صحیح است؟

۱) در تشکیل ساختار نهایی آن فقط سه نوع پیوند دخالت دارد.

۲) با تغییر یک آمینواسید، ساختار و عملکرد آن می تواند به شدت تغییر یابد.

۳) هر یک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیر واحد تاخورده است.

۴) با دارا بودن رنگدانه‌های فراوان، توانایی ذخیره انواعی از گازهای تنفسی را دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۷۵- کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

«در ……………………، ساختاری که به ذخیره غذا کمک می کند و به جانور امکان می دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند، ………………………………. .»

۱) ملخ – در بالای غدد ترشح کننده آمیلاز قرار دارد.

۲) گوسفند – تا حدود زیادی به آبگیری مواد غذایی می پردازد.

۳) کرم خاکی – دندانه هایی برای خرد کردن بیشتر مواد غذایی دارد.

۴) پرنده دانه خوار – مواد غذایی را ابتدا به بخش عقبی معده وارد می نماید.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۷۶- به طور معمول، با توجه به محل تشکیل زامه (اسپرم) ها و مراحل زامه زایی (اسپرم زایی) در یک فرد بالغ، کدام عبارت درست است؟

۱) یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته های زامه زا (اسپرماتوگونی) به یکدیگر متصل هستند.

۲) یاخته های زام یاختک (اسپرماتید) همانند یاخته های زامه زا (اسپرماتوگونی) هسته فشرده ای دارند.

۳) یاخته‌های زامه (اسپرم) بر خلاف یاخته‌های زام یاختک (اسپرماتید)، ابتدا توانایی حرکت و جابه جا شدن را دارند.

۴) یاخته‌های اسپرماتوسیت ثانویه برخلاف زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه، فام تن (کروموزوم) های تک کروماتیدی دارند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۷۷- در انسان، کدام مورد، درباره لایه‌ای از ساختار بافتی دیواره نای که در تماس با لایه مخاط قرار دارد، صادق نیست؟

۱) تعدادی غدد ترشحی دارد.

۲) دارای رگ های خونی و اعصاب است.

۳) به لایه غضروفی_ماهیچه ای چسبیده است.

۴) یاخته‌های استوانه ای مژکدار دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


 ۱۷۸- کدام عبارت، نادرست است؟

۱) در جنین انسان، همه یاخته های خونی از یاخته های بنیادی مغز استخوان به وجود می آیند.

۲) در یک فرد بالغ، pH خون می تواند توسط پروتئینی حاوی چهار رشته پلی پپتیدی تنظیم شود.

۳) در یک فرد بالغ، یاخته های بنیادی مغز استخوان می تواند منشاء انواع مختلف یاخته های خونی باشد.

۴) در جنین انسان، یک نوع یاخته بنیادی می تواند در تولید قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون هسته ای سهیم باشد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۷۹- کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

«در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشای یاخته، متصل ………………………………………. وجود دارد.»

۱) است، فقط پروتئین‌های هیستونی همراه با دنا  (DNA)ی آنها

۲) نیست، فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنا  (DNA)ی آنها

۳) نیست، در دو انتهای هر یک از رشته‌های این عامل، ترکیباتی متفاوت

۴) است، در ساختار هر واحد تکرار شونده دنا  (DNA)ی آنها پیوند فسفودی استری


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۸۰- کدام عبارت، درباره نوعی یاخته خونی که هسته دو قسمتی روی هم افتاده و میان یاخته ای (سیتوپلاسمی) با دانه‌های تیره دارد. درست است؟

۱) می‌تواند پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر شود.

۲) می‌تواند پس از تغییر، به نوعی درشت خوار تبدیل شود.

۳) در مواردی باعث می‌شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی‌خطر واکنش نشان دهد.

۴) در مواردی، به کمک نوعی بسپار (پلیمر) خود، مرگ برنامه ریزی شده ای را به راه می اندازد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۸۱- با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و هر جایگاه دو دگره (الل) دارد و دگره های بارز، رنگ قرمز و دگره های نهفته، رنگ سفید را به وجود می آورند و رخ نمود (فنوتیپ)های دو آستانه طیف که قرمز و سفید هستند به ترتیب ژن نمود (ژنوتیپ) های AABBCC و aabbcc را دارند، بنابراین ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود (ژنوتیپ) های AAbbcc و aaBBCC به وجود می آیند. از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟

۱)aaBbCC

۲) AABBCc

۳)AaBBCc

۴) AABbCC


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۸۲_ کدام مورد، ویژگی مشترک همه جاندارانی است که بخش عمده فتوسنتز را انجام می دهند و در محیط های متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند؟

۱) آنزیم رنابسپاراز (RNA پلیمراز) در طی بیش از سه مرحله، عمل رونویسی را به انجام می رساند.

۲) عواملی می‌توانند با عبور از طریق غشاهای درون یاخته ای، رونویسی ژن ها را تحت تأثیر قرار دهند.

۳) رنابسپاراز (RNA پلیمراز) می‌تواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدی ویژه شروع رونویسی را شناسایی کند.

۴) پروتئین‌ها می‌توانند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن (ریبوزوم) ها ساخته شوند. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۸۳- کدام مورد، درباره هر تار ماهیچه اسکلتی بدن انسان صحیح است؟

۱) بیشتر انرژی خود را به روش هوازی بدست می آورد.

۲) از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است.

۳) بیشتر انرژی لازم برای انقباض آن از کراتین فسفات به دست می آید.

۴) مقدار زیادی میوگلوبین دارد و انرژی خود را به کندی از دست می دهد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۸۴– کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟
در انسان، ……………… پیام‌های بینایی که شبکیه چشم راست را ترک می‌کنند، ………….. می شوند.»

۱) همه_به نهنج (تالاموس) همان سمت وارد

۲) همه_به مرکز پردازش کننده سمت مقابل فرستاده

۳) بخشی از_قبل از رسیدن به نهنج (تالاموس) متقاطع

۴) بخشی از_ابتدا به لوب پس سری نیمکره همان سمت فرستاده


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


 ۱۸۵- همه یاخته های تک لاد (هاپلوئید)ی موجود در یک گیاه دو جنسی چه مشخصه ای دارند؟

۱) پس از تشکیل، به یکدیگر متصل باقی می مانند.

۲) پس از تشکیل، از نظر دیواره دستخوش تغییر می شوند.

۳) در ابتدای تشکیل، تقسیم رشتمان (میتوز) انجام می دهند.

۴) در زمان تشکیل، توسط یاخته های دولادی (دیپلوئیدی) احاطه می شوند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۸۶- کدام عبارت، در ارتباط با هوهسته‌ای‌ها (یوکاریوت ها) نادرست است؟

۱) رناتن (ریبوزوم) ها، می‌توانند رنا (RNA)های در حال رونویسی را ترجمه نمایند.

۲) اولین آمینواسید در انتهای آمینی پلی‌پپتیدهای تازه ساخته شده، متیونین است.

۳) در یک مولکول دنا (DNA)، رشته مورد رونویسی برای دو ژن می تواند، متفاوت باشد.

۴) رنا (RNA)های پیک، ممکن است در حین رونویسی و یا پس از آن دستخوش تغییراتی گردند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱. البته این گزینه نیز در کلروپلاست و میتوکندری صدق نمی‌کند. یعنی سوال اشکال دارد. گرچه برخی با توجه به شکل ۷ صفحه ۲۷ گزینه ۲ را ممکن است انتخاب نمایند که این شکل اشتباه است.


۱۸۷- چند مورد از مطالب زیر درست است؟

الف_ در همه میوه‌های حقیقی، میوه از رشد تخمدان ایجاد شده است.

ب_ در همه میوه‌های کاذب، میوه از رشد نهنج به وجود آمده است.

ج_ بعضی میوه‌های بدون دانه، از لقاح یاخته تخمزا و زامه (اسپرم) به وجود آمده اند.

د_ در بعضی میوه‌های دانه‌دار، فضای تخمدان با دیواره برچه‌ها به طور کامل تقسیم شده است.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۸۸- با قرار گرفتن دانه گرده گل میمونی سفید (WWبر روی کلاله گل میمونی صورتی  (RW)، کدام رخ نمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟

۱) صورتی-WWR

۲) صورتی-RRR

۳) سفید-WRR

۴) سفید-WWW


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۸۹ کدام عبارت، در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟

۱) همه یاخته های دندریتی، همواره در درون خون فعالیت می‌کنند.

۲) همه یاخته‌های سرطانی، توسط سومین خط دفاعی نابود می شوند.

۳) همه عوامل بیماریزا، با بیگانه‌خواری گویچه‌های سفید از بین می روند.

۴) همه یاخته‌های قادر به ترشح اینترفرون II، می توانند از خون خارج شوند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۹۰– کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

«در صورت حضور قند مالتوز در محیط باکتری اشرشیاکلای و به دنبال اتصال فعال کننده به………………………… »

۱) راه اندازه عوامل رونویسی بر روی توالی افزاینده قرار می‌گیرند.

۲) مالتوز، مهار کننده تغییر شکل می‌دهد و از اپراتور جدا می‌گردد.

۳) رنابسپاراز (RNA پلیمراز)، ژن‌های مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می شوند.

۴) توالی خاصی از دنا (DNA) اولین نوکلئوتید مناسب برای رونویسی مورد شناسایی قرار می گیرد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۹۱- در گیاهانی که روزنه‌ها به طور معمول، به هنگام شب باز می‌شوند، ……………. گیاهان C۴ ، …………….. به انجام می‌رسد.

۱) همانند – واکنش های چرخه کالوین به هنگام روز

۲) برخلاف – دو مرحله تثبیت کربن (CO۲) در هنگام شب

۳) برخلاف – تثبیت کربن (CO۲) جو در ترکیبی سه کربنی

۴) همانند – دو مرحله تثبیت کربن (CO۲) در یک نوع یاخته


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۹۲- مطابق با شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟


۱) بخش ۲ برخلاف بخش ۳، با رشته‌های عصبی در ارتباط است.

۲) بخش ۱ همانند بخش ۲، بیش از یک نوع رشته پروتئینی دارد.

۳) بخش ۳ همانند بخش ۲، ساختاری حاوی صفحات بینابینی دارد.

۴) بخش ۴ برخلاف بخش ۱، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته‌­ای اندک دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۹۳- کدام مورد، درباره دو گروه مهم باکتری‌های همزیست با گیاهان صادق است؟

۱) در بخش‌های زیرزمینی گیاه مستقر می شوند.

۲) در شکل مولکولی نیتروژن جو تغییر ایجاد می کنند.

۳) واکنش‌های مربوط به تثبیت کربن را انجام می دهند.

۴) همه مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاهان به دست می‌آورند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۹۴- کدام عبارت، در ارتباط با مراحل انقباض در یک یاخته ماهیچه ذوزنقه ای بدن انسان نادرست است؟

۱) به دنبال سست شدن اتصال سر میوزین به اکتین،  ATP به ADP تجزیه می گردد.

۲) با چسبیدن یک مولکول ATP به سر میوزین، اتصال سر میوزین با رشته اکتین سست می شود.

۳) به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول ADP موجود در سر میوزین، سلول ماهیچه کوتاه می شود.

۴) در زمانی که سر میوزین، رشته اکتین را به همراه خود به حرکت در می آورد، مولکول ADP رها گردیده است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


 ۱۹۵- کدام عبارت، در مورد هر سامانه تبدیل انرژی (فتوسیستم) موجود در غشای یک تیلاکوئید گیاه آفتابگردان صحیح است؟

۱) در هر آنتن گیرنده نور آن، رنگیزه‌های متفاوتی به همراه انواعی پروتئین وجود دارد.

۲) توسط دو مرکز واکنش آن، حداکثر طول موج های ۶۸۰ و ۷۰۰ نانومتر جذب می شود.

۳) همواره به ترکیبی الکترون می‌دهد که با دو لایه فسفولیپیدی غشای تیلاکوئید در تماس است.

۴) تنها با دارا بودن یک آنتن گیرنده نور، انرژی خورشید را جذب و به مرکز واکنش منتقل می نماید.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۹۶- برای تعیین سرعت و ترکیب شیر پرورده گیاه می‌توان از نوعی جاندار استفاده کرد. کدام ویژگی، درباره این جاندار صادق است؟

۱) مغز آن، از چند گره مجزا تشکیل شده است.

۲) همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب باز می‌گردد.

۳) دهانه قیف مژکدار سامانه دفعی آن، مستقیما با مایعات بدن ارتباط دارد.

۴) تنفس آن از طریق برجستگی‌های کوچک و پراکنده پوستی صورت می گیرد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۹۷- چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

در انسان، انجام ………………… عضلات بدن، متأثر از بخش ……………………… دستگاه عصبی محیطی است و این بخش در تنظیم ترشح غدد فاقد نقش است.

الف) همه حرکات ارادی _ پیکری

ب) همه حرکات غیر ارادی _ خودمختار

ج) فقط بعضی از حرکات ارادی _ خودمختار

د) فقط بعضی از حرکات غیرارادی _ پیکری

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. موارد «الف» و «د» درست است. 


۱۹۸_ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

«در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل………………، ماهیچه یا ماهیچه های …………………..»

۱) دم _ گردن، به افزایش حجم قفسه سینه کمک می نماید.

۲) بازدم _ بین دنده‌ای داخلی، به انقباض در می آیند.

۳) دم _ دیافراگم از حالت گنبدی خارج می.شود

۴) بازدم _ شکمی، از نظر طول کوتاه می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


 ۱۹۹- کدام عبارت، در ارتباط با رفتار دگرخواهی نادرست است؟

۱) فقط به نفع سایر افراد گروه است.

۲) ممکن است مربوط به افرادی باشد که نازا هستند.

۳) می‌تواند در بین افرادی رخ دهد که خویشاوند هستند.

۴) به طور حتم براساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۲۰۰- در یک خانواده، مادر گروه خونی AB دارد و علاوه بر داشتن پروتئین D در غشای گویچه های قرمز خود، می تواند عامل انعقادی شماره ۸ را بسازد و پدر گروه خونی B و پروتئین D دارد و فاقد عامل انعقادی شماره ۸ است. اگر دختر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شماره ۸ و فاقد پروتئین D باشد و بتواند فقط کربوهیدرات A گروه خونی را بسازد، در این صورت، تولد کدام فرزند غیر ممکن است؟

۱) پسری دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پروتئین D و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون

۲) پسری با اختلال در فرایند لخته شدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین D

۳) دختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین D و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون

۴) دختری با اختلال در فرایند لخته شدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات‌های گروه خونی و دارای پروتئین D


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۲۰۱ کدام عبارت، درباره هر پادتن موجود در بدن انسان صادق است؟

۱) به طور مستقیم توسط یاخته‌های پادتن ساز تولید می‌گردد.

۲) می‌تواند به طور اختصاصی به دو مولکول پادگن (آنتی ژن) متصل شود.

۳) در مبارزه با پادگن (آنتی ژن) ابتدا باعث نابودی یاخته بیگانه می شود.

۴) با رسوب دادن پادگن (آنتی ژن) های محلول، باعث غیر فعال شدن آنها می‌گردد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۲۰۲_ در یک فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبین در داخل اندامی از بدن که خون لوله گوارش ابتدا به آن وارد می شود، ذخیره می گردد. چند مورد، درباره این اندام صحیح است؟

 الف_ در تولید کلسترول نقش دارد.

ب_ بر سرعت تولید یاخته‌های قرمز خون تأثیر گذار است.

ج_ از طریق یاخته‌های بنیادی خود، گویچه‌های قرمز را تولید می‌نماید.

د_ فاصله یاخته‌های بافت پوششی در مویرگ‌های آن بسیار زیاد است.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۲۰۳– به طور معمول، کدام عبارت، درباره نوعی پرده جنینی که به دیواره رحم مادر نفوذ می کند، نادرست است؟

۱) باعث اختلاط خون جنین و مادر می شود.

۲) تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی توسعه می یابد.

۳) در انتقال مواد مغذی به جنین نقش مؤثری دارد.

۴) حاصل تقسیم و تمایز تعدادی از یاخته های بلاستوسیست است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


 ۲۰۴- کدام عبارت، درباره هر ناقل عصبی تحریک کننده ماهیچه‌های بدن انسان درست است؟

۱) پس از انتقال پیام، توسط آنزیم هایی تجزیه می گردد.

۲) در پایانه آکسون یاخته پیش‌سیناپسی تولید می گردد.

۳) به جایگاه ویژه خود در درون یاخته پس سیناپسی متصل می شود.

۴) از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، باعث باز شدن آن می گردد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۲۰۵- در ارتباط با گیاهان، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

«فقط بعضی……………………… دارند.»

۱) کریچه (واکوئل)ها، گزانتوفیل

۲) سبز دیسه (کلروپلاست)ها، کاروتنوئید

۳) رنگ‌دیسه (کروموپلاست)ها، ترکیبات آلکالوئیدی

۴) دیسه (پلاست)ها، مقدار فراوانی سبزینه (کلروفیل)


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴ 
(تفکیک شده بر اساس زمان آزمون) 

» کنکورهای داخل کشور و خارج از کشور
 
(تفکیک شده بر اساس فصل کتاب) 

کتاب زیست‌شناسی ۱

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـانکتاب زیست‌شناسی ۲

فصل ۱- تنظیم عصبی
گفتار ۱. یاخته‌های بافت عصبی
گفتار ۲. ساختار دستگاه عصبی

فصل ۲- حواس
گفتار ۱. گیرنده‌های حسی
گفتار ۲. حواس ویژه
گفتار ۳. گیرنده‌های حسی جانوران

فصل ۳- دستگاه حرکتی
گفتار ۱. استخوان‌ها و اسکلت
گفتار ۲. ماهیچه و حرکت

فصل ۴- تنظیم شیمیایی
گفتار ۱. ارتباط شیمیایی
گفتار ۲. غده‌های درون‌ریز

فصل ۵- ایمنی
گفتار ۱. نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
گفتار ۲. دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی اما سریع
گفتار ۳. سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

فصل ۶- تقسیم یاخته
گفتار ۱. فام‌تن (کروموزوم) 
گفتار ۲. رِشتِمان (میتوز) 
گفتار ۳. کاستمان (میوز) و تولیدمثل جنسی

فصل ۷- تولیدمثل
گفتار ۱. دستگاه تولیدمثل در مرد
گفتار ۲. دستگاه تولیدمثل در زن
گفتار ۳. رشد و نمو جنین
گفتار ۴. تولیدمثل در جانوران

فصل ۸- تولیدمثل نهاندانگان
گفتار ۱. تولیدمثل غیرجنسی
گفتار ۲. تولیدمثل جنسی
گفتار ۳. از یاخته تخم تا گیاه

فصل ۹- پاسخ گیاهان به محرک‌ها
گفتار ۱. تنظیمکننده‌های رشد در گیاهان
گفتار ۲. پاسخ به محیط


کتاب زیست‌شناسی ۳

فصل ۱- مولکول‌های اطلاعاتی
نوکلئیک اسیدها
همانندسازی دِنا
پروتئین‌ها

فصل ۲- جریان اطلاعات در یاخته
رونویسی
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن

فصل ۳- انتقال اطلاعات در نسل‌ها
مفاهیم پایه
انواع صفات

فصل ۴- تغییر در اطلاعات وراثتی
تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
تغییر در جمعیت‌ها
تغییر در گونه‌ها

فصل ۵- از ماده به انرژی
تأمین انرژی
اکسایش بیشتر
زیستن مستقل از اکسیژن

فصل ۶- از انرژی به ماده
فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
واکنش‌های فتوسنتزی
فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل ۷- فناوری‌های نوین زیستی
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فناوری مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست فناوری

فصل ۸- رفتارهای جانوران
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
ارتباط و زندگی گروهی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا