زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)زیست‌شناسی (۲)زیست‌شناسی (۳)کنکور سراسری

سوالات زیست‌شناسی کنکور علوم تجربی داخل کشور ۱۴۰۱؛ همراه کلید

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۲ میانگین: ۱]

۱۳۱- مطابق با مطلب کتاب درسی، نوعی جانور بی‌مهره با بروز رفتاری خاص، به جای انتقال ژن خود به نسل‌ آینده، به موفقیت تولید مثلی خویشاوندان خود کمک می کند. کدام ویژگی درباره این جانور، صادق است؟

۱) دو رشته‌ی تشکیل دهنده طناب عصبی آن در نقاطی به هم اتصال دارند.

۲) سامانه‌ی دفعی آن، از طریق منفذی مستقیماً به محیط بیرون باز و دفع از طریق آن انجام می‌شود.

۳) به واسطه‌ی مایعی که در هر انشعاب ساختار تنفسی آن موجود است، تبادلات گازی ممکن می‌گردد.

۴) گره‌ی عصبی هر بند آن، دارای اعصابی است که به طرف اندام‌های حرکتی و اندام‌های داخلی ادامه می‌یابد.

۱۳۲- کدام عبارت در خصوص یاخته های شرکت کننده در انعکاس عقب کشیدنِ دست فرد در برخورد با جسم داغ، نادرست است؟

۱) بعضی از یاخته‌های عصبی که جسم یاخته‌ای آن‌ها در ماده‌ی خاکستری قرار دارد، با یاخته‌های عصبی حسی، همایه (سیناپس) برقرار می‌کنند.

۲) بعضی از یاخته‌های عصبی که به عصب نخاعی تعلق دارند، با یاخته‌های استوانه‌ای چند هسته‌ای، ارتباط ویژه برقرار می‌کنند.

۳) هر یاخته‌‌ی عصبی که با عضله‌ی ناحیه‌ی بازو همایه (سیناپس) برقرار میکند، تغییری در پتانسیل الکتریکی آن رخ داده است.

۴) هر یاخته‌ی عصبی که پیام گیرنده‌ی درد را منتقل می‌کند، به بخش حرکتیِ دستگاه عصبی محیطی اختصاص دارد.

۱۳۳- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«طاووس نر ……….. نوعی جیرجیرک نر (مطرح شده در کتاب درسی) ………………….. »

۱) برخلاف – برای انتخاب شدن رقابت می‌کند.

۲) برخلاف – در موفقیت تولید مثلی نقش مؤثری دارد.

۳) همانند – برای جلب جفت ویژگی‌های ظاهری خاصی پیدا می‌کند.

۴) همانند – نسبت به جانور ماده، هزینه‌ی کمتری در تولید مثل می‌پردازد.

۱۳۴- در صورتی که گویچه‌های قرمز پدر و مادر خانواده فقط در مقدار کم اکسیژن محیط داسی شکل شود، در یک منطقه‌ی مالاریا خیز، تولید چند مورد از فرزندان در این خانواده ممکن است؟

• دختری مقاوم نسبت به بیماری مالاریا

• دختری در معرض خطر ابتلا به بیماری مالاریا

• پسری کاملاً سالم با ژن نمودی (ژنوتیپی) شبیه به ژن نمود مادر

• پسری دارای گویچه‌های داسی شکل با ژن نمودی (ژنوتیپی) متفاوت از ژن نمود پدر

۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) چهار

۱۳۵- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«مطابق با متن کتاب درسی، در ………….. سطحِ سازمان‌یابی حیات ……………………»

۱) ششمین – جمعیت های گوناگون با یکدیگر تعامل دارند.

۲) هشتمین – ساز و کارهایی می‌تواند باعث بروز گونه‌زایی شود.

۳) نهمین – از اجتماع همه‌ی زیست بوم های زمین، زیست کره به وجود می‌آید.

۴) هفتمین – به دنبال تاثیر عوامل زنده و غیرزنده محیط بر یکدیگر، بوم سازگان شکل می‌گیرد.

۱۳۶- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«به طور معمول، هر گیاهی که برای …………….. نیازمند است، ………….. دارد.»

۱) بقا به زمین ساقه – سامانه ای برای ترابری مواد

۲) گرده افشانی به حشرات – در تشکیل برگ های رویانی نقش

۳) تکثیر به یاخته‌ی دو هسته ای – یاخته های مرده و دوکی شکل و دراز

۴) تولید مثل به یاخته های جنسی شناگر – به تعداد برچه ها در داخل تخمدان، فضا

۱۳۷-کدام مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«در مولکول انسولین، همانند مولکول ………………..»

۱) هموگلوبین، رشته‌ی پلی پپتیدی در ساختار فشرده و نامتقارنی به خود می‌گیرد.

۲) هموگلوبین، زنجیره‌های پلی پپتیدی یک سال در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

۳) میوگلوبین، همه‌ی گروه های R آمینو اسیدهای آبگریز در بخش بیرونی ساختار قرار می‌گیرند.

۴) میوگلوبین، با شکسته شدن هر نوع پیوند شیمیایی، همه‌ی سطوح ساختاری پروتئین تغییر می‌یابد.

۱۳۸- چند مورد، درباره پرندگان درست است؟

• همه‌ی کیسه‌های هوایی جلویی همانند اغلب کیسه‌های هوایی عقبی، به صورت جفت وجود دارند.

• همه‌ی کیسه‌های هوادار عقبی همانند همه‌ی کیسه‌های هوادار جلویی، به تبادل گازهای تنفسی کمک می‌کنند.

• همه‌ی کیسه‌های هوادار عقبی همانند اغلب کیسه‌های هوادار جلویی، در محل دو شاخه شدن نای قرار دارند.

• همه‌ی کیسه‌های هوادار جلویی همانند همه‌ی کیسه‌های هوادار عقبی، در حرکات میان بند (دیافراگم) تغییر حجم می‌دهند.

۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) چهار

۱۳۹- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در نوعی جانور بی مهره، آبشش‌ها به نواحی خاصی محدود می‌شوند. در این جانور، …………………….»

۱) انشعابات حفره‌ی گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ می‌کند.

۲) نوعی ساز و کار تهویه‌ای، تبادلات گازی را ممکن می‌سازد.

۳) مواد دفعی نیتروژن‌دار از طریق عضو ویژه تنفسی دفع می‌شود.

۴) رشته‌های عصبی با یاخته های مژک‌دار خط جانبی تماس دارند.

۱۴۰- در گیاه زنبق، با فرض اینکه ژن‌نمود (ژنوتیپ) درون‌دانه ABB است، کدام گروه درباره ژن‌نمود یاخته‌ی سازنده‌ی دانه گرده نارس و یاخته‌ی بافت خورش غیر‌ممکن است؟

۱) AB و AA 2) AA و AB 3) AB و AB 4) AA و BB

۱۴۱- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در انسان سالم، …………… حسی موجود در گوش درونی، …………………..»

۱) هر گیرنده‌ی – می‌تواند در پی لرزش دریچه‌ی بیضی تحریک شود.

۲) هر گیرنده‌ی، در ارسال پیام عصبی به سمت بخش اصلی مغز دخالت دارد.

۳) فقط بعضی از گیرنده های – نوعی گیرنده‌ی حسِ وضعیت محسوب می‌شوند.

۴) فقط بعضی از گیرنده های – به دنبال حرکتِ مایع درون مجرای شنوایی تحریک می‌شوند.

۱۴۲ چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در یک خانم جوان، اندامی وجود دارد که علاوه بر اینکه گیرنده هورمون ………… را دارد، می‌تواند مستقیما تحت تاثیر ترشحات خارج شده‌ از بخش ………… غده‌ی هیپوفیز نیز قرار گیرد.»

۱) LH – پیشین ۲) T4 – پیشین ۳) پاراتیروئیدی – پسین ۴) قشر غده‌ی فوق کلیه- پسین

۱۴۳- کدام عبارت، درباره شبکه‌ی هادی قلب یک فرد سالم نادرست است؟

۱) دسته تارهای تخصص یافته‌ی دهلیزی، ابتدا در سراسر دیواره‌ی دهلیز گسترش می‌یابد.

۲) جریان الکتریکی از طریق سه مسیر بین گرهی، به گره دهلیزی بطنی منتقل می‌شود.

۳) دسته تارهای ماهیچه ای تخصص یافته، پس از گره دهلیزی بطنی به دو شاخه تقسیم می‌شود.

۴) جریان الکتریکی توسط یک دسته تار عضلانی تخصصی یافته است گره سینوسی دهلیزی به دهلیز چپ هدایت می‌شود.

۱۴۴- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«نوعی تنظیم کننده‌ی رشد گیاهی می‌تواند علاوه بر تولید میوه‌های بدون دانه، در شرایطی از تشکیل لایه‌ی جدا کننده‌ی برگ ممانعت به عمل آید. این تنظیم کننده‌ی رشد ……………..»

۱) مانع رویش دانه و رشد جوانه‌ها در شرایط نامساعد محیط می‌شود.

۲) همواره مانع تبدیل مریستم رویشی به مریستم زایشی ساقه می‌شود.

۳) می‌تواند تولید نوعی هورمون بازدارنده را در جوانه های جانبی ساقه تحریک کند.

۴) همواره در مقادیر زیاد و در حضور مقادیر اندکی از نوعی هورمن محرک رشد، باعث ساقه‌زایی می‌شود.

۱۴۵- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«ترشحات بزرگترین غده بزاقی انسان، ………………….»

۱) توسط بالاترین بخش ساقه‌ی مغزی می‌شود.

۲) همواره تحت تاثیر یک محرک طبیعی تحریک می‌شود.

۳) ابتدا از طریق مجرای بزاقی به زیر زبان تخلیه می‌شود.

۴) توسط مجرای در نزدیکی دندان‌های فک بالا خارج می‌شود.

۱۴۶- چند مورد، از اهداف روش‌های معمول در زیست فناوری است؟

• تشخیص ژن های جهش یافته در بیماران

• افزایش تمایل آنزیم برای اتصال پیش ماده

• بررسی دنا (DNA) ی یک جاندار سنگواره شده

• افزایش پایداری نوعی محصول ژنی با استفاده از نوع جهش

۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) چهار

۱۴۷- کدام عبارت نادرست است؟

۱) هر زنبور عسل کارگر، با استفاده از فرومون با سایر افراد گروه ارتباط برقرار می‌کند.

۲) فقط بعضی از مورچه‌های برگ‌بُر کارگر، وظیفه دفاع از برگ برش یافته را برعهده دارند.

۳) هر زنبور عسل کارگر، به دنبال دو برابر شدن فام‌تن (کروموزوم) های موجود در تخمک ملکه به وجود می‌آید.

۴) فقط بعضی از مورچه های برگ‌بُر کارگر، برد ها را جهت پرورش نوعی محصول زراعی به لانه عمل می‌کنند.

۱۴۸- با توجه به شکل زیر که نوعی ساختار را در گیاهان را نشان می‌دهد، کدام عبارت درست است؟

۱) بخش (۲) همانند بخش (۳)، حاصل فعالیت ریزکیسه (ویزیکول) های دو غشایی است.

۲) بخش (۳) برخلاف بخش (۱)، به طور عمده حاوی ترکیبی است که همانند چسب عمل می‌کند.

۳) بخش (۳) برخلاف بخش (۱)، غشای ریزکیسه (وزیکول‌ها) و ترکیبات سلولزی را دریافت کرده است.

۴) بخش (۱) همانند بخش (۲)، به طور عمده حاوی مونوساکارید های پنج کربنی است که به صورت موازی قرار گرفته‌اند.

۱۴۹-کدام مورد درست است؟

۱) در همه‌ی گیاهانی که در شدت نور بالا CO2 از دست می‌دهند، هنگام تجزیه‌ی هر ماده‌ی آلی، ATP تولید می شود.

۲) در همه‌ی گیاهانی که نشاسته را در درون یاخته های میان برگ می سازند، آنزیم تثبیت کننده‌ی CO2 جو، به هنگام روز فعالیت می‌کند.

۳) در همه‌ی گیاهانی که آنزیم تثبیت کننده‌ی CO2 در آن‌ها، نسبت به اکسیژن حساسیتی ندارد، مولکول NADPH هنگام روز اکسایش می‌یابد.

۴) در همه‌ی گیاهانی که میزان CO2 را در محل عملکرد آنزیم روبیسکو بالا نگه میدارند، هر اسید سه کربنی، پس از تولید به یاخته‌ی دیگری منتقل می‌شود.

۱۵۰- چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«در ساقه هوایی یک گیاه علفی، هر سامانه بافتی، که محتوی یاخته‌های/یی ………….. است، …………………….»

• دراز و فیبری شکل – یاخته هایی با دیواره‌ی نازک و انعطاف‌پذیر نیز دارد.

• با دیواره‌ی نخستین ضخیم – به عدسک های کوچک و برجسته‌ای نیاز دارد.

• نرم آکنه‌ای (پارانشیمی) – در فتوسنتز و ذخیره مواد نقش اصلی را ایفا می‌کند.

 • سبزینه (کلروفیل)دار – می تواند مستقیما از انتشار بخار آب به محیط اطراف گیاه ممانعت عمل آورد.

۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) چهار

۱۵۱- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نادرست است؟

«به طور معمول، بخشی از کلیه انسان در نزدیکی ………….. است که ……………………..»

۱) غده‌ای – ضربان قلب و فشار خون را افزایش می‌دهد.

۲) اندامی – آنزیم های گوارشی و بیکربنات تولید می‌کند.

۳) اندامی – به از بین بردن میکروب های بیماری زا و یاخته های سرطانی کمک می‌کند.

۴) ماهیچه‌هایی – مواد غذایی بلع شده را به درونه بخش کیسه ای شکل و لوله‌ی گوارش وارد می‌کند.

۱۵۲- در خصوص همه‌ی یاخته‌هایی که در پایان تقسیم کاستمان (میوز) در یک گل دو جنسی ایجاد می‌شوند، کدام عبارت درست است؟

۱) توسط یاخته هایی با دو مجموعه فام‌تن (کروموزوم) احاطه شده‌اند.

۲) در بخش متورم گل، مراحل تمایز و تکامل خود را آغاز می‌کنند.

۳) یک یا چند تقسیم رشتمان (میتوز) انجام می دهند.

۴) دیواره‌ی خارجی و دیواره‌ی داخلی دارند.

۱۵۳- در مطالعه‌ی دو بیماری هموفیلی و کم خونی داسی شکل، با فرض اینکه مادر خالص و فقط یکی از والدین بیمار باشد، در شرایط معمول، تولد کدام فرزند برای همه حالات ممکن است؟

۱) دختر بیمار

۲) دختر سالم و ناخالص

۳) پسر بیمار

۴) پسر سالم و خالص

۱۵۴- چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«با توجه به فرایند ترجمه در یوکاریوت‌ها می‌توان بیان داشت: پس از آنکه رنای ناقل (tRNA) ………. رناتن (ریبوزوم) استقرار پیدا میکند، به طور حتم، ………….. منتقل خواهد شد.»

• در جایگاه A-tRNA بدون آمینو اسید به جایگاه E

• در جایگاه E- tRNAی حامل یک آمینو اسید به جایگاه A

• حامل توان این آمینو اسیدی در جایگاه P- tRNA بدون آمینو اسید به جایگاه E

• دارای پادرمزه‌ی (آنتی کدون) UAC در جایگاه P- tRNA حامل آمینو اسید به جایگاه A

۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) چهار

۱۵۵- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«قلب در نقطه‌ی ………… از نظر وضعیت دریچه‌ی سینی به نقطه‌ی …………. شباهت و از نظر وضعیت دریچه‌ی دهلیزی بطنی با نقطه‌ی ……… تفاوت دارد.»

۱) A-B-D

۲) B-D-C

۳) C-A-B

۴) C-A-D

۱۵۶- مطابق با مطالب کتاب درسی، کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«در پی تغییر محیط کشت باکتری اشرشیاکُلای، از محیطی که تنها قند آن ………… است به محیطی که تنها قند آن …………. است و به منظور تنظیم بیان ژن در این باکتری ………………»

۱) لاکتوز – گلوکز – تغییر در ساختار مهار کننده به وجود می‌آید.

۲) لاکتوز – مالتوز – نوعی پروتئین به رنابسپاراز متصل می‌شود.

۳) مالتوز – لاکتوز – مهارکننده از فعالیت کننده ممانعت به عمل می‌آورد.

۴) گلوکز لاکتوز رنابسپاراز بر روی توالی نوکلئوتیدی مجاور راه انداز قرار می‌گیرد.

۱۵۷- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در گیاه تک لپه ……..گیاه دو لپه ……………..»

۱) همانند – آوندهای آبکش رو به رو پوست رویی و آوند های چوبی رو به روپوست زیرین پهنک برگ قرار دارند.

۲) برخلاف – در یاخته های غلاف آوندی برگ، سبزدیسه (کلروپلاست)های فراوانی وجود دارد.

۳) برخلاف – میان برگ از دو نوع یاخته‌ی پارانشیمی (نرم آکنه‌ای) تشکیل شده است.

۴) همانند – تعداد روزنه ها در سطح زیرین برگ بیش از سطح زیرین آن است.

۱۵۸- در ارتباط با انسان، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«هر استخوانِ ………….. با نوعی استخوانِ ……….. و نوعی استخوانِ ……….. مفصل متحرک تشکیل می‌دهد.»

• ساق پا – دراز – کوتاه • ساعد – کوتاه – دراز

• نیم‌لگن – دراز – نامنظم • دنده – پهن – نامنظم

۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) چهار

۱۵۹-کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«در نوعی گیاه، ……….. قرار دارند، در این گیاه به طور حتم …………………….»

۱) بر روی ریشه‌ی قطور، ریشه های فرعی فراوان – پوست ریشه کاملاً مشخص است.

۲) یاخته هایی حاوی سوبرین در مجاورت لایه‌ی ریشه زای ریشه – پوست ریشه کاملاً نازک است.

۳) دسته آوند های چوبی و آبکش ساقه بر روی یک دایره – آوندهای چوبی قطور در مرکز ریشه قرار دارند.

۴) دسته آوندهای چوبی و آبکش ساقه و روی دوایر هم مرکز – یاخته هایی با دیواره‌ی نازک در مرکز ریشه قرار دارند.

۱۶۰-کدام مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«صفت رنگ ذرت با سه جایگاه ژنی مورد بررسی قرار گرفته است و هر جایگاه دارای دو دگره (الل) است. برای نشان دادن ژن‌ها در این سه جایگاه از حروف بزرگ و کوچک A، B، C استفاده می‌کنیم. با توجه به نمودار کتاب درسی، همه‌ی ژنوتیپ‌هایی که فقط …………. دارند، …………… هستند.»

۱) یک جایگاه ژنی خالص قالب – اگر فاصله‌ی یکسانی از ذرت کاملاً قرمز

۲) دو جایگاه ژنیِ ناخالص – به ذرت کاملاً سفید نزدیکتر از ذرت کاملاً قرمز

۳) دو جایگاه خالص مغلوب – به ذرت کاملاً قرمز نزدیکتر از ذرت کاملاً سفید

۴) یک جایگاه ژنیِ خالصِ غالب و یک جایگاه ژنی مغلوب – در فاصله‌ی یکسانی از ذرت کاملاً سفید و ذرت کامل قرمز

۱۶۱- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در بدن انسان، همه‌ی آنزیم‌ها ‌‌……….. همه‌ی کوآنزیم‌ها …………… »

۱) برخلاف – همواره با تغییرات دما، تغییر شکل برگشت ناپذیری پیدا می‌کنند.

۲) برخلاف – در روند تنظیم سوخت و ساز یاخته‌ها موثرند.

۳) همانند – در ساختار خود اتم کربن دارند.

۴) همانند – فقط یک نوع واکنش را سرعت می‌بخشند.

۱۶۲- چند مورد، درباره ساختار حبابک‌های ریه‌ی انسان درست است؟

• در سطح یاخته‌های نوع دوم زوائد ریزی یافت می‌شود.

• فقط در بین دو یاخته نوع دوم مجاور، منفذی وجود دارد.

• یاخته های نوع اول و یاخته های مویرگ ها، غشای پایه‌ی مشترک دارند.

• فقط در سیتوپلاسم یاخته‌های نوع اول، شبکه های از لوله‌ها و کیسه‌های گسترده وجود دارد.

۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) چهار

۱۶۳-کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«به طور معمول، …………. مهره داران نری که برای انجام لقاح به محیط مایعی در اطراف یاخته‌ی جنسی خود نیاز دارند، ……………. »

۱) در همه‌ی – دفع یون‌ها از بدن منحصراً از طریق کلیه‌ها صورت می‌گیرد.

۲) در همه‌ی – عموما مغز زرد در مجرای مرکزی استخوان های دراز یافت می‌شود.

۳) فقط در بعضی از – فعالیت آنزیم‌های گوارشی در خارج از یاخته های بدن نیز صورت می‌گیرد.

۴) فقط در بعضی از – خون پس از تبادل مویرگی با تمام یاخته های بدن از طریق سیاهرگ شکم به قلب برمی‌گردد.

۱۶۴- کدام مورد، درباره یک تار ماهیچه ای دلتایی درست است؟

۱) سیانید می تواند با مهارت تشکیل آب در فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری) مانع ساخته شدن ATP شود.

۲) محصول حاصل از قندکافت (گلیکولیز) همواره از طریق نوعی پروتئین غشایی به درون راکیزه (میتوکندری) منتقل می‌شود.

۳) پاداکسنده (آنتی اکسیدان)‌ها پس از اکسایش یافتن، می‌توانند نوکلئوتید اسید‌های راکیزه (میتوکندری) را از اثرات مخرب رادیکال های آزاد حفظ کنند.

۴) انرژی لازم برای انتقال ………….. به فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری)، همواره از الکترون های ……….. و NADH حاصل از اکسایش گلوکز تامین می‌شود.

۱۶۵- کدام مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«به طور معمول در انسان، هر نوع یاخته‌ی بنیادی که ………….»

۱) بعد از جداسازی، قابل کشت دادن باشد، در بافت های هر فرد بالغ نیز یافت می‌شود.

۲) قبل از جایگزینی جنین به وجود می‌آید، تنها به لایه‌های مختلف جنینی تمایز می‌یابد.

۳) در تمام طول عمر انسان باقی می‌ماند، می تواند به همه‌ی انواع یاخته های تخصصی تمایز یابد.

۴) در میان یاخته‌های کاملاً تمامی یافته وجود دارد، می تواند بعضی از انواع یاخته های بدن را به وجود آورد.

۱۶۶- چند مورد، در خصوص انقباض طولانی عضله‌ی سه سر بازو، به طور حتم درست است؟

• همه‌ی سرهای میوزین یک سارکومر، در یک جهت حرکت می‌کنند.

• گلوکز یا کراتین فسفات به عنوان منبع تامین انرژی به مصرف می‌رسد.

• با دخالتِ نوعی ترکیب فسفات‌دار، تغییری در ساختار مولکول میوزین ایجاد می‌شود .

• مولکول های پروتئین پس از صرف انرژی، یون های کلسیم را به ماده‌ی زمینه ای سیتوپلاسم تار عضلانی وارد می نمایند.

۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) چهار

۱۶۷- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«در پی بررسی انواعی از خطاهای کاستمانی (میوزی) که در یک یاخته‌ی پیکری انسان به وقوع می‌پیوندد، می‌توان بیان کرد: با فرض اینکه جدا نشدن فام‌تن (کروموزوم)ها در یکی از تقسیمات دوم کاستمان (میوز) صورت بگیرد. …………… زمانی که جدا نشدن فام‌تن ها در تقسیم اول کاستمان به انجام برسد، …………. تولید می‌‌شود.»

۱) برخلاف – گامت‌های طبیعی

۲) نسبت به – گامت‌های متنوع تری

۳) نسبت به – تعداد کمتری گامت غیر طبیعی

۴) همانند – به تعداد گامت های طبیعی، گامت های غیر طبیعی

۱۶۸-کدام عبارت، در خصوص گیرنده‌های حواس صادق است؟

۱) در زنبور عسل، رأس عدسی مخروطی شکل هر واحد بینایی، به سمت بخشی است که در مجاورت آن یاخته های گیرنده‌ی نور قرار دارند.

۲) در جیرجیرک، هر یاخته یا بخشی از آن که تحت تاثیر امواج صوتی قرار می گیرد، نوعی گیرنده‌ی مکانیکی صدا محسوب می‌شود.

۳) در انسان، تغییر مسیر بخشی از آسه (آکسون)های عصب بینایی به سمت نیمکره مخ مقابل، در تالاموس رخ می‌دهد.

۴) در انسان، هر رشته عصبی فقط با یک گیرنده‌ی چشایی زبان ارتباط ویژه برقرار می‌کند.

۱۶۹-کدام عبارت درست است؟

۱) افرادی که در ماده‌ی ژنتیکی آنها، تغییرِ ماندگاری ایجاد شده است، به طور حتم، توسط انتخاب طبیعی حمایت می‌شوند.

۲) افرادی که شانس انتقال ژن های خود را به نسل بعد از دست داده‌اند، به طور حتم، تحت تاثیر رانش دگره ای (اللی) قرار گرفته‌اند.

۳) افرادی که با انتخاب جفت، موفقیت تولید مثلی خود را تضمین می کنند، به طور حتم، فراوانی دگره (الل)های جمعیت را تغییر می‌دهند.

۴) افرادی که توانایی بقایی جمعیت را در شرایط محیطی جدید بالا برده‌اند، به طور حتم حاصل فرایند نوترکیبی یا جهش هستند.

۱۷۰- چند مورد درباره پلاسمین درست است؟

• در تبدیل فیبرینوژن به فیبرین نقش اساسی دارد.

• با کمک پرتوهای ایکس، جایگاه هر اتم آن مشخص می‌شود.

• می تواند در مقادیر اندک، بر مقدار زیادی فیبرین تأثیر بگذارد.

• فعالیت پلاسمایی خود را در مدت زمان طولانی به انجام می‌رساند.

۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) چهار

۱۷۱- کدام مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«به طور معمول در یک فرد بالغ، ………… یاخته های موجود در دیواره لوله های زامه (اسپرم) ساز، ………….»

۱) همه‌ی – توانایی انجام مراحل زامه (اسپرم)زایی را دارند.

۲) همه‌ی – مراحل مختلف چرخه‌ی یاخته ای را به طور کامل انجام می‌دهند.

۳) فقط بعضی از – هسته ای مرکزی با یک یا دو مجموعه فام‌تن (کروموزوم) دارند.

۴) فقط بعضی از – از یاخته هایی با دو مجموعه فام‌تن (کروموزوم) منشا گرفته‌اند.

۱۷۲-در ارتباط با دوره‌ی جنسی یک خانم جوان، کدام مورد، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می‌کند.

«در زمانی که البالکِ (فولیکولِ) در حال رشد………….»

۱) در ابتدا دوره‌ی جنسی قرار دارد، ترشح هورمون آزاد کننده رو به کاهش است.

۲) با یاخته‌های سطحی تخمدان تماس دارد، نخستین جسم قطبی قابل رؤیت است.

۳) مام یاخته‌ای (اووسیتی) با موقعیت مرکزی قرار دارد، هورمون تخمدانی از ترشح زیاد FSH و LH ممانعت به عمل می‌آورد.

۴) شروع به از دست دادن تعدادی از یاخته‌های تغذیه کننده‌اش می‌کند، ترشح هورمون استروژن افزایش می‌یابد.

۱۷۳- کدام مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

»همه‌ی جانداران تولید کننده‌ای که با کمک ………….. »

۱) ترکیبی از آب، مواد آلی می سازند، می‌توانند در صورت لزوم، رنای بالغ بسازند.

۲) سبزینه (کلروفیل) a، ماده‌ی آلی می‌سازد، می‌توانند در مواضع متعدد چندین دوراهی همانندسازی ایجاد کنند.

۳) دی اکسید کربن، اکسیژن تولید می‌کنند، می‌توانند در محل تشکیل دیواره‌ی جدید، صفحه‌ی یاخته‌ای تشکیل دهند.

۴) واکنش‌های اکسایشی و بدون حضور نور، از مواد معدنی، مواد آلی می سازند، می توانند همزمان با رونویسی، عمل ترجمه را به انجام برسانند.

۱۷۴-چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«هر دو مرحله از فرایند تشکیل ادرار که دقیقاً در جهت مخالف یکدیگرند، می‌توانند در یاخته‌هایی است گردیزه (نفرون) انسان به انجام برساند که ………… دارند»

• ریز پرز‌های فراوان

• با شبکه‌ی دور لوله‌ای مجاورت

• رشته‌های کوتاه و پا مانند فراوان

• راکیزه (میتوکندری)هایی عمودی در غشای یاخته‌ای

۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) چهار

۱۷۵- در خصوص اتفاقات موجود در یک یاخته‌ی جانوری فعال، کدام عبارت نادرست است؟

۱) هنگام همانند سازی ژن، همواره نوعی آنزیم، مارپیچ دنا (DNA) و دو رشته‌ی آن را از هم باز می‌کند.

۲) هنگام همراه سازی ژن، تشکیل پیوند فسفواستر همواره کمی قبل از شکسته شدن پیوند اشتراکی رخ می‌دهد.

۳) پس از ترجمه، با تغییر PH میتوان گروهایR آمینو اسیدهای یک پروتئین را در وضعیت جدیدی قرار داد.

۴) در یک رنای ناقل (TRNA) سرانجام دو ناحیه‌ی دارای نوکلئوتید‌های غیر‌مکمل در مجاورت هم قرار می‌گیرند.

۱۷۶- تعدادی از جانداران، برای تامین انرژی از گلوکز، اسید دو فسفات را طی مراحلی به ترکیب دو کربنی تبدیل می‌کنند در همه این جانداران، طی این مراحل کدام مورد رخ می‌دهد؟

۱) NAD+ مصرف و O2 آزاد می‌شود ۲) ADP مصرف و O2 آزاد می‌شود

۳) ATP تولید و ANDH مصرف می‌شود ۴) NAD+ تولید و NADH مصرف می‌شود

۱۷۷- کدام عبارت درباره دستگاه ایمنی انسان درست است؟

۱) هر پروتئین مکمل ضمن فعالیت به دو نوع پروتئین متصل می‌شود.

۲) بعضی از پادگن (آنتی ژن)ها، به انواعی از گیرنده‌های پادگنیِ یک لنفوسیت متصل می‌شوند.

۳) بعضی از پادتن‌ها، از محل غیر از جایگاه اتصال به پادگن (آنتی ژن)، به نوعی پروتئین متصل می‌شوند.

۴) هر یاخته‌ی بیگانه خوار با قرار دادن قسمت‌های از میکروب در سطح خود، آن را به انواعی از یاخته‌های ایمنی ارائه می‌دهد.

۱۷۸- مطابق با اطلاعات کتاب درسی، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در انسان، آن دسته از تغییرات بزرگ ساختاری در ماده‌ی ژنتیکی که ………….. »

• فقط یک فام‌تن (کروموزوم) رخ می‌دهد، ممکن است بر تغییر محل سانترومر آن فام‌تن بی‌اثر باشد.

• مضاعف شدگی نامیده می شود، به طور حتم، در پی وقوع دو نوع ناهنجاری فام‌تنی (کروموزومی) رخ می‌دهد.

• فقط در بین فام‌تن (کروموزوم)های همتا ایجاد میشود، ممکن است ترکیب دگره ای (اللی) آن فام‌تن‌ها را تغییر دهد.

• بر تغییر طول یک فام‌تن (کروموزوم) موثر است، به طور حتم، در فام‌تن همتا یا فام‌تن غیرهمتای آن، تغییر ساختار ایجاد می‌کند.

۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) چهار

۱۷۹-کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«در همه‌ی جاندارانی که ……………..»

۱) با ریشه‌ی گیاهان رابطه‌ی همزیستی دارند، رنای پیک در حین یا پس از رونویسی دستخوش پیرایش می‌شود.

۲) می توانند ناقل همانندسازی را دریافت و تکثیر کنند، نوعی رنا (RNA)، در کاهش انرژی فعالسازی واکنش‌ها نقش دارد.

۳) با استفاده از بخش‌های رویشی تکثیر می‌یابند، مولکول‌های حامل الکترون در ماده‌ی زمینه‌ی سیتوپلاسم یاخته تولید می‌شوند.

۴) فام‌تن (کروموزوم) اصلی موجود در سیتوپلاسم آنها به غشای یاخته اتصال دارد، آنزیم رنابسپاراز، راه انداز تمام ورژن ها را شناسایی می‌کند.

۱۸۰- چند مورد، در خصوصِ یک یاخته‌ی سالم و فعال انسان درست است.

• پروتئین های غیر ترشحی پس از ساخته شدن، به طور حتم جزئی از ساختار یک اندامک می‌شوند.

• آنزیمهای کافنده‌تن (لیزوزوم)، حین ساخت شدن از سر آمینی خود به شبکه‌‌ی آندوپلاسمی وارد می‌شوند.

• پروتئین خارج شده از شبکه‌ی آندوپلاسمی زیر، به سطحی از دستگاه گلژی وارد می‌شود که از غشای یاخته دورتر است.

• پروتئین‌هایی که به درون ماده‌ی زمینه ای سیتوپلاسم آزاد می‌شوند، به طور حتم، توسط رناتن (ریبوزوم)های همان یاخته ساخته شده‌اند.

۱) یک

۲) دو

۳) سه

۴) چهار

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا