زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)زیست‌شناسی (۲)زیست‌شناسی (۳)کنکور سراسری

سوالات زیست شناسی کنکور تجربی ۱۳۹۹ خارج از کشور

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۲ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «کتاب مجموعه پرسش های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵ 

 

این کتاب شامل: 

  • بررسی تمامی پرسش‌های کنکوری (از سال ۱۳۹۸  تا ۱۴۰۲) داخل کشور و خارج از کشور؛ 
  • بررسی برخی پرسش‌های کنکوری نظام‌های آموزشی سابق؛ 
  • پاسخ کلیدی پرسش‌ها؛ 
  • پاسخ کامل فعالیت‌های کتاب؛ 
  • مطابق با جدیدترین تغییرات کتاب درسی
  • تفکیک موضوعی پرسش‌ها براساس سرفصل‌های کتاب درسی


برای مشاهده «بخشی از این کتاب الکترونیکی» کلیک کنید. تهیه فایل ورد «کتاب مجموعه پرسش‌های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵

 

فایل ورد شامل:

  • تمام پرسش‌های کتاب به همراه پاسخ کلیدی می‌باشد. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۱
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۳
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


دانلود کنید:

پرسش‌‌های دو گزینه‌ای و خط به خط

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دهم

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی یازدهم
 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دوازدهم
 

۱۵۶ کدام مورد درباره همه بی مهرگانی صادق است که به کمک نفریدی عمل دفع مواد زائد را به انجام می‌رسانند؟
۱) ساختاری جهت بستن منافذ تنفسی سطح بدن دارند.
۲) با کمک یاخته و یا بخشی از آن اثر محرک را دریافت می‌کنند.
۳) همولنف در آنها از طریق رگ‌ها به درون حفره‌هایی پمپ می‌شود. 
۴) مواد زائد بدن آنها توسط کریچه (واکوئل)های انقباضی دفع می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۵۷ به طور معمول کدام عبارت در خصوص یک یاخته عصبی فاقد میلین انسان صحیح است؟
۱) در زمانی که اختلاف پتانسیل دو سوی غشا به کمترین مقدار خود برسد فقط یک نوع یون از غشا عبور می‌کند.

۲) سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطه متوالی یک رشته عصبی (با قطر یکنواخت)، مقدار ثابتی است.
۳) با بسته شدن هر دو نوع کانال دریچه دار یونی مقدار اختلاف پتانسیل دو سوی غشا بدون تغییر خواهد ماند.
۴) ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشته عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطه مجاورش وابسته است.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۵۸ کدام مورد درباره همه جانورانی صادق است که زاده‌هایشان را به کمک غدد شیری خود تغذیه می‌کنند؟
۱) گوارش میکروبی در آنها، پس از گوارش آنزیمی صورت می‌گیرد.
۲) در شرایطی، بازجذب آب از مثانه آنها به خون افزایش پیدا می‌کند.
۳) فشار خون ریوی در آنها، کمتر از فشارخون گردش عمومی بدن است.
۴) در شرایط بارداری، سرخرگ‌های بند ناف خون جنین آنها را به جفت منتقل می‌کند.
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۵۹ بخشی از ساقه مغز انسان که نسبت به سایرین به بخش حاوی گیرنده‌های حساس به افزایش کربن دی اکسید نزدیک تر است چه مشخصه‌ای دارد؟
۱) می‌تواند دم را خاتمه دهد و مدت زمان دم را تنظیم نماید.

۲) باعث تنظیم دمای بدن، تشنگی، گرسنگی و خواب می‌شود. 
۳) در فعالیت‌های شنوایی، بینایی و حرکت نقش اصلی را دارد.
۴) با دریافت پیام گیرنده‌های مفاصل و عضلات اسکلتی وضعیت بدن را تنظیم می‌کند. 
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۶۰ چند مورد در ارتباط با انسان صحیح است؟
الف- عملکرد هر آنزیم تحت تأثیر جهش دستخوش تغییر می‌گردد.
ب- نوعی جهش می‌تواند هر دو فام‌تن (کروموزوم) همتا را تحت تأثیر قرار دهد.

ج- در پی وقوع نوعی جهش در رمزه (کدون) پایان بر طول فراورده ژن افزوده می‌شود.
د- در هر جهش کوچک، همواره نوکلئوتید یا نوکلئوتیدهایی اضافه، حذف و جانشین می‌گردد.
۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. موارد «ب» و «د» درست هستند. 


۱۶۱ کدام عبارت در ارتباط با انسان نادرست است؟

۱) دو نوع کربوهیدرات توسط دو نوع دگره (الل) موجود در غشای گویچه‌های قرمز تولید می‌شوند.
۲) اثر هر دو دگره (الل) مربوط به فام‌تن (کروموزوم)های غیرجنسی می‌تواند همزمان ظاهر شود.
۳) تشکیل پروتئین D بر غشای گویچه‌های قرمز به حضور دو دگره (الل) نیازمند است.
۴) بروز یک ویژگی خاص می‌تواند فقط ناشی از وجود یک دگره (الل) باشد.
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۶۲ کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

در انسان همه رگهایی که به دهلیز راست قلب وارد می‌شوند …………….. همه رگ‌هایی که به دهلیز چپ وارد می‌شوند ……………… 
۱) همانند – خون اندام‌های بالاتر یا پایین تر از قلب را دریافت می‌کنند.
۲) برخلاف ـ در لایه میانی دیوارۀ خود یاخته‌های منقبض شونده زیادی دارند. 
۳) همانند – تحت تأثیر تلمبه ماهیچه‌های اسکلتی خون در آنها به جریان در می‌آید.
۴) برخلاف – ترکیب آهن دار یاخته‌های خونی آنها سهم کمتری در حمل گاز اکسیژن دارد.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۶۳ کدام عبارت در ارتباط با انسان نادرست است؟
۱) به دنبال تنش‌های موقتی و کوتاه مدت نایژک‌ها گشاد می‌شوند. 
۲) به دنبال انسداد مجرای صفراوی در روند انعقاد خون اختلال ایجاد می‌شود. 
۳) با کاهش فعالیت بخش درون‌ریز لوزالمعده، پتاسیم داخل یاخته‌های عصبی افزایش می‌یابد.
۴) با اختلال در عملکرد نوعی از یاخته‌های معده فرد به نوعی کم خونی خطرناک مبتلا می‌گردد.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۶۴ کدام عبارت در ارتباط با کمبود ترشح کلریدریک اسید بدن انسان صحیح است؟
۱) می‌تواند میزان خون‌بهر (هماتوکریت) فرد تغییر یابد.
۲) نمی‌تواند هضم پروتئین‌های غذایی فرد دستخوش اختلال شود.
۳) می‌تواند منجر به کاهش همه ترشحات برون‌ریز لوله گوارش فرد شود.
۴) نمی‌تواند ناشی از اختلال در عملکرد شبکه‌های یاخته‌های عصبی باشد.
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۶۵ چند مورد در ارتباط با هر مولکول حامل اطلاعات وراثتی در هوهسته‌ای (یوکاریوت)ها صحیح است؟

الف- بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی دارد.

ب- مطابق با یکی از سه طرح پیشنهادی همانندسازی می‌نماید.

ج- در ساختار بدون انشعاب خود واحدهای سه بخشی دارد.

د- در پی جدا شدن پروتئین‌های همراه خود آماده همانندسازی می‌شود.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱. فقط مورد «ج» درست است. 


۱۶۶ فقط در نوعی از بیماریهای مطرح شده در بخش ژنتیک (فصل سوم) کتاب درسی با فرض این که پدر بیمار و مادر سالم باشد، تولد ……….. ممکن خواهد بود.

۱) فرزندی با ژن‌نمود (ژنوتیپ) ناخالص 
۲) دختر بیمار و پسر سالم
۳) دختری با ژن‌نمود (ژنوتیپ) متفاوت با مادر
۴) پسری با ژن‌نمود (ژنوتیپ) یکسان با مادر
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴. بیماری های مطرح شده در کتاب غیرجنسی نهفته و وابسته به X نهفته است. گزینه ۴ فقط در بیماری های غیرجنسی نهفته صدق می‌کند. 


۱۶۷ در ارتباط با تحریک‌های ایجاد شده در بخش‌های مختلف قلب انسان کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟
به طور معمول در انسان زمانی که پیام الکتریکی به …………. منتقل می‌شود ……………. 
۱) گره دهلیزی و بطنی – بطن‌ها از استراحت خارج می‌شوند. 
۲) تعداد زیادی از یاخته‌های دیواره بطن‌ها – انقباض دهلیزها آغاز می‌گردد.
۳) تعداد زیادی از یاخته‌های دیوارۀ دهلیزها – بطن‌ها در حال استراحت هستند.

۴) طور گسترده به یاخته‌های دیواره بین دو بطن – استراحت عمومی شروع می‌شود.
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۶۸ در انسان به منظور تولید یک پلی‌پپتید ترشحی توسط لنفوسیت B، لازم است تا هر زمان که رنای ناقل (tRNA) از جایگاه E خارج می‌شود، به طور حتم کدام اتفاق رخ دهد؟
۱) tRNA حاوی بیش از یک آمینواسید در جایگاه P مستقر شود.
۲) آمینواسید جایگاه A، از RNAی ناقل خود جدا گردد. 

۳) tRNA حامل آمینواسید جایگاه A را اشغال نماید.
۴) پیوند پپتیدی در جایگاه P برقرار گردد.
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۶۹ چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
در بخشی از مجرای هادی دستگاه تنفس انسان گروهی از ……………… 

الف- بسپار (پلیمر)ها در پاسخ ایمنی بدن دخالت دارند.
ب- یاخته‌های سنگفرشی به گرم شدن هوای دم کمک می‌کنند.
ج- مولکول‌های ترشحی لایه ای با ضخامت متفاوت را به وجود می‌آورند.
د- یاخته‌ها، زواندی به داخل ترشحات محتوی مواد ضد میکروبی می‌فرستند.
۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۷۰ کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

در یک یاخته گیاهی برگ در زمانی که نخستین مقدمات تقسیم میان یاخته (سیتوپلاسم) فراهم می‌گردد ……………. 
۱) پوشش هسته ای در اطراف هر مجموعه کروموزومی بازسازی می‌شود. 
۲) فام‌تن (کروموزوم)های کوتاه و فشرده شده شروع به باز شدن می‌نمایند.
۳) رشته‌های دوک به فام‌تن کروموزوم‌های تک کروماتیدی اتصال دارند.
۴) فام‌تن (کروموزوم)های غیر هم‌ساخت در وسط یاخته به صورت ردیف در می‌آیند.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. نخستین مقدمات تقسیم میان یاخته (سیتوپلاسم) در مرحله آنافاز صورت می‌گیرد. 


۱۷۱ کدام عبارت درباره تیغه‌های آبششی یک ماهی استخوانی نادرست است؟ 

۱) آب در طرفین آنها جریان دارد.

۲) محل انجام تبادلات گازهای تنفسی هستند.

۳) درون رشته‌های آبششی جای دارند. 

۴) مانع خروج مواد غذایی از شکاف‌های آبششی می‌شوند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۷۲ در خانواده ای که والدین هر دو سالم اند. دختری فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین با گروه خونی B و پسری فاقد عامل انعقادی شماره هشت با گروه خونی A متولد گردید. با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین تولد کدام مورد زیر در این خانواده ممکن است؟
۱) دختری با گروه خونی AB و فاقد عامل انعقادی شماره ۸ و دارای آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین

۲) پسری با گروه خونی AB دارای عامل انعقادی شماره ۸ و فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین
۳) دختری با گروه خونی O و فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین و دارای عامل انعقادی شماره ۸
۴) پسری با گروه خونی O و فاقد عامل انعقادی شماره ۸ و دارای آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۷۳ کدام مورد در ارتباط با همه سازوکارهایی که باعث ایجاد گونه‌ای جدید می‌شود به طور حتم الزامی است؟ 

۱) سد جغرافیایی ارتباط بین جمعیت‌ها را قطع نماید.

۲) انتخاب طبیعی با تغییر بر روی افراد تداوم گوناگونی جمعیت‌ها را ممکن سازد.

۳) در ابتدا رانش دگره‌ای (ژن) به شدت پر میزان تفاوت بین دو جمعیت بیافزاید.

۴) کلمه گامت‌هایی متفاوت از نظر محتوی ژنی با کامه (گامت)های طبیعی والدین به وجود آید.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۷۴ چند مورد درباره نوعی جانور بی مهره که گاهی اوقات می‌تواند به تنهایی تولید مثل کند و زاده‌هایی تک لاد‌ (هاپلوئیدی) را به وجود آورد. صادق است؟

الف- به کمک دستگاه عصبی خود اطلاعات دریافت شده از هر یک از واحدهای بینایی را یکپارچه می‌کند.

ب- می‌تواند با ترشح موادی پاسخ رفتاری مناسبی در فرد یا افراد دیگر گروه خود ایجاد کند.

ج- آب، اوریک اسید و یون‌های ویژه ای را به طور فعال وارد سامانه دفعی خود می‌نماید.

د- مویرگ‌ها در همه قسمت‌های بدن آن بین رگ پشتی و شکمی وجود دارند.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. منظور زنبور عسل است. موارد «الف» و «ب» درست هستند. 


۱۷۵ کدام عبارت دربارۀ ساختار پروتئین قرمز رنگ موجود در تار ماهیچه ای کند انسان صحیح است؟

۱) زنجیره‌های تاخورده آن از طریق پیوندهای غیر اشتراکی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
۲) به منظور اتصال به گاز تنفسی تعدادی اتم آهن مرکزی در بخش پپتیدی زنجیره خود دارد.
۳) همه واحدهای ساختاری موجود در ساختار دوم از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند
۴) به دنبال ایجاد نوعی از الگوهای پیوند هیدروژنی بخشی از زنجیره پلی پپتیدی آن تغییر جهت پیدا می‌کند.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۷۶ به طور معمول کدام عبارت دربارۀ همۀ مهره دارانی صادق است که کارایی تنفس آنها نسبت به پستانداران افزایش یافته است؟

۱) در بخش حجیم انتهای مری مواد غذایی را ذخیره می‌نمایند.

۲) نمک اضافی را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان به بیرون می‌دانند.

۳) با باز جذب زیاد آب در کلیه‌ها فشار اسمزی مایعات بدن را تنظیم می‌کنند.

۴) خون اکسیژن دار به یکباره به تمام مویرگ‌های اندام‌های آنها وارد می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۷۷ کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
در بخشی از لوله گوارش ………… می‌شود مواد غذایی تحت تأثیر آنزیم یا آنزیم‌های …………….. جانور قرار می‌گیرند.»
۱) اسب که سلولز به طور عمده آب کافت – سلولاز

۲) ملخ که غذا به کمک دندانه‌های دیواره آن خرد – گوارشی
۳) گاو که فرایند آب گیری تا حدود زیادی انجام – معده واقعی
۴) پرنده که فرایند آسیاب کردن غذا تسهیل – مترشحه از کبد

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۷۸ کدام عبارت صحیح است؟

۱) همه تک یاخته ای‌های تثبیت کننده دی اکسید کربن نوعی رنگیزه فتوسنتزی دارند.

۲) همۀ تک یاخته ای‌های ایجاد کننده گوگرد بدون نیاز به نور، هیدروژن سولفید را تجزیه می‌نمایند.

۳) همه تک یاخته ای‌های تثبیت کننده نیتروژن جو انرژی خود را از ترکیبات غیر آلی به دست می‌آورند.

۴) همه تک یاخته ای‌های آزاد کننده اکسیژن در مرحله ای از تنفس یاخته ای خود، ترکیبی سه کربنی و فسفات دار می‌سازند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۷۹ چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«عدسی چشم انسان به وسیله رشته‌هایی به بخشی متصل است که ………….. دارد.»
الف- با داخلی ترین لایه چشم تماس
ب- به ساختار رنگین چشم اتصال
ج- یاخته‌هایی غیر منشعب و تک هسته ای
د- با مایع مترشحه از مویرگها تماس

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. موارد «ب»، «ج» و «د» درست هستند. 


۱۸۰ کدام عبارت در ارتباط با نوعی اسفنج درست است؟

۱) یاخته‌های یقه دار در سطح داخلی بدن یافت می‌شوند.
۲) آب از طریق سوراخ کیسه گوارشی به بیرون راه می‌یابد.
۳) آب فقط از طریق یاخته‌های تاژکدار وارد بدن می‌شود.
۴) یاخته‌های سازنده منفذ فقط در مجاورت یاخته‌های تاژکدار قرار دارند.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۸۱ با توجه به شکل زیر کدام عبارت صحیح است؟
سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 1399 خارج از کشور
۱) بخش ۲ برخلاف بخش ۳، در آینده در تشکیل جفت و بند ناف نقش دارد.
۲) بخش ۳ برخلاف بخش ۴، در آینده همۀ بافت‌های مختلف جنین را می‌سازد. 
۳) بخش ۱ همانند بخش ۲، در آینده همواره باعث تداوم فعالیت جسم زرد می‌شود.
۴) بخش ۴ همانند بخش ۱، در آینده بر قطر هر دو نوع رگ خونی آن افزوده می‌گردد.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۸۲ کدام گزینه در ارتباط با گیرنده‌های تعادلی گوش انسان صحیح است؟

۱) پیام‌های عصبی را پس از دریافت به بخشی در پشت ساقه مغز ارسال می‌نمایند.

۲) کانال‌های یونی غشای آنها پس از حرکت پوشش ژلاتینی باز می‌شود.

۳) از طریق مژک‌های خود با مایع محیط اطراف خود تماس دارند.

۴) جزو گیرنده‌های حواس پیکری محسوب می‌شوند. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۸۳ کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«قبل از ورود کیموس به بخشی از لوله گوارش انسان که مراحل پایانی گوارش مواد غذایی در آن آغاز می‌شود ………………». 
۱) گوارش پروتئین‌ها آغاز شده و تا مرحله تولید کوچک‌ترین واحدهای سازنده آنها پیش رفته است.

۲) یاخته‌های پوششی سطحی با فرو رفتن در بافت زیرین خود، حفره‌هایی را به وجود آورده اند.
۳) مولکولهای دی و پلی ساکاریدی با تبدیل به مولکول‌های مونوساکاریدی جذب گردیده اند.
۴) با حضور ترکیبی فاقد آنزیم، چربی‌ها گوارش یافته و به محیط داخلی وارد شده اند.
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۸۴ چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در انسان نوعی آنزیم می‌تواند ……………..» 
الف- پیوندی را که در یک مرحله ایجاد کرده است در مرحله دیگری بشکند. ب- با کمک فرایندی انرژی زا نوعی واکنش انرژی خواه را به انجام رساند.
ج- از طریق اتصال با مولکول‌های دیگر تمایل خود را به پیش ماده تنظیم کند.
د- از طریق کاهش انرژی فعال سازی واکنش‌های انجام نشدنی را ممکن سازد.
۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. فقط موارد «الف»،«ب» و «ج» درست هستند. 


۱۸۵ کدام مورد در ارتباط با انسان نادرست است؟
۱) در نوعی بیماری مربوط به کم کاری کبد، میزان اوره خون پایین و آمونیاک خون بالا می‌رود.

۲) در نوعی بیماری مربوط به کم کاری غده فوق کلیه، مقدار زیادی از آب نوشیده شده، دفع می‌گردد.
۳) در نوعی بیماری کلیوی، میزان فشار اسمزی خوناب (پلاسما) کاهش و بخش‌هایی از بدن متورم می‌گردد.
۴) در نوعی بیماری مفصلی، تجمع مادۀ دفعی نیتروژن دار به صورت کاملاً محلول در بخش‌هایی از بدن افزایش چشمگیری می‌یابد.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۸۶ کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

آن دسته از تارهای ماهیچه اسکلتی که……….. در آنها بیشتر از سایر تارهاست،………… 
۱) فعالیت آنزیم تجزیه کننده ATP سر میوزین – در مقابل خستگی مقاومت اندکی دارند.
۲) مقدار انرژی آزاد شده از مواد مغذی – با سرعت تندتری سارکومرهای خود را کوتاه می‌کنند.
۳) مقدار پروتئین ذخیره کننده اکسیژن – در سیتوپلاسم خود ساختارهای دو غشایی کمتری دارند.
۴) سرعت آزاد شدن یون‌های کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی‌- بیشتر انرژی خود را از طریق هوازی به دست می‌آورند.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۸۷ در هر یاخته ماهیچه ای انسان به هنگام مصرف یک مولکول گلوکز و به منظور تولید هر ترکیب سه گربنی غیر قندی دو فسفاته طی اولین مرحله تنفس یاخته ای به ترتیب از راست به چپ کدام تولید و مصرف می‌شود؟

۱) ۱NADH, 2ADP 

۲) ۲NAD+, ۲ADP

۳) ۲ATP, 1NADH

۲NAD+, ۲ATP (4


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۸۸ سیانید به کدام طریق بر یاخته جانوری تأثیر می‌گذارد؟

۱) آنزیم ATPساز موجود در غشای خارجی راکیزه (میتوکندری) را غیرفعال می‌سازد. 
۲) مانع از پمپ شدن یون‌های هیدروژن به فضای داخلی راکیزه (میتوکندری) میشود.
۳) از تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه (میتوکندری) ممانعت به عمل می‌آورد.
۴) ابتدا بر تجزیه NADH تأثیر می‌نماید.
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۸۹ چند مورد در ارتباط با زیست شناسان صحیح است؟
الف- نیای مشترکی برای جانوران دارای ساختارهای همتا در نظر می‌گیرند.

ب- معتقدند اندام‌های وستیجیال در همه جانداران تکامل یافته نقش بسیار جزیی دارند.
ج- ساختارهای آنالوگ را به عنوان شواهدی برای تغییر گونه‌ها می‌شناسند.
د- معتقدند بعضی از گونه‌ها نسبت به هم از نظر توالی آمینواسیدی پروتئین‌های خود تفاوت کمتری دارند.
۱) ۱
۲) ۲
۳) ۲
۴) ۴

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. موارد «الف» و «د» درست هستند. 


۱۹۰ کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در گیاهان تنظیم کننده رشدی که به واسطه عامل چیرگی راسی در جوانه‌های جانبی تولید می‌گردد، ………….. شود.» 

۱) نمی‌تواند توسط بافت‌های آسیب دیده تولید

۲) نمی‌تواند باعث رسیدگی میوه‌های نارس

۳) می‌تواند سبب ایجاد ساقه از یاخته‌های تمایز یافته

۴) می‌تواند باعث فعال کردن آنزیم‌های تجزیه کننده دیواره


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۹۱ به هنگام بروز التهاب در بخشی از پیکر انسان همه یاخته‌هایی که با تولید پیک شیمیایی گویچه‌های سفید را به موضع آسیب هدایت می‌کنند چه مشخصه ای دارند؟
۱) در صورت لزوم از دیواره مویرگ‌های خونی عبور می‌نمایند.
۲) از طریق گیرنده‌های اختصاصی خود به یاخته‌های هدف متصل می‌شوند. ۳) علاوه بر بیگانه خواری قسمت‌هایی از میکروب را در سطح خود قرار می‌دهند.
۴) می‌توانند در صورت ادامه حیات و در مواجهه با عامل بیماری زا پروتئین دفاعی بسازند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۹۲ به طور معمول در ارتباط با هر یاخته لقاح یافته در یک گل دو جنسی کدام مورد صحیح است؟

۱) در بخش متورم مادگی یافت می‌شود.
۲) رویان دانه را به وجود می‌آورد.
۳) با هر بار تقسیم دو یاخته مساوی را ایجاد می‌کند.
۴) دو مجموعه فام‌تن (کروموزوم) دارد.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۹۳ وسیع ترین بخش ساقهٔ اصلی (تنه) یک درخت ده ساله فاقد چند مورد زیر است؟

الف- عدسک‌های برجسته

ب- توانایی هدایت شیره خام

ج- دو نوع سرلاد (مریستم) پسین

د- یاخته‌هایی با دیواره چوب پنبه ای

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۹۴ در یک دختر بالغ چند مورد درباره هورمون‌های FSH و LH همواره صحیح است؟

الف- با سازوکار بازخورد منفی تنظیم می‌گردند.
ب- باعث تکمیل مراحل تخمک زایی می‌گردند.
ج- تحت کنترل دو نوع هورمون زیر نهنج (هیپوتالاموس) تنظیم می‌شوند. 
د- بر ترشح هورمونهای جنسی زنانه و چرخه رحمی تأثیر می‌گذارند.
۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۹۵ با توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت کدام مورد از نظر رخ نمود (فنوتیپ) به ذرتی با ژن نمود (ژنوتیپ) AaBbCC شباهت کمتری دارد؟
AABBCC (1
۲) AaBBCC 

Aabbcc (3
۴) AaBbcc 
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۹۶ کدام عبارت درباره بخش مورد نظر درست است؟ 

سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 1399 خارج از کشور
۱) همانند غلافی که هر دسته تار ماهیچه ای را احاطه می‌نماید تعداد یاخته‌های بسیار زیادی دارد.
۲) همانند بخشی که بافت پوششی روده باریک را پشتیبانی می‌کند دارای انعطاف پذیری کمی‌است.
۳) بر خلاف بخشی که اندام‌های درون شکم را از خارج به هم وصل می‌کند رشته‌های کلاژن بیشتری دارد.
۴) برخلاف بخشی که یاخته‌های پوششی معده را به یکدیگر و به بافت زیرین متصل می‌کند شبکه ای از رشته‌های گلیکوپروتئینی دارد.
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۹۷ کدام مورد در ارتباط با بدن انسان صحیح است؟
۱) تعداد لوب‌های شش چپ از لوب‌های شش راست بیشتر است.
۲) فاصله کلیه چپ تا مثانه بیش از فاصله کلیه راست تا مثانه است.

۳) به هنگام دم نیمه راست دیافراگم پایین تر از نیمۀ چپ آن قرار می‌گیرد.
۴) رگ لنفی نیمه راست که به سیاهرگ زیر ترقوه‌ای میپیوندد از رگ لنفی مشابه در نیمه چپ قطر بیشتری دارد.
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۹۸ چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟
«جانوران مهره داری که هر دو نوع خون موجود در قلب آنها با هم وارد رگی می‌شود که ابتدا به دو شاخه تقسیم می‌شود در مقایسه با سایر مهره داران …………….» 
الف- پیچیده ترین شکل کلیه را دارند
ب- ابتدایی ترین طناب عصبی شکمی‌را دارند.
ج- به هنگام جابه جایی بیشترین انرژی را مصرف می‌کنند.
د- به منظور تبادلات گازی از ساده ترین ساختار در اندام‌های تنفسی هم استفاده می‌کنند.
۱) ۱

۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۹۹ کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
در هر جاندار پر یاخته ای به منظور بروز پاسخ به هر محرک شیمیایی داخلی یا خارجی لازم است تا ……………  . 
۱) اثر محرک به پیام عصبی تبدیل شود.
۲) نفوذپذیری غشای یاختهٔ پس سیناپسی تغییر نماید.
۳) پیک‌های کوتاه برد از یاخته پیش سیناپسی ترشح گردد.
۴) مولکول‌های شیمیایی به گیرنده‌های اختصاصی خود متصل گردند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۲۰۰ کدام گزینه عبارت زیر به طور مناسب کامل می‌کند؟

«به طور معمول در انسان ……………. ماهیچه‌های حلقوی که بخش‌های مختلف لوله گوارش را از هم جدا می‌کنند فقط………….. .»

۱) همه – هنگام عبور مواد از انقباض خارج می‌شوند. 

۲) همه – تحت تأثیر بخش خود مختار دستگاه عصبی قرار دارند.

۳) بعضی از – تارهای عضلانی تک هسته ای و چند هسته ای دارند.

۴) بعضی از – به هنگام حرکات رو به عقب مواد غذایی باز می‌شوند. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۲۰۱ همه موادی که توسط یاخته‌های دستگاه ایمنی و در پاسخ به عوامل خارجی موجود در بافت‌ها به خوناب (پلاسما) وارد می‌شوند چه مشخصه ای دارند؟
۱) توانایی اتصال به غشای یاخته بیگانه را دارند.
۲) مانع تکثیر عامل بیماری‌زا در یاخته‌های سالم می‌شوند.
۳) با کمک ساختارهای حلقه مانند، میکروب را نابود می‌کنند
۴) بر فعالیت مولکول‌هایی مؤثرند که در تب بسیار بالا تغییر ساختار می‌دهند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۲۰۲- بخشی از بدن یک فرد بالغ که توسط مویرگ‌های ناپیوسته خون رسانی می‌شود و تعدادی از یاخته‌های آن می‌توانند به یاخته‌های ماهیچه قلبی تمایز یابند در کدام مورد زیر فاقد نقش است؟
۱) تنظیم pH خون
۲) تخریب گویچه‌های قرمز آسیب دیده و مرده

۳) تولید قطعات یاخته ای محتوی ترکیبات فعال
۴) به وجود آوردن یاخته‌های مؤثر در پاسخ‌های ایمنی اولیه 

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۲۰۳ کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«در فردی که تازه وارد مرحله پس از زایمان شده و به نوعی ………. مبتلا گردیده است ………….». 
۱) کم کاری غده پاراتیروئید – عمل عضلات مختل و با افزایش تولید ترومبین روند انعقاد خون دچار مشکل می‌شود.

۲) پرکاری غده سپردیس (تیروئید) – ذخیره گلیکوژن کبد کاهش می‌یابد و بر فعالیت انواعی از آنزیم‌ها افزوده می‌شود.

۳) کم ترشحی بخش پسین غدۀ زیر مغزی (هیپوفیز) – ترشح شیر کاهش می‌یابد و بر حجم ادرار افزوده می‌گردد.

۴) پرکاری قشر غده فوق کلیه – فعالیت مغز استخوان‌ها ضعیف می‌شوند و علائمی از خیز مشاهده می‌گردد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۲۰۴ با توجه به ایران لک در باکتری E.coli کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«ترکیبی که به عنوان ………….. شناخته می‌شود همواره …………….» 

۱) مهارکننده – به توالی خاصی از DNA بیش از نوعی قند تمایل دارد.

۲) محرک فعالیت رنا بسپار از RNA پلی‌مراز – نوعی مونوساکارید است.

۳) آنزیم ویژه رونویسی – می‌تواند توالی‌های بین ژنی ایران را رونویسی نماید.

۴) فراورده نهایی ژن – در افزایش سرعت نوعی از واکنشهای شیمیایی نقش دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۲۰۵ کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در همۀ گیاهانی که تولید قند سه کربنی حاصل از فتوسنتز در آنها فقط به هنگام روز صورت می‌گیرد، به طور حتم آنزیمی باعث ………. می‌شود.» 

۱) ترکیب شدن O۲ با مولکولی پنج کربنی
۲) افزوده شدن CO۲ به مولکول پنج کربنی دو فسفاته
۳) ترکیب شدن CO۲ با اسید کربنی و تشکیل اسید چهار کربنی
۴) تجزیه شدن مولکول پنج کربنی به دو مولکول سه کربنی و دو کربنی

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲ 
(تفکیک شده بر اساس زمان آزمون) 

» کنکورهای داخل کشور و خارج از کشور
 
(تفکیک شده بر اساس فصل کتاب) 

کتاب زیست‌شناسی ۱

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـانکتاب زیست‌شناسی ۲

فصل ۱- تنظیم عصبی
گفتار ۱. یاخته‌های بافت عصبی
گفتار ۲. ساختار دستگاه عصبی

فصل ۲- حواس
گفتار ۱. گیرنده‌های حسی
گفتار ۲. حواس ویژه
گفتار ۳. گیرنده‌های حسی جانوران

فصل ۳- دستگاه حرکتی
گفتار ۱. استخوان‌ها و اسکلت
گفتار ۲. ماهیچه و حرکت

فصل ۴- تنظیم شیمیایی
گفتار ۱. ارتباط شیمیایی
گفتار ۲. غده‌های درون‌ریز

فصل ۵- ایمنی
گفتار ۱. نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
گفتار ۲. دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی‌اما سریع
گفتار ۳. سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

فصل ۶- تقسیم یاخته
گفتار ۱. فام‌تن (کروموزوم) 
گفتار ۲. رِشتِمان (میتوز) 
گفتار ۳. کاستمان (میوز) و تولیدمثل جنسی

فصل ۷- تولیدمثل
گفتار ۱. دستگاه تولیدمثل در مرد
گفتار ۲. دستگاه تولیدمثل در زن
گفتار ۳. رشد و نمو جنین
گفتار ۴. تولیدمثل در جانوران

فصل ۸- تولیدمثل نهاندانگان
گفتار ۱. تولیدمثل غیرجنسی
گفتار ۲. تولیدمثل جنسی
گفتار ۳. از یاخته تخم تا گیاه

فصل ۹- پاسخ گیاهان به محرک‌ها
گفتار ۱. تنظیمکننده‌های رشد در گیاهان
گفتار ۲. پاسخ به محیط


کتاب زیست‌شناسی ۳

فصل ۱- مولکول‌های اطلاعاتی
نوکلئیک اسیدها
همانندسازی دِنا
پروتئین‌ها

فصل ۲- جریان اطلاعات در یاخته
رونویسی
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن

فصل ۳- انتقال اطلاعات در نسل‌ها
مفاهیم پایه
انواع صفات

فصل ۴- تغییر در اطلاعات وراثتی
تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
تغییر در جمعیت‌ها
تغییر در گونه‌ها

فصل ۵- از ماده به انرژی
تأمین انرژی
اکسایش بیشتر
زیستن مستقل از اکسیژن

فصل ۶- از انرژی به ماده
فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
واکنش‌های فتوسنتزی
فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل ۷- فناوری‌های نوین زیستی
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فناوری مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست فناوری

فصل ۸- رفتارهای جانوران
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
ارتباط و زندگی گروهی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا