زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)زیست‌شناسی (۲)زیست‌شناسی (۳)کنکور سراسری

سوالات زیست شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۱ خارج از کشور

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۵ میانگین: ۴.۲]

کتاب الکترونیکی «کتاب مجموعه پرسش های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵ 

 

این کتاب شامل: 

  • بررسی تمامی پرسش‌های کنکوری (از سال ۱۳۹۸  تا ۱۴۰۲) داخل کشور و خارج از کشور؛ 
  • بررسی برخی پرسش‌های کنکوری نظام‌های آموزشی سابق؛ 
  • پاسخ کلیدی پرسش‌ها؛ 
  • پاسخ کامل فعالیت‌های کتاب؛ 
  • مطابق با جدیدترین تغییرات کتاب درسی
  • تفکیک موضوعی پرسش‌ها براساس سرفصل‌های کتاب درسی


برای مشاهده «بخشی از این کتاب الکترونیکی» کلیک کنید. تهیه فایل ورد «کتاب مجموعه پرسش‌های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵

 

فایل ورد شامل:

  • تمام پرسش‌های کتاب به همراه پاسخ کلیدی می‌باشد. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۱
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۳
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


دانلود کنید:

پرسش‌‌های دو گزینه‌ای و خط به خط

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دهم

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی یازدهم
 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دوازدهم
 

۱۳۱- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«در نوعی جانور بی مهره آبشش‌ها به نواحی خاصی محدود می‌شوند. در این جانور ……………..». 

۱) انشعابات حفره گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ کرده است.

۲) مواد دفعی نیتروژن دار از طریق عضو ویژه تنفسی دفع می‌شود. 

۳) اسکلت علاوه بر محافظت از اندام‌های داخلی محدودیتی در رشد آن ایجاد می‌کند.

۴) تبادلات غذایی و دفعی در بین یاخته‌ها و مایع پمپ شده به درون حفرات بدن صورت می‌گیرد. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۳۲- چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«به طور معمول در یک فرد بالغ ……… یاخته‌های موجود در دیواره لوله‌های زامه (اسپرم)ساز،………….». 

• فقط بعضی از – توانایی انجام مراحل زامه (اسپرم)زایی را دارند.

• همه – مراحل مختلف چرخه یاخته ای را به طور کامل انجام می‌دهند.

• همه – از یاخته‌هایی با دو مجموعه فام‌تن (کروموزوم) منشا گرفته‌اند.

• فقط بعضی از – هسته‌ای مرکزی با یک یا دو مجموعه فام‌تن (کروموزوم) دارند.

۱) یک

۲) دو

۳) سه

۴) چهار


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. فقط مورد «همه – مراحل مختلف چرخه یاخته ای را به طور کامل انجام می‌دهند.» نادرست است. 


۱۳۳ در گیاه زنبق، با فرض این که ژن نمود (ژنوتیپ) درون دانه AAB است. کدام مورد درباره ژن‌نمود یاخته سازنده دانه گرده نارس و یاخته بافت خورش ممکن است؟

۱) AA و AB

۲) BB و AB

۳) AA و BB

۴) AB و BB


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۳۴ کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«مطابق با متن کتاب درسی در……….. سطح سازمان یابی حیات ………» 
۱) ششمین – مجموع همه دگره (الل‌های) افراد یک جمعیت، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
۲) چهارمین – عوامل غیرزنده محیط می‌توانند تغییری در ماده ژنتیکی فرد ایجاد کنند.
۳) هفتمین – از اجتماع چند بوم سازگان زیست بوم معنا پیدا می‌کند.
۴) پنجمین – جمعیت‌های گوناگون با هم در تعامل هستند.
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۳۵ کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
به طور معمول بخشی از کلیه انسان در نزدیکی است که ــــــــــــ

۱) اندامی – آنزیم‌های گوارشی و بیکربنات تولید می‌کند. 
۲) غده ای – یاخته‌های پرفورین ساز در آن تکامل می یابند.
۳) غده ای – ساختار عصبی افزایش دهنده ضربان قلب را دارد.
۴) اندامی – به بازگشت مایعی حاوی مواد مختلف و گویچه‌های سفید به خون کمک می‌نماید. 
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۳۶ کدام عبارت درست است؟
۱) هر زنبور عسل کارگر، به دنبال دو برابر شدن فام‌تن (کروموزوم)های موجود در تخمک ملکه به وجود می آید.

۲) هر مورچه برگبر کارگر از قطعات برگ برای تغذیه خود یا سایر افراد گروه استفاده می‌کند.
۳) هر زنبور عسل کارگر با استفاده از فرومون با سایر افراد گروه ارتباط برقرار می‌کند.
۴) هر مورچه برگ بر کارگر وظیفه دفاع از برگ برش یافته را برعهده دارد.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۳۷ چند مورد از اهداف فناوری‌های نوین زیستی است؟

• افزایش یا کاهش طول عمر محصولات ژنی

• افزایش یا کاهش تمایل آنزیم به پیش ماده

• شناسایی دنا (DNA)ی جدا شده از بخش غیر زنده

• تولید نوعی مولکول زیستی با استفاده از جهش بی معنا

۱) یک

۲) دو

۳) سه

۴) چهار


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۳۸ کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

در یک گل دوجنسی ……….. یاخته‌هایی که در پایان تقسیم کاستمان (میوز) ایجاد می‌شوند،  ………….  . 
۱) همه – توسط دیواره داخلی و خارجی خود محافظت می‌شوند.
۲) فقط بعضی از – چندین تقسیم رشتمان (میتوز) را انجام می‌دهند.
۳) همه – در بخش متورم گل، مراحل تمایز و تکامل خود را آغاز می‌کنند. 
۴) فقط بعضی از – توسط یاخته‌هایی با دو مجموعه فام‌تن (کروموزوم) احاطه شده‌اند.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۳۹ کدام مورد درباره پرندگان درست است؟

۱) همه کیسه‌های هوادار عقبی همانند اغلب کیسه‌های هوادار جلویی، به صورت جفت وجود دارند.

۲) همه کیسه‌های هوادار جلویی همانند اغلب کیسه‌های هوادار عقبی، در محل دو شاخه شدن نای قرار دارند.

۳) همه کیسه‌های هوادار عقبی همانند همه کیسه‌های هوادار جلویی، در تبادل گازهای تنفسی نقش اصلی را دارند.

۴) همه کیسه‌های هوادار جلویی همانند همه کیسه‌های هوادار عقبی، پس از حرکات میان‌بند (دیافراگم) تغییر حجم می‌دهند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۴۰ در ارتباط با انسان کدام مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟
هر استخوان …….. با نوعی استخوان……… و نوعی استخوان ………….. مفصل متحرک تشکیل می‌دهد.

۱) دنده – پهن – نامنظم
۲) ساعد – دراز – کوتاه  
۳) ساق پا – کوتاه – دراز
۴) نیم لگن – دراز – نامنظم
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۴۱ چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

در یک خانم جوان اندامی وجود دارد که علاوه بر این که گیرنده هورمون ……….. را دارد می‌تواند مستقیماً تحت تأثیر ترشحات خارج شده از بخش ………. غده هیپوفیز نیز قرار گیرد. 
• LH – پیشین     • پاراتیروئید – پسین
• T3 – پیشین    • بخش قشری غده فوق کلیه – پسین
۱) یک
۲) دو
۳) سه
۴) چهار

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۴۲ کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
در مولکول انسولین همانند مولکول……….. 
۱) هموگلوبین رشته پلی پپتیدی ساختار فشرده و نامتقارنی به خود می‌گیرد. ۲) هموگلوبین، زنجیره‌های پلی پپتیدی غیر یکسان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. 
۳) میوگلوبین، با شکسته شدن هر نوع پیوند شیمیایی همه سطوح ساختاری پروتئین تغییر می‌کند.

۴) میوگلوبین‌ گروه‌های آمینواسیدهای آب گریز در رشته پلی پپتید به یکدیگر نزدیک می‌شوند.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۴۳ کدام عبارت دربارۀ همۀ مهره داران نری که برای انجام لقاح به محیط مایعی در اطراف یاخته جنسی خود نیاز دارند صادق است؟
۱) خون پس از تبادل مویرگی با تمام یاخته‌های بدن از طریق سیاهرگ شکم به قلب برمی گردد.
۲) فعالیت آنزیمهای گوارشی در خارج از یاخته‌های بدن نیز صورت می‌گیرد.
۳) معمولاً مغز زرد در مجرای مرکزی استخوانهای در از یافت می‌شود.
۴) دفع یونها از بدن منحصراً از طریق کلیه‌ها صورت می‌گیرد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۴۴ چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«ترشحات بزرگترین غده بزاقی انسان………» 
• توسط بخشی از ساقه مغز تنظیم می‌شود. 

• ابتدا از طریق مجرای بزاقی به زیر زبان تخلیه می‌شود. 

• می تواند تحت تأثیر یک محرک غیر طبیعی تحریک شود.

• توسط مجرایی در نزدیکی دندانهای فک بالا خارج می‌شود. 

۱) یک

۲) دو

۳) سه

۴) چهار


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. فقط مورد «ابتدا از طریق مجرای بزاقی به زیر زبان تخلیه می‌شود.» نادرست است. 


۱۴۵ کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

طاووس نر ……….. نوعی جیرجیرک نر (مطرح شده در کتاب درسی)  …………… 
۱) برخلاف – برای انتخاب شدن رقابت می‌کند. 
۲) همانند – در موفقیت تولید مثلی نقش مؤثری دارد. 
۳) برخلاف – ویژگی‌های ظاهری خاصی برای جلب جفت پیدا می‌کند. 
۴) همانند – نسبت به جانور ،ماده هزینه کمتری در تولید مثل می پردازد.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۴۶ چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

در بدن انسان همۀ آنزیم‌ها همانند همه کوآنزیم‌ها………….. 

• در ساختار خود اتم کربن دارند. 

• در تنظیم سوخت و ساز یاخته‌ها دخالت دارند.

• می‌توانند بیش از یک نوع واکنش را سرعت ببخشند.

• همواره با تغییرات دما تغییر شکل برگشت‌ناپذیری پیدا می‌کنند. 

۱) یک

۲) دو

۳) سه

۴) چهار


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. موارد «در ساختار خود اتم کربن دارند.» و «در تنظیم سوخت و ساز یاخته‌ها دخالت دارند.» درست هستند. 


۱۴۷ در خصوص انقباض طولانی عضله سه سر بازو کدام مورد به طور حتم درست است؟

۱) همه سرهای میوزین یک سارکومر در یک جهت حرکت می‌کنند.
۲) گلوکز یا کراتین فسفات به عنوان منبع تأمین انرژی به مصرف می‌رسد.
۳) با دخالت نوعی ترکیب فسفات دار تغییری در ساختار مولکول میوزین ایجاد می‌شود.
۴) مولکولهای پروتئین پس از صرف انرژی یونهای کلسیم را به مادۀ زمینه‌ای سیتوپلاسم تار عضلاتی وارد می‌نمایند.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۴۸ کدام عبارت نادرست است؟
۱) جانورانی که با انتخاب جفت، موفقیت تولید مثلی خود را تضمین می‌کنند به طور حتم فراوانی دگره ای (اللی) جمعیت را تغییر می‌دهند.
۲) افرادی که توانایی بقای جمعیت را در شرایط محیطی جدید بالا برده اند به طور حتم حاصل فرایند نوترکیبی یا جهش هستند.
۳) افرادی که در ماده ژنتیکی آنها تغییر ماندگاری ایجاد شده است به طور حتم تحت تأثیر انتخاب طبیعی قرار می گیرند.
۴) جانورانی که جابه جایی طولانی مدت و رفت و برگشتی دارند به طور حتم تحت تأثیر یادگیری قرار گرفته‌اند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۴۹ کدام مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟
«در ساقه هوایی یک گیاه نهاندانه علفی، هر سامانه بافتی که محتوی یاخته‌های/ایی …………. است.» 
۱) با دیواره ضخیم و چوبی یاخته‌هایی با دیواره نازک و انعطاف‌پذیر نیز دارد.
۲) دراز فیبری شکل – فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می‌کند.
۳) پارانشیمی (نرم آکنه ای) – در فتوسنتز و ذخیره مواد نقش اصلی را دارد.
۴) سبزینه (کلروفیل‌دار) – می‌تواند مستقیماً از انتشار بخار آب به محیط اطراف گیاه ممانعت به عمل آورد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۵۰ چند مورد در خصوص گیرنده‌های حواس درست است؟
• در انسان انشعابات هر رشته عصبی با گیرنده‌های جوانه چشایی زبان ارتباط ویژه برقرار می‌کنند. 

• در انسان، تغییر مسیر بخشی از آسه (آکسون)های عصب بینایی به سمت نیمکره مخ مقابل، در تالاموس رخ می‌دهد.

• در جیرجیرک هر یاخته یا بخشی از آن که تحت تأثیر امواج صوتی قرار میگیرد نوعی گیرنده مکانیکی صدا محسوب می‌شود.

• در زنبور عسل راس عدسی مخروطی شکل هر واحد بینایی، به سمت بخشی است که در مجاورت آن یاخته‌های گیرنده نور قرار دارد.
۱) یک
۲) دو
۳) سه
۴) چهار


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. موارد «در انسان انشعابات هر رشته عصبی با گیرنده‌های جوانه چشایی زبان ارتباط ویژه برقرار می‌کنند.» و «در زنبور عسل راس عدسی مخروطی شکل هر واحد بینایی، به سمت بخشی است که در مجاورت آن یاخته‌های گیرنده نور قرار دارد.» درست هستند. 


۱۵۱ کدام عبارت در خصوص یک یاخته سالم و فعال انسان نادرست است؟

۱) آنزیم‌های کافنده‌تن (لیزوزوم)، در حین ساخته شدن از سر آمینی خود به شبکه آندوپلاسمی وارد می‌شوند.
۲) پروتئین‌های ترشحی پس از صرف انرژی و با کمک ریزکیسه (وزیکول)های گلژی از یاخته خارج میشوند.
۳) پروتئین‌های خارج شده از شبکه آندوپلاسمی زبر به سطحی از دستگاه گلژی وارد می‌شوند که از غشای یاخته دورتر است.
۴) پروتئین‌هایی که به درون ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم آزاد می‌شوند به طور حتم توسط رناتن (ریبوزوم)های همان یاخته ساخته شده‌اند.
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۵۲ کدام مورد درست است؟
۱) در همه گیاهانی که نشاسته را در درون یاخته‌های میانبرگ میسازند مولکول NADPH به هنگام روز اکسایش مییابد.

۲) در همه گیاهانی که در شدت نور بالا CO۲ از دست میدهند به هنگام تجزیه هر ماده آلی ATP تولید میشود.
۳) در همه گیاهانی که میزان CO۲ را در محل عملکرد آنزیم روبیسکو بالا نگه میدارند آنزیم تثبیت کننده CO۲ جو به هنگام روز فعالیت میکند.
۴) در همه گیاهانی که آنزیم تثبیت کننده CO۲ جو در آنها نسبت به اکسیژن تمایلی ندارد هر اسید سه کربنی به طور حتم، پس از تولید به یاخته دیگری منتقل میشود
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۵۳- در مطالعه دو بیماری هموفیلی و کم خونی داسی شکل و در شرایط طبیعی محیط با فرض این که فقط یکی از والدین سالم باشد در شرایط معمول تولد کدام فرزند برای همه حالت‌ها ممکن است؟
۱) دختری سالم و ناخالص
۲) پسری سالم و خالص

۳) دختری بیمار
۴) پسری بیمار
 
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۵۴ کدام عبارت درباره ساختار حبابکهای ریه انسان نادرست است؟

۱) یاخته‌های نوع اول و یاخته‌های مویرگها غشای پایه مشترک دارند.
۲) در بعضی مناطق در بین دو یاخته نوع اول مجاور، منفذی وجود دارد.
۳) فقط در سطح یکی از انواع یاخته‌های دیواره زوائد ریزی یافت می‌شود. 
۴) فقط در سیتوپلاسم یاخته‌های نوع اول شبکه ای از لوله‌ها و کیسه‌های گسترده وجود دارد.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۵۵ کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
در گیاه دولپه ای همانند گیاه تک لپه ای…….

۱) آوندهای چوبی رو به روپوست رویی و آوندهای آبکش رو به روپوست زیرین پهنک برگ قرار دارند.

۲) در یاخته‌های غلاف آوندی برگ سبز دیسه (کلروپلاست)های فراوانی وجود دارد.

۳) تعداد روزنه‌ها در سطح زبرین پهنک برگ بیش از سطح زیرین آن است.

۴) میانبرگ از دو نوع یاخته پارانشیمی (نرم آکنه)ای تشکیل شده است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۵۶ چند مورد درباره شبکه هادی قلب یک فرد سالم درست است؟

• جریان الکتریکی از طریق سه مسیر بین گرهی به گره دهلیزی بطنی منتقل می‌شود. 

• جریان الکتریکی در نهایت توسط تارهای عضلانی تخصص یافته به نوک قلب هدایت می‌شود.

• دسته تارهای تخصص یافته وارد شده به دهلیز چپ، ابتدا در سراسر دیواره این بخش گسترش می‌یابد. 

• دسته تارهای ماهیچه‌ای تخصص یافته بلافاصله پس از گره دهلیزی بطنی به دو شاخه تقسیم می‌شود. 

۱) چهار

۲) سه

۳) دو

۴) یک


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴. فقط مورد «جریان الکتریکی از طریق سه مسیر بین گرهی به گره دهلیزی بطنی منتقل می‌شود.» درست است. 


۱۵۷ با توجه به مطالب کتاب درسی کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

در پی تغییر محیط کشت باکتری اشرشیا کلای از محیطی که تنها قند آن …………  است به محیطی که تنها قند آن ………… است و به منظور تنظیم بیان ژن در این باکتری ………………
۱) لاکتوز – گلوکز – محتوای آنزیمی یاخته، به واسطه فعالیت نوع دیگری رنابسپاراز عوض می‌شود. 
۲) گلوکز – لاکتوز – مهارکننده به نوعی توالی نوکلئوتیدی اتصال می‌یابد. 
۳) مالتوز – لاکتوز – فعال کننده از دو نوع پروتئین جدا می‌شود.
۴) لاکتوز – مالتوز – نوعی پروتئین به رنابسپاراز متصل می‌شود. 
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۵۸ کدام عبارت در خصوص دستگاه ایمنی انسان نادرست است؟
۱) بعضی از پروتئین‌های مکمل ضمن فعالیت به دو نوع پروتئین متصل می‌شوند. 
۲) بعضی از پادتن‌ها از محلی غیر از جایگاه اتصال به پادگن (آنتی ژن) به نوعی پروتئین متصل می‌شوند.

۳) بعضی از یاخته‌های پادگن (آنتی‌ژن) می‌توانند به انواعی از گیرنده‌های پادگنی هر لنفوسیت B متصل شوند.
۴) بعضی از یاخته‌های بیگانه‌خوار با قرار دادن قسمت‌هایی از میکروب در سطح خود آن را به انواعی از یاخته‌های ایمنی ارائه می‌کنند.
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۵۹ با توجه به شکل زیر که نوعی ساختار را در یاخته‌های گیاهی نشان می‌دهد کدام عبارت درست است؟

سوالات زیست شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۱ خارج از کشور
۱) بخش (۱) برخلاف بخش (۲)، به طور عمده حاوی مونوساکاریدهای پنج کربنی است که به صورت موازی قرار گرفته‌اند.
۲) بخش (۲) همانند بخش (۳)، محتویات ریز کیسه‌ای (وزیکولی) را دریافت کرده است.
۳) بخش (۳) همانند بخش (۱)، حاصل فعالیت ریز کیسه (وزیکول‌)های دو غشایی است.
۴) بخش (۲) برخلاف بخش (۳)، حاوی ترکیبی است که همانند چسب عمل می‌کند. 

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۶۰ کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
در پی بررسی انواعی از خطاهای کاستمانی (میوزی) که در یک یاخته پیکری انسان می‌تواند به وقوع بپیوندد، می‌توان بیان کرد: با فرض این که جدا نشدن فام‌تن (کروموزوم)‌ها در یکی از تقسیمات دوم کاستمان (میوز) صورت بگیرد، …………. زمانی که جدا نشدن نام تنها در تقسیم اول کاستمان به انجام برسد، ……………. تولید می‌شود.»

۱) همانند – گامت‌های طبیعی

۲) نسبت به – گامت‌های غیرطبیعی بیشتری

۳) برخلاف – گامت‌هایی با فام‌تن بیشتر

۴) نسبت به – گامت‌های متنوع‌تری


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۶۱ چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟
«به طور معمول در انسان هر نوع یاخته بنیادی که………….» 
 
• بعد از جداسازی قابل کشت دادن باشد، در بافت‌های هر فرد بالغ نیز یافت می‌شود.
• قبل از جایگزینی جنین به وجود می‌آید تنها به لایه‌های مختلف جنینی تمایز می یابد.
• در تمام طول عمر انسان باقی می‌ماند می‌تواند به همه انواع یاخته‌های تخصصی تمایز یابد.
• در میان یاخته‌های کاملاً تمایز یافته وجود دارد می‌تواند بعضی از انواع یاخته‌های بدن را به وجود آورد.
۱) یک
۲) دو

۳) سه
۴) چهار
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱. فقط مورد «در میان یاخته‌های کاملاً تمایز یافته وجود دارد می‌تواند بعضی از انواع یاخته‌های بدن را به وجود آورد.» درست است. 


۱۶۲ کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
نوعی تنظیم کننده رشد گیاهی می‌تواند علاوه بر تولید میوه‌های بدون دانه در شرایطی از تشکیل لایه جدا کننده برگ ممانعت به عمل آورد این تنظیم کننده رشد………… 
۱) رشد طولی یاخته‌ها و متعاقب آن رشد طولی ساقه را افزایش می‌دهد.
۲) همواره مانع تبدیل مریستم رویشی به مریستم زایشی ساقه می‌شود.
۳) می‌تواند تولید نوعی هورمون بازدارنده را در جوانه‌های جانبی ساقه تحریک کند.
۴) همواره در مقادیر زیاد و در حضور مقادیر اندکی از نوعی هورمون محرک رشد باعث ریشه‌زایی می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۶۳ کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
در نوعی گیاه…….. قرار دارند در این گیاه به طور حتم،………

۱) بر روی ریشه قطور ریشه‌های فرعی فراوان – پوست ریشه کاملاً مشخص است.

۲) یاخته‌هایی حاوی چوب پنبه در مجاورت لایه ریشه‌زای ریشه – پوست ریشه کاملاً نازک است.

۳) دسته آوندهای چوبی و آبکش ساقه بر روی دایره‌های هم مرکز – آوندهای چوبی کم قطر در مرکز ریشه قرار دارند.

۴) دسته آوندهای چوبی و آبکش ساقه، بر روی یک دایره – فقط یاخته‌هایی با دیواره نخستین نازک در مرکز ریشه قرار دارند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۶۴ کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

با توجه به فرایند ترجمه در یوکاریوت‌ها می‌توان بیان داشت پس از آن که رئای ناقل (tRNA) ………. رناتن (ریبوزوم) استقرار پیدا می‌کند به طور حتم،………  منتقل خواهد شد.
۱) در جایگاه E – نوعی بسپار به جایگاه A

۲) در جایگاه خالی – رنای ناقل حامل پیوندهای پپتیدی به جایگاه P

۳) حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه tRNA – P بدون آمینواسید به جایگاه E
۴)  دارای پادرمزه (آنتی‌کدون) UAC در جایگاه tRNA – P حامل آمینواسید به جایگاه A


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۶۵- در صورتی که گویچه‌های قرمز پدر و مادر خانواده فقط در مقدار کم اکسیژن محیط داسی‌شکل شود. در یک منطقه مالاریاخیز، تولد چند مورد از فرزندان در این خانواده ممکن است؟
• پسری مقاوم نسبت به بیماری مالاریا
• دختری در معرض خطر ابتلا به بیماری مالاریا
• دختری کاملاً سالم با ژن‌نمودی (ژنوتیپی) متفاوت از ژن‌نمود پدر
• پسری دارای گویچه‌های داسی‌شکل با ژن‌نمودی (ژنوتیپی) متفاوت از ژن‌نمود مادر

۱) یک

۲) دو

۳) سه

۴) چهار


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۶۶ کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
صفت رنگ ذرت با سه جایگاه ژنی مورد بررسی قرار گرفته است و هر جایگاه دارای دو دگره (الل) است. برای نشان دادن ژن‌ها در این سه جایگاه از حروف بزرگ و کوچک B ،A و C استفاده می‌کنیم با توجه به نمودار کتاب درسی همه ژنوتیپ‌هایی که فقط………. دارند…….. هستند.»
۱) دو جایگاه ژنی ناخالص – در فاصله یکسانی از ذرت کاملاً سفید
۲) دو جایگاه خالص غالب – به ذرت کاملاً قرمز نزدیک‌تر از ذرت کاملاً سفید
۳) دو جایگاه خالص مغلوب – به ذرت کاملاً سفید نزدیک‌تر از ذرت کاملاً قرمز
۴) یک جایگاه ژنی خالص غالب و یک جایگاه ژنی مغلوب ـ در فاصله یکسانی از ذرت کاملاً سفید و ذرت کاملاً قرمز


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۶۷ کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

هر دو مرحله از فرایند تشکیل ادرار که دقیقاً در جهت مخالف یکدیگرند می‌تواند در یاخته‌هایی از گردیزه (نفرون) انسان به انجام برسد که ………… دارد.»

۱) غشای پایه ناقص

۲) راکیزه (میتوکندری)هایی عمود بر غشای یاخته‌ای

۳) رشته‌های کوتاه و پا مانند فراوان

۴) با نخستین شبکه مویرگی مجاورت


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۶۸ کدام مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟

همه جانداران تولید کننده ای که با کمک……….  
۱) دی اکسید کربن اکسیژن تولید می‌کنند، می‌توانند در مواضع متعدد چندین دوراهی همانندسازی ایجاد کنند.

۲) سبزینه (کلروفیل) ماده آلی می‌سازند می‌توانند در محل تشکیل دیواره جدید صفحه یاخته‌ای تشکیل دهند.

۳) واکنش‌های اکسایشی و بدون حضور نور از مواد معدنی مواد آلی می‌سازند می‌توانند در صورت لزوم رنای بالغ بسازند.

۴) ترکیبی غیر از آب مواد آلی می‌سازند می‌توانند به واسطه تجمع رناتن (ریبوزوم)ها، پروتئین‌سازی را با سرعت زیادی به انجام برسانند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۶۹ کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

مطابق با اطلاعات کتاب درسی در انسان آن دسته از تغییرات بزرگ ساختاری در ماده وراثتی که ……….. به طور حتم………. 
۱) بر تغییر طول یک فام‌تن (کروموزوم) مؤثر است – در فام‌تن (کروموزوم) همتا یا فام‌تن غیرهمتای آن تغییر ساختاری ایجاد می‌کند.
۲) فقط در بین فام‌تن (کروموزوم)‌های همتا ایجاد می‌شود – ترکیب دگره‌ای (اللی) آن فام‌تن‌ها را تغییر می‌دهد.
۳) مضاعف شدگی نامیده می‌شود – در پی وقوع دو نوع ناهنجاری فام‌تنی (کروموزومی) رخ می‌دهد.
۴) فقط در یک فام‌تن (کروموزوم) رخ می‌دهد – بر تغییر محل سانترومر آن فام‌تن بی‌تأثیر است.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۷۰ چند مورد درباره یاخته‌های شرکت کننده در انعکاس عقب کشیدن دست فرد در برخورد با جسم داغ درست است؟

• هر یاخته عصبی که پیام گیرنده درد را منتقل می‌کند به بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی اختصاص دارد.

• بعضی از یاخته‌های عصبی که به عصب نخاعی تعلق دارند با یاخته‌های چند هسته ای ارتباط ویژه‌ای برقرار می‌کنند. 

• هر یاخته عصبی که با عضله ناحیه بازو همایه (سیناپس) برقرار می‌کند تغییری در پتانسیل الکتریکی آن رخ داده است.

• بعضی از یاخته‌های عصبی که جسم یاخته‌ای آنها در ماده خاکستری قرار دارد با یاخته‌های عصبی حسی همایه (سیناپس) برقرار می‌کنند.

۱) یک

۲) دو

۳) سه

۴) چهار


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. فقط مورد «هر یاخته عصبی که پیام گیرنده درد را منتقل می‌کند به بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی اختصاص دارد.»  نادرست است. 


۱۷۱ کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
در یک تار ماهیچه‌ای دلتایی ……………

۱) پاداکسنده (آنتی‌اکسیدان‌)ها پس از اکسایش یافتن می‌توانند نوکلئیک اسیدهای راکیزه (میتوکندری) را از اثرات مخرب رادیکال‌های آزاد حفظ کنند.
۲) محصول حاصل از قند کافت (گلیکولیز)، همواره از طریق نوعی پروتئین غشایی به درون راکیزه (میتوکندری) منتقل می‌شود.
۳) انواع مولکول‌های ناقل الکترون موجود در زنجیره در کاهش pH فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری) سهم متفاوتی دارند.
۴) سیانید می‌تواند با مهار تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه (میتوکندری)، مانع ساخته شدن ATP شود.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۷۲ کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
در همه جاندارانی که ـــــــــــــــ

۱) توانایی دریافت و تکثیر ناقل همسانه‌سازی را دارند شکل رایج و قابل استفاده انرژی در یاخته، به سه روش متفاوت ساخته می‌شود.

۲) با ریشه گیاهان رابطه همزیستی برقرار می‌کنند تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم می‌شود.

۳) با استفاده از بخش‌های رویشی تکثیر می‌یابند نوعی رنا (RNA) در کاهش انرژی فعال‌سازی واکنش‌ها نقش دارد.

۴) در دنا (DNA)ی خود توالی‌های حفظ شده‌ای دارند رونویسی هر ژن در چرخه یاخته‌ای، یک بار انجام می‌شود. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۷۳ کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
در انسان سالم …….. حسی موجود در گوش درونی……..  
۱) هر گیرنده – در ارسال پیام به سمت بخش اصلی مغز دخالت دارد.
۲) فقط بعضی از گیرنده‌های – می‌توانند در پی لرزش دریچه بیضی تحریک شوند.
۳) هر گیرنده – غشایی دارد که در بین دو سوی آن، اختلاف پتانسیل الکتریکی وجود دارد.

۴) فقط بعضی از گیرنده‌های – به دنبال حرکت مایع درون مجرای شنوایی تحریک می‌شوند.
کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۷۴ چند مورد درباره پلاسمین درست است؟
• در تبدیل فیبرینوژن به فیبرین نقش اساسی دارد.

• با کمک پرتوهای ایکس، جایگاه هر اتم آن مشخص می‌شود. 
• می‌تواند در مقادیر اندک بر مقدار زیادی فیبرین تأثیر بگذارد.
• فعالیت پلاسمایی خود را در مدت زمان کوتاهی به انجام می‌رساند.
۱) یک
۲) دو
۳) سه
۴) چهار

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۷۵ کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
در قلب انسان نقطه…… از نظر وضعیت دریچه سینی به نقطه ………. شباهت و از نظر وضعیت دریچه دهلیزی بطنی با نقطه ………..  تفاوت دارد. 

سوالات زیست شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۱ خارج از کشور
B-D-A (1
۲) C-B-A
۳) C-D-B
D-A-B (۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۷۶ کدام مورد در خصوص دوره جنسی یک خانم جوان عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟
در زمانی که انبانک (فولیکول) در حال رشد. ………….
۱) در ابتدای دوره جنسی قرار دارد، ترشح هورمون آزاد کننده رو به کاهش است.
۲) با یاخته‌های سطحی تخمدان تماس دارد ترشح پروژسترون به حداکثر میزان خود می‌رسد.
۳) شروع به از دست دادن تعدادی از یاخته‌های تغذیه کننده‌اش می‌کند نخستین جسم قطبی به وجود می‌آید.

۴) مام یاخته‌ای (اووسیتی) با موقعیت مرکزی دارد افزایش اندک هورمون تخمدانی مانع ترشح زیاد FSH و LH می‌شود.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۷۷ کدام عبارت در خصوص اتفاقات موجود در یک یاخته جانوری فعال درست است؟

۱) هنگام همانندسازی ژن نوعی آنزیم، مارپیچ دنا (DNA) و آنزیم دیگری دو رشته آن را از هم باز می‌کند. 

۲) پس از ترجمه با تغییر pH می‌توان گروه‌های آمینواسیدهای یک پروتئین را در وضعیت جدیدی قرار داد.

۳) در یک رنا (RNA)ی ناقل، سرانجام همه نواحی دارای نوکلئوتیدهای غیرمکمل در مجاورت هم قرار می‌گیرند.

۴) هنگام همانندسازی ژن، تشکیل پیوند فسفودی استر همواره کمی قبل از شکسته شدن پیوند اشتراکی رخ می‌دهد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۷۸ مطابق با مطالب کتاب درسی چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

تعدادی از جانداران برای تأمین انرژی از گلوکز، اسید دو فسفاته را طی مراحلی به ترکیب دو کربنی تبدیل می‌کنند. در همه این جانداران طی این مراحل …….. می شود.

• ADP مصرف و CO۲ آزاد
+NAD تولید و NADH مصرف
+NAD مصرف و CO۲ آزاد
• ATP تولید و NADH مصرف
۱) یک
۲) دو
۳) سه
۴) چهار


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱. مورد «ADP مصرف و CO۲ آزاد» درست است. 


۱۷۹ مطابق با مطلب کتاب درسی نوعی جانور بی‌مهره می‌تواند از طریق نوعی رفتار به انتقال ژن‌های مشترک بین خود و خویشاوندانش به نسل بعد کمک کند. کدام ویژگی درباره این جانور صادق است؟
۱) دو رشته تشکیل دهنده طناب عصبی آن در نقاطی به هم اتصال دارند.
۲) سامانه دفعی آن از طریق منفذی مستقیماً به محیط بیرون باز و دفع از طریق آن انجام می‌شود.
۳) به واسطه مایعی که در هر انشعاب ساختار تنفسی آن موجود است تبادلات گازی ممکن می‌شود. 
۴) هر بند بدن دارای گره عصبی با اعصابی است که به طرف اندام‌های حرکتی و اندام‌های داخلی ادامه می‌یابد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۸۰ کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
هر گیاهی که برای ……… نیازمند است …….. دارد.

۱) بقا به پارانشیم (نرم‌آکنه)های هوادار ریشه – شش ریشه
۲) تأمین نیتروژن، به باکتری‌های تثبیت کننده – گل‌هایی شبیه به پروانه
۳) گرده افشانی به حشرات – یاخته‌هایی مرده و به صورت دوکی شکل و دراز
۴) تولید مثل به یاخته‌های جنسی شناگر – به تعداد برچه‌های داخل تخمدان فضا

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳(تفکیک شده بر اساس زمان آزمون) 

» کنکورهای داخل کشور و خارج از کشور
(تفکیک شده بر اساس فصل کتاب) 

کتاب زیست‌شناسی ۱

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـان

 


کتاب زیست‌شناسی ۲

فصل ۱- تنظیم عصبی
گفتار ۱. یاخته‌های بافت عصبی
گفتار ۲. ساختار دستگاه عصبی

فصل ۲- حواس
گفتار ۱. گیرنده‌های حسی
گفتار ۲. حواس ویژه
گفتار ۳. گیرنده‌های حسی جانوران

فصل ۳- دستگاه حرکتی
گفتار ۱. استخوان‌ها و اسکلت
گفتار ۲. ماهیچه و حرکت

فصل ۴- تنظیم شیمیایی
گفتار ۱. ارتباط شیمیایی
گفتار ۲. غده‌های درون‌ریز

فصل ۵- ایمنی
گفتار ۱. نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
گفتار ۲. دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی اما سریع
گفتار ۳. سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

فصل ۶- تقسیم یاخته
گفتار ۱. فام‌تن (کروموزوم) 
گفتار ۲. رِشتِمان (میتوز) 
گفتار ۳. کاستمان (میوز) و تولیدمثل جنسی

فصل ۷- تولیدمثل
گفتار ۱. دستگاه تولیدمثل در مرد
گفتار ۲. دستگاه تولیدمثل در زن
گفتار ۳. رشد و نمو جنین
گفتار ۴. تولیدمثل در جانوران

فصل ۸- تولیدمثل نهاندانگان
گفتار ۱. تولیدمثل غیرجنسی
گفتار ۲. تولیدمثل جنسی
گفتار ۳. از یاخته تخم تا گیاه

فصل ۹- پاسخ گیاهان به محرک‌ها
گفتار ۱. تنظیمکننده‌های رشد در گیاهان
گفتار ۲. پاسخ به محیط


کتاب زیست‌شناسی ۳

فصل ۱- مولکول‌های اطلاعاتی
نوکلئیک اسیدها
همانندسازی دِنا
پروتئین‌ها

فصل ۲- جریان اطلاعات در یاخته
رونویسی
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن

فصل ۳- انتقال اطلاعات در نسل‌ها
مفاهیم پایه
انواع صفات

فصل ۴- تغییر در اطلاعات وراثتی
تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
تغییر در جمعیت‌ها
تغییر در گونه‌ها

فصل ۵- از ماده به انرژی
تأمین انرژی
اکسایش بیشتر
زیستن مستقل از اکسیژن

فصل ۶- از انرژی به ماده
فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
واکنش‌های فتوسنتزی
فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل ۷- فناوری‌های نوین زیستی
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فناوری مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست فناوری

فصل ۸- رفتارهای جانوران
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
ارتباط و زندگی گروهی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

‫۳ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا