زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)زیست‌شناسی (۲)زیست‌شناسی (۳)کنکور سراسری

سوالات زیست شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۰ خارج از کشور

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۱
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۳
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


دانلود کنید:

پرسش‌‌های دو گزینه‌ای و خط به خط

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دهم

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی یازدهم
 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دوازدهم
 

۱۵۶ کدام عبارت صحیح است؟

۱) در جیرجیرک گیرنده‌های مکانیکی در محل اتصال پاهای جلویی به سینه قرار دارند.

۲) در ماهی هر یاخته ای که با ماده ژلاتینی کانال خط جانبی در تماس است، مژک دارد.

۳) در ماهی لوب بینایی از مخچه و مخ بزرگتر است و عصب بینایی از زیر به آن وارد می‌شود.

۴) در مگس دارینه (دندریت) و جسم یاخته ای هر گیرنده شیمیایی، در درون موی حسی قرار دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۵۷ با توجه به شبکیه چشم یک فرد سالم کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در گیرنده استوانه ای ……….. گیرنده مخروطی، مادهٔ حساس به نور …………..» 

۱) نسبت به ـ بیشتری یافت می‌شود. 

۲) همانند – در مجاورت هسته قرار دارد. 

۳) برعکس – در نور کم، از ویتامین A ساخته می‌شود. 

۴) بر خلاف – در یک انتهای یاخته وجود دارد. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۵۸ کدام مورد، در ارتباط با بخش‌های چین خورده درونی‌ترین لایه دیواره قلب انسان نادرست است؟

۱) ساختارهای متفاوتی را به وجود آورده اند.

۲) از یاخته‌هایی با فواصل بین یاخته ای اندک تشکیل شده‌اند.

۳) توسط بافتی حاوی رشته‌های کلاژن ضخیم مستحکم شده‌اند.

۴) یاخته‌های آن توسط صفحات بینابینی به یکدیگر مرتبط شده اند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۵۹ با توجه به مطالب کتب درسی چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

«همۀ یاخته های خونی انسان که ……………. دارند ………………» 

الف- هسته دو قسمتی – برخلاف همه یاخته های خاطره در داخل مغز استخوان تمایز می یابند.

ب- هسته چند (بیش از دو) قسمتی – برخلاف همه یاخته های پادتن‌ساز با حرکات آمیبی ذرات بیگانه را می‌خورند. 

ج – دانه های تیره ای در سیتوپلاسم – همانند بعضی از یاخته‌های بیگانه‌خوار، می‌توانند باعث افزایش نفوذپذیری رگ‌ها شوند.

د – دانه های روشنی در سیتوپلاسم – همانند بعضی از یاخته‌های تولید کننده اینترفرون، در دفاع غیراختصاصی شرکت می‌کنند.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۶۰ مهم‌ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک کدام است؟

۱) انتقال ژن زنجیره های A و B انسولین به طور جداگانه به دیسک (پلازمید)
۲) برقراری پیوندهای شیمیایی بین زنجیره های A و B انسولین
۳) جمع آوری زنجیره های پلی پپتیدی ساخته شده در باکتری

۴) انتقال دیسک (پلازمید)های نوترکیب به باکتری


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۶۱ کدام عبارت دربارۀ یاختهٔ بزرگتر موجود در دانۀ گردۀ رسیده لاله، صحیح است؟

۱) در درون کیسه گرده رشد و تمایز خود را آغاز می‌کند. 

۲) با انجام چندین تقسیم متوالی، شروع به رشد می‌نماید. 

۳) در هنگام رشد و تمایز حاوی سه هسته تک لادی (هاپلوئیدی) است.

۴) در درون لوله گرده با تقسیم رشنمان (میتوز) دو یاخته جنسی را ایجاد می‌کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۶۲ کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
به طور معمول از پنجمین روز دورۀ جنسی در یک فرد بالغ تا زمانی که لایه‌های یاخته‌ای انبانک (فولیکول) در حال رشد نوعی هورمون ترشح می‌کنند ……………….. 
۱) به طور حتم از رشد و تمایز مام یاخته (اووسیت‌)های ثانویه دیگر جلوگیری می‌شود.
۲) به طور حتم در دیواره داخلی رحم اندوخته خونی زیادی به وجود می‌آید.
۳) در مواقعی هورمون‌های محرک غدد جنسی افزایش می‌یابند.
۴) در مواقعی ترشح هورمون آزاد کننده کاهش می‌یابد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۶۳ در ارتباط با قلب انسان، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«در هر زمانی که دریچه‌های سینی ………… همانند هر زمانی که دریچه‌های دو لختی و سه لختی ……… به طور حتم………….» 

الف – بازند – بازند – خون وارد دهلیزها می‌شود. 

ب – بازند – بسته اند – فشارخون بطن‌ها در حد پائینی قرار دارد. 

ج – بسته اند – بازند – خون به درون بطن‌ها وارد می‌شود. 

د بسته اند – بسته اند – دهلیزها در حالت استراحت به سر می‌برند. 

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۶۴ کدام مورد دربارۀ هر اندام لنفی که خون خارج شده از آن به سیاهرگ باب می‌ریزد صحیح است؟

۱) در نیمه راست بدن و بالاتر از کولون افقی قرار دارد. 
۲) در آزادسازی آهن موجود در یاخته های خونی مرده نقش مؤثری دارد. 
۳) تولیدات خود را ابتدا به مجرای لنفی و در نهایت به نوعی بافت پیوندی وارد می‌کند.
۴) یاخته هایی تولید می‌کند که می‌توانند مولکول‌هایی مشابه با مولکول‌های موجود در سطح خود ترشح نمایند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۶۵ کدام گزینه با توجه به شکل زیر درست است؟

سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 1400 خارج از کشور
۱) یاخته های بخش ۳ برخلاف یاخته های بخش ۴، فضای بین یاخته ای بسیار اندکی دارند.

۲) یاخته های بخش ۴ همانند یاخته‌های بخش ۱، در بخش مرکزی خود هسته درشتی دارند.

۳) یاخته های بخش ۱ برخلاف یاخته های بخش ۲، بر روی سطح خود ترکیبی لیپیدی ترشح می‌کنند. 

۴) یاخته های بخش ۲ همانند یاخته های بخش ۳، بافت‌های لازم برای افزایش زیاد قطر ساقه را فراهم می‌کنند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۶۶ کدام عبارت نادرست است؟

۱) در گیاه ذرت برخلاف گیاه رز در شدت نور زیاد میزان فتوسنتز افزایش چشم گیری می‌یابد.

۲) در گیاه رز همانند گیاه آناناس تنفس توری فقط در درون سبزدیسه کلروپلاست به انجام می‌رسد.

۳) در گیاه آناناس همانند گیاه ذرت میزان CO2 در محل فعالیت آنزیم روبیسکو بالا نگه داشته می‌شود.

۴) در گیاه آناناس برخلاف گیاه رز مراحل مربوط به تثبیت کربن در بخش‌های مختلف یک یاخته صورت می‌گیرد. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۶۷ چند مورد در ارتباط با یک خانم باردار صحیح است؟
الف- در طی تمایز یاخته های توده درونی جفت به وجود می‌آید.
ب- با شروع تمایز جفت، اندام‌های اصلی جنین شروع به تشکیل شدن می‌کنند.
ج- با شروع ترشح آنزیم‌های لایه تروفوبلاست، زوائد انگشتی شکل تشکیل می‌شود.
د- با اتصال بلاستوسیست به یاخته های جدار رحم، نتیجه تست سنجش HCG مثبت می‌گردد.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۶۸- مطابق با مطالب کتاب درسی کدام عبارت دربارۀ هر نوع جاندار خاکزی صادق است که می تواند با تولید پروتئین‌هایی سمی حشرات مضر برای گیاهان زراعی را از بین ببرد؟
۱) به طور معمول ذرات بزرگ غذایی را با درون‌بری جذب و مواد زائد را با برون‌رانی دفع می‌کند. 
۲) همواره از طریق تغییر در پایداری رنا (RNA) یا پروتئین فعالیت ژن‌های خود را تنظیم می کند.
۳) در شرایطی مواد شیمیایی جهش را پس از عبور از غشاهایی ژن‌های آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
۴) ممکن است در یک منطقه از ژنگان (ژنوم) آن یک رشته دنا (DNA) و در منطقه بعد رشته دیگر دنا الگو باشد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۶۹ کدام عبارت درباره هر نوکلئوتید موجود در بدن یک فرد سالم درست است؟

۱) نوعی باز آلی با ساختار حلقه ای دارد که به ریبوز متصل است.

۲) واحد تکرار شونده نوعی بسپار (پلیمر) محسوب می‌شود. 

۳) در طی مرحلۀ هوازی تنفس یاخته ای تولید می‌گردد.

۴) در ساختار خود گروه یا گروه‌های فسفات دارد


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۷۰ کدام عبارت در ارتباط با مراحل ترجمه نادرست است؟

۱) اغلب RNAهایی که توانایی اتصال به رمزه (کدون) رنا را دارند. 

۲) ابتدا به جایگاه A رناتن (ریبوزوم) وارد می‌شوند.

۳) بعضی از tRNAهایی که وارد جایگاه A رناتن (ریبوزوم) می‌شوند با رمزه (کدون) ارتباط مکملی برقرار می‌کنند.

۳) tRNA که ارتباط خود را با زنجیره ای از آمینواسیدها قطع می‌کند به جایگاه E رناتن (ریبوزوم) منتقل می‌شود.

۴) هر tRNA که پس از تکمیل رناتن (ریبوزوم) در جایگاه خود مستقر می‌شود می‌تواند به توالی‌ای از آمینواسیدها اتصال یابد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۷۱ در مهره‌های نوعی جانور ماده، اثری از رسوب نمک‌های کلسیم یافت نمی‌شود. چند مورد دربارۀ این جانور صحیح است؟

الف- با فشار جریان آب به سمت بیرون به سمت مخالف حرکت می‌نماید.
ب- می‌تواند تخمک‌هایی با اندوخته زیاد و دیواره‌ای چسبناک و ژله‌ای تولید کند. 
ج- خون از سینوس سیاهرگی ابتدا به حفرهٔ کوچکتر قلب وارد می‌شود. 

د- توسط ساختار ویژه‌ای محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح می‌کند. 

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۷۲ با توجه به شکل زیر که بخشی از دستگاه‌های نوعی جاندار را نشان می‌دهد کدام عبارت درست است؟

با توجه به شکل روبه رو که بخشی از دستگاه‌های بدن نوعی جاندار را نشان می‌دهد، کدام عبارت صحیح است؟ (کنکور سراسری– 1400)

۱) بخش ۲ همانند بخش ۱، آب و یونها را بازجذب می‌نماید. 

۲) بخش ۳ برخلاف بخش ۲، آنزیم‌های مؤثر در هضم مواد غذایی را ترشح می‌کند.

۳) بخش ۴ برخلاف بخش ۳، یون‌های ترشح شده از مایع میان بافتی را دریافت می‌کند. 

۴) بخش ۱ همانند بخش ۴، نوعی ماده حاصل از سوخت و ساز نوکلئیک اسیدها را دریافت می‌کنند. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۷۳ کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
در هر یاخته انسان که ………. یافت می‌شود ………… نیز تولید می‌گردد.

۱) HDL – پپسینوژن 

۲) کلسترول – رنین

۳) نمک‌های صفراوی – کلسترول

۴ کیلومیکرون – بیلی روبین


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۷۴ کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می‌کند؟ 
«همۀ اندام‌هایی که با تولید نوعی پیک شیمیایی یکسان تعداد فراوان‌ترین یاخته های خونی انسان را تنظیم می‌کنند ……..» 
۱) در تنظیم میزان یون‌های خون نیز نقش دارند.
۲) به دفع بعضی مولکول‌های آلی از بدن کمک می‌کنند. 
۳) تحت تأثیر بخش همیشه فعال دستگاه عصبی محیطی قرار دارند.
۴) هر یک با تغییر در مقادیر چشم‌گیری از نوعی مادۀ دفعی نیتروژن‌دار، از سمیت آن می‌کاهند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۷۵ چند مورد در ارتباط با فرایند همانندسازی در یوکاریوت‌ها صحیح است؟

الف- آنزیمی که پیوندهای فسفو دی استری را برقرار می‌کند انرژی فعال‌سازی واکنش را کاهش می‌دهد.

ب- آنزیمی که نوکلئوتیدها را به صورت مکمل روبه روی هم قرار می‌دهد تنها آنزیم دو راهی همانندسازی محسوب می شود.

ج- آنزیمی که باعث جدا شدن هیستون‌ها از مولکول دنا (DNA) می‌شود مارپیچ دنا (DNA) و دو رشته آن را از هم جدا می‌کند.

د- آنزیمی که از وقوع جهش در ماده ژنتیکی ممانعت به عمل می‌آورد می‌تواند نوکلئوتیدها را به صورت تک فسفاته به رشته پلی نوکلئوتیدی متصل نماید.
۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. موارد «الف» و «د» درست هستند. 


۱۷۶ کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در دستگاه عصبی مرکزی گوسفند یکی از بخش‌هایی که مجاور ساقه مغز است و با ترشح پیک دور برد، فعالیت‌های بدن را تنظیم می‌کند، در ……….. قرار دارد.»

۱) کنار لوب‌های بویایی
۲) فضایی محتوی شبکه‌های مویرگی و اجسام مخطط
۳) مجاورت بطن‌های جانبی مغز

۴) مجاورت دو تا از برجستگی‌های بزرگتر مغز میانی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۷۷ به طور معمول کدام گزینه درست است؟

۱) هر گیاهی که گل دو جنسی و گلبرگهای جدا از هم دارد، دانه های گرده‌ای با دیواره متخلخل تولید می‌کند.

۲) هر گیاهی که برای گل دادن به گذراندن یک دوره سرما نیاز دارد در سال دوم، رشد رویشی و زایشی می‌نماید.

۳) هر گیاهی که ساقه افقی تخصص یافته ای در زیر زمین دارد گل‌هایی کاملاً وابسته به باد برای گرده افشانی تولید می‌کند.

۴) هر گیاهی که توانایی تولید دانه ای با رویش زیرزمینی دارد، در مغز ریشه، فاقد بافت نرم آکنه‌ای (پارانشیمی) است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۷۸ کدام عبارت با توجه به عوامل مؤثر بر جمعیت نادرست است؟

۱) عاملی که افراد سازگارتر با محیط را برمی گزیند به طور حتم بر تغییر ژنوتیپ فرد بی تأثیر است.

۲) عاملی که خزانه ژنی جمعیت را غنی تر می‌سازد می‌تواند در شرایطی توان بقای جمعیت را افزایش دهد.

۳) عاملی که باعث شبیه شدن خزانه ژنی دو جمعیت می‌شود در اغلب موارد تعادل ژنی را در جمعیت‌ها برقرار می‌کند.

۴) عاملی که باعث تغییر فراوانی دگره‌ای (اللی) جمعیت بر اثر رویدادهای تصادفی می‌شود به طور حتم در جمعیت‌های کوچک تأثیر بیشتری می‌گذارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۷۹ چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
هر جانداری که می تواند همه یا بخشی از مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاهان به دست آورد، ………….. 
الف- رشته های ظریفی به درون ریشه گیاه می‌فرستد.

ب- از نظر تولید ماده آلی از مواد معدنی ناتوان است.
ج- نیتروژن جو را به نیتروژن قابل استفاده گیاه تبدیل می‌کند. 

د- به کمک ترکیبی فسفات دار مولکولی دو نوکلئوتیدی می‌سازد. 
۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۸۰ با توجه به مراحل تولید زامه (اسپرم) در یک فرد بالغ کدام عبارت صحیح است؟

۱) همه یاخته هایی که دو لاد (دیپوئید) هستند از هم جدایند و تقسیم کاستمان (میوز) انجام می‌دهند.
۲) همه یاخته هایی که فام‌تن (کروموزوم) غیرمضاعف دارند توسط تقسیم کاستمان (میوز) به وجود آمده اند.
۳) همه یاخته هایی که تک لاد (هاپلوئید) هستند همواره هسته فشرده ای دارند و توسط یاخته های ویژه ای تغذیه می‌شوند.

۴) همه یاخته هایی که فام‌تن (کروموزوم) مضاعف دارند محتوی هسته ای غیر فشرده اند و به یاخته های دیگر متصل هستند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۸۱ کدام عبارت درست است؟

۱) جهش دگر معنا برخلاف جهش بی معنا به تغییر محصول حاصل از رونویسی می‌انجامد.

۲) جهش دگرمعنا همانند جهش خاموش به تغییر تعداد نوکلئوتیدهای ژن می‌انجامد.

۳) جهش حذف همانند جهش بی‌معنا به تغییر پلی‌پپتید ساخته شده می‌انجامد.

۴) جهش خاموش برخلاف جهش حذف منجر به تغییر در نوع آمینواسید می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۸۲ کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

در صورت ابتلای پسری بالغ به پرکاری غده ………… بیشتر می‌شود و در صورت ابتلای پسر بالغ دیگری به کم کاری این غده …………………… افزایش خواهد یافت.
۱) تیروئید، میزان ترشح انسولین – دمای بدن 
۲) پاراتیروئید، احتمال بیماری قلبی ـ احتمال مشکلات تنفسی
۳) فوق کلیه، احتمال ابتلا به بیماریهای عفونی – احتمال اختلالات تولید مثلی
۴) ترشح کننده هورمون رشد، تولید یاخته‌های جدید استخوانی – شکنندگی استخوان‌ها


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۸۳- چند مورد در خصوص زنجیره انتقال الکترون موجود در یاختهٔ عضله توأم انسان صحیح است؟

الف – فقط از مولکول‌های حامل الکترون موجود در راکیزه (میتوکندری) استفاده می‌شود.

ب- بخشی از مسیر رسیدن الکترون‌ها، از حاملین مختلف الکترون به پذیرنده‌های نهایی آن مشترک است.

ج – فقط یون های اکسید در ترکیب با پروتون‌های بخش خارجی راکیزه (میتوکندری)، آب را تشکیل می‌دهند.
د- انرژی لازم برای پمپ کردن پروتون‌ها به فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری) از مولکول‌های حامل الکترون تأمین می‌شود.
۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۸۴ مطابق با مطلب کتاب درسی در یک منطقه مالاریا خیز، مادر خانواده به سبب شکل گویچه‌های قرمز خود در معرض خطر ابتلا به بیماری مالاریا قرار دارد در حالی که پدر نسبت به این بیماری مقاوم است. تولد کدام فرزند در این خانواده ممکن است؟

۱) دختری تماماً دارای گویچه های قرمز طبیعی و مقاوم نسبت به بیماری مالاریا طبیعی
۲) پسری در معرض خطر ابتلا به بیماری مالاریا و دارای گویچه های قرمز کاملاً
۳) دختری در معرض خطر مرگ و میر در سنین پایین و دارای گویچه های قرمز کاملاً غیر طبیعی

۴) پسری تماماً دارای گویچه های فرمز غیر طبیعی و بسیار حساس نسبت به کمبود اکسیژن محیط


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۸۵ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
«نوعی هورمون گیاهی که ………………..» 

۱) در کشاورزی به عنوان علف کش استفاده می‌شود از سوخت‌های فسیلی نیز آزاد می‌گردد.

۲) برای تولید میوه‌های بدون دانه به کار می‌رود در شرایط نامساعد نیز به حفظ آب گیاه کمک می‌کند.

۳) از جوانه راسی به جوانه‌های جانبی می‌رود باعث انجام یکی از روش‌های تکثیر رویشی در گیاهان می‌شود.

۴) در شرایط نامساعد مانع تولید و رها شدن آمیلاز در جوانه های غلات میشود در بافت‌های آسیب دیده نیز افزایش می یابد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۸۶ کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟
«در واحدهای تکراری تارچه یک عضله دلتایی رشته هایی متشکل از اجزای کروی شکل وجود دارد. این رشته ها در هنگام……………..» 
۱) انقباض از وسعت نوار روشن می‌کاهند. 
۲) استراحت در بخشی از نوار تیره یافت می‌شوند. 
۳) انقباض به رشته های مشابه خود نزدیک می‌شوند.
۴) استراحت از طریق سرهای خود از نوعی رشته های پروتئینی جدا می‌گردند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۸۷ با توجه به مطالب کتاب درسی چند مورد در خصوص برگ گیاه ادریسی درست است؟

الف- قند پنج کربنی دو فسفاته و گروه فسفات از محصولات نهایی یک مرحله محسوب میشوند.

ب- در واکنش‌های وابسته به نور همراه با ساخته شدن ATP مولکول آب نیز تولید می‌شود.

ج- نوعی پروتئین غشایی ترکیبی کربن دار را به راکیزه (میتوکندری) وارد می‌نماید.

د- در طی واکنش‌های تولید و مصرف مولکولی چهار کربنی CO۲ آزاد می‌شود.
۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۸۸- با توجه به نمودار توزیع فراوانی رنگ ذرت صفت چند جایگاهی در کتاب درسی کدام عبارت صحیح است؟

سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 1400 خارج از کشور

۱) ژن نمودی (ژنوتیپی) حاوی همه انواع دگره (الل)ها در بخش ۴ وجود دارد.

۲) ژن نمود (ژنوتیپ)هایی با سه جایگاه ژنی ناخالص در بخش ۲ وجود دارد.

۳) هر ژن‌نمود (ژنوتیپ) در بخش ۳، به طور حتم یک جایگاه ژنی ناخالص دارد.

۴) هر ژن نمود (ژنوتیپ) در بخش ۵، به طور حتم در هر جایگاه ژنی دگره (الل) بارز دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۸۹ یاخته های گیاهی ممکن است با دور نگه داشتن محصولات مضر حاصل از روشهایی برای تأمین انرژی، به حیات خود ادامه دهند. در همۀ این روش‌ها، همزمان با به وجود آمدن …………….. می‌شود.

۱) NAD+ ,CO2 تولید

۲) نوعی قند سه کربنی، ATP مصرف

۳) +NAD، ترکیب نهایی تولید

۴) ترکیب سه کربنی، NADH مصرف


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۹۰ کدام مورد وجه مشترک هر دو نوع تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکلای محسوب نمی شود؟
۱) هر پروتئینی که به نواحی خاصی از راه انداز متصل میشود رنا بسپاراز را به محل راه انداز هدایت می‌کند. 
۲) هر پروتئینی که به نوعی قند دی ساکاریدی اتصال می‌یابد بر فعالیت آنزیم رونویسی کننده تأثیر می‌گذارد. 
۳) هر پروتئینی که بر روی تولی خاصی از DNA قرار می‌گیرد زن یا ژن‌های آن توسط یک نوع رتا بسیار از رونویسی شده‌اند.
۴) هر پروتئینی که ژنهای مربوط به تجزیه نوعی قند را رونویسی می‌کند به کمک توالی های ویژه ای در دنا (DNA) جایگاه آغاز رونویسی ژنها را شناسایی میکند


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۹۱ چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در یک فرد سالم و بالغ خارجی ترین یاخته های استخوانی موجود در تنه استخوان ران به طور حتم ……………….» 
الف – تیغه های استخوانی نامنظم را احاطه کرده اند.
ب- بر روی دایره ای با مرکزیت مجرای هاورس قرار گرفته اند. 
ج- در سمت داخل یاخته هایی پهن و نزدیک به هم واقع شده‌اند.
د- در نزدیکی رگهای خونی و با فاصلهٔ زیادی از مغز قرمز قرار گرفته اند.
۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۹۲ کدام عبارت صحیح است؟

«در مرگ برنامه ریزی شده یاخته ای………….. بافت مردگی…………» 

۱) برخلاف – ابتدا غشای یاخته تغییر می‌نماید.

۲) همانند – پاسخهای التهابی شدیدی رخ می‌دهد.

۳) برخلاف – اثرات مثبتی برای بدن ایجاد می‌شود. 

۴) همانند – ابتدا پروتئین‌های تخریب کننده شروع به فعالیت می‌کنند. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۱۹۳ کدام عبارت برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟

«به طور معمول در برگ خرزهره،………….. یاخته های سامانه بافت…………… به طور حتم…………..»

۱) رایج ترین – زمینه ای – می‌توانند در صورت لزوم تقسیم و تکثیر شوند.

۲) اصلی‌ترین – آوندی – می‌توانند شیره گیاهی را در همه جهات جابه جا نمایند.

۳) مستحکمترین – زمینه ای – دیواره ای از رسوبات لیگنین با اشکال متفاوت دارند 
(۴) فراوان‌ترین – پوششی – در سبزدیسه (کلروپلاست)های خود ساختارهای غشایی و کیسه مانند و متصل به هم دارند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۹۴ در نوعی کرم، هیچ یک از چهار روش اصلی تنفس مشاهده نمی‌گردد. کدام مورد، درباره این جاندار صادق است؟

۱) حفره عمومی بدن، علاوه بر گوارش، وظیفه گردش مواد را برعهده دارد.

۲) آب اضافی بدن از طریق شبکه ای از کانالها به خارج دفع می‌شود. 

۳) تحریک در هر نقطه از بدن در همه سطح منتشر می‌گردد.

۴) همولنف مستقیماً در مجاورت یاخته های بدن جریان می یابد. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۹۵ با توجه به بیمارهای هموفیلی و داسی شدن گلبولهای قرمز در صورت ازدواج هر زن و مرد سالمی با یکدیگر تولد کدام فرزند ممکن است؟
۱) پسری بیمار و ناخالص
۲) پسری سالم و ناخالص
۳) دختری بیمار و خالص
۴) دختری سالم و خالص


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۱۹۶ کدام مورد را نمیتوان درباره مردی با گروه خونی O و درگیر با مشکل انعقاد خون به طور حتم بیان داشت؟
۱) بر روی فام‌تن (کروموزوم) شماره ٩ دارای دگره (الل) گروه خونی است.
۲) بر روی نوعی فام‌تن (کروموزوم) جنسی آن دگره‌ای (اللی) نهفته قرار گرفته است.
۳) بر روی یکی از بلندترین فام‌تن (کروموزوم)های موجود در کاریوتیپ ،آن، ژن D واقع شده است.

۴) گویچه های قرمز کربوهیدرات دار آن از یاخته هایی با توانایی تولید چندین نوع یاخته ایجاد شده اند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۹۷ با توجه به شکل زیر که بخشی از دستگاه گردش مواد انسان را نشان می‌دهد چند مورد صحیح است؟

با توجه به شکل مقابل که بخشی از دستگاه گردش خون انسان را نشان می‌دهد، کدام عبارت درست است؟ (کنکور سراسری – 1400)

الف – بخش ۲ همانند بخش ۱، ابتدا خون را به دهلیز راست وارد می‌نماید. 

ب – بخش ۲ همانند بخش ۱، ابتدا خون نواحی چپ قلب را دریافت می‌نماید. 

ج – بخش ۱ برخلاف بخش ۲، در ایجاد صدای کوتاه تر و واضح قلب نقش دارد.

د – بخش ۱ بر خلاف بخش ۲، ابتدا خون را به نواحی چپ قلب هدایت می‌کند. 

۱)

۲)

۳)

۴)


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۱۹۸ با در نظر گرفتن اینکه ژن نمود (ژنوتیپ) درون دانۀ (آندوسپرم) گل میمونی WRR است کدام ژن نمود (ژنوتیپ) به ترتیب برای دانه گرده و کلاله گل میمونی مورد انتظار است؟
RR, RW (1

۲) RW, RR 

۳) WW, RR 

۴) WW, RW 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۱۹۹ کدام عبارت نادرست است؟

«در برگ لوبیا، با عبور الکترونها از ……….. غشای تیلاکوئید است………. می‌شود.»
۱) دو جزء (ساختار) متوالی از زنجیره انتقال الکترون که متصل به سطح خارجی – NADPH تولید

۲) یک جزء (ساختار) از زنجیره انتقال الکترون که متصل به سطح داخلی – الکترونها به فتوسیستم ۱ منتقل

۳) یکی از اجزا (ساختارهای) زنجیره انتقال الکترون که متعلق به هر دو – بر میزان پروتون‌های درون تیلاکوئید افزوده

۴) یکی از اجزا (ساختارهای) زنجیره انتقال الکنرون که در تماس با فسفولیپیدهای دو لایه – تجزیه نوری آب انجام


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۲۰۰ کدام مورد به طور حتم مربوط به تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی است؟
۱) میزان دسترسی پیش ماده به آنزیم
۲) اتصال رناهای کوچک به نوعی ریبونوکلئیک اسید

۳) تغییر در فشردگی واحدهای تکراری در رشته کروماتین
۴) افزایش طول عمر مولکول میانجی دنا (DNA) و رناتن (ریبوزوم)


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۲۰۱ کدام عبارت در ارتباط با بیشترین گیاهان روی کره زمین نادرست است؟

۱) بیشترین جذب کاروتنوئیدهای آنها فقط در محدوده آبی و سبز نور مرئی است.
۲) مجموعه یاخته های حاصل از هر نوع تخم آنها نسبت به هم عملکرد متفاوتی دارند.
۳) حضور نوعی ترکیب شیمیایی می‌تواند سبب توقف رشد در بخش‌هایی از پیکر آنها شود.

۴) جذب کربن دی اکسید فقط از طریق یاخته‌های تمایز یافته اندام‌های هوایی صورت میگیرد


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۲۰۲ کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟
«در هر بارگیری…………….» 
۱) جریان توده ای باعث حرکت مواد به سمت محل مصرف میشود.

۲) شیره گیاهی از یاخته ای زنده به یاختهای مرده منتقل میشود

۳) شیره گیاهی با صرف انرژی به درون آوند وارد میشود.

۴) آب از نوعی آوند به نوعی دیگر انتقال می یابد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۲۰۳ چند مورد در ارتباط با رگ‌هایی که در دیواره خود، اغلب گیرنده‌های حساس به کمبود اکسیژن را جای می‌دهند، صحیح است؟
الف- در برش عرضی بیشتر به شکل گرد دیده می‌شوند. 
ب- بیشتر در قسمتهای سطحی هر اندام قرار گرفته اند.

ج- از نظر فاصله بین یاختههای دیواره ،خود گروه بندی شده اند.
د- در دیوارۀ خود مقدار زیادی بافت پیوندی و بافت ماهیچه ای دارند.
۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۲۰۴ کدام مورد دربارۀ همۀ جانورانی صحیح است که در برابر افراد گونه‌های دیگر از قلمرو خود دفاع می‌کنند؟
۱) در هر بار غذایابی، بیشترین انرژی خالص را دریافت می‌کنند. 
۲) با استفاده از آزمون و خطا به هر محرک بی اثری پاسخ غریزی می‌دهند.
۳) در انتخاب جفت نقش مؤثری دارند و هزینه پرورش زاده ها را می پردازند.
۴) با چشم پوشی از محرکهای بی‌اهمیت انرژی خود را صرف انجام فعالیت‌های حیاتی می‌کنند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۲۰۵ کدام عبارت در ارتباط با پارامسی نادرست است؟
۱) نوعی کریچه (واکونل) دفعی در تنظیم فشار اسمزی آن نقش دارد.
۲) نوعی کریچه واکوئل گوارشی، ذره های غذایی را از حفره گوارشی دریافت می نماید.

۳) نوعی کریچه (واکوئل) غیر انقباضی محتویات خود را از طریق منفذی به خارج می ریزد. 
۴) نوعی کریچه (واکوئل) موجود در انتهای حفره دهانی می‌تواند محتویات نوعی اندامک را دریافت کند.

کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲ 
(تفکیک شده بر اساس زمان آزمون) 

» کنکورهای داخل کشور و خارج از کشور
 
(تفکیک شده بر اساس فصل کتاب) 

کتاب زیست‌شناسی ۱

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـانکتاب زیست‌شناسی ۲

فصل ۱- تنظیم عصبی
گفتار ۱. یاخته‌های بافت عصبی
گفتار ۲. ساختار دستگاه عصبی

فصل ۲- حواس
گفتار ۱. گیرنده‌های حسی
گفتار ۲. حواس ویژه
گفتار ۳. گیرنده‌های حسی جانوران

فصل ۳- دستگاه حرکتی
گفتار ۱. استخوان‌ها و اسکلت
گفتار ۲. ماهیچه و حرکت

فصل ۴- تنظیم شیمیایی
گفتار ۱. ارتباط شیمیایی
گفتار ۲. غده‌های درون‌ریز

فصل ۵- ایمنی
گفتار ۱. نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
گفتار ۲. دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی اما سریع
گفتار ۳. سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

فصل ۶- تقسیم یاخته
گفتار ۱. فام‌تن (کروموزوم) 
گفتار ۲. رِشتِمان (میتوز) 
گفتار ۳. کاستمان (میوز) و تولیدمثل جنسی

فصل ۷- تولیدمثل
گفتار ۱. دستگاه تولیدمثل در مرد
گفتار ۲. دستگاه تولیدمثل در زن
گفتار ۳. رشد و نمو جنین
گفتار ۴. تولیدمثل در جانوران

فصل ۸- تولیدمثل نهاندانگان
گفتار ۱. تولیدمثل غیرجنسی
گفتار ۲. تولیدمثل جنسی
گفتار ۳. از یاخته تخم تا گیاه

فصل ۹- پاسخ گیاهان به محرک‌ها
گفتار ۱. تنظیمکننده‌های رشد در گیاهان
گفتار ۲. پاسخ به محیط


کتاب زیست‌شناسی ۳

فصل ۱- مولکول‌های اطلاعاتی
نوکلئیک اسیدها
همانندسازی دِنا
پروتئین‌ها

فصل ۲- جریان اطلاعات در یاخته
رونویسی
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن

فصل ۳- انتقال اطلاعات در نسل‌ها
مفاهیم پایه
انواع صفات

فصل ۴- تغییر در اطلاعات وراثتی
تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
تغییر در جمعیت‌ها
تغییر در گونه‌ها

فصل ۵- از ماده به انرژی
تأمین انرژی
اکسایش بیشتر
زیستن مستقل از اکسیژن

فصل ۶- از انرژی به ماده
فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
واکنش‌های فتوسنتزی
فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل ۷- فناوری‌های نوین زیستی
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فناوری مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست فناوری

فصل ۸- رفتارهای جانوران
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
ارتباط و زندگی گروهی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا